Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 45, 614

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2009 nr 19

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 28 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2009, 1, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnipeetava kirjad saadetakse kinnipeetava kulul. Õiguskantslerile, vanglatele, Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale või kohtule adresseeritud kirjad saadetakse vangla kulul.»;

2) paragrahv 491 sõnastatakse järgmiselt:

« § 491. Justiitsministeeriumile saadetava võõrkeelse vaide tõlkimine

(1) Vangla saadab võõrkeelse vaide koos lisadega enne Justiitsministeeriumile edastamist tõlkijale, kellega on sõlmitud vastav leping.

(2) Tõlketeenuse kulud katab kinnipeetav. Tasu maksmine toimub tõlkija esitatud arve alusel. Enne võõrkeelse vaide vastuvõtmist võtab vangla kinnipeetavalt allkirja nõusoleku kohta, et pärast tõlkija arve esitamist arvestab vangla võõrkeelse vaide tõlkimisele kulunud summa kinnipeetava vanglasiseselt isikuarvelt maha. Tõlketeenuste hinnakiri ning raha arvutamise kord tehakse enne allkirja võtmist kinnipeetavale vangla poolt teatavaks.

(3) Kui kinnipeetav keeldub nõusoleku andmisest, kuid tal on vanglasisesel isikuarvel olemas vahendid teenuse eest tasumiseks, edastab vangla kinnipeetava võõrkeelse vaide Justiitsministeeriumile. Justiitsministeerium annab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse mittevõtmise põhjendused ning selgitab Justiitsministeeriumile edastatavate võõrkeelsete dokumentide tõlkimise protsessi.

(4) Kui kinnipeetaval puuduvad vanglasisesel isikuarvel rahalised vahendid, edastab vangla kinnipeetava vaide tõlkijale ning tõlketeenuse eest tasub vangla.

(5) Kui kinnipeetav keeldub tõlketasu maksmast ning vangla on veendunud, et kinnipeetav valdab eesti keelt tasemel, mis võimaldab oma õiguste kaitsmist, jätab vangla vaide tõlkebüroole edastamata. Sellisel juhul edastab vangla kinnipeetava poolt kirjutatud võõrkeelse vaide otse Justiitsministeeriumile. Justiitsministeerium annab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse mittevõtmise põhjendused ning selgitab Justiitsministeeriumile edastatavate dokumentide tõlkimise protsessi.

(6) Tõlkija edastab originaaldokumendid koos eestikeelse tõlkega Justiitsministeeriumile.

(7) Tõlkimiseks kulunud aega arvestab Justiitsministeerium üldjuhul tähtaja ennistamise alusena.

(8) Justiitsministeerium arvestab vaide kohta otsuse tegemise tähtaega eestikeelse vaide saabumisele järgnevast päevast.

(9) Tõlkimise protseduuri täpsem korraldus sätestatakse vangla ja tõlkija vahel sõlmitavas lepingus. Lepingus nähakse ette muu hulgas ka tõlkija konfidentsiaalsuskohustus ning tähtajad tõlkimiseks ja tõlke edastamiseks.»;

3) määruse lisa 11 «Kinnipeetava taotluse vorm» tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU