Teksti suurus:

Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 728

Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord

Vastu võetud 17.06.2009 nr 16

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 16 alusel.

1. peatükk AUKONSULIKS KANDIDEERIMINE 

§ 1.  Aukonsuliks kandideerimine

  (1) Aukonsuliks võib kandideerida isik, kes vastab «Konsulaarseaduse» §-s 17 sätestatud nõuetele.

  (2) Aukonsuliks kandideeriv isik esitab Välisministeeriumi konsulaarosakonnale (edaspidi konsulaarosakond) eesti või inglise keeles avalduse ja elulookirjelduse.

  (3) Aukonsuliks kandideeriva isiku avalduses peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) kodakondsus;
  4) passiandmed;
  5) kontaktandmed (töö- ja kodune aadress, vastavad telefoni ja faksi numbrid, elektronposti aadress);
  6) kavandatav konsulaarpiirkond;
  7) tulevase konsulaarasutuse asukoht;
  8) aukonsuliks kandideerimise põhjus.

  (4) Aukonsuliks kandideeriva isiku elulookirjeldus peab sisaldama tema kohta järgmisi põhjalikke andmeid:
  1) perekonnaseis;
  2) haridus;
  3) töökogemus või karjäär;
  4) ühiskondlikud saavutused;
  5) huvialad;
  6) keelteoskus.

  (5) Elulookirjeldus ja avaldus võivad sisaldada ka lisaandmeid, mida aukonsuliks kandideeriv isik peab oluliseks avaldada.

  (6) Elulookirjeldusele lisatakse isiku värvilise dokumendifoto (mõõtmetega vähemalt 40×50 mm).

  (7) Nõuetekohase avalduse ja elulookirjelduse esitamise järel registreerib konsulaarosakond aukonsuliks kandideeriva isiku, avab tema toimiku ning edastab info asjakohasele Eesti Vabariigi välisesindusele (edaspidi välisesindus) ja Välisministeeriumi poliitikaosakonnale (edaspidi poliitikaosakond).

§ 2.  Aukonsuli kandidaadiks tunnistamine

  (1) Esitatud avalduse ja elulookirjelduse põhjal teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga kirjaliku otsuse isiku aukonsulikandidaadiks (edaspidi kandidaat) tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusest teavitab konsulaarosakond mõistliku aja jooksul kirjalikult kandidaati.

§ 3.  Lisadokumentide esitamine

  (1) Kui isik on tunnistatud kandidaadiks, palub konsulaarosakond tal kuue kuu jooksul esitada eesti või inglise keeles järgmised dokumendid:
  1) kirjalik käsitus tegevusest aukonsulina;
  2) kirjalik kinnitus, et ta katab kõik konsulaarasutuse kulud;
  3) vähemalt kaks soovituskirja, sealhulgas üks Eesti kodanikult, Eestiga või eesti kogukonnaga tihedalt seotud isikult;
  4) fotod tulevase konsulaarasutuse asukohast (sise- ja välisvaated);
  5) muud dokumendid, mida peetakse vajalikuks kandidaadi edasiseks menetlemiseks.

  (2) Kui kandidaat ei esita tähtajaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente, kandidaadi menetlus lõpetatakse.

  (3) Konsulaarosakond võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise tähtaega põhjendatud juhul pikendada kuni kuus kuud.

  (4) Esitatud dokumendid lisab konsulaarosakond kandidaadi toimikusse.

§ 4.  Dokumentide läbivaatamine ja kandidaadi vestlusele kutsumine

  (1) Kandidaadi toimiku põhjal teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga kirjaliku otsuse kandidaadi Välisministeeriumisse vestlusele kutsumise või menetluse lõpetamise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusest teavitab konsulaarosakond mõistliku aja jooksul kirjalikult kandidaati.

§ 5.  Vestlus kandidaadiga

  (1) Konsulaarosakond koostöös kandidaadi ja temaga kohtuvate Välisministeeriumi teenistujatega koostab vestluste ajakava.

  (2) Kandidaadiga kohtuvad:
  1) juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler;
  2) konsulaarosakonna peadirektor;
  3) asjakohase poliitikaosakonna peadirektor;
  4) välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor;
  5) pressi- ja infoosakonna peadirektor;
  6) teised selleks soovi avaldanud või nimetatud Välisministeeriumi teenistujad.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikud võivad enda asemel määrata kandidaadiga kohtuma oma asendaja või sama valdkonna muu diplomaadi.

  (4) Vestlused protokollitakse ja konsulaarosakond koostab nende kohta koondülevaate. Koondülevaade sisaldab kokkuvõtvat osa, milles kajastuvad kandidaadiga vestluse läbiviinud isikute arvamus ja ettepanekud kandidaadi aukonsuliks nimetamise, nimetamata jätmise või edasise menetluse kohta.

  (5) Konsulaarosakond lisab koondülevaate kandidaadi toimikusse.

2. peatükk AUKONSULIKS NIMETAMINE 

§ 6.  Kandidaadi aukonsuliks ja konsulaarasutuse juhiks nimetamine

  (1) Kandidaadi toimiku põhjal teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga välisministrile kirjaliku esildise kandidaadi aukonsuliks nimetamise kohta või kirjaliku otsuse kandidaadi aukonsuliks nimetamata jätmise või menetluse pikendamise kohta.

  (2) Kandidaadi aukonsuliks nimetamisel koostab konsulaarosakond välisministri käskkirja, milles märgitakse aukonsuli ametikoha kategooria ja klass, konsulaarpiirkond, aukonsuli pädevus ja volituste tähtaeg.

  (3) Kui kavandatavas konsulaarpiirkonnas puudub aukonsuli juhitav konsulaarasutus või kui vahetub konsulaarasutust juhtiv aukonsul, saab kandidaat aukonsuliks nimetamisel ka konsulaarasutuse juhiks. Selle kohta eraldi käskkirja ei vormistata.

  (4) Välisministri käskkiri jõustub «Konsulaarseaduse» § 7 lõikes 1 nimetatud konsulipatendi väljastamisel.

  (5) Aukonsuliks nimetamise otsusest teavitab konsulaarosakond mõistliku aja jooksul kirjalikult kandidaati.

§ 7.  Kandidaadi menetluse lõpetamine ja menetluse pikendamine

  (1) Otsusest lõpetada menetlus kandidaadi aukonsuliks nimetamata jätmise tõttu teavitab konsulaarosakond mõistliku aja jooksul kirjalikult kandidaati ning tema toimik arhiveeritakse.

  (2) Kandidaadi menetluse pikendamise otsuse korral määratakse tingimused, mille täitmisel tehakse lõplik otsus kandidaadi aukonsuliks nimetamise või nimetamata jätmise kohta. Kui tingimusi ei täideta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest, kandidaadi menetlus lõpetatakse.

  (3) Kandidaadi menetluse pikendamisest ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kandidaadi menetluse lõpetamisest teavitab konsulaarosakond mõistliku aja jooksul kirjalikult kandidaati ning tema toimik arhiveeritakse.

§ 8.  Asukohariigilt nõusoleku küsimine

  (1) Välisministri käskkirja allkirjastamise järel küsib konsulaarosakond noodiga asukohariigi välisministeeriumilt nõusolekut (agrément) näidatud piirkonnas aukonsuli juhitava konsulaarasutuse avamiseks ning aukonsuli nimetamiseks. Kui nimetatud piirkonnas asub juba aukonsuli juhitav konsulaarasutus, küsitakse nõusolek uue aukonsuli nimetamiseks.

  (2) Nõusoleku saamisel väljastatakse konsulipatent «Konsulaarseaduse» § 7 lõike 4 kohaselt.

§ 9.  Konsulipatent ja tegutsemisluba

  (1) Konsulaarosakond saadab konsulipatendi ja selle mitteametliku tõlke noodiga asukohariigi välisministeeriumile ning taotleb aukonsuli tegutsemisluba (exequatur).

  (2) Konsulipatent jõustub tegutsemisloa väljastamisel. Kui tegutsemisluba on antud enne konsulipatendi väljastamist, jõustub konsulipatent väljastamisel.

  (3) Konsulaarosakond teavitab aukonsulit konsulipatendi väljastamisest ja tegutsemisloa taotlemisest.

  (4) Asukohariigi välisministeerium väljastab tegutsemisloa aukonsulile. Aukonsul edastab tegutsemisloa koopia konsulaarosakonnale.

§ 10.  Aukonsuli volituste algus, avalikkuse teavitamine

  (1) Tegutsemisloa väljastamisega ja konsulipatendi jõustumisega algavad aukonsuli volitused asukohariigis.

  (2) Konsulaarosakond koostöös Välisministeeriumi haldusosakonnaga korraldab aukonsulile vajaliku sümboolika tellimise ja saatmise. Sümboolika sisaldab järgmist:
  1) aukonsuli kilp Eesti Vabariigi suure riigivapi kujutisega;
  2) Eesti riigilipp (normaalsuurusega 1050×1650 millimeetrit);
  3) Eesti riigilipp (laualipp);
  4) Eesti riigihümn CD-plaadil;
  5) Eesti Vabariigi Presidendi seinafoto;
  6) aukonsuli pitsat Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutisega.

  (3) Sümboolika üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse aktiga, millele kirjutavad alla aukonsul ja Välisministeeriumi esindaja.

  (4) Konsulaarosakond saadab aukonsulile ametivande teksti, mille aukonsul kinnitab allkirjaga ja tagastab konsulaarosakonnale.

  (5) Konsulaarosakonna ettepanekul koostab Välisministeeriumi pressi- ja infoosakond (edaspidi pressi- ja infoosakond) pressiteate aukonsuli ametisse astumise kohta. Aukonsuli kontaktandmed avaldatakse Välisministeeriumi koduleheküljel ja kantakse Välisministeeriumi andmebaasidesse.

  (6) Aukonsuli juhitava konsulaarasutuse ametlik avamine korraldatakse koostöös asukohariigis asuva välisesinduse ja asjakohase poliitikaosakonnaga. Ametlik avamine võib toimuda pärast aukonsuli volituste algamist asukohariigis.

3. peatükk AUKONSULI VOLITUSTE KEHTIVUS 

§ 11.  Aukonsuli volituste kehtivus

  (1) Aukonsuli volitused on tähtajatud, kui aukonsuli ametisse nimetamisel või volituste pikendamisel ei ole otsustatud teisiti.

  (2) Aukonsuli volitused lõpevad käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud välisministri käskkirjas ettenähtud tähtaja möödumisel, konsulipatendi kehtetuks tunnistamisel või aukonsuli surmaga.

§ 12.  Aukonsuli volituste peatamine ja taastamine

  (1) Aukonsuli volituste peatamiseks ja taastamiseks teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga välisministrile kirjaliku esildise.

  (2) Aukonsuli volitused peatab ja taastab «Konsulaarseaduse» § 22 kohaselt välisminister käskkirjaga, mille koostab konsulaarosakond.

  (3) Konsulaarosakond teavitab aukonsuli volituste peatamisest ja taastamisest aukonsulit ja asukohariigi välisministeeriumi.

  (4) Konsulaarosakonna ettepanekul koostab pressi- ja infoosakond pressiteate aukonsuli volituste peatamise ja taastamise kohta.

§ 13.  Aukonsuli volituste pikendamine

  (1) Aukonsuli tähtajaliste volituste pikendamiseks teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase poliitikaosakonna peadirektori ja välisesinduse juhiga välisministrile kirjaliku esildise hiljemalt kuus kuud enne tähtajaliste volituste lõppemist.

  (2) Aukonsuli volituste pikendamine vormistatakse välisministri käskkirjaga, mille koostab konsulaarosakond.

  (3) Konsulaarosakond teavitab aukonsulit tema volituste pikendamisest.

§ 14.  Konsulipatendi kehtetuks tunnistamine

  (1) Konsulipatendi kehtetuks tunnistamiseks teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga välisministrile kirjaliku esildise.

  (2) Välisminister tunnistab konsulipatendi käskkirjaga kehtetuks «Konsulaarseaduse» § 24 lõikes 2 nimetatud alustel. Käskkirja koostab konsulaarosakond.

§ 15.  Aukonsuli volituste lõppemisest teavitamine

  (1) Konsulaarosakond teatab aukonsuli volituste lõppemisest aukonsulile ja asukohariigi välisministeeriumile ning korraldab vajalike muudatuste tegemise Välisministeeriumi koduleheküljel ja andmebaasides.

  (2) Konsulaarosakonna ettepanekul koostab pressi- ja infoosakond pressiteate aukonsuli volituste lõppemise kohta.

§ 16.  Aukonsuli arhiivi üleandmine

  Aukonsuli volituste peatamise ja lõppemise korral annab aukonsul oma konsulaarasutuse arhiivi «Konsulaarseaduse» § 25 kohaselt üle Välisministeeriumi määratud isikule.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json