Teksti suurus:

Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2024, 4

Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.06.2009 nr 91
RT I 2009, 31, 193
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2011RT I, 11.10.2011, 401.01.2012
28.03.2013RT I, 29.03.2013, 1901.04.2013
16.07.2015RT I, 18.07.2015, 121.07.2015
20.05.2024RT I, 22.05.2024, 325.05.2024

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse töötaja keskmise töötasu arvutamisele ning maksmisele seaduses ettenähtud juhtudel.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (11) Kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu. Kui muutumatu suurusega töötasu on väiksem töötasust, mida töötaja saaks samal ajavahemikul tööülesandeid täites, võib töötajale puhkusetasuna maksta kokkulepitud töötasu.
[RT I, 22.05.2024, 3 - jõust. 25.05.2024, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 15. maist 2024. a.]

  (2) Määruse tähenduses loetakse töötasuks avalikus teenistuses palk avaliku teenistuse seaduse ja avaliku teenistuse eriseaduse tähenduses.
[RT I, 29.03.2013, 19 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Paragrahvi 2 lõigete 4 ja 5 ning lõike 6 punkti 2 tähenduses loetakse kehtivaks töötasuks avalikus teenistuses põhipalk avaliku teenistuse seaduse tähenduses või ametipalk avaliku teenistuse eriseaduse tähenduses.
[RT I, 29.03.2013, 19 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Paragrahvi 2 lõigete 4 ja 5, § 3 lõike 1 ja § 4 lõike 3 tähenduses loetakse töö tegemisest keeldumine avalikus teenistuses avaliku võimu teostamise õiguse peatumiseks avaliku teenistuse seaduse 10. peatüki tähenduses.
[RT I, 29.03.2013, 19 - jõust. 01.04.2013]

§ 2.   Keskmise töötasu arvutamise alused

  (1) Keskmise töötasu arvutamisel võetakse arvesse töötasuna teenitud summad. Kui arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuuel kuul töötasuna teenitud summa muutub töötajale sissenõutavaks pärast keskmise töötasu või muutumatu suurusega töötasu alusel arvestatud tasu maksmise kuupäeva, siis varem makstud keskmist töötasu ümber arvutada ei tule.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Kui töötaja on tööandja juures töötanud vähem kui kuus kalendrikuud, võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks kalendrikuud, mille eest on töötajale töötasu sissenõutavaks muutunud. Kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse kokkulepitud töötasu.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale kuue kuu jooksul töötasu makstud, arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivast töötasust.

  (5) Kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale rohkem kui kaheteistkümne kuu jooksul töötasu makstud, korrigeeritakse töötaja töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva töötasu indeksiga. Indeksi väärtus arvutatakse keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul ja töö tegemisest keeldumise kuul kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärade suhtena.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Lõiget 5 ei kohaldata, kui keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul:
  1) on töötasu kollektiivlepingus kokku lepitud. Sellisel juhul kasutatakse kollektiivlepingus kokkulepitud töötasu, välja arvatud, kui töölepingus kokkulepitud töötasu on keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul suurem kollektiivlepingus kokkulepitud töötasust;
  2) kehtiv töötasu on suurem kui Statistikaameti avaldatud viimase kvartali riigi keskmine brutokuupalk. Sellisel juhul kasutatakse keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivat töötasu.

  (7) Paragrahvides 3 ja 4 sätestatud korras keskmise töötasu arvutamisel vähendatakse keskmise töötasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade või kalendripäevade arvu ja töötasu nende tööpäevade või kalendripäevade võrra, millal töötaja töötas haiguslehe alusel töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-de 124 ja 125 kohaselt.
[RT I, 22.05.2024, 3 - jõust. 25.05.2024, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 15. maist 2024. a.]

§ 3.   Keskmise töötasu arvutamine tööpäevatasu maksmisel

  (1) Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse § 2 lõikes 2 või 3 nimetatud ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendaarse tööpäevade arvuga. Keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu vähendatakse tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral „Töölepingu seaduse” § 19 alusel.

  (2) Hüvitise maksmiseks majanduslikul põhjusel töölepingu ülesütlemisel või sellest vähem etteteatamisel vähendatakse keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu ja töötasu nende tööpäevade ja töötasu võrra, millal töötaja töötasu vähendati „Töölepingu seaduse” § 37 alusel.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks § 2 lõikes 4, 5 või 6 nimetatud juhtudel jagatakse töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu kalendaarse tööpäevade arvuga.

  (4) Keskmise tunnitasu arvutamiseks jagatakse keskmine tööpäevatasu kokkulepitud tööaja kohase töötundide arvuga päevas.

  (5) Keskmise nädalatasu arvutamiseks korrutatakse keskmine tööpäevatasu kalendaarse tööpäevade arvuga nädalas.

  (6) Keskmise kuutasu arvutamiseks korrutatakse keskmine tööpäevatasu selle arvutamise aluseks olnud ajavahemiku ühe kuu keskmise kalendaarse tööpäevade arvuga.

§ 4.   Keskmise töötasu arvutamine kalendripäevatasu maksmisel

  (1) Keskmist kalendripäevatasu arvutatakse eelkõige tööandja makstava haigushüvitise ja kalendripäevapõhiste puhkusetasude maksmisel.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Keskmise töötasu arvutamisel põhipuhkusetasu maksmiseks ja avalikus teenistuses ette nähtud lisapuhkuse tasu maksmiseks ei arvata kalendripäevade hulka rahvuspüha ega riigipühi.
[RT I, 29.03.2013, 19 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse § 2 lõikes 2 või 3 nimetatud ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral „Töölepingu seaduse” § 19 alusel.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks § 2 lõikes 4, 5 või 6 nimetatud juhtudel jagatakse töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu kalendripäevade arvuga.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Keskmise kalendripäevatasu alusel makstava tasu arvutamisel korrutatakse keskmine kalendripäevatasu hüvitamisele kuuluvate kalendripäevade arvuga.
[RT I, 11.10.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Kui puhkuse eest keskmise töötasu alusel arvutatud puhkusetasu on väiksem töötasust, mida töötaja saaks samal ajavahemikul tööülesandeid täites, võib töötajale puhkusetasuna maksta kokkulepitud töötasu.
[RT I, 18.07.2015, 1 - jõust. 21.07.2015]

§ 5.   Rakendussätted
[RT I, 22.05.2024, 3 - jõust. 25.05.2024]

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

  (2) 2024. aasta mais vastu võetud § 1 lõike 11 täiendust ja § 2 lõiget 7 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 15. maist 2024. a.
[RT I, 22.05.2024, 3 - jõust. 25.05.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json