Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 41, 540

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded" muutmine

Vastu võetud 06.05.2009 nr 55

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 9 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrust nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded» (RTL 2005, 86, 1294; 2008 52, 727) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) seletuskirja tekstiline osa koos lisas 5 toodud vormide kohaselt koostatud seletuskirja tabelitega;
8) lisades 6–7 toodud vormide kohaselt koostatud seletuskirja lisad;»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Piirnevate maaparandussüsteemide või maaparandusehitiste ehitusprojekti võib vormistada ühtse dokumendina, esitades lisades 2–7 nimetatud andmed maaparandusehitiste kaupa ning lisades 3 ja 4 nimetatud andmed koondina.»;

3) paragrahvi 9 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) drenaažitorustiku dimensioonimist, kattekonstruktsiooni, ehitusmaterjale ja dreenide vahekaugusi;»;

4) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) eesvoolu või kraavi mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimise abinõusid.»;

5) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) tee klassi;»;

6) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) eesvoolu valgala kaart (vajaduse korral);»;

7) paragrahvi 17 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõnad «topograafilisele kaardile»;

8) paragrahvi 17 lõiget 8 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) reguleeritava äravooluga drenaažisüsteemi maa-ala.»;

9) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Tehnilise joonise koostamisel kasutatakse 2008. aastal Põllumajandusministeeriumi välja antud kogumiku «Maaparandusrajatiste tüüpjoonised», mis on avaldatud veebilehel aadressil www.mpb.ee/õigusaktid, joonisel 7.1 toodud rajatiste tingmärke.»;

10) lisa 5 tabel 5 sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 5. Veejuhtme kaevetöö mahu arvutus

11) lisa 5 tabel 7 sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 7. Veejuhtmete koondtöömahud

12) lisa 5 tabel 141 sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 141. Muldade lupjamise mahud

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json