Teksti suurus:

Jahiseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 30, 179

Jahiseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2009. a otsusega nr 490

I. Jahiseaduses (RT I 2002, 41, 252; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

Ǥ 21. Jahinduse korraldamine

(1) Riigi ülesanded jahinduses on jahinduspoliitika kujundamine, järelevalve teostamine ning jahindustegevuse, ulukiseire ja jahimaade korraldamine.

(2) Riik kaasab jahindustegevuse korraldamisse eraõiguslikul alusel toimivaid jahindusorganisatsioone. Jahindusorganisatsioonide kaasamiseks võib keskkonnaminister sõlmida jahindusorganisatsiooniga, mis koondab enamikku Eesti jahimeestest ja/või jahimehi koondavatest organisatsioonidest ning omab jahindusalast kogemust, halduslepinguid käesoleva seaduse § 29 lõike 2, § 36 lõike 2 ja § 45 lõike 2 alusel halduskoostöö seaduses sätestatud korras.

(3) Järelevalvet käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt sõlmitud halduslepingu täitmise üle jahindusorganisatsiooni poolt teostab Keskkonnaministeerium.

(4) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab jahindusorganisatsioonil jätkata haldusülesande edasist täitmist, on täitmise edasine korraldaja Keskkonnaamet.»

§ 2. Paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) taotleja liikmeteks olevate jahimeeste nimekirja koos jahimehele antud jahitunnistuse numbri ning taotletava jahipiirkonna piires jahimehele kuuluva kinnistu nime, numbri ja suuruse äranäitamisega;»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Taotlusi võetakse vastu 14 päeva jooksul jahipiirkonda moodustava keskkonnaministri määruse jõustumisest või käesoleva seaduse § 16 lõikes 3 sätestatud teate avaldamisest arvates.»

§ 4. Paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kui ühe ja sama jahipiirkonna kasutusõiguse saamiseks on esitatud kaks või enam taotlust ja kõik taotlejad ei nõustu nendele ühise kasutusõiguse andmisega, eelistatakse taotlejat, kelle jahipidamisõigust omavatest füüsilistest isikutest liikmete maaomandi kogupindala taotletavas jahipiirkonnas on suurim ja sealjuures vähemalt 10 protsendi võrra suurem järgmise taotleja liikmete maaomandi kogupindalast samas jahipiirkonnas. Kui kahe pindalaliselt suurima taotleja jahipidamisõigust omavate füüsilisest isikust liikmete maaomandi kogupindalade erinevus taotletavas jahipiirkonnas ei ületa 10 protsenti, siis eelistatakse taotlejat, kes kaasab jahipiirkonna kasutamisele suurema arvu jahipidamisõigust omavaid füüsilisi isikuid, kelle maaomand asub taotletavas jahipiirkonnas.»

§ 5. Paragrahvi 16:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) kasutusõiguse loa saanud mittetulundusühing või äriühing likvideeritakse või tema muudetud põhikiri ei sätesta enam jahinduse korraldamist;»;

2) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) füüsiline isik on surnud;»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) jahipiirkonna kasutaja teatab kasutusõigusest loobumisest.»

§ 6. Paragrahvi 29:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Jahitunnistuste andmist ja nende üle arvestuse pidamist, samuti jahindusalase koolituse, jahiteooriaeksami ja laskekatse läbiviimist korraldab Keskkonnaamet või keskkonnaministri volitatud isik (edaspidi tunnistuse andja) halduslepingu alusel.»;

2) lõike 3 teist lauset täiendatakse sõnadega «või muud ettenähtud tasu»;

3) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Jahitunnistuse kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise, samuti jahitunnistuse kehtivuse peatamise korral antakse või vahetatakse jahitunnistus või taastatakse selle kehtivus kümne päeva jooksul pärast taotluse esitamist ja riigilõivu või muu tasu tasumist.»;

4) täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 7 nimetatud tasu peab olema kulupõhine, selge ja lähtuma võrdse kohtlemise põhimõtetest ning kujundatud selliselt, et kataks asjaomase teenusega seotud põhjendatud kulutused. Tasu suurus sätestatakse Keskkonnaministeeriumi ja tunnistuse andja vahel sõlmitud halduslepingus.»

§ 7. Paragrahvi 30 lõigetes 2 ja 3 ning §-des 31 ja 32 asendatakse sõna «Keskkonnaamet» sõnadega «tunnistuse andja» vastavas käändes.

§ 8. Paragrahvi 33 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja lauseosa «ning tasub riigilõivu jahitunnistuse andmise eest.»

§ 9. Paragrahvi 36 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Suuruluki laskekatsete läbiviimist korraldab ja suuruluki laskekatse tunnistusi annab Keskkonnaamet või keskkonnaministri volitatud isik halduslepingu alusel.»

§ 10. Paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud keeld ei laiene veelinnu-, kopra- ning mingijahile seisva mootoriga mootorpaadist.»

§ 11. Paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Jahijuhataja koolituse ja atesteerimise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. Jahijuhataja koolitust ja atesteerimist korraldab Keskkonnaamet või keskkonnaministri volitatud isik halduslepingu alusel.»

§ 12. Paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Jahisaaduse müüjal ja säilitamiseks või töötlemiseks vastuvõtjal peab olema kirjalik jahisaaduse päritolu tõendav üleandmise-vastuvõtmise akt. Kui jahisaadust müüb isik, kelle nimele on antud jahiluba, võib jahisaaduse päritolu tõendada jahiloa koopiaga.»

II. Halduskoostöö seaduse (RT I 2003, 20, 117; 2009, 23, 143) § 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

«16) jahiseaduse § 29 lõikes 2, § 36 lõikes 2 ja § 45 lõikes 2 nimetatud halduslepingud.»

III. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2009, 24, 146) § 98 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Jahitunnistuse andmise, vahetamise või kehtivuse taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json