Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 47, 671

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 05.06.2009 nr 66

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2009, 1, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 toodud nõuded ei laiene enne 1. jaanuari 1984. a valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud sõidukile kuni 31. detsembrini 2013. a ning 30-aastasele ja vanematele sõidukile alates 1. jaanuarist 2014. a. Nimetatud sõidukid peavad vastama nõuetele, mis on kehtestatud olenevalt sõiduki valmistamise aastast või esmakordse kasutuselevõtu kuupäevast, ning samuti lisade 1 ja 2 koodides 108, 109, 110, 114, 201 ja 301 ja gruppides 5, 12, 13 ja 14 toodud nõuetele. Käesoleva lõike punktides 1 ja 2 toodud nõuded ei laiene ka vanasõidukile, välja arvatud lisa 1 grupis 20 või lisa 2 grupis 18 toodud nõuded vanasõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele;»;

2) paragrahvi 3 punkt 89 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 89) «EURO III ohutu veoauto e EURO III-auto» on veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitgaasides ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi («EURO III safe» Lorry);»;

3) paragrahvi 3 punkt 103 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 103) eelik on iseseisev ratastega seade, millel võib olla haakeseade poolhaagise haakimiseks (dolly axle);»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 118 järgmises sõnastuses:

« 118) topeltrattad on L kategooria sõiduki ühele ja samale teljele monteeritud kaks ratast, mille maaga kokkupuutuvate pindade keskmete vaheline kaugus on väiksem kui 460 mm. Topeltrattad loetakse üheks rattaks.»;

5) lisa 1 koodi 101 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) VIN-kood peab olema sõiduki valmistaja või ARK-i tehtud ning vastama registreerimistunnistusele ja olema loetav;»;

6) lisa 1 koodi 101 nõude 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) mitme valmistaja korral peab M, N ja O kategooria sõidukil põhiandmesildi kõrvale olema paigutatud direktiivide 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane lisaandmesilt, nagu see on toodud järgnevas näites:

HENSSLER BODYWORK COMPANY

e2*98/14*2609

Staadium 3

WD9VD58D98D234560

1500 kg

2500 kg

1–700 kg

2–800 kg

7) lisa 1 koodi 112 nõude 5 alapunkt b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« b) kerega L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukitel direktiivi 97/24/EÜ nõuetele;»;

8) lisa 1 koodi 205 nõue 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) eesmise udulaterna valgusava alaserv ei tohi asetseda madalamal kui 250 mm ja ülaserv kõrgemal lähitule laterna valgusava ülaservast ning M1 ja N1 kategooria sõidukil kõrgemal kui 800 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm;»;

9) lisa 1 koodi 211 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M, N ja üle 1600 mm laiusel O kategooria sõidukil peab olema kaks alumist eesmist ääretule laternat ja alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M, N ja O kategooria sõidukil peab olema kaks eest nähtavat ülemist eesmist ääretule laternat. Alumisi eesmisi ääretule laternaid võib paigaldada O kategooria sõidukile, mille laius ei ületa 1600 mm, ja ülemisi eesmisi ääretule laternaid võib paigaldada M, N ja O kategooria sõidukile, mille laius on üle 1800 mm. L3e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile võib paigaldada ühe või kaks ja L4e kategooria sõidukile kaks või kolm eesmist ääretule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule. Täiendavalt võib M, N ja O kategooria sõidukile, mille laius on üle 1800 mm, paigaldada kaks eest nähtavat ülemist eesmist ääretule laternat;»;

10) lisa 1 koodi 213 nõude 1 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

«Täiendavalt võib M, N ja O kategooria sõidukile, mille laius on üle 1800 mm, paigaldada kaks tagant nähtavat ülemist tagumist ääretule laternat;»;

11) lisa 1 koodi 301 nõuet 1 täiendatakse alapunktidega f ja g järgmises sõnastuses:

« f) mis on valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud enne 1. jaanuari 1984. a;
g) mis on 30-aastane ja vanem.
Alapunkti f rakendatakse kuni 31. detsembrini 2013 ning alapunkti g rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014. a;»;

12) lisa 1 koodi 601 nõue 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) N kategooria sõidukil peavad sõitjad olema kaitstud ja eraldatud veosest vaheseinaga. Vaheseina ehitus ja tugevus peab vastama veose iseloomule ja suurimale lubatud veose massile. Vahesein võib olla valmistatud ühtse paneelina, raamile kinnitatud võrguna, varrastest koosnevana vms. Vaheseinas võivad olla kindlalt suletavad laadimisavad. Vaheseina taguses veoseruumis peab veos olema kinnitatud rihmadega, klambritega vms.
Veoauto kabiini taga peab olema selline tugisein, mis kaitseb liiklusõnnetuse korral kabiini muljumise eest. Veokastis või veose vedamiseks ette nähtud ruumis peavad olema veose iseloomule vastavad kinnitusvahendid. Kabiinitagune tugisein peab olema vähemalt kabiini laiune ja kõrgune. Puisteainete veoautol võib kere esisein olla madalam kabiinist, kuid mitte madalam külgluukidest/seintest. Puidu või puidukimpude veol peab tugisein olema metallist ja vähemalt koorma kõrgune ja laiune. Poolhaagise esiseina vähim kõrgus, v.a puidu või puidukimpude veol, peab olema 1,6 m veokasti põrandast.
Kabiinitagust tugiseina ei nõuta:
a) sadulvedukilt, kui selle haakes on esiseinaga poolhaagis;
b) paakautodelt ja paakpoolhaagist vedavalt sadulvedukilt;
c) suuremõõtmelise ja raskekaalulise veokilt.»;

13) lisa 1 koodi 602 nõue 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) kui radiaatori, õhu sisenemis- ja väljumisava võre kahe kõrvutioleva detaili vahe ületab 40 mm, siis ei tohi ümardusraadiused olla väiksemad kui 2,5 mm. Kui see vahe on 40 ja 25 mm vahel, peavad ümardusraadiused olema 1 mm või suuremad, kui vahe on väiksem kui 25 mm, peab ümardusraadius olema vähemalt 0,5 mm;»;

14) lisa 1 koodi 626 nõude 1 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alates 30. novembrist 1995. a esmakordselt kasutusele võetud täishaagise, kesktelghaagise ja nende M ning N kategooria veduki haakeseade peab vastama E-reegli nr 55 või direktiivi 94/20/EÜ nõuetele. Lubatud on kasutada Ø 40 mm veopoldiga püüduriga haakeseadmeid. Nimetatud haakeseadmed ei ole omavahel vahetatavad. N2, N3, O3 ja Okategooria sõidukite automaatse reguleerimisega haakeseade (CCD) peab vastama E-reegli nr 102 nõuetele. Rikke korral peab haakeseade jääma tööle mittereguleeritava haakeseadmena ning juhi töökohal peab süttima märgulamp ja lülituma sisse hoiatav helisignaal.
Haakeseadme pöördenurgad peavad vastama joonistele 47, 48 ja 49;»;

15) lisa 1 koodi 626 nõue 7 tunnistatakse kehtetuks;

16) lisa 1 kood 636 tunnistatakse kehtetuks;

17) lisa 1 kood 637 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 637. Porikaitsmed

Nõuded:
1) üle 7,5 t täismassiga N2 ning kõigi N3, O3 ja O4 kategooria sõidukitel peavad olema direktiivi 91/226/EMÜ nõuetele vastavad porikaitsmed. Erinevatel juhtudel võivad porikaitsmed koosneda poritiivast, poripõllest ja külgpõllest koos porikaitsevarustusega. Poripõlled peavad olema laiemad kui tagarattad (paarisrattad) ja asuma rataste kõige tagumisest pinnast tagapool mitte rohkem kui 300 mm. Kui telgede vahe on nii suur, et teineteise järel asetsevate rataste veerepindade vahe on suurem kui 250 mm, peavad poripõlled olema paigaldatud ka nende rataste vahele. Poripõlle alumine äär ei tohi asuda kõrgemal kui 200 mm maapinnast;
2) M1 kategooria sõidukil peavad olema direktiivi 78/549/EMÜ nõuetele vastavad rataste porikaitsmed (kereosad, poritiivad jm). Porikaitsme tagumine serv ei tohi lõppeda ülalpool horisontaaltasapinda, mis paikneb ratta pöörlemisteljest 150 mm kõrgemal;
3) M2, M3, N1, mitte üle 7,5 t täismassiga N2, O1 ja O2 kategooria sõidukite porikaitsmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema nõuetekohaselt kinnitatud. Porikaitsmete tagumine serv peab ulatuma vähemalt horisontaaltasapinnani, mis paikneb ratta pöörlemisteljel ning laius ratta pöörlemistelje pikitasapinnal olema vähemalt ratta (paarisratta) laius.»;

18) lisa 1 täiendatakse koodiga 641 järgmises sõnastuses:

«Kood 641. L kategooria sõiduki haakeseadmed
1) L kategooria sõiduki ja tema haagise haakeseadmed peavad olema projekteeritud ja valmistatud selliselt, et nad oleksid kasutamisel ohutud ja oleks tagatud nende pikaajaline nõuetekohane töötamine;
2) kui alates 9. novembrist 2007. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukile on paigaldatud haakeseadmed, siis nende ehitus ja paigaldus peavad vastama direktiivi 97/24/EÜ nõuetele.

Kontrollimine: 1) TÜ – nihiku, mõõdulindi ja vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale.»;

19) lisa 1 koodi 1202 täiendatakse nõudega 12 järgmises sõnastuses:

« 12) poolhaagise veopoldi telje ja poolhaagise esiosa mis tahes punkti vaheline kaugus, horisontaalselt mõõdetuna, ei tohi ületada 2,04 m.»;

20) lisa 1 koodi 1302 nõude 1 alapunkt c ja lisa 2 koodi 1302 nõude 1 alapunkt c muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« c) 3 või suurema telgede arvuga vedukist ja 2 või suurema telgede arvuga täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;»;

21) lisa 1 koodi 1302 nõuet 1 täiendatakse alapunktiga d ja lisa 2 koodi 1302 nõuet 1 täiendatakse alapunktiga d järgmises sõnastuses:

« d) 3 või suurema telgede arvuga vedukist ja 3 või suurema telgede arvuga täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil, mida kasutatakse riigisisesel veol – 44 t;»;

22) lisa 1 koodi 1302 nõude 2 alapunkt c ja lisa 2 koodi 1302 nõude 2 alapunkt c muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« c) 3 või suurema telgede arvuga sadulvedukist ja 2 või suurema telgede arvuga poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;»;

23) lisa 1 koodi 1302 nõude 2 alapunkt d ja lisa 2 koodi 1302 nõude 2 alapunkt d muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« d) 3 või suurema telgede arvuga sadulvedukist ja 2 või suurema telgede arvuga poolhaagisest koosneval autorongil, mida kasutatakse 40 jalaste ISO konteinerite kombineeritud veo korral – 44 t;»;

24) lisa 1 koodi 1302 nõuet 2 täiendatakse alapunktiga e ja lisa 2 koodi 1302 nõuet 2 täiendatakse alapunktiga e järgmises sõnastuses:

« e) 3 või suurema telgede arvuga sadulveokist ja 3 või suurema telgede arvuga poolhaagisest koosneval autorongil, mida kasutatakse riigisisesel veol – 44 t.»;

25) lisa 1 koodi 1501 nõue 1 ja lisa 2 koodi 1501 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) rahvusvahelises liikluses osalevad M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukid, mille registrimass ületab 3,5 t, peavad vastama 1997. a Viinis sõlmitud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni «Ratassõidukite perioodiliste tehnoülevaatuste ühtsete tingimuste ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkulepe» nõuetele ja olema läbinud vastava eriliigilise ülevaatuse. Esmakordselt rahvusvahelisel autoveol kasutusele võetav buss, mis on valmistatud enne 1991. a, välja arvatud oma kulul korraldataval veol kasutatav buss, peab omama valmistajatehase sertifikaati või kirjalikku tõendit selle kohta, et mootori heitgaaside kahjulike ainete sisaldus vastab E-reegli nr 49/01 või direktiivi 88/77/EMÜ (EURO 0) nõuetele ja müratase E-reegli nr 51/01 või direktiivi 70/157/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 84/424/EMÜ) nõuetele;»;

26) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide ja määruste nimekiri) tabeli päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määruse või direktiivi tähis Jõustumise aeg Nimetus

27) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide ja määruste nimekiri) tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

2008/89/EÜ 15.10.2008 Valgustus- ja valgussignaalseadmed
Määrus (EÜ) nr 1060/2008 29.04.2009 M, N ja O kategooria sõidukite tüübikinnitus
2009/1/EÜ 03.02.2009 Mootorsõidukite osade korduvkasutus, materjalide
ringlussevõetavus ja taaskasutatavus
Määrus (EÜ) nr 78/2009 24.02.2009 Jalakäijate kaitse kokkupõrkel sõidukiga
Määrus (EÜ) nr 79/2009 24.02.2009 Vesinikusüsteem
2009/19/EÜ 02.04.2009 Elektromagneetiline ühilduvus

28) lisa 2 koodid 113 ja 114 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 113. Aeglase sõiduki tunnusmärk

Nõuded: 1) sõiduk ja selle haagis, mille liikumiskiirus on piiratud kuni 40 km/h, peab olema tähistatud E-reegli nr 69 kohase tunnusmärgiga (vt lisa 1 joonis 3);
2) peab asuma sõiduki taga keskel või vasaku ääre lähedal.

Kontrollimine: mõõtevahendi ja vaatlusega.

Kood 114. Ohukolmnurk

Nõue: sõidukil, v.a kaherattaline L kategooria sõiduk, peab olema E-reegli nr 27 nõuete kohane ohukolmnurk.

Kontrollimine: mõõtevahendi ja vaatlusega.»;

29) lisa 2 koodi 201 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmisel:

« 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–223 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgustussignalisatsiooniseadmeid. Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras;»;

30) lisa 2 koodi 201 täiendatakse nõudega 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kui sõiduki valmistaja on sõidukile paigaldanud valgustus- või valgussignalisatsiooniseadmed, mille ehitus või paigutus ei täida lisa 2 koodides 202, 203, 211–216, 218, 219, 221 või 222 toodud nõudeid või on koodides 216 või 217 toodud valgustusseadmed jätnud paigaldamata, peab valgustus- või valgussignalisatsiooniseadmetele esitatud nõuded lugema täidetuks.»;

31) lisa 2 koodi 616 nõue 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) N kategooria sõidukil peavad sõitjad olema kaitstud ja eraldatud veosest vaheseinaga. Vaheseina ehitus ja tugevus peab vastama veose iseloomule ja suurimale lubatud veose massile. Vahesein võib olla valmistatud ühtse paneelina, raamile kinnitatud võrguna, varrastest koosnevana vms. Vaheseinas võivad olla kindlalt suletavad laadimisavad. Vaheseina taguses veoseruumis peab veos olema kinnitatud rihmadega, klambritega vms.»;

32) lisa 2 koodi 1802 nõudes 11 asendatakse arv «113» arvuga «114».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json