Teksti suurus:

EORI numbri kasutuselevõtmisega seotud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 714

EORI numbri kasutuselevõtmisega seotud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9, § 39 lõike 7, § 49 lõike 2, § 52 lõike 4, § 55, § 97 lõike 5 ja § 99 lõike 4 alusel ning kooskõlas § 35 lõikega 2.

§ 1. Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruses nr 83 «Kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise kord» (RTL 2004, 50, 863) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) deklarandi või tema esindaja nimi, EORI number ja asukoha aadress;»;

2) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) tootja nimi ja registrikood või EORI number;».

§ 2. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 87 «Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord» (RTL 2004, 50, 867; 2007, 41, 703) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) taotleja nimi, isikukood või EORI number ja aadress;»;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kauba üleandja nimi, isikukood või EORI number, aadress ja allkiri;».

§ 3. Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 85 «Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise kord» (RTL 2004, 50, 865) § 7 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) hoolekandeasutuse nimi, asukohajärgne aadress ja EORI number;».

§ 4. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2008, 105, 1506) § 17 lahter «Ladustaja» sõnastatakse järgmiselt:

«Ladustaja

Märgitakse ladustaja nimi, isikukood või EORI number ja aadress.».

§ 5. Rahandusministri 2. mai 2006. a määruse nr 32 «Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised» (RTL 2006, 40, 703) § 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) taotleja nimi, isikukood või EORI number, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;».

§ 6. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 88 «Tollioksjoni korraldamise kord» (RTL 2004, 50, 868) § 8 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tollioksjoni korraldaja nimi, EORI number ja aadress;».

§ 7. Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json