Teksti suurus:

Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2014
Avaldamismärge:

Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus

Vastu võetud 11.01.2008 nr 7
RTL 2008, 7, 80
jõustumine 27.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2008RTL 2008, 96, 133305.12.2008
27.04.2009RTL 2009, 39, 51301.05.2009

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 ja § 48 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Finants- ja varahalduse osakond (edaspidi osakond) on Sotsiaalministeeriumi (edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mis allub kantslerile, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud erisust.

  (2) Osakonna koosseisu kuuluv struktuuritoetuste talitus allub Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» (edaspidi RAK) I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusüksuse ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste programmperioodi 2007–2013 (edaspidi periood 2007–2013) «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» rakendusüksuse ülesannete täitmise osas ministrile.
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]

  (21) Osakonna koosseisu kuuluv välisvahendite talitus allub Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toetuse taotleja ülesannete täitmise osas ministrile.
[RTL 2008, 96, 1333 - jõust. 05.12.2008]

  (3) Osakond juhindub oma tegevuses Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest ning ministeeriumi valitsemisala sisestest eeskirjadest ja juhistest.

  (4) Osakonna tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös ministeeriumi teiste struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi arengukavale ja tööplaanile ning ministrilt ja kantslerilt saadud ülesannetele.

§ 2.  Osakonna ülesanded

  (1) Finants- ja varahalduse osakonna põhiülesandeks on korraldada ja koordineerida ministeeriumi ning tema valitsemisala arengukava finantsplaani ja eelarve eelnõude koostamist ning eelarve täitmise jälgimist, raamatupidamisarvestust ja aruandlust, kinnisvara, inventari ja transpordivahendite haldamist ja nendega seonduvate investeeringute tegemist ja järelevalvet ning struktuuritoetuste ja muude välisvahendite kasutamist.

  (2) Oma põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) koostöös teiste ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisala asutustega valmistab ette ministeeriumi ja selle valitsemisala arengukava finantsplaani ja eelarve eelnõu, korraldab valitsemisala riigieelarve liigendamist ning vajadusel koostab taotlused vahendite eraldamiseks lisaeelarvest või Vabariigi Valitsuse reservist, korraldab välisabi sildfinantseerimist, jälgib ja analüüsib eelarve täitmist, töötab välja eelarvestamiseks vajalikud juhendmaterjalid;
  2) koostab ministeeriumi tööplaani rahalised lähtealused, koordineerib tööplaani koostamist ja vajadusel muutmist rahaliste vahenditega kaetuse osas, tagab struktuuriüksustele asjatundliku nõustamise ning tööplaani vastavuse kinnitatud eelarvetele ja eelarve täitmise jälgimise kinnitatud tööplaani lõikes, analüüsib tööplaani täitmist ning teeb vajadusel ettepanekuid ressursside otstarbekamaks ja säästlikumaks kasutamiseks;
  3) korraldab ja kontrollib ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste raamatupidamist ja finantsaruandlust vastavalt ministeeriumi ja tema valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirjale, korraldab vastavalt kehtivatele nõuetele ministeeriumi ja tsentraliseeritud raamatupidamise arvestusega asutuste kulu-, tulu-, juhtimis- ja maksuarvestust ja koostab sellekohaseid aruandeid, esindab ministeeriumi suhetes riigikassa ja teiste finantsinstitutsioonidega;
  4) konsolideerib ministeeriumi valitsemisala raamatupidamise aastaaruanded, koondab valitsemisala asutuste tegevuskava täitmise aruannete rahalise osa ja koostab ministeeriumi kui riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande;
  5) koordineerib ministeeriumi valitsemisalas finantskontrolli süsteemi rakendamist, koostab ministeeriumi ja tema valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirja;
  6) osaleb valitsemisala riiklike programmide ja projektide ning välisabiga seotud küsimuste lahendamises, vajadusel korraldab ja koordineerib välisabiprojektide juhtimist, töötab välja juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning protseduurireegleid Euroopa fondide ja teiste välisabi vahendite rakendamiseks ning analüüsib nende projektide tulemuslikkust, tagab ülevaate kaasatud välisabi vahenditest ja korraldab välisabi summade kajastamise ministeeriumi valitsemisala eelarves ning ministeeriumi tööplaanis;
  7) tagab ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste riigivara valitsemise kooskõlas õigusaktidega, sealhulgas korraldab riigivara tasuta üleandmist, mahakandmist, kasutusse andmist, koormamist ja võõrandamist, analüüsib riigivara sihipärast kasutamist ja teeb ettepanekuid, et tagada riigivara heaperemehelik ja otstarbekohane kasutamine, vajadusel koostab riigivaraga seotud arengu- ja investeeringute kavasid ning korraldab nende elluviimist;
  8) korraldab ministeeriumi ja tema valitsemisala varade arvestuse riigivara registris riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt, süstematiseerib informatsiooni ministeeriumi valitsemisel olevate kinnisvaraobjektide kohta ja peab asjakohast andmekogu, korraldab ministeeriumi ja tsentraliseeritud raamatupidamisega asutuste varade ning infotehnoloogiliselt konsolideeritud asutuste IT varade raamatupidamisarvestust ja inventeerimist koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakonnaga ning koostab ministeeriumi ja tema valitsemisala inventeerimisjuhendi;
  9) korraldab ja koordineerib tehinguid ministeeriumi valitsemisel olevate maadega, vajadusel korraldab põhitegevuseks vajaliku maa riigi omandisse jätmise vormistamise;
  10) planeerib, korraldab, koordineerib ja kontrollib ministeeriumi ja tema valitsemisala hoonete ning muude ministeeriumi kaudu rahastatavate objektide projekteerimis-, renoveerimis- ja ehitustegevust;
  11) tagab ministeeriumi käsutuses olevate hoonete korrasoleku ja nõuetekohase ekspluateerimise, varustab ministeeriumi teenistujaid tööruumide ja nende sisustamiseks vajaliku inventariga. Korraldab ja koordineerib ministeeriumi hoonete rentnike koostööd ning kontrollib rendilepingute täitmist;
  12) osaleb ministeeriumi põhimäärusest tulenevate tegevusvaldkondade riigitoetuste taotluste läbivaatamiseks moodustatud komisjonide töös;
  13) toetab ministeeriumi hallatavaid asutusi haldustegevuses läbi ühtse hea tava loomise ja viib lähtuvalt otstarbekusest läbi ühishankeid kaupade ja teenuste saamiseks;
  14) korraldab ministeeriumis ja koordineerib valitsemisalas transpordivahendite kasutamist;
  15) tagab töötajate turvalisuse, materiaalsete varade säilimise ja tuleohutuse töökohal ning korraldab vastava valdkonna alase töö koordineerimise valitsemisalas;
  16) nõustab juriidiliselt ministeeriumi teenistujaid hangete läbiviimisel ja lepingute sõlmimisel ning muudes oma vastutusvaldkonda puudutavates küsimustes. Osaleb vajadusel ministeeriumi valitsemisala asutuste ümberkorraldamises, likvideerimises ja uute asutuste loomises. Osaleb oma vastutusvaldkonna vaiete ja kohtuvaidluste lahendamisel ning tagab riigi esindamise kohtus ministrilt saadud volituste piires;
  17) analüüsib ning kooskõlastab osakonna vastutusvaldkonda puudutavaid õigusaktide eelnõusid ning esitab vajadusel nendesse muudatusettepanekuid, töötab välja üksikaktide eelnõud oma pädevusse kuuluvates küsimustes või osaleb nende väljatöötamisel;
  18) täidab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» ja RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusasutuse ülesandeid finantsküsimustes ning RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusüksuse ülesandeid;
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]
  19) tagab RAK IV prioriteedi «Infrastruktuur ja kohalik areng» meetme 4.4 «Haiglavõrgu reorganiseerimine» rakendusüksuse ülesannete täitmise;
  20) tagab struktuuritoetuste tehnilise abi õiguspärase kasutamise ja kajastamise;
  21) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL programmi korraldusasutuse ülesannete täitmise finantsküsimustes;
  22) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL rakendusüksuse ja EQUAL tehnilise abi rakendusüksuse ülesannete täitmise;
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]
  23) täidab perioodi 2007–2013 «Inimressursi arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» rakendusasutuse ülesandeid finantsküsimustes;
  24) tagab perioodi 2007–2013 «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» rakendusüksuse ülesannete täitmise;
  25) tagab osakonna vastutusvaldkonnas oleva informatsiooni nõuetekohase avalikustamise ministeeriumi koduleheküljel;
  26) tagab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ning RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» ja meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» Tööturuameti projektide osas toetuse saaja ülesannete täitmise.
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Osakond osaleb ministeeriumi kui organisatsiooni arendamises, välis- ja sisekommunikatsiooni edendamises ning täiendavate ressursside hankimises valdkondade ja organisatsiooni arendamise tarvis ning täidab muid kantsleri ja ministri antud ülesandeid.

§ 3.  Osakonna õigused

  Osakonnal on õigus:
  1) saada osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni ministeeriumi juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt, ministeeriumi valitsemisala riigiasutustelt ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, mille suhtes ministeerium teostab asutaja-liikme-, aktsionäri- või osanikuõigusi;
  2) kaasata vastavalt juhtkonna korraldustele või kokkulepetele osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamisele ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisala asutuste teenistujaid;
  3) teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega ning teha ettepanekuid oma vastutusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  4) valmistada ette käskkirju ja õigusaktide eelnõusid ning teha ettepanekuid oma vastutusvaldkonda puudutavate õigusaktide muutmiseks või kehtestamiseks või lepingute sõlmimiseks;
  5) edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele asutustele ja isikutele;
  6) saada osakonna teenistujatele ametialase pädevuse tõstmiseks vajalikku koolitust;
  7) saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale ja kirjandust ning tehnilist ja infotehnoloogilist abi.

§ 4.  Osakonna kohustused

  Osakond on kohustatud:
  1) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) tagama talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse vastavalt õigusaktides sätestatule;
  3) kasutama tema kasutusse antud vara ja vahendeid sihipäraselt ja heaperemehelikult;
  4) edastama ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.

§ 5.  Osakonna struktuur ja juhtimine

  (1) Osakonna tööd juhib finantsjuht, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist vastavalt ministeeriumi põhimäärusele ja käesolevale põhimäärusele.

  (2) Finantsjuht:
  1) teeb kantslerile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse ning osakonna teenistujate edutamise, palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ja ergutuste kohaldamise kohta;
  2) määrab osakonna tööjaotuse, koostab osakonna tööplaani ning annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
  3) tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise ning annab sellest aru kantslerile või tema poolt määratud isikule;
  4) teostab järelevalvet osakonna teenistujate tööülesannete ja tööplaanide täitmise üle;
  5) töötab välja osakonna teenistujate ametijuhendid ja viib läbi regulaarseid arenguvestlusi;
  6) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  7) teeb osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks;
  8) planeerib ja taotleb osakonna tööks vajalikud ressursid;
  9) taotleb osakonna teenistujatele vajalikke täiendkoolitusi;
  10) allkirjastab või kooskõlastab osakonnas koostatud dokumendid vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 24 toodud ülesannete osas;
  11) kirjutab alla osakonna vastutusvaldkonda puudutavatele informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui kehtivad õigusaktid ei näe ette teisiti, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 24 toodud ülesannete osas;
  12) täidab muid osakonna põhimääruse või ministeeriumi sisemiste regulatsioonidega talle pandud ülesandeid ning ministri või kantsleri antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest.

  (3) Finantsjuht vastutab:
  1) osakonnale pandud ülesannete täpse, õigeaegse ja õiguspärase täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu ametialase informatsiooni hoidmise eest.
  2) osakonna tegevuste dokumenteerimise ning dokumentide nõuetekohase menetlemise eest;
  3) dokumentide nõuetekohase hoidmise ja säilitamise ning arhivaalide loetelu pidamise eest osakonnas.

  (4) Finantsjuhi nimetab ametisse ja vabastab ametist minister.

  (5) Finantsjuhi äraolekul määrab talle asendaja kantsler finantsjuhi ettepanekul.

  (6) Osakonna teenistujad nimetab ametisse ja vabastab ametist ning abiteenistujatega sõlmib töölepingud kantsler finantsjuhi ettepanekul.

  (7) Osakonna teenistujate ülesanded ja alluvussuhted määratakse kindlaks ametijuhenditega, mille kinnitab kantsler finantsjuhi ettepanekul.

  (8) Osakonna koosseisu kuuluvad talitustena struktuuritoetuste talitus ja välisvahendite talitus.
[RTL 2008, 96, 1333 - jõust. 05.12.2008]

§ 6.  Struktuuritoetuste talituse ülesanded ja juhtimine

  (1) Struktuuritoetuste talituse juhatajaks on struktuuritoetuste juht, kes juhindub oma töös ministeeriumi põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja oma ametijuhendist.
[RTL 2008, 96, 1333 - jõust. 05.12.2008]

  (2) Talitus:
  1) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusasutuse finants- ja rikkumiste aruandlusega seotud kohustuste täitmise, osaleb vajadusel kohapealsete kontrollide läbiviimisel, osaleb Tööturuameti taotluste menetlemises ja vastutab Tööturuameti projektide osas väärkasutatud toetuse tagasinõudmise ja raamatupidamises kajastamise eest;
  2) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» rakendusasutuse finantsaruandlusega seotud kohustuste täitmise;
  3) tagab RAK IV prioriteedi «Infrastruktuur ja kohalik areng» meetme 4.4 «Haiglavõrgu reorganiseerimine» kulu- ja raamatupidamisarvestuse, meetme kulude kajastamise struktuuritoetuse registris, toetuste kasutamise rikkumiste arvestuse, korraldab kohapealsete kontrollide läbiviimist ja vajadusel valesti kasutatud summade tagasinõudmise ning tagab meetme rakendusasutuse ja rakendusüksuse finantsaruandlusega seotud muude kohustuste täitmise;
  4) tagab struktuurifondide tehnilise abi kulu- ja raamatupidamisarvestuse, finantskontrolli ning tehnilise abi toetuse saaja finantsaruandlusega seotud kohustuste täitmise;
  5) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL programmi korraldusasutuse finants- ja rikkumiste aruandlusega seotud kohustuste täitmise;
  6) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL tehnilise abi taotluste menetlemise, rahuldamise ja toetuse väljamaksmise ning raamatupidamises kajastamise, tagab ministeeriumi EQUAL tehnilise abi kulu- ja raamatupidamisarvestuse, korraldab vajadusel valesti kasutatud summade tagasinõudmise ning tagab rakendusüksuse finantsaruandlusega seotud muude kohustuste täitmise ;
  7) tagab perioodi 2007–2013 «Inimressursi arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» rakendusasutuse rikkumiste- ja finantsaruandlusega seotud kohustuste täitmise;
  8) tagab perioodi 2007–2013 «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» rakendusüksuse ülesannete täitmise – taotluste menetlemise, väljamaksete teostamise, järelevalve toetuse saaja üle, seire ja aruandluse ning raamatupidamisarvestuse;
  9) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» rakendusüksuse ülesannete täitmise – taotluste menetlemise, väljamaksete teostamise, järelevalve toetuse saaja üle, seire ja aruandluse ning raamatupidamisarvestuse;
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]
  10) tagab Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitmise- järelevalve toetuse saaja üle, tagasinõuete menetlemise, seire ja aruandluse ning raamatupidamisarvestuse.
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Struktuuritoetuste juhil on õigus allkirjastada käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 24 ja § 6 lõike 2 punktides 9 ja 10 toodud ülesannetega seotud dokumente.
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]

  (4) Struktuuritoetuste juht allub finantsjuhile. Käesoleva põhimääruse § 2 lõike 2 punktis 24 ja § 6 lõike 2 punktides 9 ja 10 toodud ülesannete täitmisel allub struktuuritoetuste juht ministrile.
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]

  (5) Struktuuritoetuste juhti asendab struktuurifondide peaspetsialist. Struktuurifondide peaspetsialisti ülesannete täitmise kontrollimisel asendab struktuuritoetuste juhti finantsjuht. Käesoleva põhimääruse § 2 lõike 2 punktis 24 toodud ülesannete struktuurifondide peaspetsialisti poolt täitmise kontrollimisel asendab struktuuritoetuste juhti minister. Struktuurifondide peaspetsialistil puudub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud allkirjaõigus.

§ 61.  Välisvahendite talituse ülesanded ja juhtimine

  (1) Välisvahendite talituse juhatajaks on välisvahendite juht, kes juhindub oma töös ministeeriumi põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja oma ametijuhendist.

  (2) Talitus:
  1) täidab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite raames vastutava ministeeriumi ülesandeid, sh kontrollib ja kooskõlastab välisabi saaja poolt esitatud aruandeid ning edastab need riiklikule kontaktasutusele, kontrollib omafinantseeringu olemasolu ja kulude abikõlblikkust, vormistab välisabi väljamaksmiseks vajalikud dokumendid ja esitab need makseasutusele, koostab eelis- või põhivaldkonna aastaaruande ning esitab selle riiklikule kontaktasutusele, teostab seiret välisabi kasutamise üle ning teostab järelevalvet projektide elluviimise üle;
  2) koostab väljamaksetaotlusi ning edastab need rakendusüksusele Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatavate programmide ja projektide toetuse saaja ülesannete täitmisel ning osaleb väljamakseprognooside koostamises;
  3) korraldab raamatupidamistöid välisabi koostööprogrammide ja -projektide (v.a Euroopa Liidu struktuurifondide meetmed, mille rakendusüksuseks ja -asutuseks on ministeerium);
  4) koordineerib Transition Facility raames ministeeriumi ja allasutuste projektide ettevalmistamist, rakendamist ja järelevalvet projektide rakendamise üle;
  5) täidab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames toetuse taotleja ülesandeid, sh juhib projekti rakendamist ning jälgib ja kontrollib nende vastavust projektilepingule, kontrollib toetuse saajalt saadud arveid, esitatud dokumentide autentsust ja õigsust ning maksetaotluste aluseks olevate kulude abikõlblikkust, annab toetuse taotlemise ja kasutamise korraldajale aru projekti rakendamise kulgemise kohta, kontrollib, et ei ole ilmnenud rikkumisi ja rikkumiste ilmnemise korral teavitab neist toetuse taotlemise ja kasutamise korraldajat, arutab auditite tulemusi asjaomaste partneritega, sealhulgas Šveitsiga ja tagab auditiaruande alusel tehtud otsuste täitmise üle ning tagab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames ellu viidud projektidega seotud asjakohaste dokumentide säilitamist kümne aasta jooksul pärast nende projektide rakendamist;
  6) tagab välisvahenditega seotud finantsplaneerimise ja arvestuse ning peab käimasolevatest ja planeeritavatest projektidest koondaruannet;
  7) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» Tööturuameti projektide osas toetuse saaja ülesannete täitmise;
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]
  8) tagab RAK I prioriteedi «Inimressursi arendamine» meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» Tööturuameti projektide osas toetuse saaja ülesannete täitmise.
[RTL 2009, 39, 513 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Välisvahendite juhil on õigus allkirjastada käesoleva määruse § 61 lõike 2 punktis 5 toodud ülesannetega seotud dokumente, v.a projektilepingute sõlmimine ja sildfinantseerimise taotlemine.

  (4) Välisvahendite juht allub finantsjuhile. Käesoleva põhimääruse § 61 lõike 2 punktis 5 toodud ülesannete täitmisel allub välisvahendite juht ministrile.

  (5) Välisvahendite juhti asendab välisvahendite peaspetsialist. Välisvahendite peaspetsialisti ülesannete täitmise kontrollimisel asendab välisvahendite juhti finantsjuht. Käesoleva põhimääruse § 61 lõike 2 punktis 5 toodud ülesannete välisvahendite peaspetsialisti poolt täitmise kontrollimisel asendab välisvahendite juhti minister. Välisvahendite peaspetsialistil puudub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud allkirjaõigus.
[RTL 2008, 96, 1333 - jõust. 05.12.2008]

§ 7.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json