Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 “Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 40, 527

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 “Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu” muutmine

Vastu võetud 28.04.2009 nr 22

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 7 alusel.

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määrust nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» (RTL 2002, 146, 2128; 2004, 55, 924) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) määrust täiendatakse paragrahvidega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

« § 13. Erandina paragrahvis 11 sätestatust, juhul kui Läänemere piirkonnas, kus kala püüti, kavatsetakse siseneda sadamasse rohkem kui 300 kg eluskaalus tursaga pardal, lähtutakse sadamasse tulekust ette teatamisel EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (Euroopa Liidu Teataja L 248, 22.9.2007, lk 1–10), artikli 17 lõigetest 2 ja 5.

§ 14. Paragrahvis 1 nimetatud andmed, lossimiskoha riigile saadetavad EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ artikli 7 punktis 1 nimetatud andmed ja lipuriigile saadetavad EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 17 lõikes 2 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.»;

3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Kalakogused tuleb teatesse märkida vähemalt 100 kg täpsusega. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda enam kui EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1098/2007 artiklis 15 toodud laeva pardal hoitava kala ja püügipäevikusse kantud näitaja vahel lubatud erinevuse määr.»;

4) paragrahvid 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 628 7459 või elektronposti aadressil 1313@rescue.ee.

§ 8. Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json