Teksti suurus:

Asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 30, 178

Asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2009. a otsusega nr 489

§ 1. Asjaõigusseaduses (RT I 1993, 39, 590; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-dega 2971, 2972 ja 2973 järgmises sõnastuses:

Ǥ 2971. Registrisse kantavad andmed

Registerpandi kohta kantakse registrisse ainult seadusega sätestatud andmed.

§ 2972. Kohtulik registerpant

(1) Hagi tagamiseks võib kohus seada haginõude ulatuses registerpandi, mis peab olema registrisse kantud kohtuliku registerpandina. Kohtulikule registerpandile kohaldatakse registerpandi kohta käivaid sätteid.

(2) Kohtuliku registerpandiga on tagatud kohtuotsuse alusel rahuldatud nõue.

(3) Kohtulik registerpant kantakse registrisse üldises korras.

(4) Kohtulikule registerpandile kohaldatakse kohtuliku hüpoteegi kohta sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 2973. Kande tegemine registrisse

(1) Registerpandi seadmiseks, sisu muutmiseks või lõpetamiseks tehakse registrisse kanne avalduse alusel. Avaldus on ühepoolne ja selles on väljendatud soov teha kanne registrisse. Avaldus võib sisalduda ka asjaõiguslepingus.

(2) Kui kande tegemiseks on vajalik isiku avaldus või nõusolek, asendab seda ka jõustunud või viivitamatule täitmisele kuuluv kohtulahend, millega on tuvastatud isiku kohustus kande tegemisele kaasa aidata, või õigussuhe, millest tulenevalt tuleb kanne teha.

(3) Seadusega sätestatud juhtudel tehakse kanne ilma avalduseta ametiülesannete korras.»;

2) paragrahvi 298 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 298. Laevahüpoteegi sätete kohaldamine

(1) Registerpandile kohaldatakse laeva asjaõigusseaduse III osa 1. peatükis laevahüpoteegi kohta sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti.

(2) Registerpandile ei kohaldata laeva asjaõigusseaduse III osa 1. peatüki §-des 15–17 ja 19–22, § 28 lõikes 2 ning §-des 43, 44, 46, 48, 50, 53 ja 60–66 sätestatut.»;

3) seadust täiendatakse §-dega 2991 ja 2992 järgmises sõnastuses:

«§ 2991. Registerpandi lõppemine

(1) Registerpant lõpeb registerpandiga koormatud eseme omaja ja pandipidaja kokkuleppel ning registerpandi kohta tehtud kande kustutamisel.

(2) Registerpant ei lõpe pandieseme registrist kustutamisel, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 2992. Pandieseme kustutamine registrist

(1) Registripidaja teavitab registerpandi pidajat viivitamata pandieseme kustutamisest registrist.

(2) Pandieseme kustutamisel registrist teeb registripidaja registerpandi juurde märkuse pandieseme kustutamise kohta.»;

4) paragrahvi 300 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-dega 3001, 3002, 3003, 3004 ja 3005 järgmises sõnastuses:

Ǥ 3001. Kande muutmine

(1) Registerpandi kohta tehtud kande muutmiseks või kustutamiseks on nõutav pandipidaja kirjalik nõusolek, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Ebaõige kande muutmisel või kustutamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 65 lõikes 1 sätestatut.

§ 3002. Osaregisterpant

(1) Registerpandi võib jagada osadeks.

(2) Registerpandi osadeks jagamisel on vaja teha kanne registrisse. Kanne tehakse pandipidaja avalduse alusel, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(3) Osaregisterpandid asuvad jagatud registerpandi järjekohal.

(4) Osaregisterpandid on omavahel võrdsed ja asuvad samal järjekohal, kui seadusest või kandest ei tulene teisiti.

§ 3003. Registerpandi üleandmine

Registerpandi üleandmiseks on vaja pandipidaja kirjalikku nõusolekut ja kannet registris.

§ 3004. Registerpandist loobumine

(1) Kui pandipidaja registerpandist loobub, omandab selle registerpandiga koormatud eseme omaja. Registerpandist loobumiseks esitab pandipidaja registrile kirjaliku avalduse, mille alusel tehakse kanne registrisse.

(2) Kui pandipidaja loobub registerpandist osaliselt, omandab registerpandiga koormatud eseme omaja registerpandi vastava osa. Registerpandiga koormatud eseme omajale üleläinud osaregisterpandist tulenevaid õigusi kasutades ei tohi kahjustada pandipidaja huve.

3005. Registerpandi pantimine

(1) Registerpant panditakse tervikuna.

(2) Registerpandi pantimisel kohaldatakse nõuete pantimise kohta sätestatut.»;

6) paragrahv 305 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2009, 4, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Registerpandi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) registerpandi pidaja nimi ja sünniaeg, juriidilise isiku registrikood. Registrikoodi ei pea näitama, kui isik ei kuulu avalikku registrisse kandmisele;
2) registerpandi rahaline suurus;
3) registerpandi järjekoht;
4) muud seadusega ettenähtud andmed.»;

2) paragrahvi 191 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

«(2) Igaühel on õigus tutvuda õhusõidukite registrisse registerpandi kohta kantud andmetega ja saada sellest väljavõtteid seadusega sätestatud korras.

(3) Registerpandi andmetega tutvumiseks piisab õhusõiduki registreerimisnumbri või õhusõidukite registrisse omanikuna sisse kantud isiku nime teadmisest.

(4) Keegi ei või end vabandada õhusõidukite registrisse registerpandi kohta kantud andmete mitteteadmisega.»;

3) seadust täiendatakse §-dega 192, 193, 194, 195, 196, 197 ja 198 järgmises sõnastuses: (õ) 8.07.2009 9:45

Ǥ 192. Registerpandi kohta kande tegemine

(1) Õhusõidukite registrisse tehakse kanne registerpandi kohta õhusõidukite registrisse omanikuna kantud isiku kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud kirjalik kokkulepe registerpandi seadmise kohta.

(2) Omanikuna õhusõidukite registrisse kantud isik võib avalduse kuni selle kohta kandemääruse tegemiseni tagasi võtta. Avalduse tagasivõtmiseks tuleb esitada registri vastutavale töötlejale avaldusega samas vormis avaldus, milles näidatakse ära avalduse tagasivõtmise põhjus.

(3) Registerpandi kohta kande tegemise, muutmise ja kustutamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 193. Õhusõidukite registrisse registerpandi kohta kantud andmete õigsuse eeldamine

(1) Õhusõidukite registrisse registerpandi kohta kantud andmete õigsust eeldatakse.

(2) Kui õhusõidukite registrisse registerpandi kohta tehtud kanne kustutatakse, siis eeldatakse, et pandiõigus on lõppenud.

§ 194. Kandemäärus

(1) Avaldus registerpandi kohta lahendatakse kandemäärusega ja selle alusel tehakse kanne.

(2) Kui avalduses on kande tegemist takistav puudus või kui puudub vajalik dokument ja puudust on ilmselt võimalik kõrvaldada, määrab registri vastutav töötleja tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja möödumise ajaks kõrvaldatud ei ole, jätab registri vastutav töötleja avalduse kandemäärusega rahuldamata.

(3) Kui kandeavaldus rahuldatakse täielikult, tehakse registrisse kanne kandemäärust eraldi vormistamata. Kandemääruseks loetakse sel juhul kande sisu.

(4) Kui registri vastutav töötleja rahuldab avalduse osaliselt, teeb ta rahuldatava osa kohta kande ning muu osa kohta rahuldamata jätmise kandemääruse.

§ 195. Kande tegemine

Kandemäärus täidetakse ja kanne tehakse viivitamata, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

§ 196. Kandemääruse peale määruskaebuse esitamine

(1) Kandemääruse peale, millega kandeavaldus jäeti rahuldamata või rahuldati osaliselt, samuti määruse peale, millega määrati tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks pikemaks ajaks kui kuus kuud, saab puudutatud isik esitada määruskaebuse.

(2) Määruskaebus esitatakse registripidajale kirjalikult 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel kandemääruse tegemisest.

§ 197. Määruskaebuse menetlemine

(1) Registripidaja otsustab määruskaebuse menetlusse võtmise viivitamata pärast määruskaebuse saamist. Registripidaja kontrollib, kas määruskaebuse esitamine on seaduse kohaselt lubatud ning kas määruskaebus on esitatud seadusega ettenähtud nõuete kohaselt ja tähtajast kinni pidades.

(2) Määruskaebus peab vastama tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud määruskaebuse ringkonnakohtusse esitamise nõuetele.

(3) Registripidaja ei pea määruskaebuse menetlusse võtmist eraldi vormistama ega sellest eraldi teatama.

(4) Määruskaebuse menetlusse võtmisest keeldumise määruse peale võib esitada määruskaebuse. Määruskaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu määruse peale ei saa edasi kaevata.

(5) Kui registripidaja leiab, et määruskaebus on põhjendatud, rahuldab ta selle ise määrusega. Kui registripidaja leiab, et määruskaebuse saab rahuldada üksnes osaliselt, ta seda ei rahulda.

(6) Kui registripidaja ei rahulda määruskaebust viie päeva jooksul, esitab ta selle viivitamata koos lisade ja seotud menetlusdokumentidega maakohtule, kelle tööpiirkonnas registripidaja asub, läbivaatamiseks ja lahendamiseks. Määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta ei ole vaja teha eraldi määrust ega edastada seda menetlusosalistele.

(7) Maakohus vaatab registripidaja edastatud määruskaebuse läbi, kohaldades tsiviilkohtumenetluse seadustikus kandemääruse kohta sätestatut.

§ 198. Ebaõige kande parandamine

(1) Õiguslikku tähendust mitteomavate kirjavigade parandamise teeb registri vastutav töötleja omal algatusel.

(2) Registri vastutav töötleja parandab kande, kui kande aluseks olev kandemäärus on tühistatud või muudetud.»

§ 3. Notari tasu seaduses (RT I 1996, 23, 456; 2008, 56, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 281 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 281. Laevakinnistusraamatu ja registerpandi alased tehingud»;

2) paragrahvi 281 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Notari tasu registerpandi seadmise kokkuleppe ning omanikuregisterpandi loovutamise kokkuleppe tõestamise eest on veerand täistasust, kuid mitte vähem kui 1000 krooni.»

§ 4. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 118 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Koormatud laeva omanik või registerpandiga koormatud pandieseme omaja esitab teadmata laevahüpoteegi või registerpandi pidaja õiguste välistamise avalduse laeva asjaõigusseaduse § 59 kohaselt Harju Maakohtusse.»;

2) paragrahvi 406 lõikes 1 lisatakse pärast sõna «laevahüpoteegist» sõnad «või registerpandist»;

3) paragrahvi 504 lõikes 1 lisatakse pärast sõnu «laeva omanik» sõnad «või registerpandiga koormatud pandieseme omaja»;

4) paragrahvi 504 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldaja peab enne menetluse algatamist põhistama, et püüdlustest hoolimata ei ole tal õnnestunud välja selgitada, kes on hüpoteegi- või registerpandi pidaja või nende õigusjärglane või kas hüpoteegi- või registerpandi pidaja õigusi on kohtulahendiga juba tunnustatud.»;

5) paragrahvi 504 lõikes 3 lisatakse pärast sõna «hüpoteegiga» sõnad «või registerpandiga»;

6) paragrahvi 504 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Üleskutses tuleb hüpoteegi- või registerpandi pidajat hoiatada, et pärast hüpoteegi- või registerpandisumma hoiustamist ei rahuldata tema nõuet kinnisasjast, laevast või registerpandiga tagatud esemest, vaid hoiustatud summast, ja tema õigus sellele lõpeb, kui ta ei ole endast välistusmääruse tegemisest alates viie aasta jooksul hoiustamiskohta teatanud.»

§ 5. Täitemenetluse seadustiku (RT I 2005, 27, 198; 2009, 4, 24) § 2 lõike 1 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«19) notariaalselt tõestatud kokkulepe, mis näeb ette kinnisasja või laevakinnistusraamatusse kantud laeva omaniku või registerpandiga koormatud eseme omaja kohustuse alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga, laevahüpoteegiga või registerpandiga tagatud nõude rahuldamiseks;».

§ 6. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 18, 107) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 25. Kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu ja õhusõidukite registri registerpandiga seotud toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1285 järgmises sõnastuses:

«§ 1285. Õhusõidukite registrist registerpandi kohta dokumentide väljastamine

(1) Õhusõidukite registrisse kantud registerpandi kohta kinnitatud väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 krooni.

(2) Tõendi väljastamise eest, millega tõendatakse, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet või kandeid registris ei ole, tasutakse riigilõivu 25 krooni.

(3) Õhusõidukite registrisse kantud registerpandi kohta muu dokumendi kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 krooni iga lehekülje eest.»

§ 7. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2009, 12, 71) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 179 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Majandusaasta aruanne esitatakse äriregistrile vastavalt käesoleva seadustiku § 67 4. lõike punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.»;

2) paragrahvi 5231 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seadustiku § 97 11. lõikes, § 179 41. lõikes ja § 334 2. lõikes sätestatud majandusaasta aruande elektroonilise esitamise kohustust kohaldatakse majandusaasta aruande suhtes, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»

§ 8. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. oktoobril.

(2) Käesoleva seaduse § 7 jõustub 2009. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Õiend

Lugeda § 2 punkti 3 sissejuhatav osa õigeks järgmiselt:
"3) seadust täiendatakse §-dega 192, 193, 194, 195, 196, 197 ja 198 järgmises sõnastuses:".

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja Riigikogu õiguskomisjoni 7. juuli 2009. aasta taotlus nr 2.11-3/1399.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json