SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord

Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord - sisukord
Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.08.2017
Avaldamismärge:RTL 2009, 47, 678

Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord

Vastu võetud 08.06.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 12 ja «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja nimi

  (1) Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu on asutatud välisministri 14. veebruari 2006. a määrusega nr 1 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamine ja pidamine».

  (2) Andmekogu nimi on «Konsulaarametniku ametitoimingute raamat» (edaspidi andmekogu), inglise keeles Database of the official acts of a consular officer.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on konsulaarametniku osutatud konsulaarteenuse (edaspidi teenus) ja tehtud konsulaarabitoimingu (edaspidi toiming) registreerimine ja koondarvestuse pidamine ning andmekogus kajastatud andmete operatiivne vahetamine Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesindustes töötavate konsulaarametnike vahel.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja on Välisministeerium.

2. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS 

§ 4.  Andmekogu objekt ja andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu objektiks on teenuse osutamisel ja toimingu tegemisel välja antud haldusaktid ja nendele kantavad andmed, samuti teenuse ja toimingu kajastamine.

  (2) Andmekogu peetakse ühetasandilise andmebaasina digitaalselt.

§ 5.  Andmekogu koosseis

  Andmekogusse kantakse andmed järgmiste teenuste ja toimingute kohta:
  1) konsulaarametniku vastuvõtule registreerimine;
  2) tõendi andmine;
  3) tõestamistoiming;
  4) tõestamistoiming Välisministeeriumi kooskõlastusel;
  5) ametlik kinnitamine;
  6) avaliku dokumendi legaliseerimine;
  7) Eesti laeva suhtes tehtav toiming;
  8) tõlketeenus;
  9) välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimine;
  10) tagasipöördumistunnistuse andmine;
  11) tagasipöördumise loa andmine;
  12) konsulaarabi andmine;
  13) perekonnaseisutoiming;
  14) kodakondsusest vabastamisega seotud toimingud;
  15) laevaloa taotlemine;
  16) lennuloa taotlemine;
  17) dokumendi (sh dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise) tellimine;
  18) dokumendi edastamine;
  19) juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamine;
  20) dokumendi väljastamine ametiabi korras;
  21) Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning passi ja isikutunnistuse väljastamine;
  22) elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamine ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamine;
  23) telefoni teel laekunud konsulaarabiteabe registreerimine;
  24) viisataotluse menetlemine esindamise korral.

§ 6.  Andmekogusse kantavad teenuste ja toimingute üldandmed

  Käesoleva määruse § 5 punktides 2–24 sätestatud teenuste ja toimingute kohta kantakse andmekogusse järgmised üldandmed:
  1) teenuse või toimingu registreerimise number;
  2) teenuse või toimingu kuupäev;
  3) teenuse osutanud või toimingu teinud konsulaarametniku nimi, amet ja asukoht;
  4) taotleja ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi / riigi nimi;
  5) füüsilisest isikust taotleja isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
  6) teenuste puhul, mille eest on ette nähtud riigilõiv, märgitakse «Riigilõivuseaduse» asjaomane paragrahv, riigilõivu määr ja makseviis;
  7) märkused asjakohaste lisaandmete kohta.

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel

  Konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotleja kontaktandmed;
  2) taotletav teenus või toiming.

§ 8.  Andmekogusse kantavad lisaandmed tõendi andmisel

  Konsulaarametniku tõendi andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge isiku tuvastamise kohta;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) tõendi sisu;
  4) asutuse nimi, kellele tõend esitatakse;
  5) dokumendi nimetus, mille alusel tõend antakse.

§ 9.  Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel

  Tõestamistoimingu tegemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) märge isiku tuvastamise kohta;
  4) teiste osaliste ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi number;
  5) toimingu sisu;
  6) tehingu väärtus.

§ 10.  Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi kooskõlastusel

  Tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi kooskõlastusel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) teiste osaliste ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number;
  4) toimingu sisu;
  5) tehingu väärtus.

§ 11.  Andmekogusse kantavad lisaandmed ametlikul kinnitamisel

  (1) Allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse ametlikul kinnitamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) märge toimingu sisu kohta;
  4) allkirjastatud või kinnitatud dokumendi nimetus;
  5) asutus, kellele dokument esitatakse.

  (2) Allkirja ametlikul kinnitamisel kantakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete andmekogusse:
  1) dokumendi asukohaviit

§ 12.  Andmekogusse kantavad lisaandmed avaliku dokumendi legaliseerimisel

  Avaliku dokumendi legaliseerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) dokumendi päritolu- ja sihtriik;
  2) dokumendi liik,
  3) toimingu sisu;
  4) märge otsuse kohta;
  5) keelduva otsuse korral keeldumise alus;
  6) dokumendi kättetoimetamise viis;
  7) taotleja kontaktandmed.

§ 13.  Andmekogusse kantavad lisaandmed toimingu tegemisel Eesti laeva suhtes

  Laeva kapteni teate registreerimisel, ajutise liputunnistuse väljastamisel ning laevadokumentide pikendamisel kantakse andmekogusse lisaandmed toimingu sisu kohta.

§ 14.  Andmekogusse kantavad lisaandmed tõlketeenuse osutamisel

  Tõlketeenuse osutamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tõlgitava dokumendi nimetus ja lehekülgede arv;
  2) toimingu sisu.

§ 15.  Andmekogusse kantavad lisaandmed välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimisel

  Eesti kodaniku või välismaalase välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) registreerimise tüüp: püsiv või ajutine (lühiajaline);
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) riigi ja haldusüksuse nimetus;
  4) riigis viibimise algus ja eeldatav lahkumise aeg;
  5) taotleja kontaktandmed välisriigis;
  6) andmed lähisugulaste või kontaktisiku kohta Eestis;
  7) välisriigis ajutise viibimise korral kaasareisiva perekonnaliikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood, püsiva elukoha registreerimisel taotlejaga koos elava alaealise lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu, sünniaeg ja sünnikoht;
  8) märge andmete rahvastikuregistrisse edastamise kohta.

§ 16.  Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumistunnistuse andmisel

  Tagasipöördumistunnistuse andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja eelmised perekonnanimed;
  3) taotleja elukoht Eestis;
  4) taotleja kontaktandmed välisriigis;
  5) märge foto vajaduse kohta;
  6) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) kõlbmatuks muutunud dokumendi liik ja number;
  8) taotlemise põhjus;
  9) riigist lahkumise kuupäev;
  10) tagasipöördumistunnistuse kehtivuse aeg ja number;
  11) märge tagasipöördumistunnistuse tühistamise kohta;
  12) märkused tagasipöördumistunnistusel.

§ 17.  Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumise loa andmisel

  Tagasipöördumise loa andmisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja eelmised perekonnanimed;
  3) taotleja elukoht Eestis;
  4) taotleja kontaktandmed välisriigis;
  5) märge foto vajaduse kohta;
  6) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  7) kõlbmatuks muutunud dokumendi liik ja number;
  8) taotlemise põhjus;
  9) elamisloa kehtivus;
  10) riigist lahkumise kuupäev;
  11) tagasipöördumise loa kehtivuse aeg ja number;
  12) märge tagasipöördumise loa tühistamise kohta;
  13) märkused tagasipöördumise loal.

§ 18.  Andmekogusse kantavad lisaandmed konsulaarabi andmisel

  (1) Konsulaarabi osutamisel (konsulaarabi andmine teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule; abi andmine loodusõnnetuse, katastroofi, terroriakti, sõja ja relvastatud konflikti korral; kuriteo ohvri abistamine; abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral; abi surmajuhtumi korral; piiratud teovõimega isiku huvide kaitsmine; kinnipeetud või karistust kandva isiku õiguste kaitsmine; rahalise abi andmine) kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja sünnikoht;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) taotleja elukoht Eestis;
  4) andmed lähisugulaste või kontaktisiku kohta Eestis;
  5) taotletava abi liik.

  (2) Konsulaarabi andmisel teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) kodakondsus;
  2) osutatud abi liik;
  3) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku küsimise kuupäev;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku saamise kuupäev;
  5) Euroopa Liidu liikmesriigi nõusoleku andnud asutus;
  6) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljastamisel taotleja kodakondsusriigi nimi, taotleja kasv sentimeetrites, tunnistuse kehtivusaeg ja väljaandmiskuupäev, tagasipöördumise sihtriik ja sihtriigi piiripunkt ning transiitriik ja selle piiripunkt.

  (3) Kuriteo ohvri abistamisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) korraldatud abi kirjeldus;
  2) politseijaoskonna andmed;
  3) kuriteo kirjeldus;
  4) hüvitise taotlemine.

  (4) Abi andmisel õnnetusjuhtumi või haiguse korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) juhtunust teavitaja nimi;
  2) õnnetusjuhtumi või haiguse põhjus;
  3) haigla kontaktandmed.

  (5) Konsulaarabi osutamisel surmajuhtumi korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) surmajuhtumist teavitaja andmed (isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus);
  2) surma kuupäev ja põhjus;
  3) surmatunnistuse andmed;
  4) matusebüroo andmed.

  (6) Kinnipeetud või karistust kandva isiku õiguste kaitsmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) isiku kinnipidamise ja vabanemise kuupäev;
  2) kinnipidamise põhjus;
  3) määratud karistus;
  4) kinnipidamisasutuse kontaktandmed;
  5) advokaadi kontaktandmed;
  6) märkused isiku külastamise kohta;
  7) märkused isikule osutatud abi kohta.

  (7) Rahalise abi andmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) rahalise abi tüüp: tagatisega või tagatiseta;
  2) taotleja töökoht ja tema tööandja kontaktandmed;
  3) taotluse esitamise põhjus;
  4) otsus abi andmise või sellest keeldumise kohta;
  5) keeldumise korral keeldumise alus;
  6) abi kasutamise eesmärk (sõiduraha, elatis, muud kulud) ja antud rahalise abi kogusumma.

§ 19.  Andmekogusse kantavad lisaandmed perekonnaseisutoimingu tegemisel

  (1) Perekonnaseisuakti koostamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  2) perekonnaseisutoimingu liik.

  (2) Sünniakti koostamisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi;
  2) lapse isikukood ja sünniaeg;
  3) lapse sugu;
  4) vanema ees- ja perekonnanimi;
  5) vanema isikukood ja/või sünniaeg;
  6) vanema sugu.

  (3) Surmaakti koostamisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) surnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) surnud isiku isikukood ja sünniaeg;
  3) surnud isiku sugu.

  (4) Abieluakti koostamisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete:
  1) abikaasa ees- ja perekonnanimi;
  2) abikaasa isikukood ja sünniaeg;
  3) abikaasa sugu;
  4) abielu välisesinduses registreerimise põhjendus.

  (5) Perekonnaseisuakti muutmisel, parandamisel, taastamisel, tühistamisel või korduva perekonnaseisutunnistuse andmisel kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete andmed toimingu sisu kohta.

§ 20.  Andmekogusse kantavad lisaandmed kodakondsusest vabastamisel

  Kodakondsusest vabastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) esitatud dokumendid;
  4) taotleja kontaktandmed asukohariigis;
  5) Kodakondsus- ja Migratsiooniametist dokumendi saabumise kuupäev;
  6) kodakondsusest vabastamise otsuse kätteandmise kuupäev;
  7) tagastatud Eesti kodaniku passi Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saatmise kuupäev;
  8) toimingu sisu.

§ 21.  Andmekogusse kantavad lisaandmed laevaloa taotlemisel

  (1) Eesti laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva marsruut;
  3) taotletav laevaloa ajavahemik;
  4) välisesindusele edastatud materjalide sisu;
  5) taotlejale edastatud materjalide sisu;
  6) edastatud materjalide lehekülgede arv.

  (2) Välisriigi laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) laeva nimi;
  2) taotletav toiming: sisenemine või läbisõit;
  3) sisenemise või läbisõidu eesmärk,
  4) taotletav laevaloa ajavahemik;
  5) asutusele edastatud materjalide sisu;
  6) taotlejale edastatud materjalide sisu;
  7) märked taotluse saanud asutuste ja nende nõusolekute kohta;
  8) edastatud materjalide lehekülgede arv.

§ 22.  Andmekogusse kantavad lisaandmed lennuloa taotlemisel

  (1) Eesti lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) lennuki tüüp ja registreerimise number;
  2) lennuki marsruut;
  3) taotletav lennuloa ajavahemik;
  4) välisesindusele edastatud materjalide sisu;
  5) taotlejale edastatud materjalide sisu;
  6) edastatud materjalide lehekülgede arv;
  7) esinduse nimi, kellelt lennuluba taotletakse;
  8) riigi nimi, kellelt lennuluba taotletakse;
  9) ülelennu või maandumise tingimused;
  10) lennuloa andmed.

  (2) Välisriigi lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) lennuki tüüp ja registreerimise number;
  2) taotletav toiming: ülelend või maandumine;
  3) ülelennu või maandumise eesmärk;
  4) taotletav lennuloa ajavahemik;
  5) asutusele edastatud materjalide sisu;
  6) taotlejale edastatud materjalide sisu;
  7) märked taotluse saanud asutuste ja nende nõusolekute kohta;
  8) edastatud materjalide lehekülgede arv;
  9) lennuloa andmise otsus;
  10) lennuloa andmise otsuse teinud konsulaarametniku nimi ja ametikoht.

§ 23.  Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi (sh dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise) tellimisel

  Dokumendi tellimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) tellitava dokumendi liik;
  2) asutus, kust dokument tellitakse;
  3) taotleja kontaktandmed;
  4) toimingu sisu;
  5) dokumendi välisesindusse saabumise kuupäev;
  6) dokumendi kätteandmise või postitamise kuupäev.

§ 24.  Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi edastamisel

  Dokumendi edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) edastatava dokumendi liik;
  2) asutus, kellele dokument edastatakse;
  3) toimingu sisu;
  4) dokumendi kätteandmise või postitamise kuupäev;
  5) juriidilise isiku poolt leitud isiklike asjade edastamisel isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed, kellele asjad edastatakse.

§ 25.  Andmekogusse kantavad lisaandmed juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel

  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi number;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) dokumendi kätteandmise kuupäev.

§ 26.  Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi väljastamisel ametiabi korras

  Dokumendi väljastamisel ametiabi korras kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) edastatava dokumendi liik ja number;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi, kellele dokument väljastatakse;
  3) isiku isikukood, sünniaeg ja sugu, kellele dokument väljastatakse;
  4) märge isiku tuvastamise kohta;
  5) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  6) dokumendi kätteandmise kuupäev.

§ 27.  Andmekogusse kantavad lisaandmed Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning passi ja isikutunnistuse väljastamisel

  (1) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotletava dokumendi liik: pass või isikutunnistus
  2) taotleja foto või näokujutis;
  3) taotleja allkiri või allkirjakujutis;
  4) taotleja sõrmejäljekujutised;
  5) andmed taotleja sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  6) taotleja eelmised perekonnanimed;
  7) edastatavad dokumendid;
  8) taotleja kontaktandmed;
  9) märge isiku tuvastamise kohta;
  10) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;
  11) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi number, kehtivuse aeg ja väljaandja;
  12) välisriigi isikut tõendava dokumendi number, kehtivuse aeg ja väljaandja;
  13) dokumentide Kodakondsus- ja Migratsiooniametile edastamise kuupäev;
  14) toimingu sisu.

  (2) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) väljastatava dokumendi liik: pass või isikutunnistus;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) väljastatava passi või isikutunnistuse number;
  4) väljastamise kuupäev.

§ 28.  Andmekogusse kantavad lisaandmed elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamisel ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamisel

  (1) Elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) märge isiku tuvastamise kohta;
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  3) isikut tõendava dokumendi kehtivuse aeg ja väljaandja;
  4) elamisloa, elamisõiguse ja tööloa väljastamise viis: isikutunnistus või kleebis;
  5) taotleja kontaktandmed välisriigis ja Eestis;
  6) taotlusele lisatavad dokumendid;
  7) toimingu sisu.

  (2) Elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamise viis: isikutunnistus või kleebis;
  2) märge isiku tuvastamise kohta;
  3) väljastatava elamisloa kleebise või isikutunnistuse number;
  4) väljastamise kuupäev.

§ 29.  Andmekogusse kantavad lisaandmed telefoni teel laekunud konsulaarabiteabe registreerimisel

  Telefoni teel laekunud konsulaarabi teabe registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kontaktandmed;
  2) hädasolija ees- ja perekonnanimi;
  3) hädasolija isikukood ja sünniaeg;
  4) hädasolija kontaktandmed;
  5) probleemi sisu;
  6) probleemi kirjeldus;
  7) hädasolija lähedase ees- ja perekonnanimi;
  8) hädasolija lähedase isikukood ja sünniaeg;
  9) hädasolija lähedase kontaktandmed;
  10) hädasolijale antud juhised;
  11) märked hädasolijaga kontakti loomise kohta;
  12) märked hädasolija koju jõudmise kohta.

§ 30.  Andmekogusse kantavad lisaandmed viisataotluse menetlemisel esindamise korral

  Viisataotluse menetlemisel esindamise korral kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
  1) taotleja kodakondsus;
  2) esindatav riik;
  3) riik kus esindatakse;
  4) taotlusele lisatud dokumendid (koopiad);
  5) viisa väljastamise otsus;
  6) viisa väljastamise otsuse kuupäev.

3. peatükk ANDMETE KANDMINE ANDMEKOGUSSE JA ANDMETELE JUURDEPÄÄS 

§ 31.  Andmeandja

  Andmeandjaks on füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb teenust või toimingu tegemist.

§ 32.  Alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise aluseks olevad dokumendid on haldusaktid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute taotlused või teatised.

§ 33.  Andmete andmekogusse kandmine

  Andmekogu volitatud töötleja kannab teenuse osutamisel antud haldusakti või tehtud toimingu andmed andmekogusse taotluse menetlusse võtmise või teenuse osutamise päeval.

§ 34.  Andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus

  (1) Käesoleva määruse § 5 punktides 2–7, 10, 11, 13, 14, 21, 22 ja 24 nimetatud andmetel on õiguslik tähendus.

  (2) Andmekogusse kantud ülejäänud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 35.  Andmekogusse kantud andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagab andmekogusse kantud andmete töötlemise «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seaduse» kohaselt.

§ 36.  Andmekogusse kantud andmete väljastamine

  (1) Paragrahvi 5 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed väljastatakse «Notariaadiseaduse» § 3 kohaselt. Andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu ja andmete saaja kohta tehakse märge andmekogusse.

  (2) Paragrahvi 5 punktis 6 nimetatud andmed väljastatakse huvitatud isikule sõltuvalt päringu tegemise viisist kas paberkandjal, elektrooniliselt või suuliselt.

  (3) Paragrahvi 5 punktis 9 nimetatud andmed püsiva elukoha registreerimise kohta edastatakse rahvastikuregistri volitatud töötlejale või kantakse rahvastikuregistrisse.

  (4) Paragrahvi 5 punktides 10 ja 11 nimetatud andmed edastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kasutuskõlbmatuks muutunud, kaotatud või hävinud dokumendi kehtetuks tunnistamiseks.

  (5) Paragrahvi 5 punktis 13 nimetatud andmed väljastatakse «Perekonnaseaduse» § 109 lõigete 3–5 kohaselt.

  (6) Paragrahvi 5 punktides 14, 21 ja 22 nimetatud andmed edastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

  (7) Paragrahvi 5 punktis 19 nimetatud andmed edastatakse Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele.

  (8) Paragrahvi 5 punktis 20 nimetatud andmed edastatakse asutusele, kellele ametiabi osutati.

  (9) Paragrahvi 6 punktides 4 ja 5 sätestatud isikuandmed väljastatakse andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale kirjaliku avalduse alusel.

  (10) Paragrahvi 5 punktides 1 kuni 24 nimetatud andmed võidakse seadusest tuleneval alusel väljastada ka käesolevas paragrahvis nimetamata riigiasutusele aga samuti kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule ja eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (11) Andmekogust andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 37.  Andmekogusse kantud andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Käesoleva määruse § 28 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud andmeid säilitatakse kolm kuud.

§ 38.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  Andmekogusse kantud ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest vastutab volitatud töötleja oma pädevuse piires.

§ 39.  Andmekogusse kantud andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K2T1S2 ning andmekogu turbeaste on M (keskmine).

4. peatükk ANDMEKOGU JÄRELEVALVE, RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 40.  Järelevalve

  (1) Andmekogu pidamise seaduslikkuse järele valvavad Andmekaitse Inspektsiooni ja volitatud töötleja ametnikud oma pädevuse piires.

  (2) Andmekogu pidamise järele valvama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

§ 41.  Saladuse hoidmise kohustus

  Andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks.

§ 42.  Rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning andmekogu pidamist rahastatakse igal aastal riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 43.  Likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab ja andmekogu likvideerib Välisministeerium.

  (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või avalikku või riigiasutuse arhiivi.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 44.  Varem andmekogusse kantud andmete säilitamine

  Andmekogus säilitatakse kõik välisministri 14. veebruari 2006. a määruse nr 1 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamine ja pidamine» § 5 alusel andmekogusse kantud andmed, sealhulgas teenuste ja toimingute kohta, mida käesoleva määruse jõustumise ajal enam ei osutata ega tehta.

§ 45.  Asutuse nime muutmine

  Alates 1. jaanuarist 2010. a lugeda Kodakondsus- ja Migratsiooniameti nimetuseks Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 46.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Välisministri 14. veebruari 2006. a määrus nr 1 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamine ja pidamine» (RTL 2006, 18, 322) tunnistatakse kehtetuks.

§ 47.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json