Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 47, 676

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Vastu võetud 04.06.2009 nr 47

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2008, 77, 1068) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kande tegemisel lähtutakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrast.»;

4) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse jätkumisel pärast statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist pikendab statsionaarset tervishoiuteenust osutanud arst haiguslehte ambulatoorse ravirežiimiga kuni kaheksaks kalendripäevaks.»;

5) paragrahvi 5 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõike 12 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ajutiselt töövõimetule taastusravi vajavale kindlustatud isikule kirjutab taastusraviteenust osutav arst välja haiguslehe eelmisele järgnevana taastusravi esimesest päevast ja lõpetab selle kindlustatud isiku töövõime taastumise või taastusravi viimase kuupäevaga.»;

7) paragrahvi 5 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Raseduse tõttu terviseseisundile vastava töö andmisel või teenistuja ajutiselt teisele ametikohale viimisel või teenistustingimuste ajutisel kergendamisel kirjutatakse haigusleht välja paranemiseni või rasedus- ja sünnituspuhkuseni, lähtudes käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud tingimustest. Terviseseisundile vastava töö andmise, teenistuja ajutiselt teisele ametikohale viimise või teenistustingimuste ajutise kergendamise vajaduse jätkumisel kirjutatakse välja uus haigusleht eelmisele järgnevana.»;

8) paragrahvi 5 lõikes 15 asendatakse tekst «lõigetes 10 ja 11» tekstiga «lõikes 10»;

9) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kooskõlas «Töölepingu seaduse» §-s 59 sätestatuga kirjutatakse sünnitusleht rasedale välja 140 kalendripäevaks, kui ta on jäänud rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Kui rase hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust hiljem, kui 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva, lühendatakse sünnituslehe kestust vastava arvu päevade võrra. Kooskõlas «Ravikindlustuse seaduse» § 58 lõikes 2 sätestatuga, kui rase, kellele on antud terviseseisundile vastavat tööd või kelle teenistustingimusi on raseduse ajal kergendatud, hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust hiljem, kui 70 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva, lühendatakse sünnituslehe kestust vastava arvu päevade võrra.»;

10) paragrahvi 7 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 7 lõikest 8 jäetakse välja tekst «, mitmikute sünni või tüsistusega sünnituse korral 154 kalendripäevaks»;

12) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale ja haigekassale. Kui kindlustatud isikul on mitu tööandjat, antakse nii mitu töövõimetuslehte sama numbriga, kui mitu on kindlustatud isikul tööandjaid. Samaaegselt töövõimetuslehe andmisega kindlustatud isikule edastatakse töövõimetuslehele kantud andmed haigekassale läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee).»;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmiselt:

« (31) Töövõimetuslehe kaotamisel või osalisel hävimisel vormistab selle väljaandnud arst kindlustatud isikule uue töövõimetuslehe märkusega «korduv» lehe ülemisel serval. Korduvale töövõimetuslehele kantakse kaotatud või osaliselt hävinud töövõimetuslehe number. Korduva töövõimetuslehe vormistamisel ei edastata töövõimetuslehe andmeid haigekassale läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee).»;

14) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tööandja ja kindlustatud isik teevad töövõimetuslehel käesoleva paragrahvi lõikega 6 andmeväljadele kehtestatud nõuete kohased kanded, kusjuures tööandja teeb kindlustatud isikult saadud haiguslehest, mille alusel tööandja maksab haigushüvitist «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 122 alusel, koopia ning kannab nõuete kohased kanded haiguslehe koopiale.»;

15) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja, nimetusega «Tööst vabastamise põhjus», teise veeru punktist 15 jäetakse välja sõnad «(sh mitmikute ja tüsistunud sünnituse korral lisapuhkus)»;

16) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja, nimetusega «Tööst vabastamise põhjus», teise veeru punkti 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 17. terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale;»;

17) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja, nimetusega «Tööst vabastamise põhjus», teist veergu täiendatakse punktiga 19 järgmiselt:

« 19. haigestumine või vigastus raseduse ajal (märgitakse raseda kaardi või eriarsti poolt väljastatud tõendi alusel).»;

18) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja, nimetusega «Ravi liik», teises veerus asendatakse tekst «A – ambulatoorne päevaravi,» tekstiga «A – ambulatoorne või päevaravi,»;

19) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja, nimetusega «Arstikood», muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Arsti registreerimistõendi number Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti registreerimistõendi number.»;

20) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja, nimetusega «Kalendrikuu põhipalk töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval», muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kalendrikuu kokkulepitud töötasu töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval Märgitakse kalendrikuu kokkulepitud töötasu suurus kroonides esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui:

1) kindlustatud isik ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu või

2) kindlustatud isiku kehtiva kokkulepitud töötasu ja arvu 30 jagatis on suurem eelmise kalendriaasta keskmisest tulust, kuid ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäära ja arvu 30 jagatist või

3) tööandjal puuduvad punktides 1 ja 2 nimetatud andmed.»;

21) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja nimetusega, «Ajutiselt teisel tööle üleviimise periood», muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ajutiselt terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise periood Märgitakse arsti otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodi alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).»;

22) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja nimetusega, «Makstav palk ajutiselt teisele tööle üleviimise ajal», muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Makstav töötasu terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise ajal Märgitakse arsti otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodil tööandja poolt makstav töötasu kroonides.»;

23) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja nimetusega, «Tööinspektsiooni otsuse kuupäev teisele tööle üleviimise võimatuse korral», muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ajutiselt tööülesannete täitmisest keeldumine või teenistuskohustuste täitmisest vabastamine Märgitakse kuupäev, millest alates töötaja keeldus «Töölepingu seaduse» § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või «Avaliku teenistuse seaduse» alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.»;

24) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja nimetusega «Põhjus: Palgata puhkus Lapsehoolduspuhkus Osaliselt tasustatav puhkus Hooldusleht põhi- või lisapuhkuse ajal Töötamine töövabastuse ajal Muu põhjus» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põhjus:

Puhkus

Hooldusleht puhkuse ajal

Töötamine töövabastuse ajal

Ravikindlustuse kindlustuskaitse on peatunud «Ravikindlustuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel

Loendis märgitakse tähisega «x» põhjus, miks kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 või § 6 lõikest 4 tulenevalt õigus saada hüvitist.»;

25) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabeli andmevälja nimetusega «Ajutise töövõimetuse hüvitis palun kanda minu pangaarvele number:» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ajutise töövõimetuse hüvitis palun kanda minu kontole number: Märgitakse hüvitise taotleja konto number.»;

26) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva määruse § 1 punkti 12 kolmas lause jõustub 2009. aasta 1. oktoobril.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

Lisa

/otsingu_soovitused.json