Teksti suurus:

Urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused, kord ja tõendi vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 720

Urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused, kord ja tõendi vorm

Vastu võetud 17.06.2009 nr 8

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 59 lõike 3 alusel.

§ 1.  Urni või kirstu pitseerimine

  Konsulaarametnik või aukonsul pitseerib urni või kirstu (sh kirstu transpordikasti) ning väljastab tõendi, millega kinnitab urni või kirstu pitseerimist ja seal kõrvaliste esemete puudumist.

§ 2.  Urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused

  (1) Urni või kirstu pitseerimise taotleja (edaspidi taotleja) esitab konsulaarametnikule või aukonsulile urni või kirstu pitseerimise taotluse (edaspidi taotlus).

  (2) Taotlus tuleb esitada isiklikult.

  (3) Taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) surnud isiku, kelle põrmuga urni või kirstu pitseerimist taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning surmakuupäev;
  4) taotluse kuupäev.

  (4) Taotlusele kirjutab taotleja oma käega alla, kinnitades taotluses esitatud andmete õigsust.

  (5) Taotlusele lisatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje koopia;
  2) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  3) surmatunnistus;
  4) kremeerimist tõendav dokument, mille on andnud asukohariigi pädev asutus (urni pitseerimise taotlemisel).

§ 3.  Urni või kirstu sisu tuvastamine

  Konsulaarametnik või aukonsul tuvastab enne urni või kirstu pitseerimist selles kõrvaliste esemete puudumise. Kõrvalisteks esemeteks ei loeta tavalisi matusemanuseid.

§ 4.  Urni pitseerimine

  Urni pitseerimiseks kleebitakse urni ja urni kaane ühenduskohale vähemalt 5 cm laiune paberlint, millele on lisatud vapipitsati jäljend.

§ 5.  Kirstu pitseerimine

  (1) Tekstiilkattega kirstu pitseerimiseks ümbritsetakse kirstu peatsi- ja jalutsiosa vähemalt 5 cm laiuse paberlindiga, mis paigaldatakse läbi kandesangade. Paberlindi vabad otsad ühendatakse klammerdajaga või kokkukleepimise teel ning paberlindi ühenduskohale lisatakse vapipitsati jäljend.

  (2) Puitkattega või metallist kirstu pitseerimiseks kleebitakse kirstu ja kirstu kaane ühenduskohale kirstu peatsi- ja jalutsiosas vähemalt 5 cm laiune paberlint, millele on lisatud vapipitsati jäljend.

§ 6.  Urni või kirstu pitseerimise tõend

  (1) Määrusega kehtestatakse urni või kirstu pitseerimise tõendi vorm eesti ja inglise keeles (lisa). Tõendi võib väljastada ka eesti ja vene keeles, kui see on otstarbekas ning konsulaarametnik või aukonsul valdab piisavalt vene keelt.

  (2) Konsulaarametnik või aukonsul annab urni või kirstu pitseerimise tõendi kooskõlas «Konsulaarseaduse» §-ga 39.

§ 7.  Urni või kirstu pitseerimise tõendi andmise registreerimine

  Konsulaarametnik registreerib urni või kirstu pitseerimise tõendi andmise andmed konsulaarametniku ametitoimingute raamatus välisministri 8. juuni 2009. a määruse nr 5 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise korra» §-de 6 ja 8 kohaselt.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03436

Välisministri 17.06.09. a määruse nr 8

„Urni või kirstu pitseerimise

tingimused, kord ja tõendi vorm“

lisa

 

 TÕEND nr

CERTIFICATE No

Tõendan, et minu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(konsulaarametniku või aukonsuli nimi ja ametikoht)

Eesti Vabariigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(välisesinduse või aukonsuli poolt juhitava konsulaarasutuse nimi ja asukoht)

pitseeritud kirst/urn sisaldab üksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                      (surma daatum)

surnud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(surnu nimi)

põrmu ja tavalisi matusemanuseid/tuhastatud põrmu.

Tõend on antud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kirstu/urni saatva isiku nimi)

kes toimetab urni/kirstu matmiseks Eesti Vabariiki.

 

This is to certify that the coffin/urn sealed by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                     (name and post of consular official/honorary consul)

with the official seal of the . . . . . . . . . . . . . . . . . of the Republic of Estonia in . . . . . . . . . . . . . . .

                              (name and location of the embassy or consulate)

 

solely contains the body and ordinary burial accessories/ashes of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                     (name of deceased)

deceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(time of death)

This certificate has been given to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                          (name)

who will transport the coffin/urn for burial in the Republic of Estonia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

(tõendi väljaandmise kuupäev)

(tõendi väljastanud isiku allkiri)

(date of issue)

(signature of consular official/honorary consul)(pitser/seal)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json