Teksti suurus:

Siseministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 78 “Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 46, 640

Siseministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 78 “Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.05.2009 nr 17

Määrus kehtestatakse «Turvaseaduse» § 22 lõike 3 alusel.

Siseministri 10. detsembri 2007. a määruses nr 78 «Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord» (RTL 2007, 96, 1612) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 3. peatüki senine § 3 loetakse §-ks 31 ning muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Turvatöötajate grupid

(1) Turvatöötajad jaotatakse tööülesannetele vastavate tervisenõuete alusel viieks grupiks, lähtudes tööst tulenevatest tervise ohuteguritest.

(2) I grupp – turvatöötaja, kes teostab isikukaitset (sealhulgas vahetu isikukaitse või mobiilne isikukaitse), osutab kõrgendatud ohuga erinõuetele vastavat turvateenust või raha ja väärtpaberi vedu.

(3) II grupp – turvatöötaja, kes tagab üritusel või valveobjektil korda, teostab vallas- või kinnisvara kaitset või mehitatud valvet, patrullib jalgsi või mootorsõidukit kasutades, kontrollib isikute sissepääsu luba ja teostab objektivalvet siseruumides, kuid ei täida teisi I grupi ülesandeid.

(4) III grupp – turvatöötaja, kes valvab ja kaitseb valveobjekti tehnikavahendite abil, teostab tehnilist valvet valveobjekti kaugjälgimise teel, peab valve- või juhtimiskeskuses sidet, jälgib monitoride vahendusel toimuvat distantsilt ning suunab või korraldab turvatöid sidevahendite vahendusel ning ei täida I ja II grupi tööülesandeid.

(5) IV grupp – turvajuht ja turvatöötaja, kes turvatööde korraldamiseks või juhtimiseks ei võta vahetult osa I ja II grupi töödest, välja arvatud mootorsõiduki kasutamine sündmuskohale sõitmiseks.

(6) V grupp – turvatöötaja, kes turvateenusena osutab turvakonsultatsiooni.»;

2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine;
2) tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ning 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.»;

3) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kõrgenenud vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;»;

5) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) ebaühtlane füüsiline koormus;»;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kõrge ja madala õhutemperatuuri vaheldumine, tuuletõmbus ja teised klimaatilised mõjud;»;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine;»;

8) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine;
2) tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ning 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.»;

9) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 2 asendada sõna «telefonivestlus» sõnaga «telefonivestlust»;

11) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tervisekontrolli otsuse tegemise aluseks on käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 4, § 5 lõigetes 2 ja 4, § 6 lõigetes 2 ja 3, § 7 lõigetes 2 ja 3 ning § 8 lõigetes 2–4 sätestatud tervisenõuded.»;

13) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

Justiitsminister
siseministri ülesannetes Rein LANG

Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 29. mai 2009. a määruse nr 17 «Siseministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 78 «Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord» muutmine»
lisa 1
Töötervishoiuteenuse osutaja

nimi .........................................................................................................

aadress ....................................................................................................
tegevusloa nr .............................

                                      TERVISETÕEND

Ees- ja perekonnanimi ...............................................................................................................

Isikukood

Elukoht ........................................................................................................................................

Ametikoht ...................................................................................................................................

Tööandja nimi ja aadress ..........................................................................................................

Otsus

Kinnitan käesolevaga, et lähtudes turvatöötajate tervisenõuetest

on / ei ole ....................................................................................................................................
                                                   (ees- ja perekonnanimi)

sobiv töötama ........................................ turvatöötajana.
                                (grupi nimetus)

Ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Järgmine tervisekontrolli aeg ...................................................................................................

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi:

Töötervishoiuarsti kood:

Telefon:

e-post:

Töötervishoiuarsti allkiri:                                                   Kuupäev:

Olen tutvunud tervisekontrolli otsusega.

Töötaja allkiri ja kuupäev:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json