Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 48, 697

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

Vastu võetud 15.06.2009 nr 51

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 13 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» (RTL 2001, 100, 1369; 2009, 10, 124) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) veele, mis on ravim «Ravimiseaduse» mõistes;»;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Asukohajärgne tervisekaitsetalitus teavitab viivitamata ja nõustab tasuta käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 toodud veevarustuse omanikke, kui vee kvaliteedi tõttu tekib võimalik ettenähtav oht inimeste tervisele ning nõustab meetmete osas, mis on võimalik võtta tervise kaitseks vee saastamisest tingitud kahjuliku mõju eest. Sõit objektile ja tagasi, objekti külastamine, joogiveeproovide võtmine ja veeproovide analüüsimine toimub rahvatervise seaduse § 21 lõike 5 alusel kehtestatud hinnakirja kohaselt.»;

3) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Joogivee käitleja on ettevõtja «Veeseaduse» § 132 lõike 1 tähenduses.»;

4) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Joogivett loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite ega mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa §-des 4 ja 5 esitatud piirsisaldusi.»;

5) paragrahvi 3 lõikesse 4 lisatakse sõna »ja» järele sõnad «inimese tervise kaitsmise vajaduse korral»;

6) paragrahvi 5 rea 8 märkuste veerust jäetakse välja sõnad «märkus 2» ning tabeli allolev märkus 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 märkuses 4 asendatakse sõna «herbitsiididega» sõnaga «pestitsiididega»;

8) paragrahvi 6 tabelis asendatakse rida «Kolooniate arv 22 °C 100 PMÜ /1 ml» järgmise reaga:

«Kolooniate arv 22 °C Ebaloomulike muutusteta   »;

9) paragrahvi 6 tabelis asendatakse läbivalt sõna «ebatavaliste» sõnaga «ebaloomulike»;

10) paragrahvi 6 tabeli märkus 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Märkus 7: Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi on pärit või mõjutatud pinnaveest. Clostridiumi perfringens’i esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes.»;

11) paragrahvi 6 märkus 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Märkus 10: Efektiivdoosi kindlakstegemiseks ei pea kontrollima joogivee triitiumisisaldust või radioaktiivsust, kui muu järelevalve käigus on saadud tõendatavad tulemused, et triitiumisisaldus või väljaarvutatav kumulatiivne doos on palju väiksemad, kui parameetri väärtus. Sellisel juhul tuleb edastada nimetatud andmed Tervisekaitseinspektsioonile, kes edastab tulemused Euroopa Komisjonile.»;

12) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) jaotusvõrgu kaudu antava vee puhul ruumi või rajatise selles paigas, kus see väljub üldjuhul inimtarbimiseks kasutatavatest kraanidest. Kui joogivesi ei vasta nõuetele rakendatakse § 2 lõiget 3;»;

13) paragrahvi 8 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Proovide arv peab jagunema aja ja koha lõikes võrdselt niipalju kui võimalik.»;

14) paragrahvi 9 lõige 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) proovi võtmise kohtade arv ja nende asukohad, arvestades eraldi proovide võtmise vajadust juhul, kui veekvaliteeti veevarustussüsteemis ei saa käsitleda umbes ühetaolisena;»;

15) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «piirsisalduse ületamine ebatõenäoline» sõnadega «saadud piirmääradest märkimisväärselt paremaid tulemusi.»;

16) paragrahvi 9 lõike 4 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Märkimisväärselt paremaks tulemuseks loetakse tulemust, kui:»;

17) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tavakontrolli proovide arv ei tohi olla väiksem kui 50% paragrahvis 8 lõike 5 tabelis määratud proovide arvust.»;

18) paragrahvi 10 lõige 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) rakendama vajalikke abinõusid parameetrite mittevastavuse vähendamiseks, nagu asjakohased puhastusmeetodid, et muuta vee omadusi enne selle jaotusvõrku suunamist, vähendades või likvideerides seeläbi riski, et vesi pärast jaotusvõrgu läbimist parameetrite väärtustele ei vasta ning teavitab sellest tarbijaid ning käitlemise asukohajärgset tervisekaitsetalitust.»;

19) paragrahvi 11 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Clostridium perfringens (kaasa arvatud eosed) analüüsimiseks kasutatava «M-CP» agari valmistamise juhis on järgmine:»;

20) paragrahvi 11 lõike 5 tabeli neljandasse veergu lisatakse pärast sõnu «Avastamispiir % piirsisaldusest» sõnad «märkus 6»;

21) paragrahvi 11 lõike 5 tabelit täiendatakse märkusega 6 järgmises sõnastuses:

«Märkus 6: Avastamispiir on kas parameetrit väikeses koguses sisaldava loodusliku proovi partii kolmekordne suhteline standardhälve või võrdlusproovi ehk tühiproovi partii viiekordne suhteline standardhälve.»;

22) paragrahvi 11 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Värvuse, lõhna, maitse, orgaanilise süsiniku sisalduse (TOC) ja radioloogiliste näitajate määramiseks tuleb kasutada Eesti või rahvusvahelisi standardmeetodeid.».

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json