Teksti suurus:

Sotsiaalministri 11. jaanuari 2008. a määruse nr 7 "Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 39, 513

Sotsiaalministri 11. jaanuari 2008. a määruse nr 7 "Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 27.04.2009 nr 40

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 ja § 48 lõike 2 ning Sotsiaalministeeriumi põhimääruse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 11. jaanuari 2008. a määrust nr 7 «Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus» (RTL 2008, 7, 80; 96,1333) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Osakonna koosseisu kuuluv struktuuritoetuste talitus allub Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» (edaspidi RAK) I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusüksuse ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste programmperioodi 2007–2013 (edaspidi periood 2007–2013) «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» rakendusüksuse ülesannete täitmise osas ministrile.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

«18) täidab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» ja RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusasutuse ülesandeid finantsküsimustes ning RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusüksuse ülesandeid;»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

«22) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL rakendusüksuse ja EQUAL tehnilise abi rakendusüksuse ülesannete täitmise;»;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

«26) tagab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ning RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» ja meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» Tööturuameti projektide osas toetuse saaja ülesannete täitmise.»;

5) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusüksuse ülesannete täitmise – taotluste menetlemise, väljamaksete teostamise, järelevalve toetuse saaja üle, seire ja aruandluse ning raamatupidamisarvestuse;»;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

«10) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitmise- järelevalve toetuse saaja üle, tagasinõuete menetlemise, seire ja aruandluse ning raamatupidamisarvestuse.»;

7) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Struktuuritoetuste juhil on õigus allkirjastada käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 24 ja § 6 lõike 2 punktides 9 ja 10 toodud ülesannetega seotud dokumente.»;

8) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Struktuuritoetuste juht allub finantsjuhile. Käesoleva põhimääruse § 2 lõike 2 punktis 24 ja § 6 lõike 2 punktides 9 ja 10 toodud ülesannete täitmisel allub struktuuritoetuste juht ministrile.»;

9) paragrahvi 61 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» Tööturuameti projektide osas toetuse saaja ülesannete täitmise;»;

10) paragrahvi 61 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» Tööturuameti projektide osas toetuse saaja ülesannete täitmise.».

§ 2. Määrus jõustub 2009. a 1. mail.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json