Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 48, 696

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 12.06.2009 nr 50

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135; 2009, 25, 328) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 lõike 1 tabelis tunnistatakse kehtetuks rida

«Mitteradioloogi poolt läbiviidav ultraheliuuring ühest piirkonnast 7968»;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabeli real uuringu nimetusega «Vaginaalne või rektaalne ultraheliuuring» teisest veerust jäetakse välja number «7949»;

3) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabeli real uuringu nimetusega «Raseduse jälgimise käigus tehtav ultraheliuuring» teisest veerust jäetakse välja numbrid »7970» ja »7945»;

4) määruse lisad 3, 4, 7, 9 ja 11 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–5.

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 15.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03321.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json