Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122 "Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 45, 625

Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122 "Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord" muutmine

Vastu võetud 28.05.2009 nr 44

Määrus kehtestatakse «Kemikaaliseaduse» § 41 lõike 4 alusel.

Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruses nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord» (RTL 2004, 154, 2326; 2006, 30, 532) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«aine klassifikatsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) VI lisa 3. osa järgi või klassifikatsioon käesoleva määruse kohaselt.»;

2) määruse ja lisade tekstis asendatakse läbivalt sõnad «ohtlike ainete loetelu» sõnadega «määruse (EÜ) 1272/2008 VI lisa 3. osa» vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aine omaduste määramiseks viiakse läbi vajalikud uuringud REACH-määruse artikli 13 nõuete ja komisjoni määruse (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 142, 31.05.2008, lk 1–739) kohaselt.

(2) Aine füüsikalis-keemilised omadused määratakse määruse (EÜ) nr 440/2008 lisa A osas sätestatud meetoditega.»;

4) määruse ja selle lisade tekstis asendatakse läbivalt sõnad «67/548/EMÜ V» ja «direktiivi 67/548/EMÜ V» sõnadega «määruse (EÜ) nr 440/2008»;

5) paragrahvi 11 «Kemikaali klassifitseerimine» lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aineid ja valmistisi klassifitseeritakse nende olemuslike füüsikalis-keemiliste, tervise- ja keskkonnaohtlike omaduste alusel. Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise juhend on esitatud käesoleva määruse 2. lisas. Kui aine ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus on esitatud määruse (EÜ) 1272/2008 VI lisa 3. osas, klassifitseeritakse ja märgistatakse aine selle kohaselt.»;

6) paragrahvi 19 «Valmistise koostisained» lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Märgistusel ei esitata selliste koostisainete nimetusi, mille alusel on valmistis klassifitseeritud plahvatusohtlikuks, oksüdeerivaks, eriti tuleohtlikuks, väga tuleohtlikuks, tuleohtlikuks, ärritavaks või keskkonnaohtlikuks, välja arvatud juhul, kui koostisaine nimetus tuleb esitada lõike 1 kohaselt.»;

7) paragrahvi 28 tekst loetakse esimeseks lõikeks ja lisatakse lõiked 2–7 järgmises sõnastuses:

« (2) Aineid klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse käesoleva määruse kohaselt kuni 1. detsembrini 2010. a.

(3) Valmistisi klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse käesoleva määruse kohaselt kuni 1. juunini 2015. a.

(4) Erandina võib aineid enne 1. detsembrit 2010 ja valmistisi (segusid CLP-määruse mõistes) enne 1. juunit 2015 klassifitseerida, märgistada ja pakendada määruse (EÜ) 1272/2008 kohaselt, kusjuures klassifikatsioon tuleb esitada ka käesoleva määruse kohaselt.

(5) Alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. juunini 2015 klassifitseeritakse aineid nii käesoleva määruse kui ka määruse (EÜ) 1272/2008 kohaselt, kusjuures neid märgistatakse ja pakendatakse üksnes määruse (EÜ) 1272/2008 kohaselt.

(6) Käesoleva määruse kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud aineid, mis on turul enne 1. detsembrit 2010, tuleb määruse (EÜ) 1272/2008 kohaselt uuesti märgistada ja pakendada alates 1. detsembrist 2012. a.

(7) Käesoleva määruse kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud valmistisi, mis on turul enne 1. juunit 2015, tuleb määruse (EÜ) 1272/2008 kohaselt uuesti märgistada ja pakendada alates 1. juunist 2017. a.»;

8) määruse lisa 2 «Ohtlike ainete ja valmististe klassifitseerimise ja märgistamise juhend» alapunkt 1.5.1. a) muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« a) ainete puhul, mille kohta nõutakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisas sätestatud teavet, saadakse enamik klassifitseerimiseks ja märgistamiseks vajalikest andmetest asjakohastest standardandmetest. Selline klassifikatsioon ja märgistus tuleb vajadusel üle vaadata, kui saadakse täiendavaid andmeid määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX ja X lisa kohaselt»;

9) määruse lisa 2 alapunkti 5.1 teine lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Allpool kirjeldatud kriteeriumid tulenevad otseselt katsemeetodeid käsitlevas komisjoni määruses (EÜ) nr 440/2008 sätestatud uurimismeetoditest. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII ja VIII lisa kohaste standardandmete saamiseks esitatud katsemeetodite arv on piiratud ja nende abil saadav teave võib asjakohaseks klassifitseerimiseks olla ebapiisav. Klassifitseerimiseks võib olla vaja täiendavaid andmeid, mis saadakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX või X lisa kohaselt või muude samaväärsete uuringutega. Aine klassifikatsioon vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse, kui saadakse uusi asjakohaseid andmeid.»;

10) määruse lisa 2 alapunkti 5.2.1.2 teine lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nende R-lausete määramiseks peavad olema täiendavad teaduslikud tõendid lagunduvuse ja/või toksilisuse kohta, mille alusel saab väita, et aine ega selle laguproduktid ei kujuta endast tõenäoliselt pikaajalist ja/või hilisemat ohtu vesikeskkonnale. Nimetatud täiendav tõendusmaterjal tugineb harilikult määruse (EÜ) 1907/2006 IX lisas nõutud või samaväärsetele uuringutele. Sellisteks andmeteks on:»;

11) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/121/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur (ELT L 396, 30.12.2006, lk 851–857), viimati parandatud (ELT L 136, 29.05.2007, lk 281–282).».

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json