Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti loomisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 27, 165

Politsei- ja Piirivalveameti loomisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.05.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. mai 2009. a otsusega nr 474

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2009, 11, 67) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 lõike 2 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 66 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Politsei- ja Piirivalveamet;»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1055 järgmises sõnastuses:

« § 1055. Politseiasutuste, piirivalveasutuste ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamise korraldamine

(1) Politseiamet, Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, politseiprefektuurid (edaspidi politseiasutused) ja Piirivalveamet, piirivalvepiirkonnad, Piirivalve Lennusalk (edaspidi piirivalveasutused) ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet korraldatakse ümber ja ühendatakse Politsei- ja Piirivalveametiks ning tema kohalikeks täidesaatva riigivõimu volitusi omavateks asutusteks – prefektuurideks – alates 2010. aasta 1. jaanuarist, peale mida ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb siseminister.

(2) Politseiasutuste, piirivalveasutuste ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti politseiametnike ja piirivalveametnike ning teiste teenistujate teenistuse jätkamisel Politsei- ja Piirivalveameti ning tema kohalike asutuste koosseisus ettenähtud ameti- või abiteenistuskohal või nende teenistus- või töösuhte lõpetamisel kohaldatakse vastavalt kas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikes 2 või Eesti Vabariigi töölepingu seaduse §-s 6 sätestatut.

(3) Politseiasutuste, piirivalveasutuste ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti politseiametnikud ja piirivalveametnikud ning teised teenistujad, kelle teenistusülesanded ja ametinimetus asutuste ühendamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu tööülesanded, jätkavad teenistust alates 2010. aasta 1. jaanuarist Politsei- ja Piirivalveameti ning tema kohalike asutuste koosseisus ning nende suhtes ei kohaldata avaliku teenistuse seaduses sätestatud avaliku konkursi korraldamise kohustust ega katseaega ning nende palk ei vähene.

(4) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki esindavad politseiasutused, piirivalveasutused ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, loetakse alates 2010. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajaks vastavalt oma pädevusele Politsei- ja Piirivalveamet või tema kohalik asutus.

(5) Õigusaktides sätestatud politseiasutuste, piirivalveasutuste, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ning nende ametiisikute volitused ja pädevus lähevad alates 2010. aasta 1. jaanuarist üle Politsei- ja Piirivalveametile või tema prefektuuridele ja nende ametiisikutele.»

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2009, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uurimisasutused on oma pädevuse piires politseiasutus, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Konkurentsiamet ja Sõjaväepolitsei.»;

2) paragrahvi 112 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jälitustoiminguga koguvad tõendeid politseiasutus ning Kaitsepolitseiamet omal algatusel või muu uurimisasutuse taotlusel. Käesoleva seadustiku §-des 115 ja 117 nimetatud jälitustoimingutega kogub tõendeid ka Maksu- ja Tolliamet.»;

3) paragrahvi 114 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Edasilükkamatutel juhtudel võib käesoleva seadustiku §-des 116, 118 ja 119 nimetatud jälitustoimingu teha politseiasutuse või Kaitsepolitseiameti juhi või tema määratud ametniku määruse alusel ilma käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loata. Teostatud jälitustoimingust teatab prokuratuur viivitamata eeluurimiskohtunikule, kes otsustab jälitustoimingu lubatavuse või jälitustoimingu jätkamiseks loa andmise määrusega.»;

4) paragrahvi 140 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tagaotsitavaks kuulutamise määrus edastatakse täitmiseks politseiasutusele. Kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu tagaotsitavaks kuulutamise korral edastatakse politseiasutusele koos tagaotsitavaks kuulutamise määrusega ka vahistamismäärus.»;

5) paragrahvi 1411 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Ajutise lähenemiskeelu seadmise määruse koopia antakse kahtlustatavale või süüdistatavale ja kannatanule ning saadetakse kannatanu elukohajärgsele politseiasutuse struktuuriüksusele. Eeluurimiskohtunik või kohus teavitab ajutise lähenemiskeelu kohaldamisest viivitamata ka muid isikuid, keda lähenemiskeeld puudutab.»;

6) paragrahvi 212 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtueelset menetlust toimetavad politseiasutus ning Kaitsepolitseiamet, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti.»;

7) paragrahvi 212 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 212 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Politseiasutuse ning Kaitsepolitseiameti vahelise uurimisalluvuse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Prokuratuur võib otstarbekusest lähtudes muuta oma määrusega käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud uurimisalluvust konkreetses kriminaalasjas.»;

9) paragrahvi 414 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuurile» sõnaga «politseiasutusele»;

10) paragrahvi 435 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seaduses sätestatud ulatuses on rahvusvaheliseks kriminaalmenetlusalaseks koostööks pädevad õigusasutused kohus, prokuratuur, politseiasutus, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Konkurentsiamet ja Sõjaväepolitsei.»;

11) paragrahvi 449 lõikes 3, § 452 lõikes 6, § 454 lõikes 1 ja § 505 lõikes 1 asendatakse sõna «Keskkriminaalpolitseile» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametile».

§ 3. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2009, 3, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) politseiametnik või Maksu- ja Tolliameti tollieeskirjade järelevalve alase pädevusega ametnik;»;

2) paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Karistusseadustiku § 151 lõigetes 1 ja 3, § 152 lõikes 1, § 153 lõikes 1, §-des 159, 164–168 ja 1791, § 218 lõikes 1 ning §-des 267, 269, 271, 3341, 3342, 342 ja 3721 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus.»;

3) paragrahvi 52 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Karistusseadustiku §-s 261 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus ja valla- või linnavalitsus.

(3) Karistusseadustiku §-s 262 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus ja valla- või linnavalitsus.»;

4) paragrahvi 52 lõiked 5–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Karistusseadustiku §-s 276 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet, Päästeameti kohalik päästeasutus, kohaliku omavalitsuse päästeasutus ja Keskkonnainspektsioon.

(6) Karistusseadustiku § 277 lõikes 1 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeameti kohalik päästeasutus, kohaliku omavalitsuse päästeasutus ja Päästeamet.

(7) Karistusseadustiku §-s 278 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus, Päästeameti kohalik päästeasutus, kohaliku omavalitsuse päästeasutus ja Päästeamet.

(8) Karistusseadustiku §-s 279 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus ja riikliku järelevalve pädevusega asutused.»;

5) paragrahvi 52 lõiked 10–12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Karistusseadustiku § 325 lõikes 1 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus ja Justiitsministeerium.

(11) Karistusseadustiku §-s 352 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Päästeameti kohalik päästeasutus ja kohaliku omavalitsuse päästeasutus.

(12) Karistusseadustiku § 353 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon, Taimetoodangu Inspektsioon ning liiklusnõuete osas politseiasutus.»;

6) paragrahvi 52 lõige 141 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (141) Karistusseadustiku § 372 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus ja politseiasutus.»

§ 4. Riigikogu valimise seaduse (RT I 2002, 57, 355; 2009, 2, 5) § 731 lõikes 3, § 732 lõikes 5 ja § 733 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus».

§ 5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220; 2009, 23, 144) § 671 lõikes 3, § 672 lõikes 5 ja § 673 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus».

§ 6. Erakorralise seisukorra seaduses (RT I 1996, 8, 165; 2002, 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse sõna «politseiseaduses» sõnadega «politsei ja piirivalve seaduses»;

2) paragrahvi 351 lõikes 2 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus».

§ 7. Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 2002, 57, 354; 2008, 58, 325) § 282 lõikes 2 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus».

§ 8. Euroopa Parlamendi valimise seaduse (RT I 2003, 4, 22; 2009, 12, 70) § 711 lõikes 5 ja § 712 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus».

§ 9. Rahvahääletuse seaduse (RT I 2002, 30, 176; 2009, 2, 5) § 611 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus».

§ 10. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub üldises korras.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json