Teksti suurus:

Kutseregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2016
Avaldamismärge:RT I 2009, 28, 171

Kutseregistri põhimäärus

Vastu võetud 28.05.2009 nr 79

Määrus kehtestatakse «Kutseseaduse» § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus (edaspidi Kutsekoda).

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on kutsesüsteemi kohta andmete kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine «Kutseseadusest» ning teistest Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA ANDMEKOOSSEISUD 

§ 3.  Registri pidamine

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 4.  Registri ülesehitus

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) paragrahvides 6–9 nimetatud andmete kogud digitaalkujul;
  2) arhiveeritud registriandmed ja andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid.

  (2) Arhiveeritud registriandmeid ja andmete registrisse kandmise aluseks olevaid dokumente säilitatakse kümme aastat.

§ 5.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse andmed kutsenõukogude, kutsealade, kutsestandardite, kutsetunnistuste ja kutset andvate organite (edaspidi kutse andja) kohta.

§ 6.  Kutsenõukogude kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsenõukogude kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsenõukogu nimetus;
  2) kutsenõukogu moodustamise aeg;
  3) kutsenõukogu institutsionaalne koosseis ja institutsioonide esindajate arv;
  4) kutsenõukogu isikkoosseis;
  5) asjaomasesse kutsetegevuse valdkonda kuuluvate kutsealade loetelu;
  6) kutsenõukogu otsused.

§ 7.  Kutsestandardite kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsestandardite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsenimetus ja -tase;
  2) kutsestandardi registritähis;
  3) kutsestandardi kinnitamise kuupäev ja otsuse number;
  4) kutsestandardi muutmise kuupäev ja otsuse number;
  5) kutsestandardi kehtivustähtaeg;
  6) kutsestandardi kinnitanud kutsenõukogu nimetus;
  7) kutsestandardiga seonduvad statistilised koodid.

§ 8.  Kutsetunnistuste kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsetunnistuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) isikule antud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
  3) kutsetunnistuse väljaandja ning väljaandmise koht ja kuupäev;
  4) antud kutse ja kutsetase;
  5) kutsetunnistuse kehtivusaeg.

§ 9.  Kutse andja kohta registrisse kantavad andmed

  Kutse andja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutse andja nimetus;
  2) kutse andja asukoht, aadress ja kontaktandmed;
  3) kutse andja registrikood;
  4) kutse andjana tegutsemise õiguse tähtaeg;
  5) kutsekomisjoni koosseis;
  6) kutse tõendamise ja andmise kord;
  7) kutsenimetused ja -tasemed, mille suhtes on õigus kutseid anda.

§ 10.  Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks dokumentideks (edaspidi alusdokumendid) on:
  1) Vabariigi Valitsuse korraldus kutsenõukogu moodustamise ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamise kohta;
  2) haridus- ja teadusministri käskkiri kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamise kohta;
  3) kutsenõukogu otsus kutsestandardi kinnitamise või muutmise kohta;
  4) kutsenõukogu otsus kutse andja õiguse andmise või selle kehtetuks tunnistamise kohta;
  5) kutsenõukogu otsus kutse andmise korra kinnitamise kohta;
  6) kutsekomisjoni otsus kutse andmise ning kutsetunnistuse väljaandmise kohta;
  7) muud käesolevas paragrahvis nimetamata registriandmete muutmise ja sulgemise aluseks olevad dokumendid.

§ 11.  Andmete registrisse esitamine

  (1) Registrisse kantavate andmete esitajaks on:
  1) paragrahvides 6, 7 ja 9 nimetatud andmete puhul Kutsekoda;
  2) paragrahvis 8 nimetatud andmete puhul kutse andja.

  (2) Andmed esitatakse registrisse Kutsekoja väljatöötatud andmete esitamise vormil 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest, korralduse või käskkirja andmisest.

§ 12.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Volitatud töötleja kannab esitatud andmed registrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomaste andmete alusdokumentide saamise päevast.

  (2) Kui esitatud andmetes esineb puuduseid, on andmete esitaja kohustatud volitatud töötleja nõudmisel esitama parandatud andmetega dokumendid.

  (3) Vajaduse korral võib volitatud töötleja andmete registrisse kandmise tähtaega pikendada kuni 20 tööpäeva võrra, teatades sellest ning tähtaja pikendamise põhjusest andmete esitajale kirjalikult.

  (4) Andmete registrisse kandmise või sellest keeldumise otsusest teatab volitatud töötleja kirjalikult andmete esitajale pärast asjaomase otsuse tegemist. Keelduv otsus peab sisaldama registrisse kandmisest keeldumise põhjendust.

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Volitatud töötleja vastutab andmete õigeaegse registrisse kandmise eest ja enda poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja esitatud andmetele.

  (3) Volitatud töötleja esitab andmete esitajale järelepärimise andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselgelt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmetega vastuolus või isik, asutus või organ on vaidlustanud enda kohta registrisse kantud andmete õigsuse.

§ 14.  Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Volitatud töötleja sulgeb andmetele juurdepääsu kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni, kui ta avastab registris ebaõigeid andmeid või kui ebaõigetest andmetest teavitab volitatud töötlejat andmete esitaja, andmete kasutaja, saaja või vastutav töötleja.

  (2) Volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomase teate saamisest.

  (3) Registrisse kantud andmete muutmiseks esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed.

3. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE 

§ 15.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed, välja arvatud isikuandmed, on avalikud.

  (2) Registrisse kantud avalikele andmetele tagatakse juurdepääs volitatud töötleja veebilehe kaudu ja volitatud töötleja asukohas.

  (3) Alusdokumentide andmeid, millele on teistest õigusaktidest tulenevalt kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või prindituna paberkandjal.

§ 16.  Registrisse kantud andmete väljastamise kord ja viis

  (1) Registrisse kantud andmeid, sealhulgas arhiveeritud andmeid, väljastatakse vastavalt «Avaliku teabe seadusele».

  (2) Vajaduse korral sõlmivad registri vastutav töötleja ja andmete saaja andmetele juurdepääsu lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ning väljastamise ja kaitse kord.

  (3) Isiku kirjaliku taotluse alusel teavitab volitatud töötleja isikut tema kohta registris sisalduvatest andmetest ja nende töötlemisest vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele».

  (4) Registrisse kantud andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 17.  Andmete töötlemise dokumenteerimine

  (1) Registri volitatud töötleja peab digitaalset arvestust andmete esitamise, registrisse kandmise, muutmise ja kustutamise ning andmete arhiveerimisega seotud toimingute kohta.

  (2) Dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmete esitaja nimi või nimetus;
  2) alusdokumendi nimetus, number ja kuupäev;
  3) andmete registrisse kandmise, muutmise või muu toimingu tegija nimi;
  4) toimingu tegemise aeg.

§ 18.  Registrisse kantud andmete ja dokumentide säilitamine

  Registrisse kantud andmete ja registri volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse «Arhiiviseadusest», käesolevast määrusest ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

4. peatükk REGISTRI PIDAMISE ÜLE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMISE JA REGISTRI LIKVIDEERIMISE KORD 

§ 19.  Registri pidamise üle järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse ja töödeldakse või kus paiknevad töötlemisel kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku või isikute ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 20.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 21.  Registri likvideerimise kord

  (1) Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Peaminister Andrus ANSIP


Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json