Teksti suurus:

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 44, 606

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Vastu võetud 25.05.2009 nr 56

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 21 lõike 2 ja § 25 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse toetuse saamiseks esitatavad nõuded, abikõlblikud kulud, taotluse esitamise tähtpäev, taotluse vorm, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord, toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord, taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse.

§ 2. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

(1) Toetust võib taotleda põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kes vastab «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 23 sätestatud nõuetele.

(2) Toetuse saamiseks korraldatakse õppepraktika ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 1. novembrini.

§ 3. Abikõlblikud kulud

Toetusega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja ettevõttes toimuva põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.

§ 4. Toetuse taotlemine ja taotluse esitamise tähtpäev

(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikul 18. juulist kuni 19. augustini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse iga praktikandi kohta.

Taotlusele lisatakse:
1) õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava diplomi või tunnistuse koopia;
2) taotluse esitamise aastale eelnenud kolme aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või põllumajandustoodete tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia;
3) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 23 nimetatud lepingu koopia.

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 5. Taotluse läbivaatamine ja taotluse kontrollimise kord

PRIA vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

§ 6. Taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord

(1) PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

(2) PRIA jätab taotluse rahuldamata, kui:
1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid või mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
2) taotleja ei vasta toetuse saamiseks käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele;
3) taotleja on eelmisel aastal sama liiki toetust taotledes teadlikult esitanud valeandmeid;
4) taotleja on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks teadlikult esitanud valeandmeid;
5) taotleja ei võimalda teha ettevõttes kohapealset kontrolli;
6) toetuse väljamaksmise aasta eelarves puuduvad vahendid toetuse maksmiseks;
7) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud.

§ 7. Toetuse arvutamine ja maksmine

(1) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 24 lõike 2 alusel kehtestatud toetuse määra, praktikantide arvu ja õppepraktika kestust.

(2) Toetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 20 tööpäeva jooksul arvates õppepraktika lõppemisest, kuid mitte hiljem kui 7. novembril ja mitte enne toetuse määramise otsuse tegemist, PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase kirjaliku aruande (edaspidi aruanne) iga praktikandi õppepraktika korraldamise kohta.

(3) PRIA vaatab aruande läbi ja kontrollib selles esitatud andmete õigsust.

(4) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise otsuse ja lõikes 2 nimetatud aruande alusel 25 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise tähtpäevast.

§ 8. Nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel toetust antakse

Toetust antakse kutseõppes põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes keskhariduse baasil, rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ja magistriõppes õppimise korral järgmistel põllumajanduserialadel:
1) aiandus;
2) haljastus;
3) hobumajandus;
4) iluaiandus;
5) karusloomakasvatus;
6) liikurmasinate juht;
7) liikurmasinate tehnik;
8) loodusmajandus;
9) looduskeskkonna- ja maastikukorraldus;
10) loomakasvatussaaduste tootmine;
11) maamajanduslik ettevõtlus ja finantseerimine;
12) maamajanduse mehhaniseerimine;
13) maaparandus ja vesiehitus;
14) maastikuehitus;
15) metsamajandus;
16) metsandus;
17) metsamasinate juhtimine;
18) põllu- ja aiasaaduste tootmine;
19) põllumajandus;
20) põllumajandusettevõtte majandamine;
21) põllumajandus hobusekasvatuse suunaga;
22) põllumajandusmasinad;
23) põllumajandus mehhaniseerimise suunaga;
24) põllumajanduslik tootmine;
25) talu- ja kodumajandus;
26) tehnika ja tehnoloogia;
27) toiduainete tehnoloogia;
28) veoautojuht;
29) veterinaarmeditsiin.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 15. märtsi 2005. a määrus nr 27 «Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse» (RTL 2005, 35, 495; 2006, 26, 479) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 25. mai 2009. a määruse nr 56
«Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse»

lisa 1

TAOTLUS PRAKTIKATOETUSE SAAMISEKS

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

1.1. Taotleja üldandmed   1.2. Täidab PRIA
Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

Nimi või ärinimi:

Registrikood:

 
Esindaja nimi: Taotluse number:
Kontakttelefon: Vastuvõtja allkiri:

2. Muud andmed

Praktikantide arv kokku  
Õppepraktika juhendajate arv  

ÕPPEPRAKTIKAGA SEONDUVAD ANDMED

1. Andmed praktikandi kohta

Praktikandi ees- ja perekonnanimi

Isikukood

                     
Praktikandi õppeasutus  
Õpitav eriala  

2. Andmed õppepraktika korraldamise kohta

Algus         2 0 0   lõpp         2 0 0  

2.1. Korraldatud õppepraktika kestus tööpäevades

   

2.2. Õppepraktika juhendaja ees- ja perekonnanimi

 

Taotleja kinnitus

Kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kinnitan
taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.
Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.


Allkiri: Kuupäev:

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 25. mai 2009. a määruse nr 56
«Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse»

lisa 2

ÕPPEPRAKTIKA KORRALDAMISE ARUANNE

1.1. Taotleja andmed   1.2. Täidab PRIA
Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

Nimi või ärinimi:

Registrikood:

 
Esindaja nimi: Taotluse number:
Kontakttelefon: Vastuvõtja allkiri:

2. Andmed õppepraktika korraldamise kohta

1. Praktikandi ees- ja perekonnanimi

2. Praktikandi isikukood

                       

1.2. Õppeasutuse nimi ja õpitava eriala nimetus

 

1.3. Õppepraktika toimus ajavahemikul

Alates         2 0 0  

kuni

        2 0 0  

1.4. Õppepraktika kestus tööpäevades

   

1.5. Õppepraktika juhendaja ees- ja perekonnanimi

 

Kinnitan aruande õigsust

Taotleja ___________________________   ___________________________
  (allkiri)   (kuupäev)
Õppeasutusepoolne õppepraktika juhendaja
___________________________
  (ees- ja perekonnanimi)
  ___________________________   ___________________________
  (allkiri)   (kuupäev)
Praktikant
___________________________
  (ees- ja perekonnanimi)
  ___________________________   ___________________________
  (allkiri)   (kuupäev)

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json