Teksti suurus:

Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2024
Avaldamismärge:

Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord

Vastu võetud 10.12.2007 nr 78
RTL 2007, 96, 1612
jõustumine 21.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2009RTL 2009, 46, 64014.06.2009

Määrus kehtestatakse «Turvaseaduse» § 22 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse turvatöötaja kutsesobivuse, kehalisele ettevalmistusele ja terviseseisundile kohaldatavad nõuded ning terviseseisundi nõuetele vastavuse kontrollimise kord.

2. peatükk KUTSESOBIVUS JA KEHALINE ETTEVALMISTUS 

§ 2.  Nõuded isikuomadustele

  Turvatöötaja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma turvatöötajale pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:
  1) ausus ja seaduskuulekus;
  2) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, ning oskus teha meeskonnatööd;
  3) kohusetunne, enesedistsipliin, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma pädevuse piires, võime ette näha otsuste tagajärgi ning vastutada nende eest;
  4) intellektuaalne võimekus;
  5) hea suhtlusoskus, teenindusvalmidus ja täpsus.

§ 3.  Kehalise ettevalmistuse nõuded

  (1) Turvatöötaja peab kehalise ettevalmistuse poolest olema võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid.

  (2) Turvatöötaja kehalise ettevalmistuse kontrollimise korra kehtestab turvaettevõtja.

3. peatükk TERVISENÕUDED 

§ 31.  Turvatöötajate grupid

  (1) Turvatöötajad jaotatakse tööülesannetele vastavate tervisenõuete alusel viieks grupiks, lähtudes tööst tulenevatest tervise ohuteguritest.

  (2) I grupp – turvatöötaja, kes teostab isikukaitset (sealhulgas vahetu isikukaitse või mobiilne isikukaitse), osutab kõrgendatud ohuga erinõuetele vastavat turvateenust või raha ja väärtpaberi vedu.

  (3) II grupp – turvatöötaja, kes tagab üritusel või valveobjektil korda, teostab vallas- või kinnisvara kaitset või mehitatud valvet, patrullib jalgsi või mootorsõidukit kasutades, kontrollib isikute sissepääsu luba ja teostab objektivalvet siseruumides, kuid ei täida teisi I grupi ülesandeid.

  (4) III grupp – turvatöötaja, kes valvab ja kaitseb valveobjekti tehnikavahendite abil, teostab tehnilist valvet valveobjekti kaugjälgimise teel, peab valve- või juhtimiskeskuses sidet, jälgib monitoride vahendusel toimuvat distantsilt ning suunab või korraldab turvatöid sidevahendite vahendusel ning ei täida I ja II grupi tööülesandeid.

  (5) IV grupp – turvajuht ja turvatöötaja, kes turvatööde korraldamiseks või juhtimiseks ei võta vahetult osa I ja II grupi töödest, välja arvatud mootorsõiduki kasutamine sündmuskohale sõitmiseks.

  (6) V grupp – turvatöötaja, kes turvateenusena osutab turvakonsultatsiooni.
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

§ 4.  Tervisenõuded I grupi turvatöötajale

  (1) I grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
  1) kõrgenenud vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;
  2) vahetustega valvetöö ja töö- ja puhkeaja režiimihäired;
  3) ebaühtlane füüsiline koormus;
  4) kõrge ja madala õhutemperatuuri vaheldumine, tuuletõmbus ja teised klimaatilised mõjud;
  5) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine;
  6) bioloogiliste ohuteguritega kokkupuuteoht;
  7) võimalik kokkupuude gaasipihusti ja suitsus sisalduvate keemiliste ainetega;
  8) vähesest valgustatusest põhjustatud halb nähtavus;
  9) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine;
  10) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;
  11) tööülesannetest põhjustatud sundasendid.

  (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
  1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine;
  2) tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ning 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

  (4) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:
  1) keha-, kõne- või meelepuue;
  2) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
  3) klaustrofoobia (suletud ruumi kartus), akrofoobia (kõrgusekartus);
  4) teadvuse kaotuse hood, tasakaalu- ja koordinatsioonihäired;
  5) I tüübi diabeet ehk suhkurtõbi;
  6) sõltuvus alkoholist, kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

§ 5.  Tervisenõuded II grupi turvatöötajale

  (1) II grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
  1) kõrgenenud vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]
  2) vahetustega valvetöö ja töö- ja puhkeaja režiimihäired;
  21) ebaühtlane füüsiline koormus;
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]
  3) kõrge ja madala õhutemperatuuri vaheldumine, tuuletõmbus ja teised klimaatilised mõjud;
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]
  4) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine;
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]
  5) bioloogiliste ohuteguritega kokkupuuteoht;
  6) vähesest valgustatusest põhjustatud halb nähtavus;
  7) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine;
  8) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;
  9) tööülesannetest põhjustatud sundasendid.

  (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
  1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine;
  2) tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ning 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

  (4) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:
  1) keha-, kõne- või meelepuue;
  2) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
  3) klaustrofoobia (suletud ruumi kartus);
  4) teadvuse kaotuse hood;
  5) sõltuvus alkoholist, kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

§ 6.  Tervisenõuded III grupi turvatöötajale

  (1) III grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
  1) töö kuvariga;
  2) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;
  3) kõrgenenud vaimse pinge olukord.

  (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
  1) normaalne vaateväli ja värvuste taju;
  2) parema kuulmisega kõrvas ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 30 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.

  (3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:
  1) kõne- või meelepuue;
  2) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumisehäired;
  3) klaustrofoobia (suletud ruumi kartus);
  4) teadvuse kaotuse hood;
  5) sõltuvus alkoholist, kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

§ 7.  Tervisenõuded IV grupi turvatöötajale

  (1) IV grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
  1) kõrgenenud vaimse pinge ja ohuolukord;
  2) võimalik kokkupuude gaasipihusti ja suitsus sisalduvate keemiliste ainetega;
  3) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;
  4) ööpäevaringne töö;
  5) mootorsõiduki juhtimine.

  (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
  1) normaalne vaateväli, värvuste taju ja hämaras nägemine;
  2) parema kuulmisega kõrvas ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 30 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.

  (3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:
  1) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
  2) telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmislangus;
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]
  3) teadvuse kaotuse hood;
  4) sõltuvus alkoholist, kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

§ 8.  Tervisenõuded V grupi turvatöötajale

  (1) V grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
  1) töö kuvariga;
  2) kõrgenenud vaimse pinge olukord;
  3) tehniliste ja elektroonika seadmete, raadio- või teiste sidevahendite kasutamine.

  (2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:
  1) normaalne vaateväli, värvuste taju ja hämaras nägemine;
  2) parema kuulmisega kõrvas ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 30 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz.

  (3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:
  1) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
  2) sõltuvus alkoholist, kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

  (4) Juhul kui turvakonsultatsioon toimub telefoni teel, peab turvatöötaja terviseseisund vastama III grupi nõuetele.

§ 9.  Turvatöötaja kuulumine mitmesse gruppi

  Kui turvatöötaja kuulub mitmesse erinevasse käesoleva määruse §-s 4 nimetatud gruppi, peab tema terviseseisund vastama samaaegselt kõikidele gruppidele ettenähtud tervisenõuetele, kusjuures valik tehakse rangemate nõuete rakendamiseks.

4. peatükk TERVISEKONTROLLI KORD 

§ 10.  Tervisekontrolli kord

  (1) Tervisenõuetele vastavust kontrollitakse I, II, III ja IV grupi turvatöötajal enne esmakordset töökohustuste täitmisele asumist (edaspidi eelnev tervisekontroll) ning töötamise ajal perioodiliselt (edaspidi perioodiline tervisekontroll).

  (2) V grupi turvatöötajate tervisekontroll viiakse läbi vastavalt sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määrusele nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord», niivõrd kuivõrd käesolev määrus ei näe ette teisiti.

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

§ 11.  Tervisekontrolli läbimine

  (1) Eelneva tervisekontrolli peab turvatöötaja läbima mitte varem kui kolm kuud enne tööle asumist.

  (2) Turvatöötaja perioodilist tervisekontrolli tehakse vähemalt iga kolme aasta järel kui tervisekontrolli teostaja ei näe ette teisiti.

  (3) Eelnevat ja perioodilist tervisekontrolli teeb käesoleva määruse tähenduses turvaettevõttega lepingu sõlminud töötervishoiuarst või töötervishoiu tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja (edaspidi arst).

  (4) Tervisekontrolli tegev arst määrab tööandja korraldatud riskianalüüsi tulemuste alusel kindlaks terviseuuringute mahu ja kaasab vajadusel eriarste.

  (5) Tervisekontrolli käigus hindab arst isiku:
  1) organismi funktsionaalset seisundit ja üldist terviseseisundit;
  2) organismi vastupidavust koormusele;
  3) kehalise töövõime ja füüsilise arengu sobivust kutsealale.

  (6) Tervisekontrolli otsuse tegemise aluseks on käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 4, § 5 lõigetes 2 ja 4, § 6 lõigetes 2 ja 3, § 7 lõigetes 2 ja 3 ning § 8 lõigetes 2–4 sätestatud tervisenõuded.
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

§ 12.  Tervisekontrolli tegemine

  (1) Turvatöötaja peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

  (2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab turvatöötaja arstile isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab tervisekontrollikaardi tervisedeklaratsiooni osa (lisa 1). Isik kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses ja teises osas esitatud kande õigusust oma allkirjaga.

  (3) Arst teeb või korraldab turvatöötaja terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab tervisekontrolli tulemused tervisekontrolli kaardile.

  (4) Arst väljastab tervisekontrolli läbinud isikule või teda uuringutele saatnud asutusele tervisetõendi (lisa 2).

  (5) Arst tutvustab ja selgitab turvatöötajale tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab turvatöötajalt selle kohta tervisetõendile allkirja.

§ 13.  Tervisekontrolli sageduse muutmine

  (1) Arstil on turvatöötaja terviseseisundist lähtudes õigus muuta turvatöötaja tervisekontrolli sagedust. Sageduse muutmise põhjus märgitakse tervisekontrolli kaardile.

  (2) Töötaja tervisekontrollile saatnud turvaettevõte võib suunata töötaja varem tervisekontrolli:
  1) töötaja põhjendatud taotluse alusel;
  2) vahetu ülemuse põhjendatud kirjaliku taotluse alusel.

§ 14.  Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 15 aastat tervisekontrolli tegemisest arvates.

5. peatükk ÜLEMINEKUSÄTE 

§ 15.  Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist turvatöötajana tööle võetud isikud, kes jätkavad turvatöötajana töötamist käesoleva määruse jõustumisel, on kohustatud läbima nõuetekohase tervisekontrolli hiljemalt 1. juuliks 2009. a.

Siseministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 78 «Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord»
lisa 1Töötervishoiuteenuse osutaja nimi .......................................................................................
aadress ..............................................................................................................................
tegevusloa nr ....................................


TERVISEKONTROLLI KAART

I. osa Üldandmed 

Eesnimi ........................................... Perekonnanimi ................................................................

Isikukood  Elukoht ....................................................................................................................................

Telefon ....................................................................................................................................

Ametikoht ...............................................................................................................................

Tööandja nimi, aadress ...........................................................................................................

Tervisekontrolli aluseks olev põhiline ohutegur .......................................................................

ja kaasnevad ohutegurid .........................................................................................................

................................................................................................................................................

Töölaad ..................................................................................................................................

Varasemad tööandjad:

Tööandja nimi Ametikoht Töösuhte algus ja lõpp Tööga kaasnenud ohutegurid
       
       
       

II. osa Töötaja tervisedeklaratsioon 

  EI JAH TÄPSUSTUS
1. Kas varem on tervisekontrolli põhjal määratud tööpiiranguid?      
2. Kas olete viibinud haiglaravil?      
3. Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi:      
– kopsuhaigused (sh tuberkuloos)      
– allergilised haigused      
– südame-vereringehaigused
(sh valud südame piirkonnas, rütmihäired)
     
– kõrgenenud vererõhk      
– suhkurtõbi      
– neeru-kuseteedehaigused (sh neerukivi)      
– mao-sooletrakti haigused (sh haavandtõbi, sapikivitõbi)      
– luumurrud, traumad      
– liigeste põletikud      
– radikuliit, närvipõletikud      
– teadvuse kaotuse hood, langetõbi, krambid      
– psüühikahäired      
– kõrvahaigused      
– krooniline nohu, otsmiku- või põskkoopapõletik      
– silmahaigused      
4. Kas tarvitate regulaarselt ravimeid?      
5. Kas kannate kontaktläätsi?      
6. Kas Teil on alkoholi tarvitamisest tulenevaid probleeme?      
7. Kas Te tarvitate narkootilisi aineid?      
8. Kas olete viimase aasta jooksul olnud haige või töövõimetuslehel?      


Kinnitan andmete õigsust.

Töötaja allkiri ja kuupäev:

III. osa Terviseuuringute tulemused 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. osa Töötervishoiuarsti otsused ja ettepanekud 

Hinnang töötaja terviseseisundile:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta ning ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Järgmise tervisekontrolli aeg ...................................................................................................

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi:

Töötervishoiuarsti kood:

Telefon:

e-post:

Töötervishoiuarsti allkiri: Kuupäev:

Olen tutvunud tervisekontrolli tulemustega.

Töötaja allkiri ja kuupäev:

Siseministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 78 «Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord»
lisa 2
[RTL 2009, 46, 640 – jõust. 14.06.2009]Töötervishoiuteenuse osutaja

nimi .........................................................................................................

aadress ....................................................................................................
tegevusloa nr .............................TERVISETÕEND

Ees- ja perekonnanimi ...............................................................................................................

IsikukoodElukoht ........................................................................................................................................

Ametikoht ...................................................................................................................................

Tööandja nimi ja aadress ..........................................................................................................

Otsus

Kinnitan käesolevaga, et lähtudes turvatöötajate tervisenõuetest

on / ei ole ....................................................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi)

sobiv töötama ........................................ turvatöötajana.
 (grupi nimetus)

Ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Järgmine tervisekontrolli aeg ...................................................................................................

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi:

Töötervishoiuarsti kood:

Telefon:

e-post:

Töötervishoiuarsti allkiri: Kuupäev:

Olen tutvunud tervisekontrolli otsusega.

Töötaja allkiri ja kuupäev:
[RTL 2009, 46, 640 - jõust. 14.06.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json