HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seadus (lühend - HasMMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 24, 146

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.04.2009 otsus nr 468

Hasartmängumaksu seadus

Vastu võetud 22.04.2009

§ 1.  Hasartmängumaksu objekt

  (1) Hasartmängumaksuga maksustatakse:
  1) õnnemängu korraldamiseks kasutatav mängulaud ja mänguautomaat ning osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat;
  2) loterii korraldamisel loteriipiletite müügist saadud summa;
  3) kaubandusliku loterii korraldamisel võidufond, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot;
  4) toto korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
  5) õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
  6) õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa.

  (2) Käesolevas seaduses lähtutakse hasartmängude ja nende liikide määratlemisel hasartmänguseadusest.

§ 2.  Hasartmängumaksu maksja

  Hasartmängumaksu maksab hasartmängukorraldaja.

§ 3.  Maksustamisperiood

  (1) Hasartmängumaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

  (2) Kaubandusliku loterii korraldamisel on maksustamisperiood kaubandusliku loterii korraldamise periood, mis algab mängureeglites märgitud panuste tegemise esimesel päeval ja lõpeb mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasel päeval.

  (3) Õnnemänguturniiri korraldamisel on maksustamisperiood ühe õnnemänguturniiri korraldamise periood, mis algab õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise esimesel päeval ja lõpeb õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päeval.

§ 4.  Hasartmängumaksu deklareerimine ja tasumine

  (1) Hasartmängukorraldaja, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hasartmängukorraldaja, esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (2) Hasartmängukorraldaja, kes korraldab õnnemänge mängulaual või mänguautomaadil, ning hasartmängukorraldaja, kes korraldab osavusmänge mänguautomaadil, esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile eelneva kalendrikuu 20. kuupäevaks.

  (3) Hasartmängumaksu deklaratsioon tuleb esitada ka käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 2, 4, 5 ja 6 sätestatud summa puudumisel.

  (4) Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega .

§ 5.  Otsus hasartmängumaksu tasumise kohta

  (1) Maksu- ja Tolliamet väljastab käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud hasartmängukorraldajale otsuse hasartmängumaksu tasumise kohta.

  (2) Otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) korraldatava hasartmängu liik, korraldaja ärinimi, registrikood, aadress ja tegevusloa number;
  2) õnnemängu või osavusmängu korraldajale kuuluvate mängukohtade nimetused ja aadressid koos viitega korraldusloa numbrile ning sellele, mitme õnnemängu mänguautomaadi ja -laua eest või mitme osavusmängu mänguautomaadi eest igas mängukohas on korraldaja hasartmängumaksu tasunud;
  3) otsuse kehtivusaeg.

  (3) Maksu- ja Tolliamet väljastab otsuse seitsme tööpäeva jooksul deklaratsiooni esitamisest ja hasartmängumaksu laekumisest arvates.

  (4) Õnnemängu või osavusmängu korraldajal on õigus muuta otsuses märgitud õnnemängu mänguautomaatide või -laudade ning osavusmängu mänguautomaatide arvu mängukohtades üksnes Maksu- ja Tolliameti eelneval kirjalikul nõusolekul nii, et nende koguarv jääb samaks.

§ 6.  Maksumäär

  Hasartmängumaksu määr on:
  1) 20 000 krooni ühe mängulaua kohta;
  2) 7000 krooni ühe mänguautomaadi kohta;
  3) 500 krooni ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
  4) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud summast;
  5) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 3 sätestatud summast;
  6) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
  7) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
  8) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 6 sätestatud summast.

§ 7.  Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine

  (1) Hasartmängumaks laekub riigieelarvesse.

  (2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud:
  1) Eesti Kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 46 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja millest 63 protsenti eraldatakse kultuuriehitistele;
  2) Hasartmängumaksu Nõukogule (edaspidi nõukogu) – summas, mille suurus vastab 37,4 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Nimetatud summast eraldatakse 31,8 protsenti teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks, 22 protsenti olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 10 protsenti teiste spordiprojektide toetamiseks, 31,7 protsenti hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks, 4 protsenti kultuuriprojektide toetamiseks ning 0,5 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõukogu teenindamisega seotud kulude katteks;
  3) Siseministeeriumile regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditeks – summas, mille suurus vastab 12,7 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks. Programmi vahenditest eraldatakse 99,5 protsenti toetuste andmiseks ning 0,5 protsenti programmi halduskuludeks ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud komisjoni teenindamisega seotud kulude katteks. Programmi vahenditest eelarveaastaks arvestatud halduskuludest ning komisjoni teenindamisega seotud kuludest kasutamata jäänud vahendid lisatakse järgmisel aastal toetuste andmise summale ja neid kasutatakse investeeringute toetamiseks;
  4) Eesti Punasele Ristile – summas, mille suurus vastab 3,9 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega .

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud projektide toetamiseks esitatud taotlused vaatab läbi ning toetuse andmise ja selle suuruse otsustab Riigikogu moodustatud nõukogu, millesse kuulub kuus Riigikogu liiget, üks Haridus- ja Teadusministeeriumi, üks Kultuuriministeeriumi ja üks Sotsiaalministeeriumi esindaja. Nõukogu teenindamise tagab Vabariigi Valitsus.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud projektide toetamiseks esitatakse taotlused nõukogule käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud ministeeriumi kaudu. Ministeerium kontrollib taotluse ja sellega koos esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning edastab materjalid nõukogule koos oma kirjaliku arvamusega kümne tööpäeva jooksul materjalide saamisest arvates. Nõukogu otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise kahe kuu jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates. Nõukogu otsusest teatab taotlejale ministeerium.

  (6) Nõukogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool nõukogu liikmetest. Nõukogu teeb otsuseid lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud toetuste andmise otsused teeb Siseministeeriumi juurde moodustatud alaline regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon. Komisjoni teenindavad Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

§ 8.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist Maksu- ja Tolliameti poolt hasartmängukorraldajale väljastatud maksumärgid kehtivad maksustamisperioodi lõpuni.

  (2) Kuni 2009. aasta 31. detsembrini on hasartmänguseaduse § 36 lõikes 6 nimetatud õnnemängu korraldamiseks kasutatava mänguautomaadi maksumäär 50 protsenti käesoleva seaduse § 6 punktis 2 sätestatud määrast.

  (3) Hasartmängukorraldaja, kes korraldab osavusmänge mänguautomaadil, esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ning tasub hasartmängumaksu käesoleva seaduse jõustumisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (4) Enne käesoleva seaduse jõustumist antud korraldusloa alusel korraldatava arvloterii hasartmängumaksu määr on kuni 2009. aasta 31. detsembrini 10 protsenti arvloterii loteriipiletite müügist saadud summast.

§ 9.  Käibemaksuseaduse muutmine

  Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554; 2008, 58, 329) § 16 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «7) loteriipilet ja hasartmängu korraldamine, välja arvatud kaubandusliku loterii korraldamine, ning sellise osavusmängu korraldamine, mille ainus võimalik võit on võimalus uuesti osaleda samas mängus;».

§ 10.  Maksukorralduse seaduse muutmine

  Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 2009, 19, 114) § 157 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «§ 157. Maksu- ja Tolliameti otsuseta hasartmängu korraldamine

  (1) Hasartmängumaksu tasumist kinnitava otsuseta hasartmängu korraldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 11.  Riigilõivuseaduse muutmine

  Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 18, 107) tehakse järgmised muudatused:
  1) 10. peatüki 1. jao 2. jaotis tunnistatakse kehtetuks;
  2) 10. peatüki 3. jagu täiendatakse 2. jaotisega järgmises sõnastuses:«2. jaotis
Hasartmänguseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2222.  Hasartmängu korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) õnnemängu korraldamiseks 750 000 krooni;
  2) osavusmängu korraldamiseks 50 000 krooni;
  3) toto korraldamiseks 500 000 krooni.

§ 2223.  Hasartmängu korraldusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Hasartmängu, välja arvatud loterii, korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 000 krooni.

  (2) Loterii korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

  (3) Vabariigi Valitsuse määratud mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirjalise eesmärgi toetuseks korraldatava loterii korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni.»

§ 12.  Tulumaksuseaduse muutmine

  Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2009, 18, 109) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 19 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«§ 19. Elatis, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised»;
  2) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«7) korraldusloa või registreeringu alusel läbiviidud hasartmängu võite;»;
  3) paragrahvi 49 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(1) Residendist juriidiline isik, välja arvatud § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik ja § 11 lõikes 10 nimetatud isik, maksab tulumaksu tehtud kingitustelt ja annetustelt, millelt tulumaks ei ole § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, arvestades lõigetes 2 ja 4 toodud erisusi. Kingitusena käsitatakse ka kuni 10 000 euro suuruse võidufondiga kaubandusliku loterii võitu. Tulumaksuga ei maksustata reklaami eesmärgil üle antud kaupa ega osutatud teenust, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 150 krooni. Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isiku ja § 11 lõikes 10 nimetatud isiku tehtud kingitused ja annetused maksustatakse lõikes 6 sätestatud korras.»

§ 13.  Hasartmängumaksu seaduse kehtetuks tunnistamine

  Hasartmängumaksu seadus (RT I 2002, 28, 158; 2006, 28, 208) tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. juunil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punkt 5 ning § 6 punkt 7 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json