Teksti suurus:

Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 719

Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid

Vastu võetud 17.06.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimine

  (1) Konsulaarametnik või aukonsul registreerib välisesinduses või aukonsuli juhitavas konsulaarasutuses välisriigis ajutiselt viibiva või seal püsivalt elava Eesti kodaniku või «Konsulaarseaduse» § 1 lõikes 2 nimetatud välismaalase (edaspidi välismaalane) andmed tema taotluse alusel.

  (2) Eesti kodanik või välismaalane, kes elab püsivalt Eestis, kuid viibib ajutiselt välisriigis, või Eesti kodanik, kes elab püsivalt välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või aukonsuli juhitav konsulaarasutus, võib esitada taotluse välisriigis ajutise viibimise või seal püsivalt elamise registreerimiseks Välisministeeriumi konsulaarosakonnale (edaspidi konsulaarosakond).

§ 2.  Registreerimise taotlemine

  (1) Ajutiselt välisriigis viibiv Eesti kodanik või välismaalane (edaspidi taotleja) esitab välisesinduse või konsulaarosakonna konsulaarametnikule või aukonsulile ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse (lisa 1).

  (2) Püsivalt välisriigis elav taotleja esitab konsulaarametnikule või aukonsulile välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse (lisa 2).

  (3) Taotleja esitab isiklikult allkirjastatud ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse või välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse (edaspidi koos taotlus) kas isiklikult või posti, faksi või elektronposti teel või taotleb registreerimist Välisministeeriumi veebilehe kaudu. Elektronposti teel esitatud välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse allkirjastab taotleja digitaalselt.

  (4) Kui välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus esitatakse posti või faksi teel, tuleb taotlusele lisada taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.

  (5) Taotleja esitab ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluses järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni- või faksinumber, elektronposti aadress);
  5) välisriigis viibimise ajavahemik (välisriiki saabumise ja sealt lahkumise kuupäev);
  6) sugulase või kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, suhe taotlejaga, telefoninumber, elektronposti aadress);
  7) kaasareisivate perekonnaliikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikut tõendava dokumendi liik ja number, isikood või sünniaeg);
  8) taotluse esitamise kuupäev.

  (6) Taotleja esitab välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluses järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) elukoht ja kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni/faksi number, elektronposti aadress);
  5) taotlejaga koos elavate pereliikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi liik ja number, suhe taotlejaga);
  6) sugulase või kontaktisiku andmed (ees-ja perekonnanimi, suhe taotlejaga, telefoni number, elektronposti aadress);
  7) enda, oma vanemate või vanavanemate või vanavanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis;
  8) taotluse esitamise kuupäev.

  (7) Välisriigis püsivalt elav Eesti kodanik esitab käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 7 nimetatud andmed kehtiva haldusterritoriaalse korralduse alusel valla või linna ja Tallinnas linnaosa täpsusega. Andmed on vajalikud valimisringkonna kindlaksmääramisel.

§ 3.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus võetakse menetlusse selle esitamise päeval. Posti, faksi või elektronposti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle saabumist.

  (2) Aukonsulile esitatud taotlus edastatakse esimesel võimalusel konsulaarosakonna või välisesinduse konsulaarametnikule registreerimiseks.

§ 4.  Taotluse registreerimine

  Konsulaarametnik registreerib taotluses esitatud andmed konsulaarametniku ametitoimingute raamatus välisministri 8. juuni 2009. a määruse nr 5 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord» §-de 6 ja 15 kohaselt.

§ 5.  Eesti rahvastikuregistrile välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmete edastamine

  (1) Rahvastikuregistrile edastatakse välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel järgmised taotleja andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isikut tõendava dokumendi number;
  4) elukoht ja kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni- või faksinumber, elektronposti aadress).

  (2) Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku kohta edastatakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu ka andmed tema, tema vanemate või vanavanemate või vanavanavanemate viimase püsiva elukoha kohta Eestis.

  (3) Konsulaarosakond edastab andmed elektrooniliselt rahvastikuregistri volitatud töötlejale. Võimaluse korral kannab konsulaarametnik andmed siduspöördumise teel otse rahvastikuregistrisse.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.
Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03436.

Urmas PAET
Minister

Marten KOKK
Kantsler

Lisa 1 Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotlus

Lisa 2 Välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus

/otsingu_soovitused.json