Teksti suurus:

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2010
Avaldamismärge:

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 21.08.2008 nr 87
RTL 2008, 73, 1016
jõustumine 01.09.2008

Muudtetud järgmise määrusega (kuupäv, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.05.2009 nr 59 (RTL 2009, 45, 623) 6.06.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksmise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

§ 2. Toetuse taotleja

(1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikroettevõtja (edaspidi taotleja).

(2) Kui toetust taotleb kontserni kuuluv emaettevõtja või tütarettevõtja, ei tohi kontsern kokku olla suurem kui lõikes 1 nimetatud mikroettevõtja.

(3) Kui taotleja on äriühing, ei tohi taotlejaks oleva äriühingu osa- või aktsiakapitalist 25% või rohkem kuuluda sellisele äriühingule, kes ei vasta lõikes 1 toodud nõuetele, ja kui taotleja on tulundusühistu, ei tohi taotleja selliste liikmete, kes ei vasta lõikes 1 toodud nõuetele, osa olla 25% või rohkem kõigi liikmete arvust.

§ 3. Nõuded toetuse taotlejale

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt 12 kuud;

2) taotleja tegeles taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal puiduliste metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamisega ning nimetatud tegevuste müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust vähemalt 50%;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

3) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

4) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu puiduliste metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest oli suurem kui 37 552 krooni ning müügitulu metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest koos muude ärituludega ei ületanud 31 293 200 krooni;

5) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamiseks jagatakse lisas 2 toodud vormi kohase taotluse tabelis 9 märgitud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta märgitud kohustuste summa omakapitali summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 2,3;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

6) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamiseks jagatakse lisas 2 toodud vormi kohase taotluse tabelis 9 märgitud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

7) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

8) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

9) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;

10) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peab tagasimaksmisele kuulunud summa olema tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;

11) raietehnika, vintsi, tõstuki, laasimis- või järkamisseadme ostmiseks toetuse taotlemise korral ei ole taotleja omandis metsamaad, kuid taotleja omandis on selline masin või seade või taotleja taotleb toetust sellise masina või seadme ostmiseks, millega on võimalik anda puidulistele metsandussaadustele lisandväärtust. Raietehnikaks loetakse harvester, forvarder, võsalõikur, võsaniiduk, mootorsaag, metsaväljaveohaagis ja traktori haakesse paigaldatav seade palkide kogumiseks.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

§ 4. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta:

1) masina või seadme ostmine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond);
2) automaatika- või infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara (edaspidi infotehnoloogiline seade) ostmine, paigaldamine ja rakendamine, kui investeeringuobjekt asub maapiirkonnas;
3) leiutisele õiguskaitse taotlemine patendina (edaspidi patendi taotlemine) “Patendiseaduses” sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
4) leiutisele õiguskaitse taotlemine kasuliku mudelina (edaspidi kasuliku mudeli taotlemine) “Kasuliku mudeli seaduses” sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
5) litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.

(2) Lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 mõistes.

(3) Lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on väikese või keskmise suurusega ettevõtetele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 33 mõistes.

(4)  Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 12 lõike 1 punkti a kohaselt peab lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevus olema investeering materiaalsesse või immateriaalsesse varasse seoses ettevõtte laiendamisega, ettevõtte toodangu mitmekesistamisega uute toodetega või ettevõtte tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

§ 5. Nõuded toetatavate tegevuste kohta

(1) Toetust võib taotleda §-s 4 nimetatud tegevuste kohta, kui:        

1) biokütuse tootmiseks vajalik masin või seade on mittestatsionaarne, välja arvatud puidugraanulite, puitbriketi, puusöe ja hakkepuidu valmistamiseks vajalik masin või seade, mis võib olla ka statsionaarne;

2) patendi või kasuliku mudeli taotlemise korral peab enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) toetuse taotluse esitamist olema esitatud Patendiametile esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus;

3) väljaspool Eestit patendi taotlemise korral esitatakse patenditaotlus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) tööstusomandi õiguskaitse keskametile või Patendiameti kaudu või elektrooniliselt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (World Intellectual Property Organization, WIPO) Rahvusvahelisele Büroole (International Bureau, IB) või Euroopa Patendiametile (European Patent Office, EPO) (edaspidi rahvusvaheline organisatsioon);

4) väljaspool Eestit kasuliku mudeli taotlemise korral esitatakse kasuliku mudeli registreerimise taotlus lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametile;

5) patent või kasulik mudel ostetakse selle omanikult turutingimustel ja litsentseeritud leiutis on vajalik taotleja konkurentsivõime tõstmiseks;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

6) litsents ostetakse patendi või kasuliku mudeli omanikult turutingimustel ja litsentseeritud leiutis on vajalik taotleja konkurentsivõime tõstmiseks;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

7) tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 mõistes.

(2) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Patendi ja kasuliku mudeli taotlemise korral lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul peab ning punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel võib leiutisele õiguskaitse taotlemiseks taotluse esitada pärast 2007. aasta 1. jaanuari, kuid hüvitatakse ainult need õiguskaitse taotlemiseks tehtud abikõlblikud kulud, mille tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumuse moodustavad:
1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest ning abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ning abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(2) Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, üheselt mõistetav, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

(3) Patendi ja kasuliku mudeli taotlemise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
1) taotluse koostamise, esitamise ja menetlemisega seotud kulud;
2) taotluse parandamise ja täiendamisega seotud kulud, mis tehakse enne leiutise registreerimist asjakohases registris;
3) tõlke- ja muud kulud, mis on seotud leiutisele õiguskaitse taotlemise või selle saamise kinnitamisega lepinguriigis.

(4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:

1) tselluloosi, puitmassi, paberi, spooni, vineeri, puitkiud-, puitlaastplaatide ja muude puidupõhiste plaatide tootmiseks ning hööveldatud, lihvitud või freesitud puidu, välja arvatud freespalgi valmistamiseks kasutatava masina või seadme ostmiseks ning nimetatud toodete valmistamiseks vajaliku automaatika- või infotehnoloogilise seadme ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

2) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;

3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;

4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;

5) palga- ja koolituskulud ning remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud ning muud üldkulud;

6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;

7) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms seonduvad kuludega;

8) lihtsale asendusinvesteeringule tehtud kulud pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist;

9) mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajaliku investeeringu tegemisega seonduvad kulud;

10) elektripaigaldise ostmise kulud juhul, kui toetust ei taotleta § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud masina või seadme ostmiseks ja kui elektripaigaldise olemasolu ei ole nõutud nimetatud masina või seadme või automaatika- või infotehnoloogilise seadme paigaldus- või kasutusjuhendis;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

11) elektrienergia tootmisega seonduvad kulud;
12) alajaamas kasutamiseks ette nähtud seadmete ostmise kulud;

13) ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö, projekteerimistöö ning lisas 2 toodud vormi kohase taotluse koostamiseks tellitud töö ja teenuse ning turu-uuringu tegemise kulud;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

14) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud tõstuki või veovahendile paigaldatava sellise seadme või spetsiaalse haagise ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

15) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenustega seotud muu kulu;
16) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
17) juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutused;
18) leiutise loomise kulud;
19) notaritasu;
20) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
21) kulutused reklaamile;
22) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;

23) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;

24) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul kasutatud masina ja seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui masin või seade on toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi ning selle ostmiseks on kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud masina või seadme hind ületab selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast kõrgem;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

25) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kasutatud seadme ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

26) muud kulud, mis ei ole investeeringuga otseselt seotud;

27) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

(5) Lõike 4 punktis 8 nimetatud lihtsateks asendusinvesteeringuteks loetakse investeeringut, mille abil asendatakse olemasolev masin või seade uue ajakohastatud masina või seadmega ilma tootmisvõimsust vähemalt 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka üle kümne aasta vanuse masina või seadme asendamist uue masina või seadmega.

(6) Lõikes 5 nimetatud tootmisvõimsuseks loetakse taotlejale kuuluvate sama liiki masinate või seadmete tootmisvõimsust kokku.

§ 7. Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumise kohta

(1) Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine).

(2) Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks kauba või teenuse pakkuja, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

(3) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

(4) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumine sisaldama ka uue samaväärse masina või seadme hinda.

(5) Kui taotleja taotleb toetust patendi või kasuliku mudeli taotlemiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumine sisaldama leiutisele õiguskaitse taotlemiseks tellitava teenuse või töö eeldatavat maksumust kogu leiutisele õiguskaitse taotlemise menetlemise aja kohta.

(6) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

§ 8. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse § 4  lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevuste puhul kuni 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(2) Toetust antakse § 4 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuste puhul investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest kuni:

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

1) 50%, kui leiutis loodi rakendusuuringu käigus;

2) 25%, kui leiutist ei loodud rakendusuuringu käigus.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(21) Kui taotleja on saanud § 4 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevuste puhul sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, järgitakse toetuse andmisel, et toetus koos tagastatava riigiabiga või vähese tähtsusega abiga ei ületaks 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud Harjumaal asuv investeeringuobjekt, mille kohta antakse toetust koos tagastatava riigiabiga või vähese tähtsusega abiga kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

 (22) Kui taotleja on saanud § 4 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuse puhul sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, järgitakse toetuse andmisel, et toetus koos tagastatava riigiabiga või vähese tähtsusega abiga ei ületaks § 8 lõikes 2 nimetatud määra.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(3) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 3 129 320 krooni arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku.

(4) Kui toetust taotleb kontserni kuuluv taotleja, on toetuse maksimaalne suurus kontserni kohta 3 129 320 krooni programmiperioodil kokku.

(5) Toetuse maksimaalne suurus raietehnika ostmise korral ühe taotleja kohta on 500 000 krooni kalendriaastas.

(6) Kui taotleja suhtes omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal tegevusalal tegutsev ettevõtja, on toetuse maksimaalne suurus taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava ettevõtja kohta 3 129 320 krooni programmiperioodil kokku.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 9. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 2 toodud vormi kohase taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Lisaks esitab taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse elektroonselt Microsoft Wordi tarkvaraga töödeldavas vormingus.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

§ 10. Nõuded taotluse kohta

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–4.

(2) Taotleja esitab järgmised tema nõuetekohasust tõendavad dokumendid:

1) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;

2) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;

3) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike, aktsionäride või liikmete kohta ja nende osanike või aktsionäride kohta koos nende osaluse protsendiga. Osaniku, aktsionäri või liikme andmetele lisatakse ka ettevõtja keskmine töötajate arv taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal, andmed ettevõtja puiduliste metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest saadud müügitulu kohta ning tema muude äritulude ja aastabilansi näitajad taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;

4) kui taotleja on põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määruse nr 128 «Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» § 4 lõigete 1–3 tähenduses noor ettevõtja (edaspidi noor ettevõtja) ja soovib, et lisas 4 toodud hindamiskriteeriumite põhjal eelistatakse tema taotlust, siis lisab ta punktis 3 nimetatud nimekirjale kõikide osanike, aktsionäride või liikmete ja liikmete puhul osanike või aktsionäride andmetele nende isikukoodi või nende puudumise korral nende sünniajad.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(3) Taotleja esitab järgmised raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid:

1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, mis kajastab taotleja vähemalt kuue kuu tegevust, kui majandusaasta aruanne ei ole esitatud äriregistrisse;

2) kui taotleja kuulub kontserni, siis ka taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri;

3) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri, mis kajastab taotleja tegevust vähemalt kuue kuu jooksul;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

4) taotluse esitamisele vahetult eelnenud viimase kvartali lõpu seisuga kinnitatud bilansi- ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul koonddokument tulude ja kulude kohta;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

5) kasumiaruandes toodud majandusnäitajate finantsprognoosid taotluse esitamise aasta majandusaasta ja taotluse esitamise aastale vahetult järgneva kahe majandusaasta kohta;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

6) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(4) Taotleja esitab järgmised kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse või kauba pakkuja, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri;
2) lisas 3 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel § 7 lõikes 1 nimetatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
3) kasutatud masina ja seadme ostmise korral masina või seadme pakkuja kinnitus selle kohta, et masin või seade vastab § 6 lõike 4 punktis 24 sätestatud nõuetele;
4) patendi taotlemise korral ärakiri patendi saamise avaldusest «Patendiseaduse» tähenduses ja kui leiutis on loodud rakendusuuringu käigus, siis lisaks ärakiri rakendusuuringu lõpparuandest või asjaomasest aktist, mis tõendab rakendusuuringu toimumist;
5) kasuliku mudeli taotlemise korral ärakiri kasuliku mudeli registreerimise avaldusest «Kasuliku mudeli seaduse» tähenduses ja kui leiutis on loodud rakendusuuringu käigus, siis lisaks ärakiri rakendusuuringu lõpparuandest või asjaomasest aktist, mis tõendab rakendusuuringu toimumist;
6) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab kontaktandmeid müüja ja ostja kohta, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
7) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab kontaktandmeid müüja ja ostja kohta, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust.

(5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse vastuvõtmine

PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(3) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.

(4) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

 (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisa 4 A-osas toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 A-osa kohaselt.

(2) Lõikes 1 nimetatud hindamise korral annab taotluse kohta arvamuse põllumajandusministri moodustatud metsanduse ning majanduse eriala spetsialistidest koosnev hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

(3) PRIA esitab taotluste ning § 10 lõike 3 punktides 1 ja 3–5 nimetatud dokumentide ärakirjad Põllumajandusministeeriumile 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

(4) PRIA esitab Põllumajandusministeeriumile nende taotlejate nimekirja, kelle taotlus vastab nõuetele, 65 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

(5) Komisjoni istung toimub 15 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest. Komisjoni liige hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisa 4 B-osas toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 B-osa kohaselt, ja täidab lisas 6 toodud vormi kohase hindamislehe iga taotleja kohta. Komisjon koostab hindamistulemuste põhjal sellekohase kokkuvõtte.

(6) Põllumajandusministeerium edastab lõikes 5 nimetatud kokkuvõtte PRIA-le viie tööpäeva jooksul arvates komisjoni istungi toimumisest.

(7) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidab PRIA lõikes 1 nimetatud hindamise tulemuste põhjal saadud hindepunktid ja lõikes 5 nimetatud hindamistulemuste põhjal koostatud kokkuvõttes toodud hindepunktide aritmeetilise keskmise kokku.

(8) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

(9) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

§ 14. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

(4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

§ 15. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja PRIA-t viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

(2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja PRIA-t viivitamata kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

(3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja PRIA-t viivitamata kirjalikult nõusoleku saamiseks:
1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest;
2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 16. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul kuni kahes osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud tegevuste puhul ühes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

(2) Toetuse saaja on kohustatud:
1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.

§ 17. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 7 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:

1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;

2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

(2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:

1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenuse või töö või ostis kauba, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;

2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk;

3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

(3) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

(4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

(5) Patendi saamise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:

1) ärakiri § 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotlusega koos esitatud avaldusest, kui patenti taotletakse lepinguriigis;

2) lisas 8 toodud vormi kohane Patendiameti kinnitus;

3) koos lõpliku kuludeklaratsiooniga «Patendiseaduse» § 36 alusel välja antud patendikirja ärakiri ning lepinguriigis leiutise registreerimise korral asjaomase lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti või rahvusvahelise organisatsiooni välja antud patendidokumendi ärakiri.

(6) Kasuliku mudeli saamise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:

1) ärakiri § 5 lõike 1 punktis 4 nimetatud taotlusega koos esitatud avaldusest, kui kasulikku mudelit taotletakse lepinguriigis;

2) lisas 8 toodud vormi kohane patendivoliniku, Eesti Patendiraamatukogu või Patendiameti kinnitus;

3) «Kasuliku mudeli seaduse» § 21 alusel Patendiameti välja antud kasuliku mudeli registreerimise otsuse ärakiri ning väljaspool Eestit kasuliku mudeli registreerimise korral asjaomase lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti välja antud kasuliku mudeli registreerimist tõendava dokumendi ärakiri.

(7) Litsentsi ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele litsentsilepingu ärakirja, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 10 lõike 4 punktis 6 nimetatud eellepingu.

(8) Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ärakirja patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 10 lõike 4 punktis 7 nimetatud eellepingu.

(9) Juhul kui investeeringuobjekti ostmiseks või leiutisele õiguskaitse taotlemiseks on saadud tagastavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, esitab toetuse saaja riigiabi andja väljastatud tõendi, millel on näidatud investeeringuobjekti nimetus ja tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi suurus kroonides.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]

§ 18. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1 ja 2 ning 5–8 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 19. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20. Rakendussäte

Paragrahvi 4  lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul saab toetust taotleda kuni 2010. aasta 31. detsembrini.

[RTL 2009, 45, 623 – jõust. 6.06.2009]


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.08.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-05239.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

/otsingu_soovitused.json