Teksti suurus:

Maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 34, 225

Maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. juuni 2009. a otsusega nr 498

§ 1. Maagaasiseaduses (RT I 2003, 21, 128; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Gaasiettevõtja esitab Statistikaametile andmed gaasi ja võrguteenuse hinna kujunemise kohta. Andmed kantakse riikliku statistika seaduse § 3 lõike 3 alusel rahandusministri kehtestatud vormidele.

(5) Gaasiettevõtja peab avaldama kooskõlastatud hinnad, piirmäärad, metoodikad ja tüüptingimused oma veebilehel või andma nende kohta teavet isikule, kes seda nõuab.»;

2) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Gaasi müügihind ei sisalda võrguteenuse hinda.»;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 33 järgmises sõnastuses:

« (33) Gaasi müüja peab võimaldama gaasi müügilepingu lõpetamise seoses müüja vahetamisega ühe kuu jooksul alates tarbija taotluse esitamisest tingimusel, et lõpetatavast lepingust tulenevad kohustused on täidetud.»;

4) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Turgu valitseval ettevõtjal ei ole õigust keelduda gaasi müümisest võrguühendust omavale kodutarbijale, kui tarbija seda soovib.»;

5) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Gaasi müügihind kodutarbijale

(1) Turgu valitsev gaasiettevõtja lähtub kodutarbijale müüdava gaasi hinna kujundamisel põhimõttest, et müüdava gaasi kaalutud keskmine hind sisaldab riiki sisseostetava gaasi hinda ja sellele lisatud müügimarginaali.

(2) Turgu valitsev gaasiettevõtja lähtub gaasi sisseostul headest äritavadest ning ostab gaasi võimalikult soodsa hinnaga.

(3) Turgu valitsev gaasiettevõtja peab müügimarginaali piirmäära kooskõlastama Konkurentsiametiga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud müügimarginaali piirmäära suurus peab katma gaasi müügiks tehtavad kulud ning tagama põhjendatud tulukuse. Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab müügimarginaali piirmäära arvutamise ühtse metoodika ning lähtub sellest nimetatud müügimarginaali piirmäära kooskõlastamisel.

(5) Konkurentsiamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud müügimarginaali piirmäära kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul, alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet pikendada seda tähtaega 60 päevani, teatades tähtaja pikendamisest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud taotluse menetlemise tähtaeg peatub, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik taotluse kooskõlastamiseks.

(7) Kui kalendriaastal müüdud gaasi kaalutud keskmine hind erineb sama perioodi gaasi kaalutud keskmisest sisseostuhinnast, millele on lisatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud müügimarginaal, tasaarveldab turgu valitsev gaasiettevõtja hinna vahe tarbijaga kolme kuu jooksul ja esitab Konkurentsiametile sellekohase aruande hiljemalt iga aasta 1. maiks. Tasaarveldus peab kajastuma gaasi müügi arvel eraldi reana.

(8) Konkurentsiameti nõudel peab gaasi müüja selgitama ja põhjendama hindade moodustumist.

(9) Gaasi müüja peab avalikustama gaasi müügihinnad ja teavitama sellest tarbijat vähemalt üks kuu enne nende kehtima hakkamist.»;

6) paragrahvi 23 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Konkurentsiamet menetleb käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud hinnataotlust käesoleva seaduse § 10 lõigetes 5 ja 6 sätestatud korras.

(6) Võrguettevõtja peab avalikustama oma tegevuspiirkonna võrguteenuste kooskõlastatud hinnad ja teavitama oma tegevuspiirkonna tarbijaid vähemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist.»;

7) paragrahvi 26 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (31) Kui kodutarbija on jätnud müüjaga sõlmitud lepingus ettenähtud tasu tasumata ning kodutarbija kasutab gaasi alalise elukohana kasutatava eluruumi kütmiseks, võib gaasivarustuse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 1. maini katkestada alles pärast seda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teatise saamisest on möödunud 45 päeva.»;

8) paragrahvi 37 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja lõikele lisatakse punkt 11 järgmises sõnastuses:

« 1) kooskõlastab käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud müügimarginaali piirmäära;
11) kontrollib kodutarbijatele müüdava gaasi hinda ja hinnavahe kompenseerimist kodutarbijatele;»;

9) paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 43. Gaasi müük kooskõlastamata müügimarginaali piirmääraga ja tarbijatele hinnavahe kompenseerimata jätmine

Juriidilise isiku poolt gaasi müümise eest kooskõlastamata müügimarginaali piirmääraga või tarbijatele hinnavahe kompenseerimata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.»;

10) seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

« § 431. Võrguteenuse osutamine kooskõlastamata hinna ja kooskõlastatud hinda ületava hinnaga

Juriidilise isiku poolt võrguteenuse osutamise eest kooskõlastamata hinna või kooskõlastatud hinda ületava hinnaga –
karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.»;

11) seadust täiendatakse §-ga 482 järgmises sõnastuses:

« § 482. Müügimarginaali piirmäära kooskõlastamise tähtaeg

Turgu valitsev gaasiettevõtja esitab Konkurentsiametile taotluse müügimarginaali piirmäära kooskõlastamiseks 2009. aasta 1. oktoobriks. Kuni käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud müügimarginaali piirmäära kooskõlastamiseni kasutab turgu valitsev gaasiettevõtja Konkurentsiameti poolt eelnevalt kooskõlastatud gaasi piirhindade arvutamise aluseks olevat müügimarginaali, mille suuruse esitab Konkurentsiamet turgu valitsevale gaasiettevõtjale 2009. aasta 1. augustiks.»;

12) seaduse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse tekst järgmises sõnastuses:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (ELT L 298, 7.11.2008, lk 9-19).»

§ 2. Kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2007, 66, 408) § 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json