Teksti suurus:

Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:

Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 12.12.2007 nr 81
RTL 2007, 96, 1615
jõustumine 21.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.04.2008RTL 2008, 32, 48326.04.2008
17.04.2009RTL 2009, 36, 48101.05.2009
27.04.2009RTL 2009, 39, 51201.05.2009

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 81 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk TÖÖPOLIITIKA INFOSÜSTEEMI ASUTAMINE 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja selle nimetus

  Asutada Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi (edaspidi Sotsiaalministeerium) andmekogu ametliku nimetusega «Tööpoliitika infosüsteem» (edaspidi Andmekogu).

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on tagada Sotsiaalministeeriumile tulemusliku ja tõhusa tööpoliitika väljatöötamiseks vajalikud andmed töövaldkonna probleemide analüüsimise, teadmistepõhiste tööpoliitika otsuste tegemise, Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste ja teiste tööpoliitikat rakendavate asutuste poolt rakendatavate poliitikameetmete seire ja tööpoliitika tulemuslikkuse hindamise kaudu.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

§ 4.  Andmekogu turvaklass

  Andmekogu turvaklass on K1T1S2.

2. peatükk TÖÖPOLIITIKA INFOSÜSTEEMI PÕHIMÄÄRUS 

§ 5.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse kahetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Andmekogu pidamisel kasutatakse andmetöötlust arvutustehnika vahendusel ja andmed säilitatakse digitaalkujul.
[RTL 2009, 39, 512 - jõust. 01.05.2009]

§ 6.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Eesti Töötukassa esitab Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrist Andmekogusse järgmised andmed:
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  1) füüsilise isiku (töötu, tööotsija, projektidest või programmidest teenuseid saava isiku või Eestis töötamiseks nõusolekut taotleva välismaalase) kohta kogutavad andmed;
  2) tööandja ja tööturuteenuse osutaja kohta kogutavad andmed;
  3) töötu, tööotsija või projektidest või programmidest teenuseid saava isikuna arvel olemisega seotud andmed;
  4) töötule tööturutoetuste maksmisega seotud andmed;
  5) töötule, tööotsijale, projektidest või programmidest teenuseid saavale isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuste andmed;
  6) Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalastega seotud andmed.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet esitab Andmekogusse järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku kohta kogutavad andmed;
  2) puude või töövõimetusega seotud andmed;
  3) tervisekahju hüvitise ja puudega laste ja puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed;
  4) sotsiaalmaksu maksmisega seotud andmed;
  5) vanemahüvitisega seotud andmed.

  (21) Sotsiaalkindlustusamet esitab Andmekogusse lõike 2 punktis 3 nimetatud:
  1) puudega laste hooldajatele makstava toetusega seotud andmed perioodi 01.01.2003. a kuni 28.02.2009. a kohta ja
  2) puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed perioodi 01.01.2003. a kuni 31.03.2005. a kohta.
[RTL 2009, 39, 512 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Eesti Töötukassa esitab töötuskindlustuse andmekogust Andmekogusse järgmised andmed:
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  1) füüsilise isiku (töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatute ja hüvitise saajate) kohta kogutavad andmed;
  2) juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed;
  3) töötuskindlustushüvitisega seotud andmed;
  4) töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitisega seotud andmed;
  5) tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitisega seotud andmed.

  (4) Tööinspektsioon esitab Andmekogusse järgmised andmed:
  1) juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed;
  2) füüsilise isiku kohta kogutavad andmed;
  3) tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste andmed;
  4) ettevõtte kontrollimisega seotud andmed;
  5) andmed taotletud nõusolekute, kooskõlastuste ja teabe registreerimise kohta;
  6) töövaidluste andmed.

  (5) Lõigetes 1–4 esitatud andmete täpne loetelu on ära toodud määruse lisas.

§ 7.  Andmete esitamise kord

  (1) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud andmete esitajad esitavad andmeid üks kord kuus eelmise kalendrikuu kohta.

  (11) Paragrahvi 6 lõikes 21 nimetatud andmed esitab Sotsiaalkindlustusamet Andmekogule nimetatud perioodi kohta ühekordselt Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti vahel kokku lepitud tähtpäevaks.
[RTL 2009, 39, 512 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Andmekogule esitatakse andmed, kaasa arvatud isikukood ja registrikood, infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu.

  (3) Isikut otseselt tuvastada võimaldavad andmed esitatakse Andmekogule kodeerimiseks. Isikut otseselt tuvastada võimaldavad andmed kodeeritakse enne täiendavat töötlemist Andmekogus. Kodeerimine muudab isikukoodi või registrikoodi unikaalseks asenduskoodiks ning edastab asenduskoodi Andmekogule. Andmekogule esitatakse isikut otseselt tuvastada võimaldavatest andmetest üksnes isikukood ja registrikood.

  (4) Kodeerimise tehniline lahendus, sh sellega kaasnevad turvameetmed, kooskõlastatakse andmekaitse järelevalveasutusega.

§ 8.  Arvestuse pidamine

  Vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse kohta (sh andmete esitajatega) ning Andmekogus andmete muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.

§ 9.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Juhul kui andmete esitaja on teadlik esitatud või esitatavate andmete puudustest õigsuses ja täielikkuses teavitatakse sellest Sotsiaalministeeriumi viivitamatult.

  (2) Andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest Andmekogule esitatud andmetele vastutab vastutav töötleja.

§ 10.  Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seadusega» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

  (2) Sotsiaalministeeriumi ametnikel on juurdepääs Andmekogus sisalduvatele andmetele vastavalt tööülesannetest tulenevale vajadusele. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (3) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud andmete esitajatele tagatakse tasuta ligipääs kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 nende poolt esitatud andmetele. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja paroolipõhist identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (4) Vastutav töötleja väljastab Andmekogust andmeid kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 agregeeritud kujul vastavalt teostatud päringutele.

  (5) Andmekogust väljastatakse andmeid teaduse ja sotsiaaluuringute tegemise eesmärgil vastutava töötleja nõusolekul ning kujul, mis ei võimalda andmesubjekti otsest ega kaudset tuvastamist.

  (6) Lõikes 5 sätestatud juhtudel sõlmitakse andmete saaja ja vastutava töötleja vahel andmete väljastamise kohta lepingud, milles sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja väljastamise kord ning muud olulised tingimused. Andmekogu Vastutav töötleja peab sellekohast arvestust.

  (7) Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitse nõuete täitmine.

  (8) Andmekogusse kantud andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele tagab Vastutav töötleja avalikkusele juurdepääsu veebilehe kaudu.

§ 11.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet Andmekogu pidamise üle teostavad Andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus, mõlemad vastavalt oma pädevusele.

§ 12.  Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 13.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

§ 14.  Rakendussäte

  Kuni 31. maini 2008 esitatakse Andmekogule isikukood ja registrikood, infosüsteemide andmevahetuskihti (X-tee) kasutamata.

 

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus»
lisa
[RTL 2009, 39, 512 – jõust. 1.05.2009]ANDMETE LOETELU

1. Eesti Töötukassa poolt Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrist Andmekogusse esitatavad andmed:

1.1. Füüsilise isiku (töötu, tööotsija, projektidest või programmidest teenuseid saava isiku või Eestis töötamiseks nõusolekut taotleva välismaalase) kohta kogutavad andmed:
1.1.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
1.1.2. füüsilise isiku seisund;
1.1.3. sugu;
1.1.4. elukoht – riik;
1.1.5. elukoht – maakond;
1.1.6. elukoht – linn/maa;
1.1.7. elukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.1.8. elukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.1.9. sünnikuu ja -aasta;
1.1.10. kodakondsus;
1.1.11. elamisloa liik.

1.2. Tööandja ja tööturuteenuse osutaja kohta kogutavad andmed:
1.2.1. registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
1.2.2. tööandja või teenuse osutaja liik;
1.2.3. tööandja või teenuse osutaja tegevusalad.

1.3. Töötu, tööotsija või projektidest või programmidest teenuseid saava isikuna arvel olemisega seotud andmed:
1.3.1. töötuna või tööotsijana arvele võtmise kuupäev;
1.3.2. Eesti Töötukassa piirkondlik osakond, kus töötu või tööotsija end arvele on võtnud;
1.3.3. töötuna või tööotsijana arveloleku lõpetamise või lõppemise kuupäev;
1.3.4. töötuna või tööotsijana arveloleku lõpetamise või lõppemise põhjus;
1.3.5. arvele võetud isiku kõrgeim omandatud haridustase;
1.3.6. arvele võetud isiku õppeasutustes omandatud erialad;
1.3.7. õppeasutuses õppimise lõpetamise aasta;
1.3.8. arvele võetud isiku muud omandatud oskused;
1.3.9. arvele võetud isiku oskuse omandamise aeg (aasta);
1.3.10. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – tööandja tegevusala järgi;
1.3.11. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – ameti järgi;
1.3.12. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – tööandja juures töötamise kestus;
1.3.13. arvele võetud isiku ettevõtjana tegutsemise kogemus;
1.3.14. arvele võetud isiku ettevõtjana tegutsemise kogemuse kestus;
1.3.15. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – riik;
1.3.16. arvele võetud isiku põhiline suhtlemiskeel;
1.3.17. arvele võetud isiku eesti keele oskuse tase, kui eesti keel ei ole põhiline suhtlemiskeel;
1.3.18. arvele võetud isiku võõrkeelte oskus;
1.3.19. arvele võetud isiku võõrkeelte oskuse tase;
1.3.20. arvele võetud isiku tervislik seisund;
1.3.21. arvele võetud isiku töövõime kaotuse protsent;
1.3.22. arvele võetud isiku puude aste;
1.3.23. rehabilitatsiooniplaani olemasolu arvele võetud isikul;
1.3.24. arvele võetud isiku muud tervisest tulenevad vastunäidustused;
1.3.25. arvele võetud isiku töösoovid;
1.3.26. arvele võetud isiku töö leidmist soodustavad lisatingimused;
1.3.27. arvele võetud isiku riskirühma kuulumine.

1.4. Töötule tööturutoetuste maksmisega seotud andmed:
1.4.1. töö- või teenistussuhte lõppemise kuupäev;
1.4.2. töö- või teenistussuhte lõppemise põhjus;
1.4.3. töötamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.4. avalikus teenistuses töötamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.5. ettevõtjana tegutsemise alustamise ja lõpetamise kuupäev;
1.4.6. ühe vanema või eestkostjana kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse kasvatamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.7. alla 8-aastase lapse või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni kasvatamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.8. haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.9. haiglaravil viibimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.10. puude või püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu mittetöötamise vahemiku algus- ja lõpukuupäev;
1.4.11. õppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega õppes õppimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.12. kaitseväes või asendusteenistuses teenimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.13. vahi all või vanglas viibimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.14. diplomaadi abikaasale ettenähtud tasu saamise ajavahemik;
1.4.15. töötutoetuse saamise õiguse alguskuupäev;
1.4.16. töötutoetuse saamise lõpukuupäev;
1.4.17. töötutoetuse maksmise peatamise kuupäevad;
1.4.18. töötutoetuse pikendamise kuupäevad;
1.4.19. stipendiumi saamise alguskuupäev;
1.4.20. stipendiumi saamise lõpukuupäev;
1.4.21. väljamakstud stipendiumi suurus kuus;
1.4.22. stipendiumi suurus kokku kogu stipendiumi saamise perioodi jooksul isiku kohta;
1.4.23. sõidu- ja majutustoetuse saamine;
1.4.24. sõidu- ja majutustoetuse saamise alguskuupäev;
1.4.25. sõidu- ja majutustoetuse saamise lõpukuupäev;
1.4.26. väljamakstud sõidu- ja majutustoetuse summa.

1.5. Töötule, tööotsijale, projektidest või programmidest teenuseid saavale isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuste andmed:
1.5.1. Töövahendusega seotud andmed:
1.5.1.1. vaba töökohana pakutav amet;
1.5.1.2. vaba töökoha tüüp;
1.5.1.3. vaba töökoha asukoht – maakond;
1.5.1.4. vaba töökoha asukoht – linn/maa;
1.5.1.5. vaba töökoha asukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.5.1.6. vaba töökoha asukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.5.1.7. vabal töökohal makstav palk;
1.5.1.8. vaba töökoha vastuvõtnud osakond;
1.5.1.9. vaba töökoha alguskuupäev;
1.5.1.10. vaba töökoha sulgemise kuupäev;
1.5.1.11. vaba töökoha sulgemise põhjused;
1.5.1.12. vabale töökohale suunamine;
1.5.1.13. vabale töökohale töölerakendumine.
1.5.2. Tööturukoolitusega seotud andmed:
1.5.2.1. tööturukoolituse taotleja õppesoovid;
1.5.2.2. tööturukoolitusele suunamise/mittesuunamise otsuse tegemise kuupäev;
1.5.2.3. tööturukoolitusele mittesuunamise põhjus;
1.5.2.4. tööturukoolituse alustamise kuupäev;
1.5.2.5. tööturukoolituse lõpetamise või katkestamise kuupäev;
1.5.2.6. tööturukoolitusel osalemise kestus päevades;
1.5.2.7. tööturukoolitusel osalemise kestus tundides;
1.5.2.8. tööturukoolituse lõpetamise või katkestamise põhjus;
1.5.2.9. tööturukoolituse nimetus;
1.5.2.10. tööturukoolituse liik;
1.5.2.11. tööturukoolituse eriala;
1.5.2.12. tööturukoolituse läbiviimise koht – maakond;
1.5.2.13. tööturukoolituse õppekeel;
1.5.2.14. ühe õppetunni hind;
1.5.2.15. ühe õppekoha hind;
1.5.2.16. tööturukoolituse kestus.
1.5.3. Karjäärinõustamisega seotud andmed:
1.5.3.1. karjäärinõustamise teenuse kuupäevad;
1.5.3.2. karjäärinõustamise teenuse põhjus;
1.5.3.3. karjäärinõustamise teenuse soovitus;
1.5.3.4. karjäärinõustamise tegevused;
1.5.3.5. karjäärinõustamise tegevuse kuupäev;
1.5.3.6. karjäärinõustamise tegevuse põhjus;
1.5.3.7. karjäärinõustamise tegevuse soovitus;
1.5.3.8. kutsesobivustesti nimetus, mis töötule tehtud on.
1.5.4. Palgatoetusega seotud andmed:
1.5.4.1. tööandjaga lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.4.2. tööandjaga sõlmitud lepingu lõpukuupäev;
1.5.4.3. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise/pikendamise kuupäevad;
1.5.4.4. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus;
1.5.4.5. palgatoetuse abil täidetav vaba töökoht ameti alusel;
1.5.4.6. vaba töökoha asukoht – riik;
1.5.4.7. vaba töökoha asukoht – maakond;
1.5.4.8. vaba töökoha asukoht – linn/maa;
1.5.4.9. vaba töökoha asukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.5.4.10. vaba töökoha asukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.5.4.11. vabal töökohal makstav palk;
1.5.4.12. palgatoetuse suurus;
1.5.4.13. palgatoetuse maksmise alguskuupäev;
1.5.4.14. palgatoetuse maksmise lõpukuupäev;
1.5.4.15. palgatoetusega tööle rakendatud töötu töötamise aeg tundides;
1.5.4.16. palgatoetusega tööle rakendatud töötu brutopalk;
1.5.4.17. palgatoetusega tööle rakendatud töötu lepingu peatamise kuupäevad.
1.5.5. Ettevõtluse alustamise toetusega seotud andmed:
1.5.5.1. ettevõtluse alustamise toetuse taotleja tegevusala;
1.5.5.2. avalduse ja äriplaani esitamise kuupäev;
1.5.5.3. ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise kuupäev;
1.5.5.4. otsus ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise kohta;
1.5.5.5. ettevõtluse alustamise toetuse andmisest keeldumise korral keeldumise põhjus;
1.5.5.6. ettevõtluse alustamise toetuse teenuse lõpukuupäev;
1.5.5.7. ettevõtluse alustamise toetuse ülekandekuupäev;
1.5.5.8. ettevõtluse alustamise toetuse andmise lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.5.9. ettevõtluse alustamise toetuse suurus;
1.5.5.10. ettevõtluse alustamise toetuse andmise tulemusel töölerakendatavate töötajate arv;
1.5.5.11. ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise kuupäev;
1.5.5.12. ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise põhjus;
1.5.5.13. ettevõtluse alustamise toetuse lepingu katkestamise kuupäev.
1.5.6. Avaliku tööga seotud andmed:
1.5.6.1. avalikule tööle suunamise kuupäev;
1.5.6.2. avalikul tööl osalemise alguskuupäev;
1.5.6.3. avalikul tööl osalemise lõpukuupäev;
1.5.6.4. avaliku töö kestus tundides.
1.5.7. Tööharjutusega seotud andmed:
1.5.7.1. tööharjutuse läbiviimise koht – maakond;
1.5.7.2. tööharjutusele suunamise kuupäev;
1.5.7.3. tööharjutuse lõpetamise/katkestamise kuupäev;
1.5.7.4. tööharjutuse katkestamise põhjus;
1.5.7.5. tööharjutuse kestus tundides;
1.5.7.6. tööharjutuse kestus päevades;
1.5.7.7. tööharjutuse korraldajaga lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.7.8. tööharjutuse korraldajaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg.
1.5.8. Tööpraktikaga seotud andmed:
1.5.8.1. amet, mida tööpraktika töökohana pakutakse;
1.5.8.2. tööpraktika töökoha asukoht – riik;
1.5.8.3. tööpraktika töökoha asukoht – maakond;
1.5.8.4. tööandjaga/ettevõttega lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.8.5. tööandjaga/ettevõttega sõlmitud lepingu kehtivusaeg;
1.5.8.6. juhendajatasu suurus;
1.5.8.7. juhendajatasude maksmise alguskuupäev;
1.5.8.8. juhendajatasude maksmise lõpukuupäev;
1.5.8.9. praktika taotleja praktikasoovid;
1.5.8.10. praktikale suunamise kuupäev;
1.5.8.11. praktika lõpetamise/katkestamise kuupäev;
1.5.8.12. praktika katkestamise põhjus;
1.5.8.13. praktika kestus tundides;
1.5.8.14. praktika kestus päevades.
1.5.9. Puudega töötutele suunatud teenuste osutamisega seotud andmed:
1.5.9.1. Puudega töötule tööruumide ja töövahendite kohandamisega seotud andmed:
1.5.9.1.1. puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev;
1.5.9.1.2. tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg;
1.5.9.1.3. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus;
1.5.9.1.4. kohanduse tegemise eest väljamakstav summa;
1.5.9.1.5. amet, millel tööle asumiseks töökoht kohandati.
1.5.9.2. Puudega töötule töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutamiseks andmisega seotud andmed:
1.5.9.2.1. abivahendi kasutusse andmise alguskuupäev;
1.5.9.2.2. abivahendi tagastamise kuupäev;
1.5.9.2.3. tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg.
1.5.9.3. Puudega töötu tööintervjuul abistamisega seotud andmed:
1.5.9.3.1. teenuse osutamise kuupäev;
1.5.9.3.2. abistajaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg;
1.5.9.3.3. abistaja liik.
1.5.9.4. Puudega töötule tugiisikuga töötamise teenuse osutamisega seotud andmed:
1.5.9.4.1. puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev;
1.5.9.4.2. tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg;
1.5.9.4.3. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus;
1.5.9.4.4. amet, millele tööleasumiseks tugiisikut kasutati;
1.5.9.4.5. tugiisiku töötundide arv;
1.5.9.4.6. tugiisikule makstud tasu;
1.5.9.4.7. tugiisikule tasu maksmise alguskuupäev;
1.5.9.4.8. tugiisikule tasu maksmise lõpukuupäev.

1.6. Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalastega seotud andmed:
1.6.1. välismaalase haridustase;
1.6.2. välismaalase omandatud eriala või kutse;
1.6.3. töökoha asukoht – maakond;
1.6.4. töökoha asukoht – linn/maa;
1.6.5. töökoha asukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.6.6. töökoha asukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.6.7. ametikoht;
1.6.8. nõusoleku taotlemise kuupäev;
1.6.9. nõusoleku andmise kuupäev;
1.6.10. nõusoleku andmise/mitteandmise otsus;
1.6.11. nõusoleku andmise/mitteandmise kuupäev;
1.6.12. nõusoleku andmise/mitteandmise põhjus.

2. Sotsiaalkindlustusameti poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

2.1. Füüsilise isiku kohta kogutavad andmed:
2.1.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
2.1.2. sünnikuu ja -aasta;
2.1.3. sugu;
2.1.4. elukoht – riik;
2.1.5. elukoht – maakond;
2.1.6. elukoht – linn/maa;
2.1.7. elukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
2.1.8. elukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
2.1.9. kodakondsus.

2.2. Puude või töövõimetusega seotud andmed:
2.2.1. puudetõendid;
2.2.2. püsiva töövõime kaotuse määr;
2.2.3. püsiva töövõime kaotuse määramise alguskuupäev;
2.2.4. püsiva töövõime kaotuse kehtivuse lõpukuupäev;
2.2.5. püsiva töövõime kaotuse põhjus;
2.2.6. puude raskusastme määramise kuupäev;
2.2.7. puude raskusastme kehtivuse lõpukuupäev.

2.3. Tervisekahju hüvitise ja puudega laste ja puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed:
2.3.1. igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise saamise õiguse tekkimise kuupäev;
2.3.2. igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise suurus;
2.3.3. igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise arvestamise lõpukuupäev;
2.3.4. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev sügava puudega lapse kasvatamise eest;
2.3.5. sügava puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.6. sügava puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.7. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev raske puudega lapse kasvatamise eest;
2.3.8. raske puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.9. raske puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.10. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev keskmise puudega lapse kasvatamise eest;
2.3.11. keskmise puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.12. keskmise puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.13. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest;
2.3.14. sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.15. sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.16. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev raske puudega täiskasvanu hooldamise eest;
2.3.17. raske puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.18. raske puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.19. säilitatud hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev keskmise puudega täiskasvanu hooldajale;
2.3.20. keskmise puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.21. keskmise puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev.

2.4. Sotsiaalmaksu maksmisega seotud andmed:
2.4.1. isikuga seotud sotsiaalmaksu summa kalendrikuus;
2.4.2. sotsiaalmaksu liik.

2.5. Vanemahüvitisega seotud andmed:
2.5.1. vanemahüvitise saamise alguskuupäev;
2.5.2. vanemahüvitise saamise lõpukuupäev;
2.5.3. vanemahüvitise jaoks isikustatud sotsiaalmaksu suurus;
2.5.4. isikule kuus väljamakstava vanemahüvitise suurus;
2.5.5. vanemahüvitise saamisega seotud lapse sünnikuu ja -aasta;
2.5.6. vanemahüvitise saajale makstavad muud lapsega seotud toetused.

3. Eesti Töötukassa poolt töötuskindlustuse andmekogust Andmekogusse esitatavad andmed:

3.1. Füüsilise isiku (töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatute ja hüvitise saajate) kohta kogutavad andmed:
3.1.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
3.1.2. sugu;
3.1.3. sünnikuu ja -aasta;
3.1.4. töötuskindlustusstaaž kalendrikuudes (esitatakse Tööpoliitika infosüsteemi alates 2009. aastast kord aastas eelmise kalendriaasta detsembrikuu seisuga).

3.2. Juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed:
3.2.1. registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
3.2.2. juriidilise isiku või muu tööandja aadressi andmed – maakond.

3.3. Töötuskindlustushüvitisega seotud andmed:
3.3.1. töötuskindlustushüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3.3.2. viimase töö- või teenistussuhte, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpukuupäev;
3.3.3. viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;
3.3.4. töötuskindlustusstaaž töötuskindlustushüvitise määramise seisuga kuudes;
3.3.5. töötuskindlustushüvitise arvestamise perioodi alguskuupäev;
3.3.6. töötuskindlustushüvitise arvestamise perioodi lõpukuupäev;
3.3.7. tegelik töötuskindlustushüvitise arvestamise lõpukuupäev;
3.3.8. töötuskindlustushüvitise ettenähtud väljamaksmise kuupäevad;
3.3.9. määratud töötuskindlustushüvitise summa isiku kohta kuus;
3.3.10. päevade arv, mille jooksul kindlustatul on õigus töötuskindlustushüvitist saada;
3.3.11. päevade arv, mille jooksul oleks kindlustatul kindlustusstaaži alusel õigus töötuskindlustushüvitist saada (arvutatakse Tööpoliitika infosüsteemis töötukassa poolt esitatud andmete alusel);
3.3.12. keskmine ühe kalendripäeva töötasu;
3.3.13. määratud ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus ühest kuni 100. kalendripäevani ja 101. kalendripäevast alates;
3.3.14. kuud, millel konkreetsele isikule hüvitist välja maksti (tuletatakse Tööpoliitika infosüsteemis töötukassa poolt esitatavate väljamaksmise kuupäevade andmete alusel);
3.3.15. töötuskindlustusjuhu esmakordsus või jätkumine;
3.3.16. töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamise põhjus (üldklassifikaator);
3.3.17. töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamise juriidiline alus (viide alusele).

3.4. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitisega seotud andmed:
3.4.1. töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3.4.2. töötajate või avalike teenistujate koguarv tööandja juures;
3.4.3. isikute arv, kelle töö- või teenistussuhe lõpetatakse;
3.4.4. hüvitise saaja töö- või teenistusstaaži pikkus selle tööandja juures;
3.4.5. töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise määramise aluseks olev keskmine kuupalk;
3.4.6. töölepingute kollektiivse ülesütlemise tõttu töö- või teenistussuhte lõppemise kuupäev;
3.4.7. määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev (isiku lõikes).

3.5. Tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitisega seotud andmed:
3.5.1. tööandja maksejõuetuse hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3.5.2. maksejõuetuks tunnistamise kuupäev;
3.5.3. maksejõuetushüvitise saaja maksejõuetushüvitisjuhtumiga seotud töösuhte lõppemise kuupäev;
3.5.4. maksejõuetushüvitise saaja keskmine töötasu;
3.5.5. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud töötasud;
3.5.6. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud puhkusetasud;
3.5.7. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud töölepingu lõpetamise hüvitused;
3.5.8. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud tasud kokku;
3.5.9. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud töötasud;
3.5.10. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud puhkusetasud;
3.5.11. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud töölepingu lõpetamise hüvitused;
3.5.12. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud tasud kokku;
3.5.13. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud töötasude summa suurus;
3.5.14. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud puhkusetasu summa suurus;
3.5.15. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud töösuhte lõpetamise hüvituse summa suurus;
3.5.16. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud tasude summa kokku;
3.5.17. maksejõuetushüvitise väljamaksmise kuupäev.

4. Tööinspektsiooni poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

4.1. Juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed:
4.1.1. registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
4.1.2. juriidilise isiku või muu tööandja äriregistrisse kandmise kuupäev;
4.1.3. juriidilise isiku või muu tööandja asutamise kuupäev;
4.1.4. juriidilise isiku või muu tööandja juriidiline aadress – maakond;
4.1.5. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoha aadress – maakond;
4.1.6. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoht – linn/maa;
4.1.7. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
4.1.8. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
4.1.9. tööandja omanikuliik;
4.1.10. tööandja õiguslik vorm;
4.1.11. juriidilise isiku või muu tööandja põhitegevusala;
4.1.12. tööandja juures töötavate inimeste arv Maksu- ja Tolliameti andmetel;
4.1.13. töötajate arv ettevõttes inspektori andmetel;
4.1.14. tööandja ohuklass.

4.2. Füüsilise isiku kohta kogutavad andmed:
4.2.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
4.2.2. amet;
4.2.3. sugu;
4.2.4. vanus;
4.2.5. sünnikuu ja -aasta;
4.2.6. kodakondsus;
4.2.7. füüsilise isiku tööalane seisund olenevalt töölepingu vormist.

4.3. Tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste andmed:
4.3.1. Tööõnnetustega seotud andmed:
4.3.1.1. tööõnnetuse juhtumi alatüüp;
4.3.1.2. tööõnnetuses kannatanu tööstaaž selles ametis selle tööandja juures;
4.3.1.3. tööõnnetuse toimumise kuupäev;
4.3.1.4. tööõnnetuse toimumise hetk;
4.3.1.5. tööõnnetuse toimumise aeg täistundides alates tööpäeva (vahetuse) algusest;
4.3.1.6. tööõnnetuse toimumiskoht – maakond;
4.3.1.7. tegevusala, kus toimus tööõnnetus;
4.3.1.8. tööõnnetuse raskusaste;
4.3.1.9. tööõnnetus on seotud nahka läbistava kokkupuutega;
4.3.1.10. tööõnnetuse põhjus (raportilt ja uurimiskokkuvõttest);
4.3.1.11. vigastuse liik;
4.3.1.12. vigastatud kehaosa;
4.3.1.13. vigastusega kaasnev töövõimetuspäevade arv;
4.3.1.14. töötamiskoht õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.15. töökeskkond õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.16. tööprotsess õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.17. tegevus õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.18. tegevuse materiaalne mõjur õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.19. kõrvalekalle õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.20. kõrvalekalde materiaalne mõjur õnnetuse hetkel;
4.3.1.21. kokkupuute/vigastuse laad;
4.3.1.22. kokkupuute/vigastuse laadi materiaalne mõjur;
4.3.1.23. tööõnnetuse menetlemine;
4.3.1.24. tööõnnetuse uurimise lõpetamise kuupäev;
4.3.1.25. tööandja raporti olemasolu.
4.3.2. Tööga seotud haiguste andmed:
4.3.2.1. kutsehaigusega seotud kannatanu tööandja juures tööle asumise kuupäev;
4.3.2.2. kutsehaiguse või tööst põhjustatud haigestumise juhtumiga seotud inimese haigestumist põhjustanud tööstaaž;
4.3.2.3. kutsehaigus- või tööst põhjustatud haigusjuhtumiga seotud inimese üldine tööstaaž;
4.3.2.4. kutsehaigus- või tööst põhjustatud haigusjuhtumiga seotud inimese elukoht – maakond;
4.3.2.5. kutsehaiguse põhjustanud ametikood;
4.3.2.6. kutsehaiguse põhjustanud tööandja tegevusala;
4.3.2.7. kutsehaiguse menetlemine;
4.3.2.8. kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise diagnoosimise kuupäev;
4.3.2.9. kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise diagnoosi koodid;
4.3.2.10. kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise peamise ohuteguri koodid;
4.3.2.11. kutseahaigusega seotud kannatanu ajutine või püsiv töövõimetus;
4.3.2.12. kutsehaigusjuhtumi uurimise lõpetamise kuupäev.

4.4. Ettevõtte kontrollimisega seotud andmed:
4.4.1. Järelvalvetoiminguid iseloomustavad andmed:
4.4.1.1. ettevõtte külastuse number;
4.4.1.2. ettevõtte külastuse registreerimise kuupäev;
4.4.1.3. külastuse läbiviimise kuupäev;
4.4.1.4. külastuse alus;
4.4.1.5. külastusega haaratud töötajate arv;
4.4.1.6. ühiskontrollimine teiste järelevalveorganitega;
4.4.1.7. järelkontrolli käigus kontrollitud nõuete arv;
4.4.1.8. järelkontrolli käigus avastatud täitmata nõuete arv;
4.4.1.9. sihtkontrolli liik;
4.4.1.10. kontrolliti Eesti Vabariigi töölepingu seaduse täitmist;
4.4.1.11. kontrolliti Puhkuseseaduse täitmist;
4.4.1.12. kontrolliti Töö ja puhkeaja seaduse täitmist;
4.4.1.13. kontrolliti Kollektiivlepinguseaduse täitmist;
4.4.1.14. kontrolliti Palgaseaduse täitmist;
4.4.1.15. kontrolliti Ametiühinguseaduse täitmist;
4.4.1.16. kontrolliti Mereteenistuse seaduse täitmist;
4.4.1.17. kontrolliti Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse täitmist;
4.4.1.18. kontrolliti Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse täitmist;
4.4.1.19. kontrolliti Töötajate usaldusisikuseaduse täitmist;
4.4.1.20. kontrollitud sõidukite arv;
4.4.1.21. kontrollitud digitaalsõidumeerikuga sõidukite arv;
4.4.1.22. kontrollitud analoogsõidumeerikuga sõidukite arv;
4.4.1.23. kontrollitud sõidukijuhtide arv kokku;
4.4.1.24. kontrollitud juhtide arv sõitjate veol;
4.4.1.25. kontrollitud juhtide arv veose veol;
4.4.1.26. kontrollitud juhtide arv oma kulul autoveol;
4.4.1.27. kontrollitud juhtide arv tasulisel autoveol;
4.4.1.28. kontrollitud ajavahemiku tööpäevade arv;
4.4.1.29. kontrollitud tööpäevade arv sõitjate veol;
4.4.1.30. kontrollitud tööpäevade arv veose veol;
4.4.1.31. kontrollitud tööpäevade arv oma kulul;
4.4.1.32. kontrollitud tööpäevade arv tasulisel veol.
4.4.2. Kontrollimisel avastatud puudused:
4.4.2.1. puuduse kõrvaldamise seis;
4.4.2.2. õigusakt, mille nõudeid rikuti;
4.4.2.3. kontrollimise tulemusel töö peatamine;
4.4.2.4. kontrollimise tulemusel keelustatud töövahendite arv;
4.4.2.5. kontrollimise tulemusel tuvastatud kirjaliku töölepinguta töötajate arv;
4.4.2.6. kontrollimise tulemusel avastatud töötajate arv kelle töölepingus oli palgamäär kehtestamata;
4.4.2.7. kontrollimise tulemusel tuvastatud nõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite tüüpide arv;
4.4.2.8. õigusakti nõuete rikkumise kõrvaldamise tähtaeg;
4.4.2.9. avastatud puuduse kõrvaldamise kuupäev;
4.4.2.10. avastatud rikkumine läheb ettekirjutusse;
4.4.2.11. juhtum, mille käigus puudus avastati;
4.4.2.12. avastatud rikkumine on vaidlustatud;
4.4.2.13. vaideotsus;
4.4.2.14. külastuse number mille käigus puudus avastati.
4.4.3. Sunniraha:
4.4.3.1. kontrollimise tulemusel määratud sunniraha suurus;
4.4.3.2. korduvalt määratud sunniraha;
4.4.3.3. rikkumise kõrvaldamise tähtaeg;
4.4.3.4. sunniraha täitmisele pööramise kuupäev;
4.4.3.5. sunniraha täitmise/tühistamise kuupäev;
4.4.3.6. juhtum, mille käigus sunniraha määrati.
4.4.4. Väärteomenetlus:
4.4.4.1. väärteomenetluse seis;
4.4.4.2. väärteomenetluse registreerimise kuupäev;
4.4.4.3. väärteomenetlus lõpetatud;
4.4.4.4. väärteo menetluse alus/kvalifikatsioon;
4.4.4.5. väärteomenetluse otsus ja selle liik;
4.4.4.6. trahvisumma suurus;
4.4.4.7. väärteomenetluse otsuse kuupäev;
4.4.4.8. väärteomenetluse otsus vaidlustatud;
4.4.4.9. väärteomenetluse vaideotsus.
4.4.5. Andmed tööandja töökeskkonnaalase töö korraldamise ja ohutegurite esinemise kohta ettevõttes:
4.4.5.1. töökeskkonna spetsialisti olemasolu;
4.4.5.2. hinnang töökeskkonna spetsialistile;
4.4.5.3. töökeskkonna nõukogu olemasolu;
4.4.5.4. hinnang töökeskkonna nõukogule;
4.4.5.5. töökeskkonnavoliniku olemasolu;
4.4.5.6. hinnang töökeskkonna volinikule;
4.4.5.7. hinnang sisekontrollile;
4.4.5.8. hinnang esmaabiandjate olemasolule igas struktuuriüksuses;
4.4.5.9. töötajate tervisekontrolli teostatus;
4.4.5.10. hinnang tervisekontrolli korraldusele;
4.4.5.11. hinnang töötajate väljaõppele ja juhendamisele;
4.4.5.12. isikukaitsevahendite olemasolu;
4.4.5.13. hinnang isikukaitsevahendite piisavusele ja kasutamisele;
4.4.5.14. hinnang olmeruumidele;
4.4.5.15. tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine;
4.4.5.16. hinnang tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisele;
4.4.5.17. hinnang töö- ja puhkeaja korraldusele;
4.4.5.18. kõrvaliste isikute turvalisus;
4.4.5.19. hinnang kõrvaliste isikute turvalisusele;
4.4.5.20. hinnang sisekliimale ettevõttes;
4.4.5.21. hinnang valgustusele ettevõttes;
4.4.5.22. hinnang mürale ettevõttes;
4.4.5.23. hinnang vibratsioonile ettevõttes;
4.4.5.24. hinnang liikumisteedele ettevõttes;
4.4.5.25. hinnang kõrgelt kukkumise ohule ettevõttes;
4.4.5.26. hinnang varingu või kukkuva eseme alla jäämise ohule ettevõttes;
4.4.5.27. hinnang ohtlikule kokkupuutele töövahendi liikuva osaga ettevõttes;
4.4.5.28. hinnang liikuvatele töövahenditele ettevõttes;
4.4.5.29. hinnang plahvatusohule ettevõttes;
4.4.5.30. hinnang ohtlikele kemikaalidele ettevõttes;
4.4.5.31. hinnang tolmule ettevõttes;
4.4.5.32. hinnang bioloogilistele ohuteguritele ettevõttes;
4.4.5.33. hinnang raskuste käsitsi teisaldamisele ettevõttes;
4.4.5.34. hinnang sundasenditele ja -liigutustele ettevõttes.

4.5. Andmed taotletud nõusolekute, kooskõlastuste ja teabe registreerimiste kohta:
4.5.1. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste menetlemise seis;
4.5.2. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste registreerimise kuupäev;
4.5.3. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsus;
4.5.4. töötajate arv, kellele on nõusolek antud;
4.5.5. töötajate arv, kellele on nõusolek andmata;
4.5.6. regulatsioon, mille alusel toimub teavitamine/kooskõlastamine;
4.5.7. taotluse sisu;
4.5.8. töötajate arv, keda taotletud nõusolek või kooskõlastus puudutab;
4.5.9. füüsilisest isikust tööandja poolt registreeritud/lõpetatud töölepingute arv;
4.5.10. ettevõtte kontrollimine kooskõlastuse või nõusoleku otsuse andmiseks;
4.5.11. ettevõtte külastuse number;
4.5.12. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse põhjendus;
4.5.13. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse kuupäev;
4.5.14. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse vaidlustus;
4.5.15. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste vaideotsus;
4.5.16. teabe registreerimise kuupäev;
4.5.17. teabe avaldaja staatus (tööandja või töötaja);
4.5.18. töötajate arv, keda teave puudutab.

4.6. Töövaidluste andmed:
4.6.1. töövaidluse menetluse seis;
4.6.2. töövaidluse registreerimise kuupäev;
4.6.3. töövaidluse juhtumi istungi toimumise aeg;
4.6.4. maakond, kus istung toimus;
4.6.5. töövaidluse juhtumi toimik kohtust väljanõutud;
4.6.6. töövaidlusega seotud töötajate arv;
4.6.7. töövaidluse esitaja;
4.6.8. töövaidluse nõudetüüp;
4.6.9. töövaidluse lahend;
4.6.10. töövaidluse otsuse kuupäev.
[RTL 2009, 39, 512 - jõust. 01.05.2009]

/otsingu_soovitused.json