Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 46, 642

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 04.06.2009 nr 46

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord» (RTL 2002, 108, 1609; 2006; 65; 1201) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmiselt:

«Töövõimetuslehe liigid on: haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekst «lõikes 2» tekstiga «lõigetes 2–4»;

3) paragrahvi 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad «või hambaarsti (edaspidi arsti)»;

4) paragrahvi 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) pärimistunnistus;»;

6) paragrahvi 6 preambulas asendatakse tekst «lõigetes 2 ja 3» tekstiga «lõikes 3»;

7) paragrahvi 6 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmiselt:

« (2) Kui ajutise töövõimetuse lehele ei ole tehtud «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 11 alusel märget kindlustatud isiku raseduse kohta, siis esitab ravikindlustatud isik arsti otsuse, mis sisaldab määruse lõike 1 punktis 8 nimetatud andmeid.»;

8) paragrahvi 6 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) terviseseisundile vastava töö andmise või kergemale ametikohale üleviimise alguse ja lõpu kuupäevad;»;

9) paragrahvi 71 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur ees- ja perekonnanimi ja isikukood;»;

10) paragrahvi 71 punktis 4 asendatakse sõna «põhipalk» sõnadega «kokkulepitud töötasu»;

11) paragrahvi 71 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kindlustatud isiku terviseseisundile vastava töö andmise või kergemale ametikohale üleviimise periood ja perioodil makstav töötasu;»;

12) paragrahvi 71 punkt 51 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 71 punktis 6 asendatakse tekst «§ 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2» tekstiga «§ 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2 või § 6 lõikes 4»;

14) paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Pärimistunnistus

Pärimistunnistusel sisalduvad andmed on kehtestatud «Pärimisseaduse» § 165 lõike 6, § 167 lõike 2 ja § 176 lõike 3 alusel justiitsministri määrusega «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord».»;

15) paragrahvi 13 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur ees- ja perekonnanimi ja isikukood;»;

16) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad «pärimisõiguse tunnistus» sõnaga «pärimistunnistus»;

17) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tööandja esitab kindlustatud isiku hoolduslehe, sünnituslehe, lapsendamislehe ja haiguslehe, mille alusel tööandja haigushüvitist «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 122 alusel ei maksa, originaali ning teiste temale esitatud haiguslehtede koopiad ja hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid koos töövõimetuslehe saatekirjaga (edaspidi dokumendid) haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme kalendripäeva jooksul arvates kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast.»;

18) paragrahvi 17 lõikes 3 asendatakse sõna «teate» sõnaga «haldusakti»;

19) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa maksab hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse. Haigekassa kulul makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kontole või hüvitise saaja kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku kontole Eestis. Hüvitise saaja kontole välisriigis makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kulul.»;

20) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale märgitavad andmed

Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini märgitakse tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.».

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json