Teksti suurus:

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 33, 211

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. juuni 2009. a otsusega nr 497

§ 1. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 2008, 14, 94) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa käesoleva paragrahvi 1. lõikes või käesoleva seaduse paragrahvi 11 1. lõikes nimetatud vahemikus.»;

2) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad «kuni 0,1 ha» sõnadega «kuni 0,3 ha»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust maa omaniku või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.»;

4) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad «2. ja 21. lõikes» sõnadega «2., 21. ja 22. lõikes»;

5) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad «2. ja 21. lõike» sõnadega «2., 21. ja 22. lõike».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json