Teksti suurus:

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.06.2010
Avaldamismärge:

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 14.02.2008 nr 10
RTL 2008, 16, 231
jõustumine 25.02.2008

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.08.2008 nr 81 (RTL 2008, 69, 986) 18.08.2008

19.02.2009 nr 23 (RTL 2009, 20, 251) 1.03.2009

11.06.2009 nr 65 (RTL 2009, 48, 692) 25.06.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

§ 2. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda:

1) «Metsaseaduse» § 10 lõike 5 tähenduses metsaühistu (edaspidi metsaühistu) küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) paikneva tema liikmete omandis oleva «Metsaseaduse» § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa kohta (edaspidi metsamaa) kinnisasja omaniku antud sellekohase õiguse alusel või § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud tulekaitseobjekti tähistamise või § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juurdepääsutee tähistamise või korrashoidmise korral juurdepääsutee omaniku antud õiguse alusel. Kinnisasja või juurdepääsutee omanik kinnitab metsaühistu liikmena lisas 1 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;

2) füüsilisest või eraõiguslikust juriidilisest isikust erametsaomanik (edaspidi erametsaomanik) tema omandis oleva maapiirkonnas paikneva metsamaa või § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juurdepääsutee tähistamise või korrashoidmise korral tema omandis oleva juurdepääsutee kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele tingimustele:

1) taotleja ei ole pärast 1. jaanuari 2007 saanud ega taotle sama kulu hüvitamiseks samale metsamaa osale kavandatud sama tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

2) kui taotleja on metsaühistu, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

4) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;

5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

6) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasi maksmisele, peab tagasimaksmisele kuulunud summa olema tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral peavad tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

7) taotleja või metsaühistu puhul tema liige tagab tasuta juurdepääsu sellele suitsetamis- ja lõkketegemiskohale, sõiduvahendi peatuskohale ning tuletõrjevee võtmiseks tuletõrje veevõtukoha juurdepääsuteele ja veevõtukohale, mille kohta taotletakse toetust.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

§ 3. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamiseks järgmiste tegevuste kohta:

1) istutamiseks vajaliku maapinna ettevalmistamine, metsapuutaimede soetamine ja istutamine ning vajaduse korral taimekaitsevahendi või metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute soetamine ja kasutusele võtmine (edaspidi uue metsakultuuri rajamine);

2) loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks maapinna ettevalmistamine (edaspidi looduslikule uuenemisele kaasaaitamine);

3) metsakultuuri hooldamine.

(2) Toetust võib taotleda metsatulekahju ennetamiseks järgmiste tegevuste kohta:

1) tuleohumärgi ja -plakati soetamine ja paigaldamine ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee tähistamine (edaspidi tulekaitseobjekti tähistamine);

2) tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale juurdepääsutee ning selle juurde kuuluva sõiduvahendi peatuskoha korrashoidmine (edaspidi juurdepääsutee korrashoidmine);

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

3) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine;

4) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamine ja tähistamine.

(3) Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või -murd.

§ 4. Nõuded toetatavate tegevuste kohta

(1) Toetust võib taotleda § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui:

1) metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 0,5 hektari suurune;

2) uue metsakultuuri rajamise või looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral on pärast 1. jaanuari 2007 toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta tehtud «Metsaseaduse» § 40 alusel sätestatud korras metsakaitseekspertiis ning  «Metsaseaduse» §-s 41 sätestatud alusel ja korras koostatud metsateatisele on tehtud märge «lubatud»;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

3) metsakultuuri hooldamise korral on samale metsamaa osale, mille kohta toetust taotletakse, kahjustatud metsa taastamiseks rajatud uus metsakultuur või on seal looduslikule uuenemisele kaasaaidatud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007 ning samal metsamaa osal toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta on tehtud «Metsaseaduse» § 40 alusel sätestatud korras metsakaitseekspertiis ning «Metsaseaduse» §-s 41 sätestatud alusel ja korras koostatud metsateatisele on tehtud märge «lubatud»;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

4) istutatakse keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 «Metsa majandamise eeskiri» § 15 lõikes 1 ning keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 69 «Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu» lubatud puuliikide metsapuutaimi ning hariliku männi ja kuuse kultiveerimisel arvestatakse keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 75 «Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad» § 3 lõigetes 4 ja 5 toodud nõudeid;

5) istutatavad metsapuutaimed on keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 85 «Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded» kohaselt varustatud puuliiki, kvaliteeti ja päritolu tõendava põhitunnistusega ning sertifitseerimisele mittekuuluvad metsapuutaimed puuliiki ja päritolu tõendava vastavustunnistusega;

6) istutatavad metsapuutaimed on ostetud isikult, kellele on «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 66 alusel Keskkonnaamet väljastanud istutatava puuliigi kohta kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa. Kui taotlejal või metsaühistu puhul tema liikmel endal on nimetatud tegevusluba, võib ta istutada enda kasvatatud metsapuutaimi;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

7) väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike kasvatatud metsapuutaimed vastavad keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määruse nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded» §-s 3 toodud nõuetele ja on varustatud tootjariigi väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakirjaga;

8) metsapuutaimed on istutatud ühtlaselt üle pinna arvestusega vähemalt 2000 metsapuutaime ühe hektari kohta, välja arvatud hariliku männi taimede puhul, mida peab istutama vähemalt 3000 tükki hektarile;

9) metsapuutaimi kaitsvad metsatarvikud on tüvekrae, tüvekaitse, tüvetoru või ladvakaitse.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(2) Toetust võib taotleda § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste kohta, kui:

1) metsamaa asub keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määrusega nr 14 «Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus» kehtestatud suure või keskmise tuleohuga maakonnas ning kavandatavate tegevuste kohta on koostatud lisas 2 toodud vormi kohane metsatulekahju ennetamise projekt;

2) juurdepääsutee korrashoidmise korral on juurdepääsutee eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses ja tehtavateks töödeks on olemasolevale kruusa või siirdekatendiga teele kruusa või siirdekatendi lisamine või kruusa või siirdekatendiga tee hööveldamine;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

3) mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vöönd rajatakse või hoitakse korras keskkonnaministri 1. augusti 2008. a määruse nr 37 «Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded» alusel kehtestatud tuleohutusnõuete kohaselt;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

4) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise korral on selle metsamaa suurus, kuhu suitsetamis- ja lõkketegemiskoht rajatakse, vähemalt 5 hektarit ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoht ei ole suurem kui 60 m2, sinna kuuluvad liivaga varustatud suitsuotste kogumiskoht, prügikast, tulekindel lõkketegemiskoht, puistematerjal lõkke kustutamiseks ning vajaduse korral ilma vundamendi ja välisseinteta varjualune, lauad ja pingid või sõiduvahendi parkimiskoht pindalaga kuni 20 m2.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevuste puhul ei või kavandatava tegevuse elluviimist alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui 2007. aasta 1 jaanuaril.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(4) Paragrahvi 3 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud tegevuste puhul ei või kavandatava tegevuse elluviimist alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(5) Uue metsakultuuri rajamisega või looduslikule uuenemisele kaasaaitamisega ei või alustada enne  «Metsaseaduse» §-s 41 sätestatud alusel ja korras koostatud metsateatisele märke «lubatud» tegemist.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

§ 5. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlbliku maksumuse moodustavad:

1) tegevuse käibemaksuta maksumus ja toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;

2) tegevuse käibemaksuga maksumus, toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuse abikõlbliku maksumuse moodustavad:

1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb tegevuse väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest ja toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;

2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb tegevuse väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ja toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

(3) Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, üheselt mõistetav, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

(4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:

1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;

2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;

3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;

4) kulutused reklaamile;

5) palga- ja koolituskulud ning remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;

6) liisingumakse;

7) sularahamakse, mis ületab 1000 krooni ühe tegevuse kohta, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muu kulu;

8) juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutus, tasu patendi ja litsentsi ostmiseks ning riigilõivu ja teostatavusuuringu eest;

9) notaritasu;

10) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

11) kasutatud kauba ostmiseks tehtud kulutused;

12) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;

13) riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või riigi osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule kuuluva metsamaa ja tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee ning selle juurde kuuluva sõiduvahendi peatuskoha kohta tehtud kulud;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

14) «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud aladel ja objektidel, kus keskkonnakaitselised piirangud ei võimalda teha kavandatavaid töid, tehtud kulud;

15) muud kulud, mis ei ole kavandatava tegevusega otseselt seotud;

16) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 6. Nõuded tegevuse hinnapakkumise kohta

(1) Kui § 3 lõikes 2 nimetatud ühe kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumine).

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(2) Kui § 3 lõikes 2 nimetatud ühe kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumise.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(3) [Kehtetu – RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(4) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga.

(5) Taotleja ja isik, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, ning nende osanik või aktsionär või juhatuse liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

§ 7. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse kohta kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kusjuures toetuse maksimaalne suurus on järgmine:

1) uue metsakultuuri rajamise korral 29 900 krooni hektari kohta, kui metsapuutaimede istutamisel kasutatakse § 4 lõike 1 punktis 9 nimetatud metsatarvikuid, ja 14 100 krooni hektari kohta, kui metsapuutaimed istutatakse ilma metsatarvikuid kasutamata;

2) looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral 2400 krooni hektari kohta;

3) metsakultuuri hooldamise korral 2100 krooni hektari kohta.

(2) Toetust antakse § 3 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud tegevuse kohta kuni 80% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

(3) Toetust antakse suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise ja tähistamise korral kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 78 233 krooni ühe suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ning tähistamiseks ning mitte rohkem kui 312 932 krooni taotleja kohta arengukava programmiperioodil kokku.

(4) Arengukava programmiperioodil võib toetust taotleda:

1) uue metsakultuuri rajamise või looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral sama metsamaa osa kohta tehtud sama metsakaitseekspertiisi alusel üks kord;

2) metsakultuuri hooldamise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas ja mitte üle viie järjestikuse kalendriaasta;

3) tulekaitseobjekti tähistamise ja juurdepääsutee korrashoidmise korral sama tegevuse ja tuletõkestusriba või -vööndi korrashoidmise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas;

4) tuletõkestusriba või -vööndi või suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks sama metsamaa osa kohta üks kord.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 8. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 453 lõike 4 alusel Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) lisas 3 või 4 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

(4) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist Päästeameti kohalikule päästeasutusele või Keskkonnaametile kooskõlastamiseks lisas 2 toodud vormi kohase metsatulekahju ennetamise projekti.

[RTL 2009, 20, 251 – jõust. 1.03.2009]

§ 9. Nõuded taotluse kohta

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja EMK-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(2) Taotleja esitab järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:

1) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;

2) ärakiri metsaühistu üldkoosoleku otsusest, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda arengukava raames toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;

3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega ja andmetega nende omandisse kuuluva metsamaa suuruse kohta mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga;

4) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(3) Taotleja esitab järgmised kavandatava tegevuse nõuetekohasust tõendavad dokumendid:

1) tegevuse asukoha skeem või ärakiri katastriüksuse plaanist, millele on märgitud kavandatava tegevuse asukoht ja sellega seotud katastriüksuste piirid koos katastritunnustega;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul tegevuse asukohajärgse Päästeameti kohaliku päästeasutuse ja Keskkonnaameti kooskõlastatud metsatulekahju ennetamise projekt;

[RTL 2009, 20, 251 – jõust. 1.03.2009]

3) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et veevõtukohale juurdepääsutee on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt üks hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga;

5) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul lisas 5 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel § 6 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;

6) kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui tegevus, mille kohta toetust taotletakse, viiakse ellu kaasomandis oleval metsamaal või kaasomandis oleva eratee tähistamiseks või korrashoidmiseks;

7) ärakiri § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud kinnituskirjast, kui toetust taotleb metsaühistu.

(4) Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul ühe ja § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 10. Taotluse vastuvõtmine

EMK kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

§ 11. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) EMK kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:

1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;

2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;

3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(3) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastamise kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb EMK «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

§ 12. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve, hindab EMK nõuetele vastavaid taotlusi lisas 6 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 kohaselt.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul hinnatakse nõuetele vastavaid taotlusi lisas 6 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 kohaselt, kui toetuse rahastamiseks jätkub eelarvevahendeid pärast § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta toetuse taotlemiseks esitatud nõuetele vastavate taotluste rahuldamist ja kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve.

(3) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel eelistatakse § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul võrdsete hindepunktide korral taotlejat, kelle taastatava metsa pindala on suurem, ning § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul eelistatakse võrdsete hindepunktide korral taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

(4) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul lõigete 1 ja 3 alusel kõrgema koondhinde saanud taotlus ning § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul lõigete 2 ja 3 alusel kõrgema koondhinde saanud taotlus.

§ 13. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib EMK teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(4) EMK teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

§ 14. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata EMK-d kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

(2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata EMK-d kirjalikult:

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;

2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;

3) metsaühistu või mittetulundusühingu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

(3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata EMK-d kirjalikult nõusoleku saamiseks:

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

1) tegevusega seotud muudatustest;

2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 15. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(2) Toetuse saaja on kohustatud:

1) säilitama selle metsamaa, mille kohta on toetust saadud, sihtotstarbe metsamaana vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

2) säilitama ja tagama saadud toetuse eest rajatud või korras hoitud tulekaitseobjekti sihipärase kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

3) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;

4) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on metsaühistu, kelle liige on selle metsamaa osa, mille kohta on toetust saadud, sihtotstarvet  metsamaana muutnud enne viie aasta möödumist arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest;

[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009]

5) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.

§ 16. Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 7 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;

2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

(2) Uue metsakultuuri rajamise korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

1) lisas 8 toodud vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta;

2) istutatud metsapuutaimede päritolu tõendava põhitunnistuse ärakiri (sertifitseeritava puuliigi puhul) või metsataimepartii vastavustunnistuse ärakiri (sertifitseerimisele mittekuuluva puuliigi puhul);

3) väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki kasvatatud metsapuutaimede istutamise korral tootjariigi väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakiri;

4) kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa ärakiri.

(3) Toetuse väljamaksmiseks looduslikule uuenemisele kaasaaitamise ja metsakultuuri hooldamise korral ning § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuse puhul esitab toetuse saaja EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele lisas 8 toodud vormi kohase kinnituse tööde tegemise kohta.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(4) Lõike 1 punktis 1 nimetatud tellitud teenuse või tehtud töö või ostetud kauba kohta väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 17. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) EMK teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul arvates § 6 lõigetes 1–3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

(2) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole ühe kuu jooksul arvates lõikes 1 nimetatud ettepaneku saamisest.

(3) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(4) EMK teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

§ 18. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab EMK kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

[RTL 2008, 69, 986 – jõust. 18.08.2008]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 8 lõike 2 alusel PRIA määratud esimesel taotluse esitamise tähtajal võib taotleda toetust tegevuse kohta, mille elluviimist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril, ning esitada § 16 lõigetes 1–3 nimetatud dokumendid koos taotlusega.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul otsustatakse toetuse maksmine sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

/otsingu_soovitused.json