Teksti suurus:

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll väävli heitkoguse või selle piiriüleste voogude vähemalt 30-protsendilise vähendamise kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 4, 25

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll väävli heitkoguse või selle piiriüleste voogude vähemalt 30-protsendilise vähendamise kohta

Vastu võetud 07.07.1985

(õ) 11.06.09 16:30

Konventsiooni ning selle protokollidega ühinemise seadus

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Pooled,

olles otsustanud täita piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni,

tundes muret selle üle, et õhusaasteainete praegune heitkogus kahjustab Euroopa ja Põhja-Ameerika saastatavates piirkondades ökoloogiliselt ja majanduslikult tähtsaid loodusvarasid, nagu mets, pinnas, vesi ja materjalid (sealhulgas ajaloomälestised), ning võib teatud tingimuste korral kahjustada inimeste tervist,

tunnistades asjaolu, et keskkonna hapestumist põhjustavad peamiselt fossiilkütuse põletamine energia tootmiseks, mitmetes tööstusharudes kasutatavad põhilised tehnoloogilised protsessid, aga ka transport, paisates õhku vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja muid saasteaineid,

olles seisukohal, et esmajoones tuleb vähendada väävli heitkogust, mille tulemusena paraneb keskkonna seisund, majanduse olukord ja inimeste tervis,

meenutades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (ECE) kolmekümne üheksanda istungi otsust, milles rõhutatakse, et on vaja kiiresti välja töötada ECE tegevuspiirkonnas väävli heitkoguse vähendamise kooskõlastatud riiklikud strateegiad ja poliitikad,

meenutades, et konventsiooni täitevorgan tunnistas oma esimesel istungil vajadust oluliselt vähendada väävliühendite iga-aastast heitkogust aastateks 1993 kuni 1995, võttes nende vähendamise arvutuste aluseks 1980. aasta taseme,

meenutades, et õhu saastamisega Euroopa metsade ja veeressursside kahjustamise põhjuste ja selle vältimise mitmepoolne konverents (München, 24.– 27. juuni 1984) palus konventsiooni täitevorganit võtta põhiküsimusena vastu ettepanek sõlmida hiljemalt 1993. aastal erikokkulepe riigi iga-aastase väävli heitkoguse vähendamise või selle piiriüleste voogude vähendamise kohta,

märkides, et mitmed konventsiooniosalised on otsustanud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1993. aastaks vähendada oma iga-aastast väävli heitkogust või selle piiriüleseid voogusid vähemalt 30 protsendi võrra, võttes vähendamise aluseks 1980. aasta taseme,

tunnistades samas, et mõned konventsiooniosalised, kuigi nad sellele protokollile alla ei kirjutanud, annavad siiski olulise panuse piiriülese õhusaaste vähendamisse või teevad jätkuvalt jõupingutusi, et vältida väävli heitkogust, nagu on märgitud täitevorgani kolmanda istungi ettekandele lisatud dokumendis,

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1. Mõisted

Selles protokollis on mõistetel järgmine tähendus:
1. «Konventsioon» tähendab 13. novembril 1979. aastal Genfis vastuvõetud piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni;
2. «EMEP» tähendab piiriüleste õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi;
3. «Täitevorgan» tähendab konventsiooni täitevorganit, mis on loodud vastavalt konventsiooni artikli 10 lõikele 1;
4. «EMEPi geograafiline rakendusala» tähendab piirkonda, mis on kindlaks määratud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokolli artikli 1 lõikes 4, milles käsitletakse 28. septembril 1984. aastal Genfis vastuvõetud piiriüleste õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalist finantseerimist;
5. «Pooled» tähendab selle protokolli pooli, kui kontekstist ei tulene teisiti.

Artikkel 2. Põhisätted

Pooled vähendavad esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1993. aastaks oma iga-aastast väävli heitkogust või selle piiriüleseid voogusid vähemalt 30 protsendi võrra, võttes vähendamise aluseks 1980. aasta taseme.

Artikkel 3. Lisavähendamine

Kui see on vajalik keskkonna seisundi tõttu, peavad pooled riigisiseselt uurima tarvet vähendada väävli heitkogust või selle piiriüleseid voogusid rohkem, kui on ette nähtud artiklis 2.

Artikkel 4. Andmete esitamine iga-aastase heitkoguse kohta

Pool informeerib igal aastal täitevorganit väävli riigisisesest heitkogusest ning selle arvutamise alusest.

Artikkel 5. Piiriüleste voogude arvutamine

Aegsasti enne täitevorgani iga-aastaseid koosolekuid esitab EMEP talle eelmise aasta väävlibilansside ning väävliühendite piiriüleste voogude ja sadestuste arvutused EMEPi geograafilisel rakendusalal, kasutades selleks asjaomaseid mudeleid. Väljaspool EMEPi geograafilist rakendusala kasutatakse seal asuvate poolte konkreetsetele tingimustele sobivaid mudeleid.

Artikkel 6. Riiklikud programmid, poliitikad ja strateegiad

Pooled töötavad konventsiooni järgides viivitamata välja riiklikud programmid, poliitikad ja strateegiad, mis võimaldavad vähemalt 30 protsendi võrra vähendada väävli heitkogust või selle piiriüleseid voogusid võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 1993. aastaks, ning teatavad täitevorganile sellest ja oma asjaomastest saavutustest.

Artikkel 7. Protokolli parandused

1. Iga pool võib teha ettepanekuid protokolli parandada.

2. Parandusettepanekud esitatakse kirjalikult Euroopa Majanduskomisjoni täitevsekretärile, kes saadab need kõigile pooltele. Täitevorgan arutab parandusettepanekuid oma järgmisel iga-aastasel koosolekul, tingimusel et Euroopa Majanduskomisjoni täitevsekretär on ettepanekud pooltele saatnud vähemalt üheksakümmend päeva enne koosolekut.

3. Protokolli paranduse võtavad poolte esindajad vastu konsensuse alusel ning see jõustub paranduse vastuvõtnud poolte suhtes üheksakümnendal päeval pärast kuupäeva, mil kaks kolmandikku pooltest on deponeerinud oma paranduse vastuvõtmisdokumendid. Muude poolte suhtes jõustub nimetatud parandus üheksakümnendal päeval pärast seda, mil kõnealune lepingupool deponeeris paranduse vastuvõtmisdokumendi.

Artikkel 8. Vaidluste lahendamine

Kui kahe või enama poole vahel tekib vaidlus protokolli tõlgendamise või rakendamise üle, püüavad nad selle lahendada läbirääkimiste teel või muu vaidluse pooltele vastuvõetava meetodi abil.

Artikkel 9. Allakirjutamine

1. Protokollile võivad 8. juulist kuni 12. juulini 1985 (k.a) Helsingis (Soome) alla kirjutada Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriigid; riigid, kellel on Euroopa Majanduskomisjoni juures konsultatiivne staatus vastavalt Majandus- ja Sotsiaalnõukogu 28. märtsi 1947. aasta resolutsiooni 36 (IY) punktile 8; ning Euroopa Majanduskomisjoni suveräänsete liikmesriikide loodud regionaalsed majandusintegratsiooni organisatsioonid, kes on pädevad pidama selles protokollis käsitletavates küsimustes läbirääkimisi, sõlmima ja rakendama sellealaseid rahvusvahelisi kokkuleppeid. Siin nimetatud riigid ja organisatsioonid peavad olema konventsiooniosalised.

2. Sellistel regionaalsetel majandusintegratsiooni organisatsioonidel on nende pädevusse kuuluvates küsimustes samad õigused ja kohustused, nagu on nende liikmesriikidel protokolli alusel. Sellisel juhul ei kasuta organisatsiooni liikmesriigid ise oma õigusi.

Artikkel 10. Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Protokolli peavad allakirjutanud pooled ratifitseerima, vastu võtma või kinnitama.

2. Alates 13. juulist 1985 võivad protokolliga ühineda artikli 9 lõikes 1 märgitud riigid ja organisatsioonid.

3. Riik või organisatsioon, kes ühineb protokolliga pärast selle jõustumist, peab artiklis 2 sätestatu ellu viima hiljemalt 1993. aastaks. Ent kui protokolliga ühinetakse pärast 1990. aastat, võib huvitatud pool täita artiklis 2 sätestatu pärast 1993. aastat, kuid mitte hiljem kui 1995. aastal, ning selline pool peab ellu viima artiklis 6 sätestatu.

4. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendid deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde, kes täidab depositaari ülesandeid.

Artikkel 11. Jõustumine

1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

2. Artikli 9 lõikes 1 märgitud riigi või organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokolli või ühineb sellega pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist, jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast poole ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimise kuupäeva.

Artikkel 12. Väljaastumine

Igal ajal pärast viie aasta möödumist protokolli jõustumisest poole suhtes võib see pool protokollist välja astuda, teatades sellest kirjalikult depositaarile. Väljaastumine jõustub üheksakümne päeva möödumisel kuupäevast, mil depositaar on saanud sellekohase teate.

Artikkel 13. Autentsed tekstid

Protokolli originaaleksemplar, mille inglis-, vene- ja prantsuskeelsed tekstid on võrdselt autentsed, deponeeritakse ÜRO peasekretäri juurde.

Eeltoodu kinnituseks on täielikult volitatud isikud sellele protokollile alla kirjutanud.

Koostatud juulikuu kaheksandal päeval ühe tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal Helsingis.

 

Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
on the Reduction of Sulfur Emissions or Their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent

Done at Helsinki on 8 July 1985


The Parties,

Determined to implement the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution,

Concerned that the present emissions of air pollutants are causing widespread damage, in exposed parts of Europe and North America, to natural resources of vital environmental and economic importance, such as forests, soils and waters, and to materials (including historical monuments) and, under certain circumstances, have harmful effects on human health,

Aware of the fact that the predominant sources of air pollution contributing to the acidification of the environment are the combustion of fossil fuels for energy production, and the main technological processes in various industrial sectors, as well as transport, which lead to emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides, and other pollutants,

Considering that high priority should be given to reducing sulphur emissions, which will have positive results environmentally, on the overall economic situation and on human health,

Recalling the decision of the United Nations Economic Commission for Europe (ECE) at its thirty-ninth session, which stresses the urgency of intensifying efforts to arrive at coordinated national strategies and policies in the ECE region to reduce sulphur emissions effectively at national levels,

Recalling the recognition by the Executive Body for the Convention at its first session of the need to decrease effectively the total annual emissions of sulphur compounds or their transboundary fluxes by 1993–1995, using 1980 levels as the basis for calculations of reductions,

Recalling that the Multilateral Conference on the Causes and Prevention of Damage to Forests and Water by Air Pollution in Europe (Munich, 24–27 June 1984) had requested that the Executive Body for the Convention, as a matter of highest priority, adopt a proposal for a specific agreement on the reduction of annual national sulphur emissions or their transboundary fluxes by 1993 at the latest,

Noting that a number of Contracting Parties to the Convention have decided to implement reductions of their national annual sulphur emissions or their transboundary fluxes by at least 30 per cent as soon as possible and at the latest by 1993, using 1980 levels as the basis for calculation of reductions,

Recognizing, on the other hand, that some Contracting Parties to the Convention, while not signing the present Protocol at the time of its opening for signature, will nevertheless contribute significantly to the reduction of transboundary air pollution, or will continue to make efforts to control sulphur emissions, as stated in the document annexed to the report of the Executive Body at its third session,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of the present Protocol,

1. “Convention” means the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, adopted in Geneva on 13 November 1979;

2. “EMEP” means the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe;

3. “Executive Body” means the Executive Body for the Convention constituted under article 10, paragraph 1 of the Convention;

4. “Geographical scope of EMEP” means the area defined in article 1, paragraph 4 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP), adopted in Geneva on 28 September 1984;

5. “Parties” means, unless the context otherwise requires, the Parties to the present Protocol.

Article 2. Basic provisions

The Parties shall reduce their national annual sulphur emissions or their transboundary fluxes by at least 30 per cent as soon as possible and at the latest by 1993, using 1980 levels as the basis for calculation of reductions.

Article 3. Further reductions

The Parties recognize the need for each of them to study at the national level the necessity for further reductions, beyond those referred to in article 2, of sulphur emissions or their transboundary fluxes when environmental conditions warrant.

Article 4. Reporting of annual emissions

Each Party shall provide annually to the Executive Body its levels of national annual sulphur emissions, and the basis upon which they have been calculated.

Article 5. Calculations of transboundary fluxes

EMEP shall in good time before the annual meetings of the Executive Body provide to the Executive Body calculations of sulphur budgets and also of transboundary fluxes and depositions of sulphur compounds for each previous year within the geographical scope of EMEP, utilizing appropriate models. In areas outside the geographical scope of EMEP, models appropriate to the particular circumstances of Parties therein shall be used.

Article 6. National programmes, policies and strategies

The Parties shall, within the framework of the Convention, develop without undue delay national programmes, policies and strategies which shall serve as a means of reducing sulphur emissions or their transboundary fluxes, by at least 30 per cent as soon as possible and at the latest by 1993, and shall report thereon as well as on progress towards achieving the goal to the Executive Body.

Article 7. Amendments to the protocol

1. Any Party may propose amendments to the present Protocol.

2. Proposed amendments shall be submitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe who shall communicate them to all Parties. The Executive Body shall discuss the proposed amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been circulated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to the Parties at least 90 days in advance.

3. An amendment to the present Protocol shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties, and shall enter into force for the Parties which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two-thirds of the Parties have deposited their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article 8. Settlement of disputes

If a dispute arises between two or more Parties as to the interpretation or application of the present Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

Article 9. Signature

1. The present Protocol shall be open for signature at Helsinki (Finland) from 8 July 1985 until 12 July 1985 inclusive, by the member States of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe, pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations, constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe, which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by the present Protocol, provided that the States and organizations concerned are Parties to the Convention.

2. In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which the present Protocol attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.

Article 10. Ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by Signatories.

2. The present Protocol shall be open for accession as from 13 July 1985 by the States and organizations referred to in article 9, paragraph 1.

3. A State or organization acceding to the present Protocol after its entry into force shall implement article 2 at the latest by 1993. However, if the Protocol is acceded to after 1990, article 2 may be implemented later than 1993 by the Party concerned but not later than 1995, and such a Party shall implement article 6 correspondingly.

4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will perform the functions of depositary.

Article 11. Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on which the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

2. For each State and organization referred to in article 9, paragraph 1, which ratifies, accepts or approves the present Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Party of its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession.

Article 12. Withdrawal

At any time after five years from the date on which the present Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from it by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the depositary.

Article 13. Authentic texts

The original of the present Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done at Helsinki this eighth day of July one thousand nine hundred and eighty-five.

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

/otsingu_soovitused.json