Teksti suurus:

Kasside ja koerte pidamise eeskiri

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 96, 1331

Kasside ja koerte pidamise eeskiri

Vastu võetud 15.05.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Kaiu valla haldusterritooriumil.

(2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on koer või kass.

(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2. Mõisted

Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) loomapidaja – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;

2) loom – koer või kass;

3) hulkuv loom – loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;

4) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on üldiseks kasutamiseks.

§ 3. Loomapidamise nõuded

(1) Koera või kassi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ning eeldusel, et tagatakse looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett, sobiv hooldus ning muu looma terviseks ja heaoluks vajalik.

Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

(2) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda, kaasinimeste rahu ning ohustada nende turvalisust.

(3) Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks.

(4) Välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis.

1) Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.

2) Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest.

3) Kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.

4) Koeral peab kuudis olema magamisalus.

(5) Koera pidamisel ketis tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:

1) ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov;

2) kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole;

3) kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses;

4) kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli;

5) koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.

(6)  Koera pidamisel väliaedikus tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:

1) koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta.

2) kui väliaedikus peetakse üle ühe koera, tuleb väliaediku pindala arvutamiseks lisada punktis 1 ühe koera jaoks ettenähtud pindalale samas lõikes toodud vajalik pindala vastavalt koerte arvule ja nende keskmisele kaalule.

3) väliaediku tara peab olema valmistatud sobivast materjalist, et oleks välistatud looma kinnijäämine ning vigastumine.

(7) Kassi pidamisel ruumis või ehitises peab loomapidaja tagama liigikohased pidamistingimused ning vältima üldkasutatavate kohtade (trepikojad, välistrepid ja selle ümbruses oleva maaala) reostamist kassi poolt. 

(8) Toas või muus suures ruumis kassi pidamise korral peab ruumi pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m2, kusjuures ruumi kogupindala peab olema vähemalt 5 m2.

(9) Koerapidaja on kohustatud käitumiselt ohtliku koera pidamisel paigaldama territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.

(10) Loomapidaja on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu  looma kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering). Kaelarihmal oleva tunnusmärgi põhjal peab olema võimalik  loomapidaja kindlaks teha.

(11) Loomapidaja peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3–4 kuu vanustel loomadel.

(12) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

(13) Omanik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

(14) Koera või kassi hukkumisel teadmata põhjusel tuleb loomapidajal pöörduda veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks.

(15) Loomapidaja on kohustatud teavitama volitatud veterinaararsti metslooma rünnakust temale kuuluvale loomale.

§ 4. Loomapidamise nõuded avalikus kohas

(1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera või kassi lahtipääsemist.

(2) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Loomapidaja on kohustatud tekitatud reostuse kohe koristama.

(3) Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

(4) Looma on keelatud võtta kaasa kauplustesse, spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse, välja arvatud selleks ettenähtud kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

§ 5. Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

(1) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab Kaiu Vallavalitsus.

(2) Püütud looma hoitakse hoiupaigas 14 päeva. Kui selle aja kestel ei ole võimalik loomapidajat kindlaks teha ega leida talle uut omanikku, on õigus loom hukata vastavalt seaduses sätestatud korras.

(3) Ohtliku koera või kassi võib hukata:

1) vältimatus olukorras, kus ohtu on sattunud inimese elu;

2) haiguste leviku tõkestamiseks.

(4) Kui loomapidaja juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud loomapidaja.

§ 6. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvis 663 sätestatud ulatuses.

§ 7. Lõppsätted

(1) Tunnistada kehtetuks volikogu 10.11.2000. a määrusega nr 10 kinnitatud «Kaiu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri».

(2) Määrus jõustub 01. juulil 2009. a

Volikogu esimees Erika REINUMÄGI

/otsingu_soovitused.json