Teksti suurus:

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 11.10.2007 nr 123
RTL 2007, 78, 1360
jõustumine 22.10.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2008 nr 13 (RTL 2008, 18, 263) 3.03.2008

24.07.2008 nr 75 (RTL 2008, 66, 937) 8.08.2008  

27.05.2009 nr 57 (RTL 2009, 45, 621) 6.06.2009
 

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008] 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või selle kehtetuks tunnistamise alused ja kord, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED

§ 2. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda:

1) põllumajandusega tegelev ettevõtja, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul maatulundusmaa sihtotstarbega maad (edaspidi maatulundusmaa) või lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alust maad või kelle omandis on lisa 1 punktides 2.1 ja 2.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alune maa. Muul õiguslikul alusel võib kasutada ainult põllumajandusmaad. Ettevõtjal, kes kasutab põllumajandusmaad muul õiguslikul alusel, peab olema investeeringu tegemiseks kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek. Ettevõtja peab olema taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

2) erametsaomanikust ettevõtja (edaspidi erametsaomanik), kelle omandis on lisa 1 punktides 1.1 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa “Metsaseaduse” § 3 lõike 2 punkti 1 tähenduses (edaspidi metsamaa) või lisa 1 punktides 1.5–1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alune maa. Ettevõtja peab olema taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

3) metsaühistu «Metsaseaduse» § 10 lõike 5 tähenduses (edaspidi metsaühistu) lisa 1 punktides 1.1, 1.5–1.9, 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjektide puhul kinnisasja omaniku antud õiguse alusel, kui tema põhikirjaline eesmärk või tegevus vastab selle investeeringuobjektiga seotud tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb. Kinnisasja omanik metsaühistu liikmena kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;

4) mittetulundusühing oma tegevuspiirkonnas § 3 lõike 1 punkides 1 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kinnisasja omaniku antud õiguse alusel, kui ta vastab «Maaparandusseaduse» peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele (edaspidi maaparandusühistu) ning kui tema põhikirjaline eesmärk vastab tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb. Kinnisasja omanik maaparandusühistu liikmena või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

5) mittetulundusühing § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste puhul investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omaniku antud õiguse alusel, kui tema põhikirjaline eesmärk vastab tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb. Investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omanik mittetulundusühingu liikmena kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust arengukava, Eesti riikliku arengukava 2004–2006, perioodi 2007–2013 struktuurivahendite valdkondlike rakenduskavade, Sihtasutuse Erametsakeskus ega Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus vahenditest;

2) kui taotlejaks on mittetulundusühing, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
4) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;

5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

6) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peab tagasimakstav summa olema tagasi makstud tähtaegselt või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral peavad tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

§ 3. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil asuvate lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide kohta järgmiste tegevuste puhul:

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

1) maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine või maaparandussüsteemi teenindava tee rajamine (edaspidi ehitamine), nende rekonstrueerimine või uuendamine “Maaparandusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras. Nimetatud tegevuste hulka võib kuuluda ka põllumajandusmaal maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal muldade lupjamiseks vajaliku meliorandi ostmine, vedu ja laotamine (edaspidi muldade lupjamine);

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

2) põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 18 «Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid» (edaspidi maaparandussüsteemi projekteerimisnormid) ning põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruses nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded» (edaspidi maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded) sätestatud nõuete kohaselt;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]  

3) tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja metsloomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga (edaspidi tuletõrjetiik) ehitamine või rekonstrueerimine maaparandussüsteemi projekteerimisnormides ning maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetes sätestatud nõuete kohaselt.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:

1) kavandatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, mulla lubjatarbe määramiseks analüüsi tegemine ning maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine ja selle alusel lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostamine, toetuse taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö);

 [RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

2) kavandatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle «Maaparandusseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(3) Lõikes 1 nimetatud tegevusi ei toetata, kui kavandatavaks tegevuseks on:
1) lisa 1 punktides 1.7 ja 1.8 nimetatud sellise investeeringuobjekti uuendamine, mis on nimetatud «Maaparandusseaduse» § 46 lõike 4 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus või selle eesvoolu rajatis;
2) maaparandussüsteemi eesvoolu (edaspidi eesvool) ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning nimetatud eesvool on üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvool;
3) riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
4) maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning kui nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

§ 4. Nõuded toetatavate tegevuste kohta

(1) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, kui kavandatava või olemasoleva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa on maatulundusmaa. Juhul kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal kavandatava tegevuse hulka kuulub ka muldade lupjamine, võib toetust taotleda, kui taotleja:

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

1) teatab vähemalt kolm päeva enne meliorandi laotamise tööde algust laotamistööde tegemise aja ja lubjatava maa-ala asukoha piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi maaparandusbüroo);

2) teeb lupjamistöid, järgides lisas 9 toodud vormi kohase põllumajandusmaal mulla lubjatarbe tõendis toodud lubjatarbe normi, kasutab projektis või lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes toodud melioranti ja järgib nimetatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes toodud meliorandi annust ja meliorandi laotamise aega ning põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruses nr 75 “Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded” sätestatud nõudeid; 

3) kajastab lupjamist põlluraamatus, märkides sinna meliorandi nimetuse, meliorandi annuse ja meliorandi laotamise aja.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(2) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, kui lõikes 1 nimetatud maatulundusmaale kavandatava maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal:

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

1) asuva põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
2) asuval põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30% kavandatava reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
3) asuv metsamaa ei ole hoiu- või kaitsealal või püsielupaigas.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(3) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud maaparandussüsteemi uuendamiseks, kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa paikneb lõikes 1 nimetatud maatulundusmaal ning kui:

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

1) taotleja tagab uuendustööde päeviku täitmise, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud tööde maht ja tegemise aeg;
2) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö tegemise aja ning töö tegemise koha maaparandusbüroole;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

3) uuendustöid teeb ettevõtja, kellel on «Maaparandusseaduse» § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparandusehituse alal, välja arvatud «Maaparandusseaduse» § 6 lõike 5 tähenduses maaparanduse väikesüsteemi uuendustööde puhul.

(4) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatise ehitamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu või teenindab maaparandussüsteemi või selle osa, mille reguleeriv võrk vastab lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele, ning rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu või teenindab maaparandussüsteemi või selle osa, mille reguleeriv võrk vastab lõikes 1 toodud nõudele.

(5) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kui eratee on “Teeseaduse” § 52 tähenduses juurdepääsuks põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale ning nimetatud maa, hoone või veevõtukoht on taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandis või taotleja või mittetulundusühingu liige kasutab põllumajandusmaad muul õiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning kui:

1) rekonstrueeritav eratee ei ole määratud “Teeseaduse” § 4 lõike 3 alusel avalikuks kasutamiseks;

2) lisa 1 punktis 2.1 nimetatud põllumajandusmaa, punktis 2.2 nimetatud erametsamaa ja punktis 2.4 nimetatud eramets, mille tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitatakse või rekonstrueeritakse, kuulub maatulundusmaa koosseisu;

3) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne eratee ehitamis- ja rekonstrueerimistööde tegemise algust töö tegemise aja ning töö tegemise koha  maaparandusbüroole;

4) eratee ehitamis- või rekonstrueerimistööd teeb ettevõtja, kellel on “Maaparandusseaduse” § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparandusehituse alal, või ettevõtja, kellel on teede ehitamiseks nõutav “Teeseaduse” § 251 lõikes 1 nimetatud tegevusluba.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(6) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud tuletõrjetiigi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, kui:

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

1) see mahutab minimaalselt 500 m3 ja maksimaalselt 1100 m3 vett;

2) see on kavandatud ehitada taotleja omandis või maaparandusühistu või metsaühistu liikme omandis olevale metsamaale või paikneb nimetatud maal, mis on maatulundusmaa koosseisus;

3) see on kavandatud ehitada eesvoolule, alaliselt veega täituvale kuivenduskraavile või kõrge põhjaveega alale või paikneb nimetatud kohas või alal;

4) erametsaomanik kooskõlastab tiigi asukoha Päästeameti kohaliku päästeasutusega ning tagab tuletõrjetehnikale tuletõrjevee võtmiseks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee tasuta kasutamise võimaluse;

5) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne tuletõrjetiigi ehitamis- või rekonstrueerimistööde tegemise algust töö tegemise aja ning töö tegemise koha maaparandusbüroole.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(7) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

§ 5. Mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused tegevuse mis tahes osale;
3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
4) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega;
5) kulutused reklaamile;
6) palga- ja koolituskulud ning remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;
7) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
8) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muud kulud;
9) juriidiliseks konsultatsiooniks ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutus, tasu patendi ja litsentsi ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikuks ehitusgeoloogiliseks ja -geodeetiliseks uurimistööks tehtud kulutused;

10) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

11) kasutatud seadme või masina ostmiseks tehtud kulutused;
12) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;
13) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotud;
14) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 6. Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumise kohta

(1) Kui lisas 1 nimetatud ühe investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kavandatava tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine).

(2) Kui lisas 1 nimetatud ühe investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kavandatava tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe hinnapakkumise.

(3) Kui ettevalmistava töö tegemise käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö tegemise kohta saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumise.

(4) Kui lisas 1 nimetatud investeeringuobjektil omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema omanikujärelevalve tegemise kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm hinnapakkumist, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe hinnapakkumise.

(5) Investeeringuobjekti hinnapakkumine peab olema iga tegevuse ja lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti kohta eraldi. Kui kavandatava tegevuse hulka kuulub ka muldade lupjamine, tuuakse investeeringuobjekti hinnapakkumises eraldi välja meliorandi ning selle veo ja laotamise maksumus.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(6) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

(7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

(8) Hinnapakkuja peab vastama ettevalmistava töö, ehitus-, rekonstrueerimis- ja uuendustöö ning omanikujärelevalve tegijale “Maaparandusseaduses” ja määruses sätestatud nõuetele.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

§ 7. Toetatava tegevuse maksumus

(1) Paragrahvis 3 nimetatud tegevuse abikõlbliku maksumuse moodustavad:

1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;

2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(2) Ettevalmistava töö maksumus hüvitatakse kuni 10% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti väljavalitud hinnapakkumise maksumusest.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(21) Kui ettevalmistavaks tööks on taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, siis nimetatud töö ja teenuse kulud hüvitatakse kuni 5000 krooni ulatuses ühe taotluse kohta.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(3) Omanikujärelevalve tegemise maksumus hüvitatakse ehitamise ja rekonstrueerimise korral kuni 3% lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise ja rekonstrueerimise väljavalitud hinnapakkumise maksumusest.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(4) Kavandatava investeeringuobjekti maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja peab tagama kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 8. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 90% lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjektid kuuluvad kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu ning taotleja on maaparandusühistu;
2) kuni 90% lisa 1 punktis 1.8 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjekt kuulub kuivendussüsteemi, mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi või niisutussüsteemi koosseisu;
3) kuni 75% lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjektid kuuluvad kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu ning taotleja on ettevõtja või metsaühistu;
4) kuni 40% lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud uute investeeringuobjektide ehitamise abikõlblikust maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjektid kuuluvad kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu;
5) kuni 40% lisa 1 punktides 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjektid kuuluvad niisutussüsteemi koosseisu.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(2) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta:

1) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee paikneb mitme omaniku kinnisasjadel ja taotleja on ühistu;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

2) kuni 40% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee paikneb ühel kinnisasjal või sama omaniku mitmel kinnisasjal.

(3) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse kohta kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

(4) Kui taotleja taotleb toetust mitme investeeringuobjekti kohta, siis:

1) arvestatakse toetus ettevalmistava töö kohta vastavalt selle investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr;

2) arvestatakse toetus omanikujärelevalve tegemise kohta vastavalt selle ehitamise või rekonstrueerimise investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.

(5) Toetuse suurus on:

1) lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 5 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 15 000 000 krooni kummagi tegevuse puhul arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise või rekonstrueerimise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 5 500 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 16 500 000 krooni kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;

2) lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide uuendamiseks kokku kuni 2 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 5 000 000 krooni programmiperioodil kokku ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide uuendamise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide uuendamiseks kokku kuni 2 500 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 500 000 krooni programmiperioodil kokku;

3) lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 2 000 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 000 000 krooni kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;

4) lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 300 000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 1 000 000 krooni kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(6) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 8 000 000 krooni kalendriaastas ja 16 000 000 krooni programmiperioodil ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis 8 500 000 krooni kalendriaastas ja 17 000 000 krooni programmiperioodil.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 9. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 4 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

(2) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

(4) Paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist maaparandusbüroole kooskõlastamiseks lisas 5 toodud vormi kohase maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht) ja lisa 1 punktides 1.1–1.9 toodud investeeringuobjekti uuendamiseks lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(41) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist maaparandusbüroole kooskõlastamiseks maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud nõuete kohase tee ehitusprojekti, mille on koostanud ettevõtja, kellel on teede projekteerimiseks nõutav “Teeseaduse” § 251 lõikes 1 nimetatud tegevusluba, või ettevõtja, kellel on “Maaparandusseaduse” § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(42) Kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti kohta ning kavandatava tegevuse hulka kuulub ka muldade lupjamine, esitab taotleja põllumajandusmaa kohta mulla lubjatarbe tõendi saamiseks maaparandusbüroole mulla analüüsilehe protokolli, millel on määratud lubjataval alal huumuse (Hu) või orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus, happesus, liikuva kaltsiumi sisaldus, ning põllu kaardi. Kui nimetatud analüüsi ei ole tehtud, tellib taotleja analüüsi akrediteeritud laboratooriumilt.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(43) Lõikes 42 nimetatud analüüsi tegemiseks võib mullaproove võtta isik, kes on läbinud Põllumajandusuuringute Keskuse korraldatud mullaproovi võtmise koolituse.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(44) Mullaproovi analüüsi tulemused kajastatakse põlluraamatus.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(5) Maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostab maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal registreeringut omav ettevõtja või spetsialist, kellel on erialane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane maaparandusalane töökogemus (edaspidi projekteerija).

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(6) Maaparandusbüroo kooskõlastab kinnituslehe kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest, kui:
1) kavandatav tegevus vastab § 4 lõigetes 1–4 ja 6 toodud nõuetele;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]


2) kavandatav maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatis on vajalik ja abikõlblik;
3) kavandatav tegevus ei ole § 3 lõike 3 punktides 2–4 nimetatud tegevus;
4) maaparandusühistu vastab «Maaparandusseaduse» peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele ning tema põhikirjaline eesmärk vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tegevustele, mille kohta ta toetust taotleb.

(7) Maaparandusbüroo kooskõlastab maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest, kui:

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]  

1) kavandatav tegevus ei ole § 3 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevus;
2) kavandatav tegevus on uuendamine ning see on vajalik ja tehniliselt teostatav;
3) selle on koostanud lõikes 5 nimetatud projekteerija.

(8) Maaparandusbüroo väljastab põllumajandusmaa kohta mulla lubjatarbe tõendi kolme tööpäeva jooksul arvates taotleja poolt mulla analüüsilehe protokolli esitamisest.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

§ 10. Nõuded toetuse taotluse kohta

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.

(2) Taotleja esitab järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
2) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;

3) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(3) Taotleja esitab järgmised kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) maaparandusbürooga kooskõlastatud lisas 5 toodud vormi kohane kinnitusleht, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste kohta;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

2) projekteerija koostatud ja maaparandusbürooga kooskõlastatud lisas 3 toodud vormi kohane maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte investeeringuobjektide kaupa, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

21) maaparandusbüroo väljastatud lisas 9 toodud vormi kohane põllumajandusmaal mulla lubjatarbe tõend, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti kohta ning kavandatava tegevuse hulka kuulub ka muldade lupjamine;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

3) maaparandusbüroo väljastatud maaparandussüsteemi plaan, mis on väljavõte maaparandussüsteemi teostusjoonistest, või muu plaan mõõtkavas M 1:2000 kuni M 1:10000, millelt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ja millele on märgitud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes ettenähtud uuendustööd ja tööde mahud, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks, ning kui toetust taotletakse põllumajandusmaal reguleeriva võrgu maa-alal muldade lupjamiseks, siis peab nimetatud plaanilt selguma lubjatava maa-ala paiknemine;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

4) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;

5) lisas 6 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel § 6 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;

6) ärakiri omanikujärelevalve tegemiseks väljavalitud hinnapakkumisest;

7) ärakiri ehitusloast, kui ehitusluba on nõutav «Maaparandusseaduse» ja «Ehitusseaduse» kohaselt;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]  

8) investeeringuobjekti asukoha skeem, kuhu on märgitud kavandatava investeeringuobjekti asukoht ning sellega seotud katastriüksuste piirid ja katastritunnus;

9) kohaliku omavalitsusüksuse õiend selle kohta, et lisa 1 punktis 1.9 nimetatud rekonstrueeritav või uuendatav maaparandussüsteemi teenindav tee või lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud rekonstrueeritav juurdepääsutee on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses ning et investeeringuobjektiks olev eratee ei ole määratud avalikuks kasutamiseks;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]  

10) ärakiri arvest või arve-saatelehest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri, kui ettevalmistava töö eest on tasutud enne taotluse esitamist;

11) maaparandusehitise projektkaart, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks või keskkonnakaitserajatise plaan, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1.8 nimetatud investeeringuobjekti ning maaparandussüsteemil asuva lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

12) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud juurdepääsutee on juurdepääs maatulundusmaa sihtotstarbega põllumajandusmaale või erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või maatulundusmaal asuva erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale, mis kuulub taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandisse või põllumajandusmaale, mis on antud taotlejale või mittetulundusühingu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

13) ärakiri katastriüksuse plaanist, mis tõendab, et lisa 1 punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiik paikneb taotleja, metsaühistu või maaparandusühistu liikme omandis oleval metsamaal, mis kuulub maatulundusmaa koosseisu;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

14) maaparandusbürooga ja Päästeameti kohaliku päästeasutusega kooskõlastatud ehitusprojekt, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning see ei asu maaparandussüsteemil;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

141) maaparandusbürooga kooskõlastatud ehitusprojekt, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

15) ärakiri mittetulundusühingu või metsaühistu üldkoosoleku otsusest, millest nähtub nende liikmete nõusolek taotleda toetust;
16) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et mittetulundusühingu liikme volitatud isik või ettevõtja kasutab § 2 lõikes 1 nimetatud maad õiguslikul alusel, juhul kui ta ei ole selle maa omanik;
17) ärakiri § 2 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud kinnituskirjast, kui toetust taotleb mittetulundusühing või metsaühistu;
18) selle maa, millel investeeringuobjekt asub, omaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui toetust taotleb ettevõtja, kes ei ole nimetatud maa omanik;
19) kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal;
20) mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega mitte varasema kui punktis 15 nimetatud üldkoosoleku toimumise seisuga.

(4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse vastuvõtmine

PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(3) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(4) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastamise kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 7 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 7 kohaselt.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

(2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

(3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 14. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 457 lõike 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Kui taotluse täies ulatuses  rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise  seaduse” § 457 lõike 6 alusel.

(4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457  lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009] 

(5) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 3 lõike 2 punktis 1, § 6 lõikes 3 ning § 7 lõigetes 2 ja 21 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

§ 15. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

(2) Alates toetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult :

1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;

2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;

3) mittetulundusühingu või tulundusliku metsaühistu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

(3) Alates toetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:

1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest;

2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 16. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(2) Toetuse saaja on kohustatud:

1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

2) tegema maaparandussüsteemi nõuetekohaseid hooldustöid vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud investeeringu tegemise aastal. Hooldustööd tehakse hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks;

21) korraldama mullaproovi võtmise ja mullaproovi tulemuste kajastamise põlluraamatus neljandal aastal arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui toetatava tegevuse hulka kuulus ka muldade lupjamine;

[RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]  

3) säilitama lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarbe ning lisa 1 punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

4) [Kehtetu – RTL 2008, 66, 937 – jõust. 8.08.2008]

5) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;

6) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on maaparandusühistu või metsaühistu, kelle liige on lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti maa-ala sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt maaparandusühistu või metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest;

7) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;

8) hooldama lisa 1 punktis 1.8 nimetatud investeeringuobjektina rajatud tuuletõkkeribale istutatud metsapuutaimi vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning metsapuutaimede hävimise korral asendama need uutega.

[RTL 2009, 45, 621 – jõust. 6.06.2009]

§ 17. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kulude deklareerimiseks lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
3) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

(2) Kapitalirendi (liisingu) puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri;
3) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

(3) Kapitalirendile andjaks võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

(4) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul pärast investeeringu täielikku tegemist ja selle eest tasumist lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise puhul maaparandusbüroo kinnitatud maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti ärakirja.

(5) Ettevalmistava töö puhul esitab toetuse saaja PRIA-le ainult kuludeklaratsiooni, kui arve tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri esitati koos § 10 lõike 3 punktis 10 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjaga.

(6) Lõike 1 punktis 1, lõike 2 punktis 1 ja § 10 lõike 3 punktis 10 nimetatud tellitava töö või teenuse või ostetava kauba puhul väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumisele.

(7) Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral on lubatud muudatused, mis on sätestatud «Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise korras.

§ 18. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(3) Ettevalmistava töö eest tehtud kulutusi ei hüvitata, kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid dokumente.

(4) Kui toetust ei maksta lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral, siis ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistava töö eest tehtud kulutusi.

(5) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 19. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20. Rakendussätted

(1) 2007. aastal võib taotleda toetust investeeringu kohta, mille tegemisega ei ole alustatud ning mille tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Lõiget 1 ei kohaldata uuendustööde tegemise puhul. Uuendustööde tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele järgneval päeval.


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 5

/otsingu_soovitused.json