Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 52, 757

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 16.06.2009 nr 68

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määrust nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri» (RTL 2004, 27, 445; 2009, 19, 236) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) sõiduki tüüp, variant, versioon on kehtivates tehnonõuetes toodud sõidukite jaotus tüübiks, variandiks ja versiooniks;»;

2) paragrahvi 2 punkti 30 alapunkt b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« b) kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis tõendatakse elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga. Sõiduki omamist tõendatakse sõiduki registreerimistunnistusega. Sõiduk ei tohi liikmesriigis olla registreeritud tähtajaliselt;»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

« 33) elektrisõiduk on sõiduk, mille liikumapanev jõud kantakse üle ainult elektrimootoriga vähemalt ühele sõiduki veoteljele.»;

4) paragrahvi 3 lõike 4 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sõidukitel, millel on elektriajam ja puudub sisepõlemismootor, ei kehti sisepõlemismootoritega sõidukitele kehtestatud heitmete ja müra nõuded ning nad peavad täitma E-reeglis nr 100 sätestatud nõudeid.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) M-, N- ja O-kategooria esmaregistreeritavate sõidukite tüüpidele on alates lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest nõutud direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus, välja arvatud M1-kategooria sõidukid, millel võib olla direktiivi 70/156/EMÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus. Alates 9. novembrist 2004. a peab esmaregistreeritav L-kategooria sõiduki tüüp omama direktiivi 2002/24/EÜ kohast sõiduki EÜ tüübikinnitust.»;

6) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud menetlust ja nõudeid. L kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ sätestatud menetlust ja nõudeid. Toodete E tüübikinnitusel rakendatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes» ja E-reeglites sätestatud menetlust ja nõudeid.»;

7) paragrahvi 3 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Igal tüübikinnitust omavasse sõidukitüüpi kuuluval esmaregistreeritaval sõidukil peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistuse, mis tõendab sõiduki kinnitatud tüübile vastavust, väljastab valmistaja, tema ametlik esindaja või ARK ning see peab sisaldama lisas 14 toodud andmeid, välja arvatud:
1) M-, N- ja O-kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis sõltuvalt kategooriast peab lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest alates olema direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane;
2) alates 29. aprillist 2009. a M1-kategooria EÜ väikeseeria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2007/46/EÜ kohane;
3) alates 9. novembrist 2004. a esmaregistreeritava L-kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2002/24/EÜ kohane.»;

8) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Tüübivastavuse tunnistus tuleb väljastada paberil, mida kaitseb värviline graafika või millel on tootja identifitseeriv vesimärk.»;

9) paragrahvi 3 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.»;

10) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Üksiksõiduki kinnituse omistamisel tasub üksiksõiduki kinnituse taotleja riigilõivu vastavalt seaduses kehtestatud määradele.»;

11) paragrahvi 4 lõike 2 eelviimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud menetlust.»;

12) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sõiduki tüübi riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 2, 6, 7 või 8 nimetatud toodete EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
1) M-, N- ja O-kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest alates direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
2) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
3) alates 29. aprillist 2009. a M1-kategooria EÜ väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
4) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse § 7 kohaselt.»;

13) paragrahvi 4 lõike 8 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Sõiduki tüübi riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:»;

14) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) lisades 2–9 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid, välja arvatud:
a) M-, N- ja O-kategooria sõidukid, mille kohta tuleb alates lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest esitada direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
b) alates 9. novembrist 2004. a L-kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L-kategooria sõiduki kõik tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2002/24/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
c) alates 29. aprillist 2009. a M1-kategooria väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;»;

15) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kui sõidukitüübile ei ole omistatud EÜ tüübikinnitust, tuleb avaldusele lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisas I nimetatud andmed;»;

16) paragrahvi 4 lõike 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) avaldus, millele tuleb lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisas I nimetatud andmed;»;

17) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõna «esmaregistreeritavale» sõnaga «esmaregistreeritavatele»;

18) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistatakse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukile ümberehitus.»;

19) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse vastavalt kas direktiivis 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ sätestatud menetlust või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes» sätestatud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse direktiivis 2002/24/EÜ sätestatud menetlust.»;

20) lisa 1 tabelis asendatakse piirarv «50» piirarvuga «75»;

21) lisa 2 tabeli A rida 2a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
2a Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid /
juurdepääs andmetele
Määrus (EÜ) nr 715/20077) X(9) X(9)   X(9) X(9)          

22) lisa 2 tabeli A rea 2a järele lisatakse rida 2b järgmises sõnastuses:

23) lisa 2 tabeli A rida 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ X(5) X(5) X(5) X(5) X(5) X(5) X X X X

24) lisa 2 tabeli A rea 8 teine veerg muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kaudse nähtavusega seadmed»;

25) lisa 2 tabeli A rea 31 teine veerg muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Turvavööd ja muud turvasüsteemid»;

26) lisa 2 tabeli A read 34 ja 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ X (1) (1) (1) (1) (1)        
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ X (2) (2) (2) (2) (2)        

27) lisa 2 tabeli A rida 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
41 Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid 2005/55/EÜ X(10) X(10) X X(10) X(10) X        

28) lisa 2 tabeli A rida 50 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
50 Haakeseade 94/20/EÜ X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X X X X

29) lisa 2 tabeli A reas 52 viiendas ja kuuendas veerus asendatakse tähis «X(1)» tähisega «X(12)»;

30) lisa 2 tabeli A reas 53 neljandas veerus asendatakse tähis «X» tähisega «X(6)»;

31) lisa 2 tabeli A reas 54 neljandas ja seitsmendas veerus asendatakse tähis «X» tähisega «X(11)»;

32) lisa 2 tabeli A reas 55 esimeses veerus asendatakse number «55» numbriga «56»;

33) lisa 2 tabeli A reas 56 esimeses veerus asendatakse number «56» numbriga «57»;

34) lisa 2 tabeli A rida 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

35) lisa 2 tabeli A rida 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
59 Ringlussevõetavus 2005/64/EÜ X(13)     X(13)            

36) lisa 2 tabeli A rida 59 tunnistatakse kehtetuks;

37) lisa 2 tabeli A rida 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
61 Kliimaseade 2006/40/EÜ X     X(8)            

38) lisa 2 tabelit A täiendatakse reaga 62 järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 X X X X X X        

39) lisa 2 tabeli C rida 9 tunnistatakse kehtetuks;

40) lisa 2 täiendatakse enne lisa 2 märkuseid tabeliga D järgmises sõnastuses:

«Tabel D

Direktiivi 2007/46/EÜ rakendamise kuupäevad

Sõiduki kategooria

Rakendumise kuupäevad

Uued
sõidukitüübid

Vabatahtlik

Uued
sõidukitüübid

Kohustuslik

Olemasolevad
sõidukitüübid

Kohustuslik

M1 N/A 29. aprill 2009 N/A
M1-kategooria eriotstarbelised sõidukid 29. aprill 2009 29. aprill 2011 29. aprill 2012
N1-kategooria mittekomplektsed ja komplektsed sõidukid 29. aprill 2009 29. oktoober 2010 29. oktoober 2011
N1-kategooria komplekteeritud sõidukid 29. aprill 2009 29. oktoober 2011 29. oktoober 2013
N2-, N3- ja O-kategooria mittekomplektsed ja komplektsed sõidukid 29. aprill 2009 29. oktoober 2010 29. oktoober 2012
M2- ja M3-kategooria mittekomplektsed ja komplektsed sõidukid 29. aprill 2009 29. aprill 2010 29. oktoober 2010
N1-, N2-, N3-, M2-, M3- ja O-kategooria eriotstarbelised sõidukid 29. aprill 2009 29. oktoober 2012 29. oktoober 2014
N2- ja N3-kategooria komplekteeritud sõidukid 29. aprill 2009 29. oktoober 2012 29. oktoober 2014
M2- ja M3-kategooria komplekteeritud sõidukid 29. aprill 2009 29. aprill 2011 29. oktoober 2011
O-kategooria komplekteeritud sõidukid 29. aprill 2009 29. oktoober 2011 29. oktoober 2013

41) lisa 2 märkused muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Märkused:

X: Kohaldatav õigustloov akt (vt täpsemalt aktist).

(1) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobivate jäite ja niiskuse eemaldamise seadmetega.

(2) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobiva klaasipesuri ja -puhastiga.

(3) Direktiivi 94/20/EÜ nõudeid kohaldatakse ainult haakeseadisega varustatud sõidukite suhtes.

(4) Direktiivi 98/91/EÜ nõudeid kohaldatakse ainult juhul, kui tootja taotleb EÜ tüübikinnitust ohtlike kaupade veoks ettenähtud sõidukile.

(5) Veeldatud naftagaasi ja maagaasiga käitatavate sõidukite korral on nõutav tüübikinnitus vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale 67, mida on muudetud muudatuste seeriaga 01, või eeskirjale 110, kuni võetakse vastu asjakohased direktiivi 70/221/EMÜ muudatused, et kõnealune direktiiv hõlmaks ka veeldatud naftagaasi- ja maagaasimahuteid.

(6) Kui tehniliselt lubatud maksimaalne täismass ei ületa 2,5 tonni.

(7) Tuletatud M1-kategooria sõidukitest.

(8) Ainult N1-kategooria sõidukite korral – I klass, nagu see on kirjeldatud direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 esimeses tabelis.

(9) Sõidukitel, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Tootja nõudmisel võib kehtida sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.

(10) Sõidukitel, mille tuletatud mass ületab 2610 kg ja mille puhul ei kasutatud käesoleva lisa märkuses nr 9 esitatud võimalust.

(11) Kehtib ainult sõidukitele, mille madalaima istme «Istme võrdluspunkt (punkt «R»)» ei paikne maapinnast kõrgemal kui 700 mm. «R»-punkt on määratletud direktiivis 77/ 649/EMÜ.

(12) Tüübikinnitussertifikaati võib asendada katseprotokoll või valmistaja tunnistus, kusjuures direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud.

(13) Ei rakendata:
a) eriotstarbelistele sõidukitele;
b) mitmes komplekteerimisastmes valmistatud N1 kategooria sõidukitele eeldusel, et baassõiduk vastab käesoleva direktiivi nõuetele;
c) väikeseeriana toodetud sõidukitele.»;

42) lisa 3 tabeli päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse, direktiivi või E-reegli number Nõue Märkused

43) lisa 3 tabeli rea 2a järele lisatakse rida 2b järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse direktiivi või E-reegli number Nõue Märkused
2b Elektriautod E-reegel nr 100 A  

44) lisa 3 tabeli rida 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse, direktiivi või
E-reegli number
Nõue Märkused
6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ C Koodi 602 nõue 15 ning koodi 606 nõuded.

45) lisa 3 tabeli rida 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse, direktiivi või
E-reegli number
Nõue Märkused
31 Turvavööd 77/541/EMÜ B Koodi 112 nõuded 1, 2, 3, 4, 5

46) lisa 6 tabeli rida 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ A X X X X X        

47) lisa 6 tabeli rida 38 tunnistatakse kehtetuks;

48) lisa 6 tabeli rida 57 tunnistatakse kehtetuks;

49) lisa 6 täiendatakse ridadega 58–62 järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 78/2009 N/A(*)                  
59 Ringlusessevõetavus 2005/64/EÜ N/A(*)                  
61 Kliimaseadmed 2006/40/EÜ X(2)
B(3)
                 
62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 X                  

50) lisa 6 märkused muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Elektrooniline alakoost.

(2) Komponent.

(3) Sõiduk.

(4) Paigalduseeskirjad.

(5) Kehtib siiski direktiivi 2005/64/EÜ artikkel 7.

(*) Koos sõidukiga tarnitavad esikaitsesüsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 78/2009 nõuetele, need on varustatud tüübikinnituse numbriga ning on vastavalt märgistatud.

Tingmärkide selgitus

X: Tuleb väljastada EÜ tüübikinnitustunnistus; tuleb tagada toodangu nõuetelevastavus.

A: Lubatud on ainult õigustloovas aktis määratletud erandid. Tüübikinnitustunnistust ja tüübikinnitusmärki ei nõuta. Katsearuande vormi kehtestab teavitatud tehniline teenistus.

B: Tuleb täita õigustloova akti tehnilisi eeskirju. Õigustloova aktiga ettenähtud katsed tuleb läbi viia täies ulatuses; tüübikinnitusasutuse nõusolekul võib neid teostada tootja ise; tootjal võidakse lubada väljastada tehniline aruanne; tüübikinnitustunnistust ei ole vaja väljastada ja tüübikinnitust ei nõuta.

C: Tootja peab tüübikinnitusasutusele tõendama, et õigustloova akti olulised nõuded on täidetud. Seda õigustloovat akti ei kohaldata (nõudeid ei ole kehtestatud).»;

51) lisa 7 tabelit B täiendatakse pärast viimast rida järgmiste ridadega:

Rehvid 30
Rehvid 54
Nõuded varurattale 64

52) lisa 8 tabelit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
101 L kategooria sõiduki pidurdamine 93/14/EMÜ A  
102 L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid 93/29/EMÜ D  
103 L kategooria sõiduki helisignaal 93/30/EMÜ D  
104 2-rattalise mootorsõiduki seisutoed 93/31/EMÜ C Koodi 120 nõue 2.
105 2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide 93/32/EMÜ C Koodi 119 nõuded 2, 3.
106 L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis 93/33/EMÜ C Koodi 118 nõuded 2, 3.
107 L kategooria sõiduki andmesilt 93/34/EMÜ C Koodi 101 nõue 2.
108 L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 93/92/EMÜ   B1)
  D2)
 
109 L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed 93/93/EMÜ D  
110 L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht 93/94/EMÜ C Koodi 102 nõuded 3, 4.
111 L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus 95/1/EÜ B Määratakse sõiduki registreerimistunnistuse või valmistaja andmete alusel.
112 Rehvid 97/24/EÜ B  
112 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 97/24/EÜ B  
112 Sõidukist väljaulatuvad osad 97/24/EÜ D  
112 Tahavaatepeeglid 97/24/EÜ B  
112 Heitmed 97/24/EÜ A  
112 Kütusepaagid 97/24/EÜ D  
112 Võimsuspiirajad 97/24/EÜ A  
112 Raadiohäirete summutid 97/24/EÜ D  
112 Müra 97/24/EÜ A  
112 Haakeseadmed 97/24/EÜ B  
112 Turvavööd 97/24/EÜ D  
112 Ohutu klaas 97/24/EÜ D  
113 Kiirusmõõdik 2000/7/EÜ D  

53) lisa 9 tabeli A rida 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 ≤25001) kg M1 >25001) kg M2 M3
8 Kaudse nähtavusega seadmed 2003/97/EÜ X G G G

54) lisa 9 tabeli A rida 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 ≤25001) kg M1 >25001) kg M2 M3
41 Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid 2005/55/EÜ H G+H G+H G+H

55) lisa 9 tabeli A reas 47 kuuendas veerus kustutatakse täht «X»;

56) lisa 9 tabel A rida 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 ≤25001) kg M1 >25001) kg M2 M3
58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 78/2009 X N/A    

57) lisa 9 tabeli A rea 58 esimeses veerus asendatakse arv «58» arvuga «59»;

58) lisa 9 tabeli A rida 59 tunnistatakse kehtetuks;

59) lisa 9 tabeli A rea 60 esimeses veerus asendatakse arv «60» arvuga «61»;

60) lisa 9 tabelit A täiendatakse reaga 62 järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 ≤25001) kg M1 >25001) kg M2 M3
62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 Q G+Q G+Q G+Q

61) lisa 9 tabeli B rida 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
36 Küttesüsteem 2001/56/EÜ X X X X X X X X X

62) lisa 9 tabeli B rida 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
41 Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid 2005/55/EÜ A X X X X X      

63) lisa 9 tabeli B rea 52 viiendasse ja kuuendasse veergu lisatakse täht «A»;

64) lisa 9 tabeli B rida 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 78/2009 N     N/A          

65) lisa 9 tabeli B rea 58 esimeses veerus asendatakse arv «58» arvuga «59»;

66) lisa 9 tabeli B rida 59 tunnistatakse kehtetuks;

67) lisa 9 tabeli B rea 60 esimeses veerus asendatakse arv «60» arvuga «61»;

68) lisa 9 tabelit B täiendatakse reaga 62 järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 A A A A A A      

69) lisa 9 tabeli C rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
2a Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid /
juurdepääs andmetele
715/2007/EÜ Q Q   Q Q        

70) lisa 9 tabeli C rida 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või
E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
41 Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid 2005/55/EÜ A X X X X X      

71) lisa 9 tabeli C rea 58 esimeses veerus asendatakse arv «58» arvuga «59»;

72) lisa 9 tabeli C rida 59 tunnistatakse kehtetuks;

73) lisa 9 tabelis C rea 60 esimeses veerus asendatakse arv «60» arvuga «61»;

74) lisa 9 tabelit C täiendatakse reaga 62 järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 Q Q Q Q Q      

75) lisa 9 tabeli D päise neljas veerg muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«N3 kategooria liikurkraanad»;

76) lisa 9 tabeli D rida 2a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse või direktiivi number N3 kategooria liikurkraanad
2a Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid /
juurdepääs andmetele
Määrus (EÜ) nr 715/2007 N/A

77) lisa 9 tabeli D rea 17 kolmandas veerus asendatakse direktiivi number «75/483/EMÜ» numbriga «75/443/EMÜ»;

78) lisa 9 tabeli D rida 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse või direktiivi number N3 kategooria liikurkraanad
41 Heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid 2005/55/EÜ V

79) lisa 9 tabelit D täiendatakse reaga 62 järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse või direktiivi number N3 kategooria liikurkraanad
62 Vesiniksüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 X

80) lisa 9 täiendatakse enne lisa 9 märkuseid tabeliga E järgmises sõnastuses:

«Tabel E. Ratastooliga juurdepääsetavad sõidukid

  Nimetus Määruse või direktiivi number M1
1 Müratase 70/157/EMÜ X
2 Heitmed 70/220/EMÜ G+W1
2a Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid / juurdepääs andmetele Määrus (EÜ) nr 715/2007 G+W1
3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ X+W2
4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ X
5 Rooliseade 70/311/EMÜ X
6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ X
7 Helisignaal 70/388/EMÜ X
8 Kaudse nähtavusega seadmed 2003/97/EÜ X
9 Pidurdamine 71/320/EMÜ X
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ X
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ X
12 Sisustus 74/60/EMÜ X
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ X
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ X
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ X+W3
16 Kerest väljaulatuvad osad 74/483/EMÜ X+W4
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/443/EMÜ X
18 Andmesilt 76/114/EMÜ X
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ X+W5
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ X
21 Helkurid 76/757/EMÜ X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ X
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X
31 Turvavööd 77/541/EMÜ X+W6
32 Vaateväli sõiduki ees 77/649/EMÜ X
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ X
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ X
36 Küttesüsteem 2001/56/EÜ X
37 Ratta poripõlled (sõiduautod) 78/549/EMÜ X
38 Peatoed 78/932/EMÜ X
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ X+W7
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ X
41 Diisli heitmed 2005/55/EÜ X
44 Massid ja mõõtmed (sõiduautod) 92/21/EMÜ X+W8
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ X
46 Rehvid 92/23/EMÜ X
50 Haakeseade 94/20/EÜ X
51 Tuleohutus 95/28/EÜ  
53 Eest kokkupõrge 96/79/EÜ N/A
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ N/A
58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 78/2009 X
59 Ringlussevõetavus 2005/64/EÜ N/A
61 Kliimaseade 2006/40/EÜ X
62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 X

81) lisa 9 märkuseid täiendatakse märkustega W1–W10 järgmises sõnastuses:

«W1 – Nõuded tuleb täita, kuid väljalaskesüsteemi muutmine on lubatud täiendavate katsetusteta tingimusel, et see ei mõjuta heitmekontrolliseadmeid, sealhulgas tahkete osakeste filtreid (kui need on olemas). Uut kütuseaurude katsetust muudetud sõidukil ei nõuta tingimusel, et kütuseaurude hulga piiramise seadmed säilitatakse sellisena, nagu baassõiduki tootja need paigaldas. Kõige representatiivsemale baassõidukile antud EÜ tüübikinnitus jääb kehtima hoolimata võrdlusmassi muutusest.

W2 – Nõuded tuleb täita, kuid lubatud on muuta tankimistorustiku, kütusevoolikute ja kütuseaurutorude paigutust ning pikkust. Lubatud on originaalkütusepaagi ümberpaigutamine.

W3 – Ratastooli asukohta loetakse istekohaks. Iga ratastooli jaoks nähakse ette piisav pind. Eripinna pikitasand on paralleelne sõiduki pikitasandiga. Sõidukiomanikule tehakse kättesaadavaks asjakohane teave selle kohta, et sõidukis istmena kasutatav ratastool peab suutma vastu pidada jõududele, mida avaldab kinnitusmehhanism erinevate sõidutingimuste korral. Sõiduki istmeid võib asjakohaselt kohandada tingimusel, et nende kinnituspunktid, mehhanismid ja peatoed tagavad direktiivis ettenähtuga samaväärsed tööparameetrid.

W4 – Direktiivi täitmist nõutakse ooteasendis olevate sisenemist hõlbustavate seadmete korral.

W5 – Igale ratastoolikohale paigaldatakse integreeritud turvasüsteem, mis koosneb ratastooli turvasüsteemist ja ratastoolikasutaja turvasüsteemist. Turvasüsteemide kinnituspunktid peavad vastu pidama direktiivis 76/115/EMÜ ja standardis ISO 10542-1: 2001 ette nähtud jõududele. Ratastooli kinnitamiseks ettenähtud vöö ja kinnitusdetailid (kinnitusmehhanismid) peavad vastama direktiivi 77/541/EMÜ ja standardi ISO 10542 asjaomase osa nõuetele. Katsetused viib läbi tehniline teenistus, mis on vastavalt eespool viidatud direktiividele määratud katsetuste läbiviijaks ja kontrollijaks. Lähtutakse nendes direktiivides esitatud kriteeriumitest. Katsetused viiakse läbi standardis ISO 10542 kirjeldatud asendusratastooliga.

W6 – Kui ümberehitamise tõttu tuleb turvavööde kinnituspunktid viia väljapoole direktiivi 77/541/EMÜ I lisa punktis 2.7.8.1 ette nähtud tolerantsi, kontrollib tehniline teenistus, kas muudatus tähendab halvimat võimalikku juhtumit või mitte. Kui muudatus tähendab halvimat võimalikku juhtumit, viiakse läbi direktiivi 77/541/EMÜ VII lisas ette nähtud katsetus. EÜ tüübikinnituse laiendust ei ole vaja väljastada.

W7 – CO2 heitmete uut mõõtmist ei ole vaja teostada, kui W1 kohaste sätete kohaldamise korral ei ole vaja läbi viia uusi väljalasketoru heitgaasikatsetusi.

W8 – Arvutustes eeldatakse, et ratastool koos kasutajaga kaalub 100 kg. Massikese asub kolmemõõtmelise masina H-punktis. Tehniline teenistus kaalub ka võimalust kasutada ühte või mitut elektrilist ratastooli, mille korral eeldatakse, et need kaaluvad koos kasutajaga 250 kg. Elektrilise ratastooli kasutamisest tulenev reisijate mahutavuse piirang märgitakse tüübikinnitustunnistusele ja asjakohane viide sellele lisatakse vastavustunnistusele.

W9 – Muudetud sõidukil ei nõuta uut katsetust tingimusel, kui sõiduki ümberehitamine ei mõjuta juhi R-punkti ees asetsevat šassii esiosa ning mitte ühtegi täiendava turvasüsteemi osa (turvapatju) ei ole eemaldatud ega deaktiveeritud.

W10 – Muudetud sõidukil ei nõuta uut katsetust tingimusel, kui küljetugevdusi ei ole muudetud ning mitte ühtegi täiendava turvasüsteemi osa (külgturvapatju) ei ole eemaldatud ega deaktiveeritud.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json