Teksti suurus:

Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 34, 224

Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. juuni 2009. a otsusega nr 496

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2009, 27, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid:
1) Põllumajandusamet;
2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
3) Veterinaar- ja Toiduamet.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1056 järgmises sõnastuses:

« § 1056 Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamine

(1) Taimetoodangu Inspektsioon (edaspidi TTI) korraldatakse ümber Põllumajandusametiks, millega ühendatakse Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas hallatava riigiasutusena tegutsevad piirkondlikud maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo (edaspidi hallatav riigiasutus) alates 2010. aasta 1. jaanuarist. Ümberkorraldamisega seotud toimingud teeb põllumajandusminister.

(2) TTI ümberkorraldamine on ametiasutuse reorganiseerimine avaliku teenistuse seaduse § 115 lõike 2 tähenduses. TTI teenistuja ja hallatava riigiasutuse töötaja jätkamise korral Põllumajandusameti koosseisus ettenähtud töö-, ameti- või abiteenistuskohal või tema teenistus- või töösuhte lõpetamise korral kohaldatakse kas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikes 2 või töölepingu seaduse § 89 lõikes 1 ja § 112 lõikes 1 sätestatut.

(3) TTI teenistuja, kelle teenistusülesanded ja ametinimetus ümberkorraldamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu tema teenistusülesanded, jätkab teenistust alates 2010. aasta 1. jaanuarist Põllumajandusameti koosseisus ning tema suhtes ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi korraldamise kohustust.

(4) Hallatava riigiasutuse töötajale, kelle töökoha asemele luuakse Põllumajandusametis tema seniste tööülesannetega sarnaste teenistusülesannetega avaliku teenistuse ametikoht, tehakse, juhul kui töötaja vastab avaliku teenistuse seaduse alusel ametnikule esitatavatele nõuetele, ettepanek asuda tema töökoha asemele loodavale avaliku teenistuse ametikohale. Kui töötaja võtab ettepaneku vastu, võetakse ta teenistusse määramata ajaks ning talle ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 21 lõike 2 punktis 2 ja 2. peatüki 2. jao 2. jaotises sätestatut. Käesoleva lõike kohaselt teenistusse võetava töötaja tööleping lõpetatakse töölepingu seaduse § 79 alusel ja töölepingu lõpetamisel töötajale töölepingu seaduse alusel hüvitist ei maksta. Samuti ei maksta töötajale hüvitist, kui tema töökoha asemele on loodud avaliku teenistuse ameti- või abiteenistuskoht, kuid töötaja asub Põllumajandusametis tööle talle pakutud muul töökohal.

(5) Hallatava riigiasutuse töötajale, kelle töökoht ja tööülesanded riigiasutuse ümberkorraldamise tõttu ei muutu ja kelle töökoht Põllumajandusametis ei eelda avaliku võimu volituste olemasolu, kohaldatakse töölepingu seaduse § 112 lõikes 1 sätestatud nõudeid ning ta jätkab Põllumajandusametis töötamist temaga varem sõlmitud töölepingu alusel. Põllumajandusametis võib ette näha avaliku võimu volituseta töökohti, millel töötamisele kohaldatakse töölepingu seadust ja avaliku teenistuse seadus nendele töökohtadele ei laiene. Nimetatud töökohtadel töötamisele kohaldatakse pärast asutuste ühendamist valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajatele kehtestatud palgamäärasid ja palgasüsteemi.

(6) Kui hallatava riigiasutuse töötaja, kelle töökoha asemele loodi Põllumajandusametis avaliku teenistuse ameti-, abiteenistus- või töökoht ja kes loobus pakutud ameti-, abiteenistus- või töökohast ning kelle tööleping öeldi erakorraliselt majanduslikel põhjustel üles, asub ameti-, abiteenistus- või töökohale Põllumajandusametis enne selle aja möödumist, mille eest talle vastavalt töölepingu seadusele hüvitist maksti, tagastab ta saadud hüvitise sellele ajavahemikule vastavas ulatuses, mille võrra varem ta Põllumajandusametisse teenistusse või tööle asus.

(7) Põllumajandusministril, põllumajandusministriga kooskõlastatult TTI peadirektoril või hallatava riigiasutuse juhatajal on õigus enne 2010. aasta 1. jaanuari anda käskkirju teenistujate vabastamiseks ja ütelda töötaja tööleping üles koondamise tõttu ning teha riigisekretärile ettepanekuid ametikohtadele avaliku konkursi korraldamiseks, lähtudes Põllumajandusameti struktuurist ja koosseisust. TTI teenistujale või hallatava riigiasutuse töötajale teeb ettepaneku asuda Põllumajandusametisse teenistusse või tööle põllumajandusminister või tema volitusel Põllumajandusministeeriumi kantsler.

(8) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariik on esindatud TTI või hallatava riigiasutuse kaudu, loetakse alates 2010. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajaks Põllumajandusamet.

(9) TTI ja hallatava riigiasutuse õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused lähevad alates 2010. aasta 1. jaanuarist üle Põllumajandusametile.

(10) Alates 2010. aasta 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni asjakohase muudatuse tegemiseni sõnad «piirkondlik maaparandusbüroo», «Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo» ning «Taimetoodangu Inspektsioon» asendatuks sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes.»

§ 2. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 lõikes 1, §-s 46, § 50 lõigetes 4, 6 ja 7 ning § 72 lõikes 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 54 lõike 7 teisest lausest jäetakse välja sõnad «või maaparanduse järelevalvetöötaja»;

3) paragrahvi 63 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Põllumajandusamet, PRIA, Veterinaar- ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Maksu- ja Tolliamet, käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik käesolevas seaduses ja asjakohastes EL õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt, Keskkonnaamet, riigi ja kohaliku omavalitsuse keskkonnajärelevalve asutused ning alkoholiseaduse §-s 49 sätestatud järelevalveasutused.»;

4) paragrahvi 64 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja järelevalvetöötajad (edaspidi järelevalveametnik)».

§ 3. Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduses (RT II 2001, 14, 68; RT I 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalve teostamisel teeb Amet koostööd Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ning teiste riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega nende pädevuse piires.»;

2) paragrahvi 7 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõnad «, maaparanduse järelevalvetöötajate».

§ 4. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse (RT I 2004, 30, 209; 2009, 3, 15) §-des 31 ja 35 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 5. Geograafilise tähise kaitse seaduse (RT I 1999, 102, 907; 2006, 58, 439) § 49 punktis 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 6. Loomatauditõrje seaduse (RT I 1999, 57, 598; 2009, 3, 15) § 293 lõikes 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooniga» sõnaga «Põllumajandusametiga».

§ 7. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2008, 33, 202) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «palgaseaduse § 2 lõike 7 alusel kehtestatud kuupalga alammäära» sõnadega «Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära»;

2) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioonile (edaspidi TTI)» sõnadega «Põllumajandusametile (edaspidi PMA)»;

3) paragrahvi 29 lõigetes 3, 5 ja 6, §-des 30–32 ning § 39 lõikes 4 asendatakse lühend «TTI» lühendiga «PMA» vastavas käändes;

4) paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 8. Maaparandusseaduses (RT I 2003, 15, 84; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja maapiirkonnas paikneva põllumajanduslikult kasutatava elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade maa (edaspidi eluasemekohtade maa)»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõigetest 1–3, § 6 lõikest 6 ja § 45 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja eluasemekohtade maa» vastavas käändes;

4) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostamist esitatakse maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste (edaspidi projekteerimistingimused) saamiseks taotlus Põllumajandusametile (edaspidi PMA). Projekteerimistingimuste saamiseks võivad mitu isikut esitada ühise taotluse, kuhu märgitakse kõigi taotlejate andmed.»;

5) paragrahvi 8 lõikes 1, § 14 lõikes 2, § 17 lõigetes 2 ja 3, § 18 lõikes 2, § 22 lõikes 2, § 47 lõikes 3, § 48 lõigetes 3 ja 4, § 51 lõikes 4 ning § 58 lõikes 5 asendatakse sõnad «maaparandusbüroo juhataja» sõnaga «PMA»;

6) paragrahvi 8 lõikes 2, § 10 lõikes 4, § 14 lõikes 1, § 19 punktis 5, § 20 lõikes 1, § 22 lõikes 1, § 24 lõikes 2, § 29 punktis 3, § 37 lõikes 1, § 45 lõikes 3, § 46 lõike 1 punktis 3, § 47 lõikes 1, § 51 lõigetes 2 ja 3, § 56 lõike 4 punktides 1 ja 2, § 77 lõigetes 2 ja 5 ning § 78 lõikes 2 asendatakse sõna «maaparandusbüroo» sõnaga «PMA» vastavas käändes;

7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ehitusprojekti ekspertiisi võib teha ettevõtja, kellel on maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparandusekspertiisi alal, või PMA.»;

8) paragrahvi 11 lõikes 4, § 24 lõigetes 3 ja 4 ning § 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maaparanduse EEB» sõnaga «PMA»;

9) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu või muudab registreeringuandmeid registreerimistaotluses, registreeringuandmete muutmise taotluses või käesoleva seaduse alusel tehtud ettekirjutuses esitatud andmete alusel taotluse ja selles sisalduvaid andmeid tõendavate dokumentide või ettekirjutuse saamisest arvates viie tööpäeva jooksul.»;

10) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja on PMA.»;

11) paragrahvi 40 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 41 punktis 14 asendatakse sõnad «riikliku järelevalvetöötaja» sõnaga «järelevalveametniku»;

13) paragrahvi 42 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) PMA kannab talle esitatud andmed registrisse viie tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates. PMA-le esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmed esitanud isik.

(2) PMA otsusest või ettekirjutusest tulenevad registrisse kantavad andmed kantakse registrisse viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest või ettekirjutuse jõustumisest arvates.»;

14) paragrahvi 48 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kinnisasjal paikneb maaparandussüsteem, võib selle kinnisasja siht- ja kasutusotstarvet (edaspidi maakasutus) muuta ning seda kinnisasja ümber kruntida, jagada, ühendada, liita või eraldada (edaspidi maakorraldustoiming) PMA eelneva kooskõlastuse alusel.»;

15) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kinnisasja kasutusotstarbe muutmine käesoleva seaduse tähenduses on maatulundusmaal:
1) haritava maa või loodusliku rohumaa kõlviku muutmine metsamaa kõlvikuks;
2) metsamaa kõlviku muutmine haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikuks;
3) haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikul puittaimedega istanduse rajamine.»;

16) paragrahvi 48 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või eluasemekohtade maa»;

17) paragrahvi 53 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «maaparandusbüroode» sõnaga «PMA»;

18) paragrahvi 54 lõikes 3 asendatakse sõnad «maaparandushoiukava koostamist korraldav maaparandusbüroo» sõnaga «PMA»;

19) paragrahvi 54 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad «maaparandushoiukava koostamise korraldanud maaparandusbüroo» sõnaga «PMA»;

20) paragrahvi 55 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandusseire on abinõude süsteem, mille rakendamise eesmärk on koguda andmeid kuivendatud maatulundusmaa kuivendusseisundi, põllumajandusmaa lubjatarbe ning maaparanduse ja maakasutuse keskkonnamõju kohta.

(2) Maaparandusseiret korraldavad:
1) PMA – maa kuivendusseisundi ja maaparanduse keskkonnamõju puhul;
2) Põllumajandusuuringute Keskus – maa lubjatarbe ja maakasutuse keskkonnamõju puhul.

(3) Maaparandusseireks võib võtta tasuta mulla- ja veeproove ning teha muid vajalikke uuringuid. Seiret tegev isik võib seireks vajalikke tegevusi teha üksnes maavaldaja nõusolekul.»;

21) paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse sõnad «maaparandusbüroo oma tööpiirkonnas ja Maaparanduse EEB» sõnaga «PMA»;

22) paragrahvi 65 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 65. Järelevalveametniku õigused ja kohustused

(1) Järelevalveametnik teostab oma pädevuse piires riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle. Üldjuhul tehakse järelevalvetoiming ette teatamata.»;

23) paragrahvi 65 lõigetes 2–6 ning §-des 66, 69 ja 70 asendatakse sõna «järelevalvetöötaja» sõnaga «järelevalveametnik» vastavas käändes;

24) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalve käigus määratud ekspertiisi võib teha käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud nõuetele vastav isik, kui ta ei ole varem sama ehitusprojekti või maaparandussüsteemi ekspertiisi teinud.»;

25) paragrahvi 68 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maaparandussüsteemiga toimunud avarii põhjuseid uurib PMA, kelle järelevalveametnikel on uurimisel käesoleva seaduse §-s 65 sätestatud õigused ja kohustused.»;

26) paragrahvi 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õigusrikkumise avastamise korral on järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutus, milles ta kohustab:
1) õigusrikkumise lõpetama;
2) tegema õigusrikkumise lõpetamiseks, edasise õigusrikkumise ärahoidmiseks ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks vajalikke toiminguid;
3) määrab ettekirjutuse täitmise tähtaja.»;

27) paragrahvi 71 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalve tulemused avalikustatakse PMA veebilehel.»;

28) paragrahvi 76 lõikes 2 asendatakse sõna «Põllumajandusministeerium» sõnaga «Põllumajandusamet»;

29) paragrahvi 82 lõikes 1 asendatakse arv «2009» arvuga «2011»;

30) paragrahvi 84 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 84 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põllumajandusministeerium korraldab PMA kaudu maaparandussüsteemi omaniku, valdaja või muu õigustatud isiku soovil temale maaparandussüsteemi teostusjoonise (edaspidi teostusjoonis) koopia üleandmise. Teostusjoonise koopia antakse üle tasuta.»

§ 9. Mahepõllumajanduse seaduse (RT I 2006, 43, 327; 2009, 12, 72) § 6 lõikes 1, § 11 lõigetes 2 ja 6, §-des 15 ja 17 ning § 21 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes.

§ 10. Reklaamiseaduse (RT I 2008, 15, 108; 47, 261) § 30 lõike 2 punktis 3 ja § 36 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 11. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 29, 176) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 34. Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine»;

2) paragrahvi 56 lõikes 15 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti»;

3) seaduse 9. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põllumajandusameti toimingud»;

4) seaduse 9. peatüki 2. jagu täiendatakse 4. jaotisega järgmises sõnastuses:

«4. jaotis
Maaparandusseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2081. Maaparandussüsteemi ehitusloa andmine

Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 krooni.

§ 2082. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri toimingud

Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 krooni.»;

5) seaduse 9. peatüki 3. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti toimingud»;

6) seaduse 9. peatüki 5. jagu tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse (RT I 2005, 70, 540; 2009, 3, 15) tekstis, välja arvatud selle seaduse § 133 lõikes 1, asendatakse läbivalt sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes.

§ 13. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «käesoleva seaduse alusel» sõnadega «käesolevas seaduses või selle alusel või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis»;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Ohtliku taimekahjustaja puhul, mille liigile kohased tõrjeabinõud on kehtestatud käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis, otsustab taimekahjustaja liigile kohase tõrjeabinõu rakendamise järelevalveasutus, määrates kindlaks tõrjeabinõu rakendamise ulatuse. Ohtliku taimekahjustaja puhul, mille liigile kohaseid tõrjeabinõusid ei ole õigusaktiga kehtestatud, otsustab taimekahjustaja liigile kohase käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tõrjeabinõu rakendamise järelevalveasutus, võttes arvesse taimekahjustaja bioloogiat ja levikuviisi ning määrates kindlaks tõrjeabinõu rakendamise ulatuse.»;

4) paragrahvi 94 lõikes 11 asendatakse sõna «vajalike» tekstiosaga «käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud».

§ 14. Tolliseaduse (RT I 2004, 28, 188; 2007, 22, 113) § 22 lõikes 3 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 15. Veterinaarkorralduse seaduse (RT I 1999, 58, 608; 2008, 30, 191) § 353 lõikest 7 jäetakse välja kolmas lause.

§ 16. Väetiseseaduse (RT I 2003, 51, 352; 2008, 49, 271) tekstis asendatakse läbivalt sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes.

§ 17. Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2009, 27, 165) § 52 lõikest 12 jäetakse välja sõnad «, Taimetoodangu Inspektsioon».

§ 18. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Käesoleva seaduse § 7 punkt 1 ja § 15 jõustuvad 2009. aasta 1. juulil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 ning §-d 2–6, § 7 punktid 2–4, § 8 punktid 4–15, 17–28, 30 ja 31, §-d 9–12, § 13 punkt 1 ning §-d 14, 16 ja 17 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json