Teksti suurus:

Ettevõtte registreerimise ning tunnustamise taotluse sisu- ja vorminõuded, tunnustamise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Ettevõtte registreerimise ning tunnustamise taotluse sisu- ja vorminõuded, tunnustamise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 21.06.2007 nr 109
RTL 2007, 54, 991
jõustumine 08.07.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.05.2009 nr 58 (RTL 2009, 45, 622) 6.06.2009, osaliselt 1. jaanuaril 2010

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 18 lõike 3 alusel.

§ 1. Ettevõtte registreerimise või tunnustamise taotlus

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 9 lõike 2 punktis a nimetatud tegevusega tegelda sooviv isik esitab ettevõtte registreerimiseks Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi Amet) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 punktis 1 nimetatud tegevusega või ravimsööda tootmisega tegelda sooviv isik esitab ettevõtte tunnustamiseks Ametile lisas 2 toodud vormi kohase taotluse koos sellele lisatavate dokumentidega.

(3) Sööda käitlemisega tegelda sooviv isik esitab ettevõtte registreerimise või tunnustamise taotluse eraldi iga ettevõtte kohta. Kui ettevõtte osadel on erinev asukoha aadress, esitatakse ettevõtte registreerimise või tunnustamise taotlus eraldi ettevõtte iga osa kohta.

§ 2. Ettevõtte tunnustamise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

Ettevõtte tunnustamise taotlusele lisatakse «Söödaseaduse» § 7 lõikes 2 nimetatud enesekontrolliplaan ja olenevalt tegevuse laadist selles sisalduvad järgmised dokumendid:

[RTL 2009, 45, 622 – jõust. 6.06.2009]

1) dokumendid, mis tõendavad HACCP põhimõtete järgimist;
2) dokumendid, mis tõendavad ehitiste ja vahendite sobivust kasutusotstarbele;
3) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
4) kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
5) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos söödaohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus.

§ 3. Ettevõtte registreerimise taotluse menetlemise kord

Amet registreerib andmed ettevõtte kohta riigi söödaregistris kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

§ 4. Ettevõtte tunnustamise taotluse menetlemise kord

(1) Ettevõtte tunnustamise, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 13 lõikes 2 nimetatud tingimusliku tunnustamise otsuse tegemiseks hindab Amet ettevõtte nõuetekohasust nii taotleja esitatud andmete alusel kui ka ettevõttes kohapeal.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 17 lõikes 1 nimetatud ettevõtte tunnustamise otsuse võib Amet teha taotleja esitatud andmete alusel.

(3) Ettevõtte tunnustamise number määratakse järgmiselt:
1) tähis «α»;
2) Eesti kood «EE»;
3) viiekohaline araabia numbritest koosnev numbrikombinatsioon, mille moodustab sööda käitleja ettevõtte järjekorranumber söödaregistris.

§ 5. Rakendussätted

(1) Kuni 1. juulini 2007 esitatakse ettevõtte registreerimise või tunnustamise taotlus Taimetoodangu Inspektsioonile.

(2) Ettevõttes, kus tegeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevustega, mille puhul ei olnud ettevõtte tunnustamine või registreerimine seni kehtinud «Söödaseaduse» alusel nõutav, peab rakendama ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (HACCP) hiljemalt 2007. aasta 31. detsembril ning sellest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 18 lõike 3 kohaselt Ametit kirjalikult teavitama samas sätestatud tähtpäevaks.

(3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]


1 Nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48).

 


Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json