Teksti suurus:

Pakendimaterjali määramise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2014
Avaldamismärge:

Pakendimaterjali määramise kord

Vastu võetud 12.10.2005 nr 63
RTL 2005, 106, 1627
jõustumine 28.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2009RTL 2009, 43, 59129.05.2009

Määrus kehtestatakse «Pakendiaktsiisi seaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Määrus kehtestab «Pakendiaktsiisi seaduses» käsitletud maksustatava pakendimaterjali määramise korra.
[RTL 2009, 43, 591 - jõust. 29.05.2009]

 (2) Selle määruse mõistes on pakend määratletud «Pakendiseaduse» §-s 2.
[RTL 2009, 43, 591 - jõust. 29.05.2009]

 (3) Pakendimaterjal selle määruse mõistes on materjal, millest on valmistatud pakendi põhiosa. Kui pakend koosneb mitmest erinevast §-s 2 loetletud materjalist (näiteks plastik-metall, kartong-plastik või muu), loetakse pakendimaterjaliks materjali, mille massiosa on pakendi koostises suurim.

§ 2. Pakendi materjalide liigitamine

  Pakendimaterjalide liigid on:
 1) klaas – kõik sulatatud anorgaanilise klaasi liigid olenemata värvusest, läbipaistvusest ja keemilisest koostisest (näiteks kristallklaas), mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühtse tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) rubriiki 7010;
 2) keraamika – kõik anorgaanilised kõrgetemperatuurilise paagutamise teel toodetud keraamilised materjalid (näiteks portselan, fajanss), mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 6909;
 3) plastik – kõik looduslikel või tehispolümeeridel põhinevad materjalid (näiteks polüetüleen, polüpropüleen, polüstürool, polüvinüülkloriid, polüetüleentereftalaat ehk PET, polümetüülmetakrülaat ehk orgaaniline klaas ja teised polümeerid ning nende kopolümeerid) nii ühe- kui ka mitmekihilises teostuses, mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 3923;
 4) metall – teras, mis kuulub Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 7310, ja alumiinium, mis kuulub Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 7612, ning muud pakendimaterjalidena kasutatavad kombineeritud nomenklatuuri jaotusse XV (mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted) kuuluvad metallid;
 5) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong – kõik paberil ja kartongil põhinevad materjalid, sealhulgas mitmekihilised, mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 4819 ja mille määramisel arvestatakse selle määruse § 1 lõiget 3;
 6) muu – kõik pakendimaterjalid, mida ei ole võimalik liigitada eespool loetletud rühmadesse.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]