Teksti suurus:

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 47, 675

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks1

Vastu võetud 05.06.2009 nr 38

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 1 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Kauba Euroopa Ühendusse ja sealt välja toimetamise tolliformaalsused on kehtestatud EÜ Nõukogu määrusega 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) ja EÜ Komisjoni määrusega 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted). Käesolevas rahandusministri määruses sätestatakse täiendavad juhised tolliformaalsuste teostamiseks, mille kehtestamise õigus on vastavalt nimetatud ühenduse õigusaktidele antud liikmesriigi pädevusse.

  (2) Määrusega kehtestatakse tolliformaalsuste teostamise kord, mida kohaldatakse kauba toimetamisel väljastpoolt Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi (edaspidi ühenduse tolliterritoorium) või mere- või õhutranspordivahendiga teisest Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist Eestisse (edaspidi sisenemisformaalsused) ja Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi või mere- või õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki (edaspidi väljumisformaalsused).

  (3) Sisenemisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kaubasaadetist vedava transpordivahendi vahetult enne Eestisse jõudmist kuni kaubale tollikäitlusviisi määramiseni või kauba ajutise ladustamiseni tolliterminalis või hoiukohas.

  (4) Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni või väljumise ülddeklaratsiooni esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.

  (5) Määrust ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
  1) reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup;
  2) mööda elektriülekandeliine või torujuhtmetranspordiga veetav kaup;
  3) kaup, mida veetakse regulaarliinilaevaga ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 313b mõistes.

§ 2.  Elektrooniline andmevahetus

  (1) Käesoleva määruse alusel sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamisel kauba ja transpordivahendiga seotud andmete, samuti tolli otsuste edastamiseks kasutatakse tolli elektroonilist andmetöötlussüsteemi.

  (2) Andmed esitatakse tollile eesti keeles. Mere-, õhu- ja raudteetranspordivahendiga veetava kauba kohta võib andmed esitada ka inglise keeles.

2. peatükk SISENEMISFORMAALSUSED 

1. jagu Kauba sissevedu mere-, õhu- või raudteetranspordivahendiga 

§ 3.  Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava sellise kauba kohta, mille kohta ei ole tollile eelnevalt esitatud ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 1 punktis 17 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni. Toll võib nõuda, et kombineeritud transpordi korral esitatakse kaupade loend ka maanteetranspordivahendi ja seal paikneva kauba kohta, mida Eestis maha ei laadita.

  (2) Kaupade loendi esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõikes 3 või 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.

§ 4.  Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga teisest ELi liikmesriigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava kauba kohta.

  (2) Manifesti esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõikes 3 või 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.

§ 5.  Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi ja manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni saabumisteate esitamiseni.

  (2) Kui 200 päeva jooksul tollile kaupade loendi või manifesti esitamise päevast arvates ei ole kaubad Eestisse toimetatud ning tollile saabumisteadet esitatud, kaotab kaupade loend või manifest kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestisse pärast 200 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend või manifest.

§ 6.  Saabumisteade

  (1) Saabumisteate käesoleva määruse lisades 3, 4 või 5 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja viivitamatult pärast mere-, õhu- või raudteetranspordivahendi tolliasutusse või mõnda teise tolli määratud kohta saabumist.

  (2) Saabumisteate esitamisega annab isik tollile teada, et kaubad on ühenduse tolliterritooriumile toodud ning esitatakse tollile kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikliga 40.

§ 7.  Mahalaadimisloa andmine

  Tollijärelevalve tagamiseks võib toll otsustada, et luba kauba mere- või õhutranspordivahendilt mahalaadimiseks antakse pärast seda, kui kauba kohta on esitatud «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 alusel kehtestatud rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» nimetatud ladustamisteade.

§ 8.  Kauba paigutamine tolliterminali

  (1) Mere- või õhutranspordivahendiga Eestisse toimetatud kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele samas tollikontrolli tsoonis asuvasse tolliterminali, kui sellele ei ole kooskõlas ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 186 lõike 8 punktis a sätestatuga määratud tollikäitlusviis.

  (2) Kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele vastavalt käesoleva määruse §-s 7 nimetatud määrusele.

2. jagu Kauba sissevedu maanteetranspordivahendiga 

§ 9.  Kauba vedu sisenemisdeklaratsiooniga

  (1) Maanteetranspordivahendiga Eestisse toimetatava ühendusevälise staatusega kauba veo jätkamiseks sihtkohta rakendatakse kauba suhtes transiidi tolliprotseduuri või veetakse kaupa sisenemisdeklaratsiooni alusel.

  (2) Sisenemisdeklaratsiooniga võib kaupa vedada ajutise ladustamise kohta tingimusel, et tekkida võiv tollivõlg on tagatud.

  (3) Sisenemisdeklaratsiooni alusel ei ole lubatud vedada ravimeid (v.a ravimisarnased ained), narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, tubakatooteid, alkoholi ning aktsiisiga maksustatavat kütust.

§ 10.  Sisenemisdeklaratsiooni kasutamise loa taotlemine

  (1) Sisenemisdeklaratsiooni kasutamiseks tuleb tollilt eelnevalt luba taotleda ning esitada tekkida võiva tollivõla tagatis.

  (2) Sisenemisdeklaratsiooni loa taotlus esitatakse tollile elektrooniliselt tolli andmetöötlussüsteemi vahendusel või elektroonilisel teel allkirjastatult «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras.

  (3) Taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotleja asukohajärgne aadress;
  4) taotleja kontaktandmed;
  5) ajutiselt ladustatud kauba hoidmise koht;
  6) tollivõla limiidi arvestus tagatise suuruse määramiseks, mis on arvutatud «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel.

§ 11.  Sisenemisdeklaratsioon

  (1) Sisenemisdeklaratsiooni kasutamiseks esitatakse tollile elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 1 punktis 17 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmed koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud andmetega, arvestades ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 184a lõikes 4 kehtestatud tähtaega.

  (2) Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 30A sätestatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmetele esitatakse sisenemisdeklaratsioonil järgmised andmed:
  1) kauba asukoha andmed. Märgitakse tolliterminali või hoiukoha, kus transporditav kaup ajutiselt ladustatakse, nimi, registrikood ja ajutise ladustamise koha loa number. Kui isik soovib kaubale tolli poolt määratud piiraja jooksul tollikäitlusviisi rakendada seda tolliterminali paigutamata, tuleb lahtrisse märkida selle tolliterminali, mille territooriumil kaup peab tollikäitlusviisile suunamise hetkel asuma, nimi, registrikood ja loa number;
  2) kaubakood. Märgitakse vähemalt lahtris «Kauba kirjeldus» kirjeldatud kauba harmoniseeritud süsteemi rubriik. Lahtrisse on võimalik märkida maksimaalselt Euroopa Ühenduste integreeritud tariifistiku alamrubriik;
  3) päritoluriik. Märgitakse kauba päritoluriigi tähtkood, kasutades ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisa 38 lahtris 21 esitatud koode;
  4) pakkeüksuste markeering. Märgitakse lahtris «Pakkeüksuste kogus» loetletud pakkeüksustele märgitud markeering. Kui markeering puudub, märgitakse lahtrisse «puudub». Lahtrit ei täideta, kui kaubad on pakkimata või kaupu ei ole võimalik loendada;
  5) valuuta – summa. Märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Eesti Panga poolt konverteeritava valuuta lühend vastavalt «Eesti Panga seaduse» § 15 lõike 5 alusel kehtestatud Eesti Panga presidendi määrusele «Eesti krooni päevakursside fikseerimise kord». Täiendavalt märgitakse lahtrisse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas. Lahtrisse märgitakse kauba maksumus eurodes, kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mida Eesti Pank ei konverteeri;
  6) imporditolliasutus. Märgitakse selle tolliasutuse nimi ja kood, kus teostatakse tolliformaalsused Eestisse toimetatud kaubale tollikäitlusviisi rakendamiseks või kauba tolliterminali või hoiukohta paigutamiseks.

  (3) Samal transpordivahendil on sisenemisdeklaratsioonil märgitud kaubaga koos lubatud vedada ühenduse tollistaatusega kaupa tingimusel, et sisenemisdeklaratsioonile on ühendusevälise kauba kohta märgitud vähemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik.

§ 12.  Sisenemisdeklaratsiooni andmete muutmine ja kehtivus

  Sisenemisdeklaratsioonil esitatud andmete muutmisel ning kehtivusaja arvestamisel lähtutakse ühenduse tolliseadustikus ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätetes sisenemise ülddeklaratsiooni kohta sätestatust.

§ 13.  Kauba esitamine sisenemistolliasutuses

  (1) Maanteetranspordivahendi sisenemistolliasutusse jõudmisel esitab isik tollile kauba ja kaubaveo saatedokumendid ning teatab sisenemisdeklaratsiooni viitenumbri. Kui kauba kohta on eelnevalt esitatud sisenemise ülddeklaratsioon, kaupade loend või manifest, teatab isik ka selle viitenumbri.

  (2) Toll märgib sisenemisdeklaratsioonile kauba esitamise kuupäeva ja kellaaja.

  (3) Kui sisenemistolliasutuses ilmneb, et sisenemisdeklaratsioonile märgitud andmed erinevad tegelikest andmetest, teeb tolliametnik vastavad parandused. Andmed, mida tolliametnik sisenemistolliasutuses kontrollib, on järgmised:
  1) maanteetranspordivahendi registreerimisnumber;
  2) lisadokumendi viitenumber;
  3) konteineri number;
  4) tolliterminali või hoiukoha nimi ja registrikood;
  5) imporditolliasutuse andmed.

§ 14.  Kauba puutumatus

  (1) Toll võib kauba puutumatuse tagamiseks panna transpordivahendile või kaubale tollitõkendi, mille numbrid märgib tolliametnik sisenemisdeklaratsioonile.

  (2) Kui kaubale või transpordivahendile ei ole võimalik tollitõkendit paigaldada, võib toll keelata kauba veo sisenemisdeklaratsiooni alusel.

§ 15.  Piiraeg

  (1) Toll märgib sisenemisdeklaratsioonile piiraja, mille jooksul tuleb kaup tolliterminali või hoiukohta toimetada.

  (2) Piiraja määramisel võetakse arvesse kauba sisenemistolliasutusest tolliterminali või hoiukohta toimetamiseks ja tolliformaalsuste teostamiseks kuluvat aega.

  (3) Piiraeg märgitakse tundides.

§ 16.  Sisenemisdeklaratsiooni väljatrükk

  Toll teeb elektroonilisest andmetöötlussüsteemist sisenemisdeklaratsiooni väljatrüki, mis antakse isikule, kes esitas kauba ja kaubaveo saatedokumendid.

§ 17.  Kauba tolliprotseduurile suunamine enne piiraja lõppemist

  (1) Sisenemisdeklaratsiooniga Eestisse toimetatud kauba võib tolli loal lubada vabasse ringlusse või rakendada sellele tolliladustamise tolliprotseduuri enne piiraja lõppemist kaupa sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse «Kauba asukoht» märgitud tolliterminali ajutisele ladustamisele paigutamata.

  (2) Kaup suunatakse tolliprotseduurile sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse «Kauba asukoht» märgitud tolliterminali töökorralduses määratud tolliformaalsusi teostavas tolliasutuses. Kaup peab tolliprotseduurile suunamisel asuma nimetatud lahtrisse märgitud tolliterminali territooriumil ja kauba Eestisse toimetanud maanteetranspordivahendil.

§ 18.  Kauba sihtkohta jõudmisest teavitamine

  (1) Sisenemisdeklaratsiooni esitaja teavitab tolli transpordivahendi jõudmisest kauba asukohaks märgitud tolliterminali või hoiukoha territooriumile.

  (2) Kauba tolliterminali või hoiukohta paigutamisel loetakse teavitamiseks tolliterminali või hoiukoha pidaja poolt tollile ladustamisteate esitamist vastavalt «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud korrale.

  (3) Käesoleva määruse § 17 alusel tolliprotseduurile suunatud kauba sihtkohta jõudmisest teavitamiseks loetakse tollideklaratsiooni esitamist.

  (4) Sihtkohta jõudmisel võib kauba transpordivahendilt maha laadida pärast tollilt kauba mahalaadimisloa saamist. Toll annab mahalaadimisloa elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel.

3. jagu Kauba ümberlaadimine 

§ 19.  Ümberlaadimise tähtaeg

  Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 841a punktis b kirjeldatud kauba ümberlaadimisega seotud ladustamist lennujaamas või sadamas loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa 14 päeva.

§ 20.  Ümberlaadimise taotlemine

  Märke ümberlaadimise taotlemise kohta teeb isik sisenemise ülddeklaratsioonile või kaupade loendile.

§ 21.  Ümberlaadimise tähtaja arvestamine

  Ümberlaadimise tähtaeg algab saabumisteate esitamise kuupäevast ning lõpeb kauba väljaveo kohta manifesti esitamisega.

4. jagu Kauba sissevedu kaubaveo saatedokumentide alusel 

§ 22.  Ülddeklaratsioonina kasutatavad kaubaveo saatedokumendid

  (1) Kauba Eestisse toimetamisel võib ülddeklaratsioonina kasutada järgmisi dokumente:
  1) mereveo korral lasti manifesti ja konossementi;
  2) õhuveo korral lasti manifesti ja kaubasaatelehte;
  3) raudteeveo korral vagunite koosseisu üleande kaalulehte ja kaubaveo saatedokumenti (SMGS- või CIM-saateleht).

  (2) Toll aktsepteerib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente siis, kui need sisaldavad piisavalt andmeid kauba ja transpordivahendi, millega kaup Eestisse toimetatakse, identifitseerimiseks.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülddeklaratsioonile võib kauba korral, mis toimetatakse Eestisse sise- või välistransiidiprotseduuriga või ATA-märkmiku alusel, kasutada ülddeklaratsioonina järgmisi dokumente:
  1) transiidi saatedokumenti või transiidi tollideklaratsiooni neljanda eksemplari koopiat;
  2) TIR-märkmiku kviitungi nr 2 koopiat;
  3) ATA-märkmiku transiidilehe koopiat.

§ 23.  Kauba paigutamine tolliterminali

  Kui kaup paigutatakse tolliterminali vastavalt käesoleva määruse §-le 8, võib ajutise ladustamise ülddeklaratsioonina kasutada käesoleva määruse § 22 lõikes 1 nimetatud konossemendi, kaubasaatelehe või kaubaveo saatedokumendi koopiat või sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumenti.

§ 24.  Vagunite koosseisu eelteate ja üleande kaalulehed

  (1) Raudteed mööda Eestisse toimetatava kauba kohta esitab isik tollile vagunite koosseisu eelteate kaalulehe, mis peab sisaldama teavet raudteeveeremi ja Eestisse toimetatava kauba kohta.

  (2) Kauba Eestisse toimetamisel esitab isik sisenemistolliasutuses vagunite koosseisu üleande kaalulehe kahes eksemplaris ja kaubaveo saatedokumendi (SMGS- või CIM-saateleht).

3. peatükk VÄLJUMISFORMAALSUSED 

§ 25.  Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 6 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi või teise ELi liikmesriiki toimetatava kauba kohta, mille kohta ei ole tollile eelnevalt väljaveo tollideklaratsiooni ega ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 842a nimetatud väljumise ülddeklaratsiooni esitatud.

  (2) Kaupade loendi esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 182d lõikes 3 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.

§ 26.  Kaupade väljumistolliasutusse saabumisest teavitamine

  Isik teavitab tolli kaupade mere- või õhutranspordivahendiga väljumistolliasutusse saabumisest ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 796c nimetatud teatega.

§ 27.  Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 7 või 8 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi või teise ELi liikmesriiki toimetatava kauba ja transpordivahendi kohta.

  (2) Manifesti esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 182d lõikes 3 nimetatud isik pärast käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.

§ 28.  Pealelaadimisluba

  Toll annab loa kauba transpordivahendile pealelaadimiseks manifesti alusel.

§ 29.  Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamiseni.

  (2) Manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 30 nimetatud väljumisteate esitamiseni.

  (3) Kui 150 päeva jooksul tollile kaupade loendi esitamise päevast arvates ei ole kaubad Eestist välja toimetatud, kaotab kaupade loend kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestist välja pärast 150 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend.

§ 30.  Väljumisteade

  Isik teavitab tolli transpordivahendi Eesti territooriumilt lahkumisest, mille toll kinnitab väljumisteatega. Toll võib väljumisteate esitamise õiguse anda ka isikule tingimusel, et tolli järelevalve kauba üle on tagatud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.  Üleminekuperiood elektroonilisele andmevahetusele

  (1) Käesoleva määruse 2. peatüki 4. jao sätted kehtivad 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini. Sellel ajavahemikul võib isik loobuda käesoleva määruse 2. peatüki 1. jaos kehtestatud elektroonilisest andmevahetusest ning lähtuda käesoleva määruse 2. peatüki 4. jao sätetest kasutades tolliformaalsuste käigus paberkandjal dokumente.

  (2) Käesoleva määruse 3. peatüki sätete rakendamine on 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini vabatahtlik.

§ 32.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

1 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–81);
Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–694).

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Tea VARRAK

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

/otsingu_soovitused.json