Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Tööturuameti õiguste ja kohustuste üleminekuga Eesti Töötukassale

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 22, 142

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Tööturuameti õiguste ja kohustuste üleminekuga Eesti Töötukassale

Vastu võetud 28.04.2009 nr 70

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 1 ning «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» (RT I 2002, 97, 571; 2008, 33, 204) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Meremehe teenistusraamatu või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel lisab taotleja taotlusele Eesti Töötukassa teatise selle kohta, et taotleja on meremees ning ta on arvele võetud töötuna või tööotsijana, või taotleja tööandja kinnituse selle kohta, et taotleja töötab laeval või asub laevale tööle või praktikale.»;

2) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tööandja kinnitus või Eesti Töötukassa teatis, millele on kantud väljaandja nimi ning kinnituse või teatise väljaandmise kuupäev ja number, kehtib meremehe teenistusraamatu või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemiseks kolm kuud kinnituse või teatise väljaandmise päevast arvates.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2008, 24, 162) asendatakse läbivalt sõnad «Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus» sõnadega «Eesti Töötukassa» vastavas käändes.

§ 3. Määrus jõustub 1. mail 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json