Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 47, 673

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Vastu võetud 05.06.2009 nr 36

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2008, 3, 32) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaup paigutatakse tolliterminali tollile sisenemisformaalsuste käigus «Tolliseaduse» § 1 lõike 5 alusel kehtestatud rahandusministri määruses «Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks» nimetatud dokumentide alusel ning hoiukohta sisenemisdeklaratsiooni või transiidi saatedokumendi alusel pärast ladustamisteate esitamist ning tollilt mahalaadimisloa saamist.»;

2) paragrahvi 13 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Tolliterminali või hoiukoha pidaja esitab tollile ladustamisteate elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel pärast kauba tolliterminali (välja arvatud mere- või õhutranspordi korral) või hoiukoha territooriumile saabumist.»;

3) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Kauba hoiukohta paigutamise erijuhud

(1) Transiidi tolliprotseduuriga ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kauba ajutiseks ladustamiseks hoiukohas võib isik tollile esitada sisenemisdeklaratsiooni transiitveo lõpetamiseks. Sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse «Esimese saabumiskoha kood» märgitakse tolliasutuse, kus transiitvedu lõpetatakse, nimi ja kood.

(2) Tolliterminalis oleva kauba ajutise ladustamise jätkamiseks hoiukohas rakendatakse transiidi tolliprotseduuri.

(3) Tolliterminalis oleva kauba ajutise ladustamise jätkamiseks hoiukohas võib isik tollile esitada ka sisenemisdeklaratsiooni. Sisenemisdeklaratsiooni lahtrid täidetakse järgmiste erisustega:
1) lahtrisse «Esimese saabumiskoha kood» märgitakse tolliterminali töökorralduses määratud tolliformaalsusi teostava tolliasutuse nimi ja kood;
2) lahtrisse «Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi tunnusandmed ja riiklik kuuluvus» märgitakse andmed transpordivahendi kohta, millega vedu hoiukohta teostatakse;
3) lahtrisse «Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg» märgitakse kuupäev ja kellaaeg, millal soovitakse alustada vedu hoiukohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud tolliformaalsusi teostatakse vastavalt «Tolliseaduse» § 1 lõike 5 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele «Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks», arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.»;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tolliterminali või hoiukoha pidaja põhjendatud taotluse korral tühistab toll ladustamisteate elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Elektroonilisel teel esitatud taotlus allkirjastatakse digitaalallkirjaga «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras.»;

5) paragrahvi 17 lahtri «Ülddeklaratsiooni liik ja number» teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui ülddeklaratsioonil ei ole numbrit, märgitakse ülddeklaratsiooni liik ja kuupäev.»;

6) paragrahvi 18 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tollilaol ja tolliterminalil peab olema eraldi laoarvestus. Tollilao ja tolliterminali territooriumil ladustatud kaubad peavad olema märgistatud viisil, mis võimaldab kaupa laoarvestuses tuvastada.»;

7) paragrahvi 21 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 516 nimetatud andmetele peab tollilao arvestusse märkima ka kauba arvestuse kandenumbri kalendriaasta algusest arvates ning kauba omaniku andmed (nimi ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või äriregistrikood, ühendusevälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või mitteresidentide registrikood või selle puudumisel aadress).»;

8) paragrahvi 23 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Arvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üleandmisel tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest tollilattu vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 2.»;

9) paragrahvi 26 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 27 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Arvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üleandmisel teise tollilattu või tollilaost väljumistolliasutusse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõigetele 1 ja 3.»;

11) määrust täiendatakse paragrahviga 302 järgmises sõnastuses:

« § 302. Kauba paigutamine hoiukohta sisenemisdeklaratsiooni alusel

Käesoleva määruse § 15 lõiked 1, 3 ja 4 kehtivad kuni 31. detsembrini 2009. a.».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json