Teksti suurus:

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 712

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord

Vastu võetud 17.06.2009 nr 66

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 21 lõigete 3 ja 4 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas (EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3–27), artikli 17 lõike 1, artikli 22 lõike 4 ning artikli 25 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord.

§ 2. Segusid, segasööta või denatureeritud lõssipulbrit tootva ettevõtte heakskiitmine

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 9 lõikes 1 nimetatud toiminguid teha sooviv isik, kelle ettevõtet on «Söödaseaduse» alusel ja korras Veterinaar- ja Toiduamet tunnustanud või kelle ettevõte on «Söödaseaduse» alusel ja korras registreeritud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3. Kasutustoetuse taotlemine

(1) Kasutustoetuse taotleja (edaspidi taotleja) andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta kasutustoetuse taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(2) Lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise kohta kasutustoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

(3) Sekkumislaos oleva lõssipulbri alandatud hinnaga müügi korral söödana kasutamise eesmärgil kasutustoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase ostupakkumise.

(4) Komisjoni määruses (EÜ) nr 2921/90, lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava abi kohta (EÜT L 279, 11.10.1990, lk 22–27), sätestatud lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava kasutustoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4. Tootmiskava esitamine

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 17 lõike 4 kohaselt edastab isik, kelle ettevõttes ei kasutata segasööda valmistamisel lõssi ja lõssipulbrit muutmata kujul või seguna pidevalt, PRIA-le hiljemalt kümme päeva enne segasööda valmistamise algust lisas 5 toodud vormi kohase tootmiskava.

(2) Muudatustest tootmiskavas teavitab lõikes 1 nimetatud isik PRIA-t vähemalt viis päeva enne asjakohase toimingu tegemise algust.

§ 5. Segasööda vedu

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artiklis 12 nimetatud kasutustoetuse saaja, kes soovib tarnida segasööta lõpptarbijani paagis või konteineris, esitab selle kohta loa saamiseks PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6. Kasutustoetuse maksmine ja ettemakse tegemine

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 22 lõikes 3 nimetatud lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise toetust maksab PRIA üks kord kalendrikuu kohta.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artiklis 25 nimetatud tingimuste täitmise korral lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise toetuse ettemakse saamiseks võib toetuse saaja esitada PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määrus nr 47 «Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord» (RTL 2004, 48, 829; 2008, 21, 315) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03384.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

/otsingu_soovitused.json