Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku, riigilõivuseaduse, välismaalaste seaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 27, 166

Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku, riigilõivuseaduse, välismaalaste seaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.05.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. mai 2009. a otsusega nr 475

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2007, 62, 394) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Välismaalane ja kolmanda riigi kodanik

(1) Välismaalane käesoleva seaduse tähenduses on:
1) Euroopa Liidu liikmesriigi, v.a Eesti, või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik (edaspidi Euroopa Liidu kodanik);
2) kolmanda riigi kodanik.

(2) Kolmanda riigi kodanik käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodanik.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) digitaalne isikutunnistus;»;

3) paragrahvi 3 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Reisidokument, siseriiklik dokument ja digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokument»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokument (edaspidi digitaalne dokument) on elektroonilises keskkonnas isiku tõendamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks ettenähtud dokument.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Riigilõiv

Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.»;

6) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna «välismaalasel» sõnadega «kolmanda riigi kodanikul»;

7) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõna «välismaalane» mis tahes käändes sõnadega «kolmanda riigi kodanik» vastavas käändes;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Eestisse saabuval, Eestis ajutiselt viibival ja Eestist lahkuval Euroopa Liidu kodanikul peab olema kehtiv kodakondsusjärgse riigi reisidokument või isikutunnistus. Reisidokumenti või isikutunnistust ei pea olema alla 15-aastasel Euroopa Liidu kodanikul, kui tema nimi, sünniaeg ja foto või näokujutis on kantud teda saatva isiku reisidokumenti. Alla seitsmeaastase Euroopa Liidu kodaniku foto või näokujutis ei pea olema kantud teda saatva isiku reisidokumenti.»;

9) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Dokumenti võib kanda digitaalset isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni, sealhulgas digitaalset tuvastamist võimaldavat krüptograafilist võtit ning sellele vastavat sertifikaati ja digitaalset allkirjastamist võimaldavat informatsiooni, sealhulgas digitaalset allkirjastamist võimaldavat krüptograafilist võtit ning sellele vastavat sertifikaati ning teisi digitaalseid andmeid. Käesolevas lõikes nimetatud andmete loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Tehnilised nõuded andmekandja kohta, millele võib kanda digitaalset dokumenti, kehtestab siseminister määrusega. Andmekandja vastavust kehtestatud nõuetele hindab digitaalse dokumendi väljaandmiseks pädev asutus.»;

11) paragrahvi 9 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «ja sõrmejäljekujutisi»;

12) paragrahvi 92 lõikes 6 asendatakse sõna «tuvastamisele» sõnaga «kontrollimisele»;

13) seadust täiendatakse §-dega 93 ja 94 järgmises sõnastuses:

« § 93. Foto või näokujutise dokumenti kandmine

(1) Dokumenti kantakse dokumendi kasutaja foto või näokujutis, mis võimaldab dokumendi kasutaja isikusamasust üheselt kontrollida. Foto peab võimaldama näokujutise kandmist dokumenti ja näokujutise töötlemist. Fotol või näokujutisel peab isiku nägu alalõuast kuni otsmiku ülemise osani ning paremast kõrvast kuni vasaku kõrvani olema selgelt nähtav ning minimaalsete varjudega.

(2) Dokumenti kantud fotol või näokujutisel võib isik olla peakattega usulistel põhjustel tingimusel, et peakatte kandmine on usulises ühenduses kohustuslik ja on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuded.

(3) Isiku religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse kohta annab kirjaliku arvamuse Siseministeerium. Avalduses Siseministeeriumi arvamuse saamiseks esitatakse isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja usulise ühenduse nimetus. Siseministeerium võib nõuda usuliselt ühenduselt andmeid, mis on vajalikud isiku usulisse ühendusse kuulumise kindlakstegemiseks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel esitab isik dokumendi väljaandjale koos dokumendi taotlusega käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud arvamuse.

§ 94. Sertifikaatide dokumenti kandmine

(1) Dokumenti kantava digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi annab välja dokumendi väljaandja.

(2) Siseminister võib dokumenti kantava digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi väljaandmiseks panna määrusega kohustusi muule Siseministeeriumi asutusele.

(3) Dokumendi väljaandja võib dokumenti kantava digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi väljaandmiseks anda lepingu alusel üle kohustusi digitaalallkirja seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud sertifitseerimisteenuse osutajale.

(4) Dokumendi väljaandja võib dokumenti kantava digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi tehnilise moodustamise anda lepingu alusel üle sellealast pädevust omavale teenuse osutajale.

(5) Digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi dokumenti kandmisel ei kanta sertifikaati kasutusvaldkonna piirangute kirjeldust.

(6) Digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat on seotud dokumendi kasutaja isikuandmetega ja avalikult kontrollitavad isikukoodi kaudu.»;

14) paragrahv 111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 111. Isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljaandmisel

(1) Dokumendi väljaandmise taotlemisel kontrollib dokumendi väljaandja dokumendi taotleja isikusamasust kehtiva dokumendi ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmete alusel.

(2) Kui isikule ei ole eelnevalt välja antud käesolevas seaduses sätestatud dokumenti, tuvastab dokumendi taotleja isiku Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. Isiku tuvastamise kohta kannab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet isikut tõendavate dokumentide andmekogusse isiku tuvastamise andmed.»;

15) paragrahvi 112 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Biomeetriliste andmeteta dokumendi väljaandmiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja taotluse dokumendi väljaandmiseks pädevale asutusele.

(2) Isik või tema seaduslik esindaja pöördub dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse käesolevas seaduses sätestatud dokumendi väljaandmise esmakordsel taotlemisel, kui isikule ei ole eelnevalt välja antud käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud dokumenti.

(3) Isik või tema seaduslik esindaja ei pea dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse käesolevas seaduses sätestatud dokumendi väljaandmise esmakordsel taotlemisel, kui isikul on kehtiv Eesti elamisluba.

(4) Eesti kodanik või tema seaduslik esindaja võib isikutunnistuse väljaandmise taotluse esitada Eesti konsulaarametnikule, kes edastab selle isikusamasuse kontrollimise järel läbivaatamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(5) Digitaalse isikutunnistuse taotluse võib isik või tema seaduslik esindaja esitada Eesti konsulaarametnikule, kes edastab selle isikusamasuse kontrollimise järel läbivaatamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel on isik või tema seaduslik esindaja kohustatud isiklikult pöörduma Eesti konsulaarametniku poole, kui talle ei ole eelnevalt välja antud muud käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud dokumenti.

(7) Biomeetriliste andmeteta dokumendi taotlemisel alla 15-aastasele või piiratud teovõimega taotlejale ei pea tema seaduslik esindaja taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse või Eesti konsulaarametniku poole, kui seaduslikule esindajale on välja antud käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud dokument või tal on kehtiv Eesti elamisluba.»;

16) paragrahvi 113 lõigetes 1 ja 3, § 114 lõikes 4 ning § 402 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad «isiku tuvastamine» mis tahes käändes sõnadega «isikusamasuse kontrollimine» vastavas käändes;

17) paragrahvi 115 lõigetes 1 ja 4 lisatakse pärast sõnu «taotleja isiku tuvastada» sõnad «või kontrollida taotleja isikusamasust»;

18) paragrahvi 115 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Alla 6-aastast isikut ei daktüloskopeerita ja tema suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet.

(8) Biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud isikule ei pea tema seaduslik esindaja taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse või Eesti konsulaarametniku poole, kui seaduslikule esindajale on välja antud käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud dokument või tal on kehtiv Eesti elamisluba.»;

19) paragrahvi 116 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Dokumendi väljaandmisest keeldutakse, kui dokumendi taotleja isik on ettenähtud korras tuvastamata või tema isikusamasus kontrollimata.»;

21) paragrahvi 121 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Dokument väljastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti või Välisministeeriumi kaudu.

(2) Dokumendi kättesaamiseks peab isik isiklikult ilmuma dokumendi väljastaja asukohta. Dokumendi väljastamisel kontrollib dokumendi väljastaja dokumendi taotleja isikusamasust. Dokumendi kättesaamise kohta annab dokumendi taotleja allkirja.»;

22) paragrahvi 121 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Dokumendi väljastamisel alla 15-aastase või piiratud teovõimega dokumenditaotleja seaduslikule esindajale kontrollib dokumendi väljastaja seadusliku esindaja isikusamasust. Alla 15-aastase või piiratud teovõimega dokumenditaotleja isikusamasust kontrollitakse tema seadusliku esindaja ütluste alusel.»;

23) paragrahvi 122 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolusid peab isik tõendama, lisades oma kirjalikule nõusolekule linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et tema terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult ilmuda dokumendi väljastaja asukohta.»;

24) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) dokumendi kasutajale uue samaliigilise dokumendi väljaandmisel, välja arvatud digitaalse isikutunnistuse ning § 21 lõikes 3 ja § 22 lõikes 6 nimetatud juhul lisapassi väljaandmisel;»;

25) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Siseminister kehtestab määrusega isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu ja meresõidutunnistuse väljaandmise taotluste vormid ning dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise korra.»;

26) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) digitaalse isikutunnistuse;»;

27) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) väljastab Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale Eesti kodanikule, digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale välismaalasele ja isikutunnistuse välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule, kes taotleb elamisluba Eesti välisesindusest, v.a isikule, kellele on käesoleva seaduse § 27 alusel väljastatud välismaalase pass.»;

28) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Dokumendi väljaandja võib avalikul veebileheküljel avaldada kehtetute dokumentide numbrid ning võimaldada kontrollida dokumendi kehtivust, avaldamata seejuures dokumendi kasutaja isikuandmeid.»;

29) paragrahvi 152 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmekogu pidamise eesmärk on riigi sisejulgeoleku tagamiseks arvestuse pidamine isikute tuvastamise ja käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud isikut tõendavate dokumentide väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ning neid dokumente taotlenud isikute üle.»;

30) paragrahvi 16 punktis 3 asendatakse sõnad «dokumendi kasutaja isikut» sõnadega «kontrollida dokumendi kasutaja isikusamasust»;

31) paragrahvi 181 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Dokumendi kasutaja isikusamasuse kontrollimisel tehakse dokumendi kasutaja isik kindlaks dokumenti kantud andmete ning isiku võrdlemise teel. Isikusamasuse kontrollimisel võib võrrelda dokumendi kasutajalt võetud biomeetrilisi andmeid dokumenti kantud biomeetriliste andmetega.

(2) Dokumendi kasutaja isikusamasuse digitaalne kontrollimine toimub digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi kaudu.

(3) Avalik-õigusliku teenuse elektroonilisel osutamisel on õigus nõuda käesoleva seaduse alusel välja antud isikutunnistusele või digitaalsele isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kasutamist. Kui isik keeldub digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kasutamisest, võib jätta talle avalik-õigusliku teenuse osutamata.»;

32) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikutunnistus on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt viibiva välismaalase siseriiklik ning digitaalne dokument. Isikutunnistus antakse välja:
1) Eesti kodanikule;
2) Eestis püsivalt viibivale (elavale) välismaalasele, kellel on kehtiv elamisluba või elamisõigus.»;

33) paragrahvi 19 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 191 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

35) seadust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS

§ 201. Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alus

(1) Digitaalne isikutunnistus on digitaalne dokument. Digitaalne isikutunnistus antakse välja:
1) Eesti kodanikule ja välismaalasele, kellele on varem välja antud isikutunnistus või ta taotleb isikutunnistust samaaegselt digitaalse isikutunnistusega;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata Eesti kodanikule ja välismaalasele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutele digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alustamise aja määrab Vabariigi Valitsus.

§ 202. Digitaalsele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

(1) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav informatsioon ning digitaalset allkirjastamist võimaldav informatsioon. Digitaalsele isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete loetelu kinnitab Vabariigi Valitsus, arvestades käesoleva seaduse § 9 lõikes 3 sätestatut.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadid väljastatakse sama kehtivusajaga kui digitaalne isikutunnistus, millele need kantakse.

§ 203. Digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg

Digitaalne isikutunnistus antakse välja kehtivusajaga kolm aastat.»;

36) paragrahvi 22 lõike 2 punktid 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 8) erialadiplomaadile;
9) karjääridiplomaadile ja põhjendatud vajaduse korral karjääridiplomaadi kandidaadile;»;

37) paragrahvi 22 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Diplomaatiline pass antakse Eesti Vabariigi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga välislähetuses kaasas olevale Eesti kodanikust perekonnaliikmele. Põhjendatud vajaduse korral võib Välisministeerium diplomaatilise passi välja anda ka diplomaadi või karjääridiplomaadi kandidaadi perekonnaliikmele, kes ei ole välislähetuses kaasas.»;

38) paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «elamisluba» sõnadega «või elamisõigust»;

39) paragrahvi 361 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «hävinud» sõnadega «kehtivuse kaotanud»;

40) paragrahvi 401 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 402 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Kuni dokumendi taotleja daktüloskopeerimise alustamiseni ei pea alla 15-aastane või piiratud teovõimega taotleja biomeetriliste andmetega dokumendi taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse või Eesti konsulaarametniku poole, kui tema seaduslikule esindajale on välja antud käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud dokument.

(5) Kuni dokumendi taotleja daktüloskopeerimise alustamiseni ei pea käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikule biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel tema seaduslik esindaja dokumendi taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse või Eesti konsulaarametniku poole, kui seaduslikule esindajale on välja antud käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud dokument või tal on kehtiv Eesti elamisluba.»;

42) seadust täiendatakse §-ga 403 järgmises sõnastuses:

« § 403. Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alustamine

Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alustamise aja määrab Vabariigi Valitsus, arvestades, et digitaalse isikutunnistuse väljaandmist alustatakse hiljemalt 2010. aasta 1. mail.»

§ 2. Konsulaarseaduses (RT I 2003, 78, 527; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 41. Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning passi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse väljastamine

(1) Konsulaarametnik edastab Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse menetlusse võtmiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.

(2) Konsulaarametnik või aukonsul väljastab Eesti kodaniku passi välisriigis viibivale Eesti kodanikule isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.

(3) Konsulaarametnik väljastab isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse välisriigis Eesti kodanikule isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.»;

2) paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 44. Elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamine ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamine

(1) Konsulaarametnik edastab välisriigi kodaniku või kodakondsuseta isiku elamis- ja tööloa taotluse või elamisõiguse taotluse menetlusse võtmiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile välismaalaste seaduse või Euroopa Liidu kodaniku seaduse kohaselt.

(2) Konsulaarametnik kannab elamisloa või elamisõiguse andmed isiku kehtivasse reisidokumenti ning väljastab isikutunnistuse välismaalaste seaduse või Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 442 järgmises sõnastuses:

« § 442. Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning digitaalse isikutunnistuse väljastamine

(1) Konsulaarametnik edastab välisriigi kodaniku, välismaalase ja kodakondsuseta isiku digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.

(2) Konsulaarametnik väljastab digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale välisriigi kodanikule, välismaalasele ja kodakondsuseta isikule isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.»

§ 3. Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2009, 19, 114) § 350 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 350. Tähtis isiklik dokument

Tähtis isiklik dokument käesoleva jao tähenduses on isikutunnistus, digitaalne isikutunnistus, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus ja mootorsõidukijuhi juhiluba.»

§ 4. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 18, 107) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 226 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 krooni.»;

2) paragrahv 231 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2009, 11, 67) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 106 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1010 lõike 2 punkt 71 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvid 1016–1018 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 1022 lõike 1 punktist 7 jäetakse välja sõnad «või kutsuja»;

6) paragrahvi 1024 lõike 5 punktist 1 jäetakse välja sõnad «või tema Eestisse kutsujal»;

7) paragrahvi 1025 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 1026 lõikest 1 jäetakse välja sõna «, viisakutsete»;

9) paragrahvi 1027 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Viisakutse kinnitamise, viisakutse kehtetuks tunnistamise,»;

10) paragrahvi 1028 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «, viisakutse kinnitamise»;

11) paragrahvi 1028 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «viisakutse kinnitamise ja kinnitamisest keeldumise,»;

12) paragrahvi 1028 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvist 1030 jäetakse välja sõnad «ning viisakutse menetluses»;

14) paragrahvi 151 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 151 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosad «, välismaalase Eestisse kutsujal» ja «, 11.»;

16) paragrahvi 151 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või viisakutse kinnitamise taotlemise»;

17) paragrahvi 151 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, tema Eestisse kutsujat».

§ 6. Kodakondsuse seadust (RT I 1995, 12, 122; 2006, 29, 224) täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Eesti kodakondsuse saanud, taastanud ja kaotanud isikute andmekogu

(1) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise põhimääruse kehtestab siseminister määrusega.

(2) Andmekogu pidamise eesmärk on andmete töötlemine käesolevas seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks ja arvestuse pidamine Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute ning nende esitatud taotluste üle.

(3) Andmekogu kande aluseks olevatel andmetel on õiguslik tähendus. Ülejäänud andmed on informatiivse tähendusega.»

§ 7. Käesolev seadus jõustub kaks kuud pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json