Teksti suurus:

Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) artikli 9 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 48, 685

Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) artikli 9 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine1

Vastu võetud 10.06.2009 nr 20

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 50812 lõike 2 alusel.Kehtestada Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) artikli 9 alusel väljaantava tunnistuse vorm (lisa).

1 Euroopa Liidu nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, 02/08/2003, lk 0045–0055)

Minister Rein LANG


Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priit KAMA


Justiitsministri 10. juuni 2009. a määruse nr 20 «Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) artikli 9 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine»
lisa


TUNNISTUS

(a) Arestimisotsuse teinud õigusasutus:

Ametlik nimi:

Esindaja nimi:

Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):

Toimiku viide:

Aadress:

Telefon: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…)

Faks: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…)

E-post:

Keeled, milles on võimalik otsuse teinud õigusasutusega suhelda:

Selle isiku või nende isikute kontaktandmed (sealhulgas keeled, milles on võimalik selle isiku või nende isikutega suhelda), kellega võtta ühendust otsuse täitmist käsitleva lisateabe saamiseks või tõendite üleandmiseks vajalike praktiliste otsuste tegemiseks:(b) Asutus, kes on pädev arestimisotsust selle otsuse teinud riigis täitma

Ametlik nimi:

Esindaja nimi:

Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):

Toimiku viide:

Aadress:

Telefon: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…)

Faks: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…)

E-post:

Keeled, milles on võimalik otsuse teinud õigusasutusega suhelda:

Selle isiku või nende isikute kontaktandmed (sealhulgas keeled, milles on võimalik selle isiku või nende isikutega suhelda), kellega võtta ühendust otsuse täitmist käsitleva lisateabe saamiseks või tõendite üleandmiseks vajalike praktiliste otsuste tegemiseks:(c) Käesolev punkt tuleb täita juhul, kui punktid a ja b on täidetud, et näidata, kumma asutusega (või mõlemaga) tuleb ühendust võtta:
0 punktis a nimetatud asutus
0 punktis b nimetatud asutus


(d) Kui arestimisotsuse edastamine ja vastuvõtmine kuulub keskasutuse haldusalasse
(kohaldatakse üksnes Iirimaa ja Ühendkuningriigi suhtes):

Keskasutuse nimi:

Olemasolu korral kontaktisik (ametiasutus/ametijärk ja nimi):

Aadress:

Toimiku viide:

Telefon: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…)

Faks: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…)

E-post:(e) Arestimisotsus:

1. Kuupäev ja olemasolu korral viitenumber:

2. Arestimisotsuse eesmärk:

2.1. Edaspidine konfiskeerimine:

2.2. Tõendite hankimine:

3. Tõendeid käsitleva arestimisotsuse täitmisel järgnevate formaalsuste ja menetluste kirjeldus (vajaduse korral):(f) Teave arestimisotsuse alla kuuluva täidesaatvas riigis asuva vara või tõendusmaterjali kohta:

Vara või tõendusmaterjali kirjeldus ja asukoht:

1. (a) Vara täpne kirjeldus ja vajaduse korral maksimumsumma, mille tagasisaamist taotletakse (kui selline maksimumsumma on tulu väärtust käsitlevas otsuses märgitud)
    (b) Tõendusmaterjali täpne kirjeldus

2. Vara või tõendusmaterjali täpne asukoht (kui seda ei tea, viimati teada olnud asukoht)

3. Osapool, kelle valduses vara või tõendusmaterjal on, või vara või tõendusmaterjali teada olev tulusaav omanik, kui see ei ole sama, kui süüteos kahtlustatav või süüdimõistetud isik (kui see vastab otsuse teinud riigi siseriiklikule õigusele)(g) Kuriteos kahtlustatavate või süüdimõistetud (1) füüsiliste või (2) juriidiliste isikute andmed (kui see vastab otsuse teinud riigi siseriiklikule õigusele) või/ja arestimisotsusega seotud isiku(te) andmed (kui need on kättesaadavad):

1. Füüsilised isikud

Nimi:

Eesnimi (eesnimed):

Sünninimi olemasolu korral:

Varjunimed olemasolu korral:

Sugu:

Rahvus:

Sünniaeg:

Sünnikoht:

Elukoht ja/või teadaolev aadress; kui seda ei tea, märkida viimati teada olnud aadress:

Keel (keeled), millest isik aru saab (kui on teada):

2. Juriidilised isikud

Nimi:

Juriidilise isiku vorm:

Registreerimisnumber:

Registrijärgne asukoht:(h) Meetmed, mida täidesaatev riik pärast arestimisotsuse täitmist võtma peab

Konfiskeerimine

1.1. Vara tuleb hoida täidesaatvas riigis eesmärgiga see edaspidi konfiskeerida

1.1.1. Lisatud on taotlus, mis käsitleb täidesaatvas riigis … (kuupäev) tehtud konfiskeerimisotsuse täitmist

1.1.2. Lisatud on taotlus, mis käsitleb konfiskeerimist täidesaatvas riigis ja kõnealuse otsuse edaspidist täitmist

1.1.3. Punktides 1.1.1 või 1.1.2 nimetatud taotluse esitamise prognoositav kuupäev …

või

Tõendite hankimine

2.1. Vara edastatakse täidesaatvale riigile eesmärgiga seda tõendusmaterjalina kasutada

2.1.1. Lisatud on edastamise taotlus

või

2.2. Vara tuleb hoida täidesaatvas riigis eesmärgiga seda otsuse teinud riigis edaspidi tõendusmaterjalina kasutada

2.2.1. Punktis 2.1.1 nimetatud taotluse esitamise prognoositav kuupäev …(i) Kuriteod

Arestimisotsuse asjakohaste põhjuste kirjeldus ning arestimisotsuse teinud ja tunnistuse välja andnud õigusasutusele teada olevate faktide kokkuvõte:

Kuriteo (kuritegude) olemus ja juriidiline kvalifitseerimine ning kohaldatav õigusnorm/seadus, mille alusel arestimisotsus on tehtud:

1. Vajadusel märkida ristiga üks või mitu järgmistest kuritegudest, kui kuritegu (kuriteod) on otsuse teinud liikmesriigis karistatav (karistatavad) vähemalt kolmeaastase vangistusega:

0 kuritegelikus ühenduses osalemine;
0 terrorism;
0 inimkaubandus;
0 lapse seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;
0 narkootilise ja psühhotroopse ainega ebaseaduslik kauplemine;
0 relva, laskemoona ja lõhkeainega ebaseaduslik kauplemine;
0 korruptsioon;
0 pettus, sealhulgas pettus Euroopa ühenduste 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;
0 rahapesu;
0 raha võltsimine;
0 arvutikuritegu;
0 keskkonnavastane kuritegu, sealhulgas ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega ebaseaduslik kauplemine;
0 ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis elamisele kaasa aitamine;
0 tapmine, raske tervisekahjustuse tekitamine;
0 inimorganite ja -kudedega ebaseaduslik kauplemine;
0 inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;
0 rassism ja ksenofoobia;
0 organiseeritud või relvastatud röövimine;
0 kultuuriväärtustega ebaseaduslik kauplemine;
0 kelmus;
0 väljapressimine;
0 piraatkoopia ja võltsitud kauba valmistamine ja nendega kauplemine;
0 haldusdokumendi võltsimine ja sellega kauplemine;
0 maksevahendi võltsimine;
0 hormoonpreparaatide ja kasvukiirendajatega ebaseaduslik kauplemine;
0 tuumamaterjaliga ja radioaktiivse ainega ebaseaduslik kauplemine;
0 varastatud sõidukitega kauplemine;0 vägistamine;
0 süütamine;
0 Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule alluvad kuriteod;
0 õhusõiduki või laeva kaaperdamine;
0 sabotaaž.

2. Punktis 1 loetlemata kuriteo (kuritegude) täielik kirjeldus:(j) Õiguskaitsevahendid, mis huvitatud isikutele, sealhulgas heausksetele kolmandatele isikutele, seoses arestimisotsusega otsuse teinud riigis kättesaadavad on:

Kättesaadavate õiguskaitsevahendite kirjeldus, sealhulgas meetmed, mida tuleb võtta:

Kohus, kellele võib hagi esitada:

Teave isikute kohta, kes võivad hagi esitada:

Hagi esitamise tähtaeg:

Otsuse teinud riigi asutus, kes võib esitada põhjalikumat teavet seoses kaebuste esitamisega otsuse teinud riigis ning õigusabi ja tõlketeenuste kasutamise võimalustega:

Nimi:

Kontaktisik (olemasolu korral):

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber) (…):

E-post:(k) Muud asjaga seotud olulised asjaolud (vabatahtlik teave):


(l) Arestimisotsuse tekst on lisatud käesolevale tunnistusele.

Otsuse teinud asutuse ja/või tema esindaja allkiri, mis tõendab, et tunnistuse sisu on täpne:

Nimi:

Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik tempel (olemasolu korral)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json