Teksti suurus:

Avaliku dokumendi legaliseerimise kord ja taotluse vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 727

Avaliku dokumendi legaliseerimise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 17.06.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Avaliku dokumendi legaliseerimine

  (1) Konsulaarametnik legaliseerib Eesti avaliku dokumendi (edaspidi dokument), kui tal on sellele allakirjutanud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis või pädeva asutuse kinnitus, mille põhjal on konsulaarametnik veendunud, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires.

  (2) Konsulaarametnik legaliseerib välisriigi dokumendi, kui tal on sellele allakirjutanud või dokumendi legaliseerinud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis või pädeva asutuse kinnitus, mille põhjal on konsulaarametnik veendunud, et dokumendi väljastanud või legaliseerinud isik on tegutsenud oma pädevuse piires.

  (3) Dokumendi legaliseerimisel tunnustatakse üksnes diplomaatilisel või ametlikul teel saadud allkirja-, pitseri- või templinäidist või pädeva asutuse kinnitust, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires.

§ 2.  Konsulaarametniku volitused dokumendi legaliseerimisel

  (1) Välisministeeriumi konsulaarosakond (edaspidi konsulaarosakond) legaliseerib Eestis välja antud dokumente kasutamiseks välisriigis ja välisriigis välja antud dokumente kasutamiseks Eestis.

  (2) Välisesinduses töötav konsulaarametnik on volitatud peale Eesti dokumendi legaliseerima tema konsulaarpiirkonnas välja antud või tema konsulaarpiirkonnas asuvas välisesinduses legaliseeritud dokumenti.

  (3) Konsulaarosakonna igakordsel nõusolekul on välisesinduses töötav konsulaarametnik volitatud legaliseerima ka väljaspool tema konsulaarpiirkonda välja antud dokumenti, kui see on seotud Eesti kodaniku huvidega.

§ 3.  Dokumendi legaliseerimise taotlemine

  (1) Avaliku dokumendi legaliseerimise taotleja esitab konsulaarosakonnale või välisesindusele avaliku dokumendi legaliseerimise taotluse (edaspidi taotlus) kas eesti (lisa 1) või inglise keeles (lisa 2).

  (2) Taotlus esitatakse isiklikult või posti teel.

  (3) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
  2) dokumendi välja andnud riigi nimi;
  3) sihtriigi nimi, kus soovitakse dokumenti kasutada;
  4) dokumendi liik;
  5) legaliseeritud dokumendi kättetoimetamise viis;
  6) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  7) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Taotleja või juriidilise isiku esindaja allkirjastab taotluse isiklikult, kinnitades selles esitatud andmete õigsust.

  (5) Taotlusele lisatakse dokument, mida soovitakse legaliseerida, ning riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 4.  Legaliseerimise vormistamine

  (1) Avaliku dokumendi legaliseerimisel tehakse sellele asjaomane märge (legaliseerimismärge), mis sisaldab:
  1) välisesinduses legaliseerimisel templit tekstiga «Dokumendi on legaliseerinud Eesti Vabariigi suursaatkond/peakonsulaat/konsul. The present document has been legalised by the Embassy/Consulate General/Consul of the Republic of Estonia.»;
  2) konsulaarosakonnas legaliseerimisel templit tekstiga «Dokumendi on legaliseerinud Eesti Vabariigi Välisministeerium. This document has been legalised by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia.»;
  3) legaliseerimise kuupäeva;
  4) toimingu registreerimisnumbrit;
  5) legaliseeriva konsulaarametniku allkirja;
  6) välisesinduse või konsulaarosakonna väikese riigivapiga pitserit;
  7) legaliseeriva ametiisiku nimetemplit.

  (2) Legaliseerimismärge tehakse võimaluse korral avaliku dokumendi allkirjastanud või legaliseerinud ametiisiku allkirja ja dokumendi väljastanud või legaliseerinud asutuse pitseri või templi alla või kõrvale.

  (3) Väikese riigivapiga pitser peab osaliselt olema legaliseeriva konsulaarametniku allkirja peal.

  (4) Juhul kui dokumendil ei ole legaliseerimismärke jaoks ruumi, kleebitakse jätkuks lisalehena sobiva suurusega valge paber, mis kinnitatakse äärtest kahe öösiga. Dokumendi ääre ja lisalehe kattumiskohale pannakse välisesinduse või konsulaarosakonna väikese riigivapiga pitser nii, et pool sellest on legaliseeritaval dokumendil ja teine pool lisalehel.

§ 5.  Dokumendi legaliseerimise tähtajad

  (1) Taotlus võetakse menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt saabumise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Dokument legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

  (3) Juhul kui legaliseerimiseks esitatud dokumendile allakirjutanud või dokumendi legaliseerinud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis puudub, küsib konsulaarosakond asjaomaselt riigilt diplomaatilisel või ametlikul teel allkirja-, pitseri- või templinäidist või pädeva asutuse kinnitust, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires. Dokument võetakse menetlusse näidiste või kinnituse saabumise päevale järgneval tööpäeval ja legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul menetlusse võtmise päevast arvates.

  (4) Legaliseerimise taotlejat teavitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatust mõistliku aja jooksul.

§ 6.  Legaliseeritud dokumendi väljastamine

  Legaliseerimiseks esitatud dokument väljastatakse taotlejale taotluses märgitud viisil. Posti teel edastatakse dokument taotlejale tähitud postiga taotluses märgitud aadressil.

§ 7.  Taotluse menetlusse võtmisest keeldumine

  (1) Avaliku dokumendi legaliseerimisest keeldutakse «Konsulaarseaduse» § 43 lõikes 4 toodud juhtudel.

  (2) Taotlejale selgitatakse keeldumise põhjust ning tagastatakse taotlusele lisatud dokumendid viivitamata.

§ 8.  Legaliseerimise registreerimine

  Konsulaarametnik registreerib legaliseerimise konsulaarametniku ametitoimingute raamatus välisministri 8. juuni 2009. a määruse nr 5 «Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise korra» §-de 6 ja 12 kohaselt.

§ 9.  Legaliseeritud dokumendile kantud andmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Legaliseeritud dokumendi kanded tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) dokument on legaliseeritud puudulikult;
  2) dokumendi on legaliseerinud ametnik, kellel puudub selleks pädevus.

  (2) Konsulaarosakond või välisesinduses töötav konsulaarametnik tunnistab puudulikult või ebapädevalt legaliseeritud dokumendi kanded kehtetuks ning legaliseerib dokumendi uuesti riigilõivuvabalt, tehes sellekohase märkuse konsulaarametniku ametitoimingute raamatusse.

  (3) Legaliseeritud dokumendil olevate kannete kehtetuks tunnistamisel kriipsutatakse dokumendil olev legaliseerimismärge ühe punase joonega diagonaalselt läbi.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03436.

Välisministri 17.06. 2009 määruse nr 15

„Avaliku dokumendi legaliseerimise

kord ja taotluse vorm” lisa 1

AVALIKU DOKUMENDI LEGALISEERIMISE TAOTLUS

TÄIDAB TAOTLEJA (TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA)

Ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi ___________________________________________________________

Kontaktandmed ___________________________________________________________________________

(telefon) (elektronposti aadress)

LEGALISEERITAVA DOKUMENDI ANDMED* SIHTRIIK

(kus dokumenti soovitakse kasutada)

_______________________________________ ______________________

(Dokumendi välja andnud riik, dokumendi liik)

_______________________________________ ______________________

(Dokumendi välja andnud riik, dokumendi liik)

_______________________________________ ______________________

(Dokumendi välja andnud riik, dokumendi liik)

_______________________________________ ______________________

(Dokumendi välja andnud riik, dokumendi liik)

LEGALISEERITUD DOKUMENDI KÄTTETOIMETAMISE VIIS:

 ISIKLIKULT KÄTTE

 POSTI TEEL märkida täpne aadress (tänav, maja number, korteri number, linn/alev/küla, sihtnumber, riik):

Kuupäev (pp.kk.aaaa) _____________________ Allkiri _______________________

TÄIDAB KONSULAARAMETNIK

Registreerimisnumber _________________ Menetlusse võtmise kuupäev _________________

Taotluse vastuvõtja ___________________________________________________________________________

Tasutud riigilõivu summa _____________________

Märkused___________________________________________________________________

*Iga dokumendi eest tuleb tasuda riigilõiv.

Välisministri 17.06. 2009 määruse nr 15

„Avaliku dokumendi legaliseerimise

kord ja taotluse vorm” lisa 2

APPLICATION FOR LEGALISATION

TO BE FILLED BY APPLICANT (IN BLOCK LETTERS)

First name, Last name / Company’s name

Contact details ______________________________ _________________________________

(telephone) (e-mail)

DOCUMENT TO BE LEGALIZED* COUNTRY OF DESTINATION

(where the document is to be submitted)

_______________________________ ______________________________

(Country of origin, type of document)

____________________________­­­___ ______________________________

(Country of origin, type of document)

_______________________________ ______________________________

(Country of origin, type of document)

_______________________________ ______________________________

(Country of origin, type of document)

LEGALIZED DOCUMENT IS TO BE DELIVERED:

 PERSONALLY

 BY MAIL exact address (street, house, number of apartment, city/rural

town/village, postcode, country):

DATE (dd.mm.yy) _____________________ SIGNATURE _______________________

TÄIDAB AMETNIK

Registreerimisnumber _________________ Menetlusse võtmise kuupäev __________________

Taotluse vastuvõtja ________________________________________________________________________

Tasutud riigilõivu summa _____________________

Märkused___________________________________________________________________

* Legal fee must be paid for each document

/otsingu_soovitused.json