Teksti suurus:

Tõestamistoimingu tegemise ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga kooskõlastamise kord

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 721

Tõestamistoimingu tegemise ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga kooskõlastamise kord

Vastu võetud 17.06.2009 nr 9

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.  Välisministeeriumi konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtava tõestamistoimingu alused

  (1) Erikutseta konsulaarametnik võib erandkorras teha tõestamistoimingu (edaspidi toiming) juhul, kui seda taotleb kirjalikult Eesti kodanik, kes viibib välisriigi kinnipidamisasutuses või kelle tervislik seisund ei võimalda välisriigist lahkuda või pöörduda teenuse saamiseks asukohariigi notari poole.

  (2) Kooskõlastuse ja juhised toimingu tegemise kohta annab Välisministeeriumi konsulaarosakond (edaspidi konsulaarosakond) iga toimingu puhul eraldi.

§ 2.  Konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtava toimingu taotlemine

  (1) Konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtava toimingu taotleja (edaspidi taotleja) esitab konsulaarametnikule kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus).

  (2) Avalduses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) tõestamistoimingu sisu;
  4) tõestamistoimingu tegemise põhjendus;
  5) kuupäev.

  (3) Taotleja allkirjastab avalduse isiklikult, kinnitades esitatud andmete õigsust.

§ 3.  Konsulaarametniku tegevus konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtavas toimingus

  (1) Konsulaarametnik tuvastab taotlejaga isiklikult kohtudes tema isikusamasuse ning teo- ja otsustusvõime ning teeb kindlaks ja paneb kirja taotleja tegeliku tahte ja kõik toiminguks vajalikud andmed.

  (2) Kui konsulaarametnik on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud kindlaks teinud, edastab ta isikusamasuse aluseks olevate dokumentide, taotleja täpse tahteavalduse, koostatava dokumendi kavandi ja muude asjakohaste dokumentide ärakirjad konsulaarosakonda.

  (3) Pärast konsulaarosakonnast kooskõlastuse ja juhendite saamist registreerib konsulaarametnik toimingu konsulaarametniku ametitoimingute raamatus välisministri 8. juuni 2009. a määruse nr 5 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord» §-de 6 ja 10 kohaselt, kontrollib riigilõivu tasumist ning koostab taotleja soovitud dokumendi.

  (4) Konsulaarametnik teeb seaduses ettenähtud toimingu enda nimel ja vastutusel.

  (5) Konsulaarametnik saadab pärast toimingu tegemist konsulaarosakonda notariaalakti lihtärakirja.

§ 4.  Konsulaarosakonna tegevus konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtavas toimingus

  Konsulaarosakond otsustab nõusoleku andmise, vastab konsulaarametnikule ja edastab toimingu tegemise juhised kümne tööpäeva jooksul.

§ 5.  Dokumendi kättetoimetamine

  Koostatud dokument antakse isiklikult taotlejale üle.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json