Teksti suurus:

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 713

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm

Vastu võetud 17.06.2009 nr 67

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3 ja § 34 lõigete 3 ja 4 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.08.2008, lk 3–22), artikli 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded eraladustatavate põllumajandustoodete hoiu- ja säilitusruumide (edaspidi ladu) kohta, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm.

§ 2. Eraladustatavat võid tootva isiku või tema ettevõtte heakskiitmine

Võid eraladustamiseks toota sooviv isik, kelle ettevõtet on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) «Toiduseaduse» alusel tunnustanud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) iga sel otstarbel kasutatava eraldi tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3. Eraladustamislepingu sõlmimine

(1) Eraladustamislepingu sõlmimist taotleva isiku andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta eraladustamislepingu sõlmimise taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks registrisse.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 7 nimetatud eraladustamislepingut sõlmida sooviv ja eraladustamislepingut pakkumismenetluse teel sõlmida sooviv isik (edaspidi lepingupool) esitab PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse või pakkumise.

(3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 II lisas nimetatud või kohta teises Euroopa Liidu liikmesriigis eraladustamislepingu sõlmimise korral nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab lepingut sõlmida sooviv isik VTA kohalikule asutusele lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4. Täiendavad nõuded laole ja ladustamisele

(1) Laona kasutatav külmhoone ning lihalõikus- ja lihapakkimisettevõte, kus eraladustatavat liha konditustatakse või tükeldatakse ja pakitakse, peab olema «Toiduseaduse» alusel tunnustatud.

(2) Laos on eraladustatavate toodete massi määramiseks sobiv taadeldud kaal ning tooted on paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääb vähemalt 60 cm.

§ 5. Eraladustatava või märgistus

Kui laopidaja laoarvestuse süsteem võimaldab või lattu toimetamise päeval sisestada komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 I lisa III punktis nimetatud andmeid, ei pea lattu toimetamise kuupäeva eraladustatava või pakendile märkima.

§ 6. Eraladustatava toote lattu paigutamisest teatamine

Kui lepingupool soovib paigutada lattu komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 20 nimetatud liha, esitab ta PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase teate.

§ 7. Eraladustatava toote laost väljaviimisest teatamine

Komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 29 nimetatud eraladustatava toote laost väljaviimise korral esitab lepingupool PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase teate.

§ 8. Eraladustamistoetuse ja toetuse ettemakse taotlemine

(1) Eraladustamistoetuse taotlemiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Eraladustamistoetuse ettemakse taotlemiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 2. aprilli 2008. a määrus nr 27 «Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm» (RTL 2008, 28, 417) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 18.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03394.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

/otsingu_soovitused.json