Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 16.06.2003 nr 56
RTL 2003, 73, 1077
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.05.2007 nr 83 (RTL 2007, 46, 808) 9.06.2007

10.06.2009 nr 62 (RTL 2009, 48, 689) 25.06.2009

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse maaparandussüsteemi osa (edaspidi maaparandusehitis) ehitamise (edaspidi ehitamine) tehniliste dokumentide koostamise kord ning nende sisu- ja vorminõuded.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

§ 2. Ehitamise tehnilised dokumendid

Ehitmist iseloomustavad tehnilised dokumendid selle määruse tähenduses on:

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

1) ehitustööde päevik;

2) kaetud tööde akt;

3) teostusjoonised ja maaparandusehitise märkimisandmed.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

§ 3. Ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord

(1) Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib maaparandusehitise ehitaja. Ehitaja dokumenteerib ehitamise käigus tehtavad tööd ka juhul, kui ta ei tee kõiki ehitustöid isiklikult.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(2) Ehitamise tehnilised näitajad, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete vastavustunnistused, kaetud tööde aktid ja kontrollmõõtmiste andmed koondatakse ehitustööde päevikusse.

(3) Kui ehitamisega seotud töökoosolekud on protokollitud, paigutatakse protokoll päevikusse omanikujärelevalve nõuete osa järele.

(4) Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema ehitusobjektil kättesaadavad asjassepuutuvatele isikutele.

(5) Pärast maaparandusehitise valmimist annab ehitaja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul ehitamise tehnilised dokumendid üle maaparandussüsteemi omanikule.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(6) Üksteisega piirnevate maaparandusehitiste korral võib lõikes 2 nimetatud ehitustööde päeviku vormistada ühtse dokumendina.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

§ 4. Ehitustööde päeviku sisu- ja vorminõuded

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(1) Ehitustööde päevik on dokument, milles kajastuvad andmed ehitamise, ehitusprojekti muudatuste ja kasutatud ehitusmaterjalide ning -toodete kohta ja omanikujärelevalve nõuded. Ehitustööde päevik koostatakse paberkandjal ja selle leheküljed nummerdatakse.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(2) Ehitustööde päevik koosneb lisas 1 toodud vormi kohaselt koostatud ehitustööde päeviku tiitellehest ja lisas 2 toodud vormi kohaselt koostatud ehitustööde päeviku järgmistest osadest:
1) kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted;
2) ehitustööd;
3) ehitusprojekti muudatused;
4) omanikujärelevalve nõuded;
5) pikiprofiiliga maaparandusehitise osa kontroll;
6) maaparandusehitise osa kontroll.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(3) Ehitaja täidab ehitustööde päeviku osa «Ehitustööd» iga päeva kohta, millal ta ehitusobjektil tööd tegi.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

§ 5. Kaetud tööde akti sisu- ja vorminõuded

(1) Kaetud tööde kohta koostab ehitaja lisas 3 toodud vormi kohase kaetud tööde akti (edaspidi akt). Aktis kajastatakse andmed maaparandusehitise, ehitaja, omanikujärelevalve tegija ja kohtrollimõõtmiste tulemuste kohta, omanikujärelevalve tegija hinnang ning muud lisas 3 toodud andmed.

(2) Akt koostatakse nende maaparandusehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehitamisetappidel maaparandusehitise muu osa, materjali või pinnasega, mistõttu kaob võimalus neid hiljem üle vaadata.

(3) Aktis kinnitab ehitaja allkirjaga maaparandusehitise osa nõuetekohasust. Omanikujärelevalve tegija kinnitab allkirjaga maaparandusehitise osa ülevaatuse või kontrollmõõtmiste andmetele toetudes maaparandusehitise osa nõuetekohasust ja annab loa muude ehitusprojektis kavandatud tööde tegemiseks.

(4) Akt koostatakse paberkandjal. Vajadusel lisatakse aktile fotod ja videod.

§ 6. Teostusjooniste ja maaparandusehitise märkimisandmete sisu- ja vorminõuded

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(1) Maaparandusehitise reguleeriva võrgu, eesvoolu, teenindava tee ja muu piirkondliku maaparandusbüroo hinnangul olulise maaparandusehitise osa kohta koostab ehitaja teostusjoonise. Teostusjoonis koostatakse paberkandjal ja digitaalselt projektjoonise mõõtkavas ning selle täpsus peab vastama projektjoonise täpsusele.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(2) Maaparandusehitise märkimisandmed (märkimisskeem ja loodimisandmed) koostab ehitaja paberkandjal maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste nõuete kohaselt.

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

(3) Teostusjoonisele märgitakse:

1) tööde tulemusena valminud hooned ja rajatised;

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

2) maaparandussüsteemi ja maaparandusehitise maa-ala piir;

21) maaparandussüsteemi kood ning maaparandusehitise nimetus ja kood;

[RTL 2009, 48, 689 – jõust. 25.06.2009]

3) katastriüksuse number ja piir;

4) põllumajandusmaa kuivendussüsteemi pindala murruna, mille nimetajas näidatakse maa-ala brutopindala ja lugejas haritava maa pindala;

5) metsamaa kuivendussüsteemi brutopindala;

6) põhja-lõuna suuna tähis;

7) drenaaživõrgu olemasolu korral drenaažisüsteemi number;

8) joonisel kasutatud leppemärkide seletus;

9) kirjanurk.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

(4) Teostusjoonise kirjanurka märgitakse:

1) maaparandusehitise omaniku nimi;

2) joonise nimetus;

3) joonise mõõtkava;

4) tööettevõtjavolitatud isiku nimi ja allkiri;

5) omanikujärelevalve tegija nimi ja allkiri;

6) joonise koostamise aeg.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

(5) Teostusjoonisel kujutatu ümbritsetakse raamjoonega.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

 § 7. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json