Teksti suurus:

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 34, 227

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. juuni 2009. a otsusega nr 502

§ 1. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses (RT I 2006, 59, 440; 2008, 24, 157) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõike 2 punktis c nimetatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (edaspidi Euroopa territoriaalne koostöö) rakenduskavade alusel struktuuritoetuse andmisel ja kasutamisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 2, § 3 lõikes 4, §-des 5 ja 14, § 21 lõikes 1, §-s 22, § 25 lõigetes 1, 2, 4, 5, 7 ja 8, §-des 26–28, § 30 lõigetes 2 ja 3, §-des 31–33 ning 8. peatükis sätestatut.»;

2) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) omafinantseering on toetuse saaja või partneri rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti. Omafinantseeringu hulka arvatakse ainult toetuse saaja või partneri tehtavad abikõlblikud kulud. Omafinantseeringut toetuse hulka ei arvata, samuti ei saa toetust kasutada omafinantseeringuks;»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) partner on toetuse saaja poolt toetuse taotluses nimetatud või programmis väljatoodud projektis või programmis osalev füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes panustab projekti rahaliselt või kelle panus on rahaliselt mõõdetav ning kes ei ole projektis töövõtja.»;

4) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetust võib anda tagastamatu või tagastatava toetusena. Toetust võib anda projektile, mille toetamise vajadus toetuse andmise otsustamise hetkel on põhjendatud ja mis aitab kaasa rakenduskavas nimetatud eesmärkide saavutamisele.»;

5) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) hangete tegemise nõuded, kui toetuse saaja või partner ei pea lähtuma riigihangete seadusest.»;

6) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 7 ja § 22 punktis 3 asendatakse sõnad «projektis osaleval isikul» sõnaga «partneril»;

7) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 4, § 18 lõike 6 punktis 4 ja § 20 lõikes 7 asendatakse sõna «augustiks» sõnaga «detsembriks»;

8) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) taotluses on partneri kaasamisel nimetatud partner ja tema panus projekti;»;

9) paragrahvi 18 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «pakkumismenetlusega» sõnaga «hankemenetlusega»;

10) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riikliku või piirkondliku tähtsusega investeeringuprojektide, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses suurprojektide kohta võib rakendusasutus koostada investeeringute kava, mis koosneb projektide nimekirjast või eelistusnimekirjast ning milles on märgitud vähemalt projektide hinnanguline maksumus, projektidele antava toetuse maksimaalne määr ning projektide rakendamise eeldatavad alustamise ja lõpetamise tähtpäevad. Investeeringute kava koostamisel lähtutakse meetme tingimustes sätestatust. Meetme tingimustes sätestatakse tegevus või muu toiming, mille korral loetakse projektide rakendamine alanuks.»;

11) paragrahvi 19 lõiget 4 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) hangete tegemise nõuded, kui toetuse saaja või partner ei pea lähtuma riigihangete seadusest;»;

12) paragrahvi 20 lõiget 6 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« 51) partneri kaasamisel tema nimi, kaasamise põhjendus ja partneri panus programmi;
52) hangete tegemise nõuded, kui programmi elluviija või partner ei pea lähtuma riigihangete seadusest;»;

13) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja korra, sealhulgas projektist teenitavate tulude mahaarvamise korra, kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

14) paragrahvi 22 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) võimaldama auditi, järelevalve või käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 või § 8 lõikes 2 nimetatud kontrolli teostamist ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama volitatud isikul esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks viibida toetuse saaja, partneri või teiste projektis osalevate isikute ruumides ja territooriumil, mis on seotud toetuse kasutamisega;»;

15) paragrahvi 22 punktid 10 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt ja paragrahvi täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

« 10) eristama selgelt oma raamatupidamises ja tagama, et partner eristaks oma raamatupidamises toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust ning toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 12–18), artikli 11 lõike 3 punktis b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 7 lõikes 4 nimetatud juhtudel;
11) järgima ja tagama, et ka partner järgiks projektiga seotud hangete korraldamisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui üksnes toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses. Kui toetuse saaja ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses ja partner on, peab toetuse saaja tagama, et partner järgiks riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. Kui toetuse saajale ja partnerile ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatut, peab toetuse saaja järgima ja tagama, et partner järgiks meetme tingimustes, Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavas või ENPI ühises rakenduskavas sätestatud nõudeid;
111) rakendama hangete tegemisel riigihangete seaduse 5. peatükis sätestatud menetluskorda, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse §-des 83–89 nimetatud valdkondades ning kui hanke eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär ja suurem kui riigihangete piirmäär;»;

16) paragrahvi 23 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Toetus makstakse välja toetuse saaja või partneri tasutud kuludokumentide alusel.»;

17) paragrahvi 23 lõige 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (43) Enne kuludokumentide tasumist, tingimusel et omafinantseering on tasutud, võib toetuse väljamakse teha:
1) toetuse andmisel Ühtekuuluvusfondist;
2) toetuse andmisel regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamiseks;
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel, kui nii on sätestatud meetme tingimustes või programmis;
4) projekti elluviimisega seotud faktooringulepingu alusel.»;

18) paragrahvi 23 lõige 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (45) Toetuse võib põhjendatud juhul enne kohustuse tekkimist välja maksta iga-aastases riigieelarves sätestatud piirmäära ulatuses, kui toetuse saaja on:
1) riigiasutus;
2) mittetulundusühing, sihtasutus või riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 3 punkti 1 tähenduses riigi äriühing ning kui nii on sätestatud meetme tingimustes või programmis ja ettemakse tagamiseks on tõendatud pangagarantii olemasolu;
3) kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 3 punkti 7 tähenduses riigi sihtasutus ja kui nii on sätestatud meetme tingimustes või programmis.»;

19) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses suurprojekti heakskiitmist Euroopa Komisjoni poolt võib avalikustada toetuse taotleja nime, projekti nime ja taotletava toetuse summa. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusest taotleja ja tema suurprojekti kohta võib avalikustada ka muid andmeid.»;

20) paragrahvi 25 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist või programmi kinnitamist avalikustatakse toetuse saaja või programmi elluviija nimi, toetust saava projekti või programmi nimi ja toetuse summa. Pärast investeeringute kava kinnitamist avalikustatakse käesoleva seaduse § 19 lõike 1 kohased kavas toodud andmed.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetamata andmeid toetuse saaja või programmi elluviija ja tema projekti või programmi kohta võib avalikustada, välja arvatud andmeid projekti äriplaani ja tehnoloogiliste lahenduste kohta, ning muid andmeid, mida loetakse ärisaladuseks või mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks avaliku teabe seaduses sätestatud korras. Andmed projekti omafinantseeringu allikate kohta ei ole avalikud, välja arvatud omafinantseeringu osas, mis on saadud riigieelarvelistest või kohaliku omavalitsuse vahenditest. Projekti hindamisse kaasatud isikute nimesid ja hinnangut toetuse taotleja ja tema taotluse ning projekti kohta võib avalikustada viisil, mis tagab, et nime ja hinnangut ei ole võimalik omavahel seostada.»;

21) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid, mille avalikustamine on piiratud, ei avalikustata kuni käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud dokumentide säilitamistähtaja lõpuni.»;

22) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) toetuse saaja on teeninud tulu, mis kuulub projektist mahaarvamisele.»;

23) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui käesoleva seaduse § 23 lõike 45 punktis 3 nimetatud toetuse saaja ei kasuta enne kohustuse tekkimist saadud toetust sihipäraselt ega tagasta seda tagasinõutud ulatuses tähtaegselt, on Rahandusministeeriumil õigus:
1) peatada toetuse saajale riigieelarve või tasandusfondi eraldisena ülekantavate vahendite väljamaksed kuni tagasinõutud toetuse summa tagasimaksmiseni;
2) pidada tähtaegselt tagastamata tagasinõutud toetuse summa kinni toetuse saajale riigieelarve või tasandusfondi eraldisena ülekantud vahenditest, millega loetakse tagasinõude otsus toetuse saaja poolt täidetuks.

(32) Rahandusministeerium informeerib toetuse saajat viivitamata riigieelarve või tasandusfondi eraldise ülekandmise peatamisest või nimetatud vahenditest kinnipidamiste tegemisest.»;

24) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Intressi ei nõuta, kui teenitud tulu on tagasi nõutud ja toetuse saaja on täitnud talle käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 sätestatud korra alusel kehtestatud projekti tulust teavitamise kohustused.»;

25) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) viibida järelevalve teostamiseks toetuse saaja, partneri ja teiste projektis osalevate isikute ruumides ja territooriumil, mis on rajatud toetuse abil või mis on seotud toetuse kasutamisega, ning teostada paikvaatlust;»;

26) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vaiet ei esitata Vabariigi Valitsuse korralduse või toimingu peale.»;

27) paragrahvi 411 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Rakendusasutused viivad investeeringute kavad, mis on heaks kiidetud enne 2009. aasta 1. juulit, kooskõlla käesoleva seaduse § 19 lõikega 1 hiljemalt 2010. aasta 1. jaanuariks.

(4) Käesoleva seaduse § 22 punkti 111 ei kohaldata toetuse saajale, kes on enne 2009. aasta 1. juulit teatanud soovist sõlmida hankeleping riigihangete seaduse § 16 lõike 6 kohaselt.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json