Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2012, 14

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 27.04.2009 nr 21
RTL 2009, 40, 526
jõustumine 08.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2011RT I, 28.10.2011, 402.01.2013
01.10.2012RT I, 04.10.2012, 202.01.2013

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise nõuded.

§ 2.   Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

  (1) Tootja kannab elektri- ja elektroonikaseadmetele:
  1) tootjat identifitseerivad andmed;
  2) pärast 13. augustit 2005 turule lastavatele seadmetele lahuskogumise märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419;
  3) CE-märgise.
[RT I, 04.10.2012, 2 - jõust. 02.01.2013]

  (2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud märgised tuleb kanda elektri- või elektroonikaseadmele enne selle turule laskmist.
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  (1) Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks.

  (2) Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadmete pakendile, kasutusjuhendisse ja garantiidokumendile.

  (3) CE-märgis tuleb kanda nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil valmis elektri- või elektroonikaseadmele või selle andmeplaadile. Kui elektri- või elektroonikaseadme olemusest tingituna ei ole võimalik märgist sellele kanda või märgise püsimist seal tagada, tuleb märgis kanda pakendile ja seadmega kaasas olevatesse dokumentidesse.
[RT I, 04.10.2012, 2 - jõust. 02.01.2013]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24-39). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88-110).
[RT I, 28.10.2011, 4 - jõust. 02.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json