Teksti suurus:

Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib eurofondi ning muu avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2017
Avaldamismärge:

Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib eurofondi ning muu avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile

Vastu võetud 30.08.2004 nr 133
RTL 2004, 120, 1886
jõustumine 17.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.05.2009RTL 2009, 44, 60701.06.2009

Määrus kehtestatakse «Investeerimisfondide seaduse» § 257 lõike 6 alusel.(1) Eurofond ning muu avatud avalik investeerimisfond võib oma vara investeerida sellisesse rahaturuinstrumenti, mille emitendi puhul on investorile tagatud «Investeerimisfondide seaduse» § 257 lõike 2 punktis 1, 2 või 3 nimetatud rahaturuinstrumentide emitentidega samaväärsel tasemel kaitse, arvestades sealhulgas:1) emitendi avalikustamisele kuuluvate raamatupidamise aruannete läbipaistvust vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi heale raamatupidamistavale või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele;2) emitendi usaldusväärsust, lähtudes võimaluse korral tema krediidireitingust;3) riikliku või finantsjärelevalve olemasolu emitendi tegevuse üle.(2) Lisaks käesoleva määruse lõikes 1 sätestatule peab emitent vastama vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:1) emitendi omakapitali suurus kokku on vähemalt 10 000 000 eurot ja emitent koostab ning avalikustab oma raamatupidamise aastaaruandeid vastavalt «Raamatupidamise seaduse» või Neljandas Euroopa Liidu Nõukogu direktiivis 78/660/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, 14.08.1978, lk 11–31), sätestatud nõuetele;2) emitent kuulub konsolideerimisgruppi («Raamatupidamise seaduse» tähenduses), kus vähemalt ühe ettevõtja väärtpaberid on väärtpaberibörsil («Väärtpaberituru seaduse» § 150 tähenduses) noteeritud ning emitendi põhitegevuseks on selle konsolideerimisgrupi finantseerimine;3) emitendi põhitegevuseks on väärtpaberistatud vahendite finantseerimine, mis on tagatud krediidi- või finantseerimisasutuses avatud krediidiliiniga (liquidity line).


[RTL 2009, 44, 607 - jõust. 01.06.2009]

(3) Väärtpaberistatud vahend käesoleva määruse tähenduses on äriühinguna või lepingulises vormis asutatud struktuur, mille eesmärgiks on finantseerimistehingute sooritamine väärtpaberistatud kujul.


[RTL 2009, 44, 607 - jõust. 01.06.2009]

(4) Krediidiliin käesoleva määruse tähenduses on krediidi- või finantseerimisasutuse kliendi käsutuses olev laenuressurss, mida kasutades võib kliendi arvelduskonto saldo kokkuleppel krediidi- või finantseerimisasutusega olla teatud perioodi jooksul sellise laenuressursi ulatuses negatiivne. Nimetatud krediidi- või finantseerimisasutus peab vastama «Investeerimisfondide seaduse» § 257 lõike 2 punktis 3 nimetatud rahaturuinstrumendi emitendile kehtestatud nõuetele.


[RTL 2009, 44, 607 - jõust. 01.06.2009]

/otsingu_soovitused.json